Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/671

Kristillisdemokraatit

Hem, tro, fosterland. Värt att kämpa för. (sammandrag)


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Hem, tro, fosterland. Värt att kämpa för. (sammandrag)
  • Vuosi: 2011
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

HEM, TRO, FOSTERLAND

VÄRT ATT KÄMPÄ FÖR

Kristdemokraterna

VÄRDEFULL POLITIK FÖR DIG.

Kristdemokraternas valprogram - svenskt sammandrag

Ekonomi och skattepolitik
En bättre ekonomi med mindre skuldbörda - värt att kämpa för.

Företagsamma ska ha möjlighet att verka som företagare
Konkurrenskraft genom växande och kunniga små och medelstora företag - värt att kämpa för.

Inte hejsan med snuttis
Från långtidsarbetslöshet och snuttjobb till heltidsanställda långvariga karriärer - värt att kämpa för.

Sjukt att spara på hälsovården
Ett friskare liv och en bra vård - värt att kämpa för.

Äktenskapet hör till mannen och kvinnan
Familjen, äktenskapet och barnen - värt att kämpa för.

Människovärde är viktigare än marknadsvärde
Människovärdet - värt att kämpa för.

Åldringarna har inte tid att vänta
En värdig ålderdom och en god vård - värt att kämpa för.

Vetenskap och bildning
God utbildning för alla, på svenska och finska - värt att kämpa för.

Mångkulturell respekt - arbete garanterar lyckad integration
Mångsidiga människor i dagens Finland - värt att kämpa för.

Allt väl i kommunerna?
Kommunalekonomin i balans med statens hjälp - värt att kämpa för.

Trygghet och säkerhet, biståndspolitik
Finland ska bli Europas tryggaste land - värt att kämpa för.

Landsbygden
En levande landsbygd - värt att kämpa för.

Naturen och klimatet
Hållbar utveckling och en biodiversitet - värt att kämpa för.

Den finländska statsskulden räcker för oss
Finland i Europa med en stark nordisk prägel - värt att kämpa för.

Ekonomi och skattepolitik

Kristdemokraterna är bekymrade över den ökande skuldbördan på den offentliga sektorn, vilket leder till att framtida generationer får betala för både sin egen välfärd och för den upplåning som man gör nu.

Det behövs ekonomisk realism i beslutsfattandet och det betyder sparande, bryta mönstret med den ökande skuldsättningen och bättre produktivitet i den statliga ekonomin. KD anser ändå att man inte bör rikta sparåtgärder så att de drabbar samhällets allra svagaste.

Skattepolitiken bör basera sig på att man beskattar det som inte är bra för människan hårdare än det som är bra för människan. Sådana skatter är t.ex. börsskatt, bankskatt, sötsaksskatten som bör utvecklas till en sockerskatt, alkohol- och tobaksskatten. Kommunernas ekonomi ska tryggas genom att 20 % av kapitalskatten ska tillfalla kommunerna, vissa uppgifter så som utkomststödets grunddel och närståendevårdarnas stöd flyttas till FPA.

Till en god förvaltningskultur hör att man bör lämna mer egendom åt nästa generation än vad man själv fick ta emot.

En bättre ekonomi med mindre skuldbörda - det är värt att kämpa för.

Företagsamma ska ha möjlighet att verka som företagare

KD vill finansiera den finländska välfärden genom att stärka möjligheterna för näringslivet. Samhället bör vara företagarvänligt och uppmuntra till företagsamhet, flit och att bära ansvar. En hög produktivitet, sysselsättning och medborgarnas köpkraft utgör en grund för ekonomisk framgång.

Små och medelstora företag är viktiga sysselsättare och det är speciellt viktigt att trygga deras förutsättningar att verka. Detta innebär att det bör finnas riskkapitalfinansieringsmöjligheter, kunnande i affärsverksamhet och att man bör få bort flaskhalsar för internationalisering.

Konkurrenskraft genom växande och kunniga små och medelstora företag - värt att kämpa för.

Inte hejsan med snuttis

KD har som målsättning att höja sysselsättningsgraden märkbart under nästa valperiod. Arbetslöshet som pågått länge är en stor riskfaktor med tanke på segregering och mångfacetterade sociala problem. Oftast är sysselsättning och arbete det bästa skyddet för segregation. Rätt till arbete är en del av ett människovärdigt liv.

