Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/35

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen kokoomuksen kunnallisvaalijulistus


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kansallisen kokoomuksen kunnallisvaalijulistus
  • Vuosi: 1960
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kunnan vapauden puolesta

80 %
tästä osasta määrää valtio...
20 %
...vain tästä määräävät kuntalaiset itse

KANSALLINEN KOKOOMUS

Kansallisen Kokoomuksen kunnallisvaalijulistus

Vahvistettu kokoomuksen valtuuston kokouksessa Tampereella 23.4.

Mistä kunnallisvaaleissa on kysymys?

Suomen poliittisen elämän epävakaisuus on heijastanut vaikutuksiaan myös valtion ja kuntien sekä kuntien ja kuntalaisten suhteisiin.

Kunnat vapautettava valtion holhouksesta

Paikallishallinnon saattaminen riippuvaisuussuhteeseen valtiosta ja pyrkimykset kunnalliselämän yhtenäistämiseksi kautta maan ovat johtaneet niihin vaikeuksiin, joissa kunnat nykyisin ovat.

Koska valtaosa kunnan asioista päätetään sen rajojen ulkopuolella, ei valtuustoilla ole edellytyksiä harjoittaa suunnitelmallista kunnallispolitiikkaa. Samasta syystä kuntien menot ovat kasvaneet yli taloudellisen kestokyvyn. Myöskään olosuhteiden erilaisuus ei ole päässyt riittävässä määrin vaikuttamaan ratkaisuihin.

Nämä ovat vakavia epäkohtia ja ne on pikaisesti korjattava. Luonnolliselta tuntuu, että kuntien olisi hoidettava ensi sijassa paikallisia tehtäviä ja valtion otettava vastatakseen yleistä laatua olevista toimialoista. Mikäli kunnille määrätään viimeksi mainittuja velvollisuuksia, olisi tähänastista paremmin turvattava niille itsenäistä päätäntävaltaa, otettava huomioon niiden taloudelliset mahdollisuudet sekä annettava apua luottojärjestelyissä.

Taloudellisten vaikutustensa ohella on kunnallisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen arveluttava myös sikäli, että itsenäinen paikallishallinto on luotettava turva keskitetyn vallan väärinkäyttöä vastaan. Niinpä nykyinen eduskunta voi pakottaa sellaisetkin kunnat harjoittamaan vasemmistolaista politiikkaa, joissa on selvä porvarillinen enemmistö.

Kuntalaisille ansio- ja toimintamahdollisuuksia - ei kunnalle

Samalla kun kunnallisvaalien yhteydessä on kiinnitettävä huomio paikallishallinnon vapauttamiseen valtion liiallisesta holhouksesta, on entistä suurempaa tarkkuutta noudatettava myös kunnan päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa.

Kokoomuksen mielestä täytyy kunnan harjoittamalla talouspolitiikalla olla yksinkertainen ja selvä päämäärä: on toimittava niin, että mahdollisimman moni kuntalainen voi kutsua itseään omistajaksi. Nimen omaan on tärkeätä, ettei ainoastaan tunnusteta yksityisomistusta, vaan tehdään se myös yleiseksi.

Paikallisen elinkeinoelämän on perustuttava yksityiseen, sosiaaliset näkökohdat riittävästi huomioon ottavaan yrittäjätoimintaan, joka tunnetusti on kustannuksiltaan alempi ja tehokkuudeltaan suurempi kuin kunnallinen yritys. Viime vuosina harjoitettu, yksityiselle yrittämiselle nurjamielinen politiikka on kunnissakin lamauttanut yritystoimintaa ja synnyttänyt työttömyyttä. Mitä tehokkaampaa on talouspolitiikka, sitä vähemmän tarvitaan tilapäisiä avustuksia.

Mitä useampi kuntalainen saa vakinaisen ansiomahdollisuuden, sitä paremmin he pystyvät huolehtimaan itsestään, perheestään, tulevaisuudestaan ja taloudestaan, eikä kunnan tarvitse vuodesta toiseen lisätä huollettavien piiriä, kuten nykyisin tapahtuu.

Samalla kunta saa paremmat mahdollisuudet auttaa niitä - kuten lapsia, vanhuksia, työkyvyttömiä, parantumattomasti sairaita - jotka eivät tule toimeen omin voimin, ja joita yhteiskunta on velvollinen tukemaan.