Det är konjunkturpolitiskt kontroversiellt att man med hänvisning till produktionsprogrammet har minskat på de offentligt anställda. Samtidigt som man stryper kommunerna, ökar man på antalet arbetslösa.

Att se till att de som jobbar mår bra på sina arbeten är livsviktigt. Arbetslivet får inte bara vara till för de som kan hålla sig friska och starka. De som är långtidsarbetslösa på grund av sjukdom borde också i allt högre grad komma in på sjukpensionsområdet.

Från långtidsarbetslöshet och snuttjobb till heltidsanställda långvariga karriärer - värt att kämpa för.

Sjukt att spara på hälsovården

KD anser att målsättningen för hälsovårdspolitiken bör vara att minska på klyftorna mellan de som insjuknar mer och de som är friska. Också de sjukdomar som beror på levnadsvanor bör minska bland medborgarna. Varje människa bör ha rätt till vård oberoende av var man bor, ålder eller ekonomisk ställning. Varje finländare bör ha möjlighet till en hälsovård håller samma nivå som arbetsplatshälsovården.

Det är viktigt att resurserna riktas rätt inom hälsovården, de bör riktas så att effekten, kvaliteten och kostnadseffektiviteten beaktas. Istället för att hälsovårdskostnaderna ökar med 2-3 miljarder euro, kan man minska på kostnadsökningsbehoven med hjälp av förebyggande åtgärder. Finländarna ska uppmuntras till att röra på sig mer och att äta hälsosamt.

Ett friskare liv och en bra vård - värt att kämpa för.

Äktenskapet hör till mannen och kvinnan

KD ställer familjernas välmående som centralt för samhällets välfärd. Utgångsläget för att välfärd kan skapas är att man mår bra i familjerna. I ett samhälle i förändring fungerar en kristen värdegrund bra och är en stark grund för familjepolitiken.

Barnfamiljernas ställning har försämrats och är nu svagare än tidigare om man jämför inkomsterna. På tio år har fattigdomen bland barnfamiljerna tredubblats till att idag ligga på en nivå omkring 150 000 barn som lever i en familj under fattigdomsgränsen.

Inkomstöverföringarnas realvärde till barnfamiljerna har minskat med över tio procent sedan 90-talet. Familjernas ställning måste förbättras för att trygga framtiden i Finland. Samhället måste bli mer barnvänligt och stöden till familjerna måste höjas samtidigt som det måste bli lättare att förena arbetsliv och familjeliv. Bl.a. familjedagvård för barn under tre år ska stödas.

KD vill stöda äktenskapen genom att erbjuda krishjälp i ett tidigt skede, om det uppstår problem. I barnskyddet ska man arbeta familjecentrerat. Hemhjälp för barnfamiljerna ska ses som förebyggande åtgärder och ska åter bli möjligt att få före risken till utmattning växer sig för stor.

Lagstiftningen ska basera sig på en kristen äktenskapsuppfattning. Äktenskapslagen ska bevara äktenskapet mellan en man och en kvinna.

Allt detta sköts bäst av en speciellt utnämnd familjeminister.

Familjen, äktenskapet och barnen - värt att kämpa för.

Människovärde är viktigare än marknadsvärde

KD jobbar för den arbetande människans välfärd som helhet. Socialskyddet bör vara sådant att det beaktar människans värdighet, stöder och uppmuntrar till att man tar hand om sig själv. Förebyggande åtgärder ska vara prioriterade för att se till att människorna inte faller offer för segregation.

I medeltal har välfärden ökat i Finland de senaste tio åren, men samtidigt har klyftorna ökat i samhället. De senaste sju åren har skuldsättningen bland hushållen i Finland ökat radikalt till att idag ligga på en nivå om 120 % i medeltal. Snabblåneverksamheten bör kraftigt reduceras. De sociala lånen bör ökas.

Att trygga de mindre bemedlades tillräckliga utkomst är inte bara en principfråga utan också ett effektivt sätt att förebygga många olika problem. Man har konstaterat att människorna mår sämre i samhällen där det finns stora inkomstskillnader och radikala skillnader mellan samhällsklasserna. KD:s huvudsakliga målsättningar på det här området är att minska på fattigdomen i samhället, och speciellt på fattigdomen bland barnfamiljerna.

Finland bör ratificera FN:s fördrag om handikappade i det snaraste. Handikappade bör få jämlik service oberoende av var man bor.

Långtidsbostadslöshet bör vara ett problem som helt bör fås bort från vårt samhälle. Rusmedelsvården bör bli bättre och också fångarna bör få tillgång till bättre hälsovård, eftersom de har högre risk att insjukna, lida av drog- och rusmedelsproblem och mentala problem. Det behövs mångsidiga åtgärder för att öka välfärden i samhället.

Människovärdet - värt att kämpa för.

Åldringarna har inte tid att vänta

Till ett värdigt åldrande hör det att man har en tillräcklig utkomst för att leva och att man får rätt sorts hjälp i rätt tid. I stället för rekommendationer behöver stadganden i lag. Många upplever idag att man blir en börda när man blir gammal, och så får det inte vara. Åldringsvården bör lyftas till en sådan nivå som varje beslutsfattare och skattebetalare själv skulle vilja ta del av.

Samtidigt som befolkningen lever allt längre och behovet av arbetskraft ökar också på grund av att det finns fler att sköta om, är det rättvist att vi jobbar lika stor andel av livet som man tidigare gjort. KD anser att det är motiverat att höja den genomsnittsliga pensionsåldern. Först och främst vill vi förbättra välfärden på arbetsplatserna, så att man kan höja den verkliga pensionsåldern mot 65 år. En lagstadgad pensionsålder ska inte höjas så länge ungdomsarbetslösheten och den genomsnittsliga arbetslösheten håller en hög nivå.

En värdig ålderdom och en god vård - värt att kämpa för.

Vetenskap och bildning

I utbildningspolitiken bör vi svara på behoven idag. Det är att fostra framtidens arbetskraft som bygger vårt lands framgång. Att satsa på utbildning är en investering både på den mentala och ekonomiska välfärden.

KD anser att alla ska ha samma möjligheter till utbildning och att utveckla sig själv. Den allmänna skolan ska vara avgiftsfri lika som andra och tredje stadiets utbildningar, det är en grundförutsättning för jämställdheten i samhället. Den andra grundförutsättningen är att man stöder de som är svaga. Det bör läggas mer resurser på att hjälpa svaga skolelever genom skolan. För att nå framgång är det viktigt att så många som möjligt klarar sig så bra som möjligt.

KD värdesätter Finlands tvåspråkighet och tvåspråkiga kulturbakgrund. Varje finländare bör få service på sitt eget modersmål i enlighet med språklagen, på finska eller på svenska. Också andra språkminoriteters, som till exempel teckenspråkets, ställning bör tryggas genom regelverk.

För studerande som kommer utanför EU-området kan terminsavgifter uppbäras. Exporten av utbildning och kunnande kan ökas märkbart.

God utbildning för alla, på svenska och finska - värt att kämpa för.

Mångkulturell respekt - arbete garanterar lyckad integration

KD accepterar inte främlingsfientlighet, segregation eller rasism i någon som helst form. Det är viktigt att skapa ett samhälle som är invandrarvänligt och i det arbetet har beslutsfattare, myndigheter och media ett ansvar. Att man inte känner till fakta är en orsak till fördomar. Det är viktigt att förstå invandrarbefolkningens utmaningar och problem så att inte negativa fenomen får grogrund. KD utmanar finländarna att växa till att acceptera dem som flyttat hit annanstans ifrån, utan att för den skull ge upp sina egna traditioner och traditionella värderingar.

Mångsidiga människor i dagens Finland - värt att kämpa för.

Allt väl i kommunerna?

En massa kommuner är i ekonomiska svårigheter. Det innebär att kommunernas kriser leder till nedskärningar just på den service som de minsta behöver mest. Bara en snabb och ordentlig reform i statsandelssystemet kan rädda den kommunala servicen.

KSSR-processens största problem har varit dess oflexibilitet. Man har inte tagit i beaktande att det råder olika förhållanden på olika håll i landet. Kommunens storlek ska inte vara avgörande: det finns både stora och små kommuner som lyckas väl på samma sätt som det finns exempel på de som inte gjort det. Istället för att diskutera strukturer, bör man fokusera på servicenivån.

Kommunalekonomin i balans med statens hjälp - värt att kämpa för.