Kunnallispolitiikasta on saatava pois poliittinen intoilu ja siihen useasti liittyvä enemmistön mielivalta. On jyrkästi vastustettava sellaista, julkisten asioiden hoidolle huomattavia menetyksiä tuottanutta kehitystä, että nimitysasioissa asetetaan puolueansiot henkilökohtaisen kyvykkyyden edelle. Poliittisissa virkanimitystapauksissa on epäpätevälle virkailijalle jouduttu useasti valitsemaan pätevä apulainen.

Kunnallispolitiikassa ei aina pidä kulkea helpointa tietä: hoitaa asioita korkeiden verojen avulla. Kuntalaisilla on oikeus odottaa, että vähitellen ryhdytään todella ponnistelemaan kunnallisen verorasituksen kurissapitämiseksi, jotta kansalaiset tuntevat työskentelevänsä enemmän omaksi hyväkseen, kuten demokratiassa kuuluu asiaan, eikä kunnan hyväksi, mikä on tapa sosialisoidussa järjestelmässä. Valtion asettamien velvoitusten väheneminen alentaa jo osaltaan kuntalaisen verorasitusta.

Mutta myös valtuutettujen on oltava yleisiä ja naapureittensa varoja käyttäessään yhtä tarkkoja kuin omia varoja käyttäessään, ja ajateltava niiden etua, jotka maksavat hyväksytyt suunnitelmat.

Kun kunnallispolitiikassa ryhdytään noudattamaan tässä mainittuja, kokoomuksen uuden kunnallisohjelman mukaisia periaatteita, yhdistyvät tehokkaimmin toisiinsa edistyksen tärkeimmät voimat:

persoonallinen panos ja kasvavat tulot, turvallisuuden tunne ja henkilökohtainen riippumattomuus.

Tällöin myös kunta säilyy vapaiden ihmisten yhteistyömuotona eikä muutu sosialisoiduksi, kaiken pyrkimisen tukahduttavaksi yhteisöksi, jossa verot ovat lamauttavan raskaat, kuten ne jo useassa vasemmistoenemmistöisessä kunnassa ovat, ja jossa alituiseen mietitään, missä muualla tulisi paremmin toimeen.

Muutosta ei tapahdu, ellei valtuuston kokoonpano muutu

Edellä esitettyjen päämäärien saavuttamiseksi on yhteiskunnallisen vallan siirto vasemmalta oikealle välttämätöntä.

Kunnalliselämässäkin voidaan luottaa enemmän vapauteen kuin sosialistiseen järjestelmään.

Erityisesti kommunistien osuus ja toimintatavat tuovat nykyisin epävarmuutta monen kunnan elämään ja koko isänmaallisesti ajattelevan väestön mieliin. Pahinta on, että samanaikaisesti kuin kommunistit lietsovat tyytymättömyyttä viime vuosien talouspolitiikasta kärsimään joutuneiden keskuudessa kansalliset ryhmät joko nukkuvat välinpitämättömyyden vaarallista unta tai käyvät keskenään joutavaa kiistaa.

Kommunismin vaikutusvallan vähentäminen on kunnallisvaalien tärkeimpiä tehtäviä

Ensi sijassa juuri kommunisminvaaran torjumiseksi on kokoomus kunnallisvaaleissa valinnut mahdollisimman pitkälle viedyn yhteistyölinjan. Kokoomus on sadoissa kunnissa tehnyt aloitteen porvarillisesta vaaliliitosta ja erillisissäkin vaaliliitoissa se kannattaa asiallista ja positiivista menettelyä. Puolueemme tulee loppuun saakka seuraamaan aloittamaansa linjaa, mutta on selvää, ettei mikään puolue pysty sitä yksin toteuttamaan.

Linjan tunnustajiksi ja noudattajiksi on saatava kaikki vapauden kannalla olevat ryhmät. Ottaen huomioon, että porvarilliset puolueet ovat olleet käytännöllisessä kunnallispolitiikassa kutakuinkin samalla linjalla, pitäisi tähän olla hyvät mahdollisuudet. Sovinnollisuus lisää kansalaisten mielenkiintoa syksyn kunnallisvaaleihin. Sen tähden

on vaaleissa saatava voimaa niiden vaaliliittojen taakse, joilla on yhteistyöasiassa selvä ja rehellinen pyrkimys.