Trygghet och säkerhet, biståndspolitik

Trygghet och säkerhet baserar sig på samhällets starka moral, ärlighet och gemensamt ansvar som visar sig som ett bra socialskydd och en tillräckligt jämn inkomstfördelning. Sociala problem har ökat och drogmissbruk och internationell kriminalitet bidrar till otrygghet i samhället.

Kriminaliteten måste fås ner bl.a. genom att ta tag skolmobbning, tidig segregation och familjeproblem. Att förbättra rusmedelsvården är ett effektivt sätt att minska på kriminaliteten eftersom det årligen sker omkring 1000 våldsbrott som leder till döden som är relaterade till rusmedel. Hela 61 % av våldsbrotten gjordes i ett påverkat tillstånd.

Genom att förbättra fångvården kan man minska på återfallen. Målsättningen är att Finland ska vara tryggaste landet i Europa mätt på antalet brott som begås.

Utrikes- och säkerhetspolitiska frågor berör vårt land så stort att dessa bör behandlas på ett sätt som har ett så brett parlamentariskt stöd som möjligt. En gemensam syn på dessa frågor har i alla tider varit vårt lands styrka och så vill KD ha det också i framtiden.

Mellanöstern är en mötesplats för många kulturer, folk och religioner och det som händer där har bieffekter på hela världen. KD vill stöda en bestående fred i regionen och bekänner staten Israels rätt till trygga gränser.

KD anser att Finland bör höja sitt bistånd till utvecklingsländer till FN:s rekommendation om 0,7 % av BNP till och med 2015. Medborgarorganisationer som samarbetar med staten i biståndsprojekt bör få möjlighet att listas bland avdragsgilla organisationer: donationer till dessa organisationer ska kunna dras av i beskattningen.

Finland ska bli Europas tryggaste land - värt att kämpa för.

Landsbygden

KD vill bevara hela Finland som bebott och livskraftigt. Att bo på landet är attraktivt ur många perspektiv, både med tanke på livskvalitet och naturnära boende. Därför bör det finnas tillräcklig service på landsbygden.

Det ska vara möjligt att bruka jorden i hela landet och EU-politiken bör anpassa sig till det. Beslutsfattandet bör vara långsiktigt så att lantbruksproducenterna kan anpassa sina investeringar till tryggheten i att politiken stöder verksamheten.

Finland bör garantera byskolornas framtid, utveckla landsbygden och byarna inom Leader-stödprogrammet, satsa på turismnätverk och familjejordbruk.

En levande landsbygd - värt att kämpa för.

Naturen och klimatet

KD betonar balansen mellan människan och naturen. Ett svar på miljöproblemen finns i människan själv. Man måste gå tillbaka till hållbara ekologiska traditioner, hållbara bruksvaror och en sparande kultur. Ekonomi och spendering bör vara i balans och bör följa de gränser som miljön sätter. Det finns ett egenvärde i naturen och miljön - jorden är inte en tillgångskälla för människornas njutning och fröjder. Man måste se långsiktigt och globalt på miljön eftersom naturen inte känner några landsgränser.

Energin är ett basbehov för människan. Vi behöver värme, el och bränsle överallt. På grund av kalla vintrar och ett glest befolkat land är energitillgången en grundläggande del i vårt land. Därför behöver vi fungerande energipolitik som tryggar landets livskraft idag och imorgon.

KD vill att Finlands målsättning är ett globalt klimatavtal som är rättvist för Finland att bära. Utvecklingsländernas målsättningar bör stödas så att de utvecklas på ett hållbart sätt.

Hållbar utveckling och biodiversitet - värt att kämpa för.

Den finländska statsskulden räcker för oss

KD fungerar i Europa på samma grundläggande värden som i Finland. Unionen bör godkänna och erkänna det kristna arv som Europa bygger på, som en del av en europeisk identitet.

Finland ska inte ta som sitt ansvar att sköta skulderna som de EU-land drar på sig efter en dåligt skött ekonomi. KD motsätter sig EU:s försök till att införa EU-skatt. EU-budgeten ska inte överstiga 1 % av BNP.

Den nordliga dimensionen och Östersjösamarbetet är värda att utvecklas. Till Rovaniemi ska man grunda ett arktiskt centrum.

Finland i Europa med en stark nordisk prägel - värt att kämpa för.