Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/69

Kansallinen Kokoomus

Samlingspartiets principprogram


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Samlingspartiets principprogram
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Samlingspartiets principprogram

Samlingspartiets principprogram består av tre delar. I det första kapitlet beskrivs Samlingspartiet, dess principer och grunderna för politiken. I det andra kapitlet berättas om Samlingspartiets värden och hur de betraktas som en del av politiken. Det tredje kapitlet beskriver hur den på värden baserade politiken är avsedd att genomföras i praktiken. Detta program förverkligas så, att det beaktas i Samlingspartiets programarbete, i valprogram, i det strategiska arbetet och i drivandet av politiken i praktiken.

Kapitel 1. Samlingspartiet

- Att utveckla individens starka sidor och förhållanden bygger upp och förnyar hela samhället

Kapitel 2. Samlingspartiets värden

- Samlingspartiet har ett på värden baserat sätt att betrakta samhälleliga frågor

Kapitel 3. Vi verkar i enlighet med våra värden

- Den på värden baserade politiken i praktiken

1. Att utveckla individens starka sidor och förhållanden bygger upp och förnyar hela samhället

Samlingspartiet

Samlingspartiet är ett centerhöger folkparti. Dess uppgift är att förbättra varje människas ställning och välfärd samt att utveckla samhället i enlighet med detta principprogram. Utgående från samma principer verkar Samlingspartiet i människornas närsamfund samt globalt på utvecklingen utanför Finlands gränser.

Målsättningarna för Samlingspartiets politik

Samlingspartiets målsättning är ett samhälle av människor som tar ansvar för sitt eget och andras liv så, att för var och en möjliggörs förutsättningar till ett gott liv. Samlingspartiet är en ansvarsfull förnyare som litar på människan. Viktigt för Samlingspartiet är människans frihet och ansvar för sin egen verksamhet. Jämlika möjligheter garanterar åt alla möjligheten att utvecklas och nå framgång. Omsorgen om de svagare samt familjens och närsamfundets ansvar framhålls i Samlingspartiets ideologi.

Vår målsättning är att vårda och stöda det nationella arvet, språken och kulturerna i Finland, att sörja för hela folkets kunskaps- och bildningsnivå samt att främja arbete och företagsamhet. Samlingspartiet är ett framtidsparti som vill utnyttja de möjligheter vetenskap, konst och teknologi ger till att utveckla vårt land. På internationella forum är Samlingspartiets grundläggande målsättningar att trygga den statliga självständigheten, utveckla det europeiska samarbetet samt stärka Finlands påverkningsmöjligheter och ställning i världen. Samlingspartiet är en aktiv och initiativrik aktör i frågor som gäller Europeiska unionen. Målsättningen är att bära ett globalt ansvar för andra människor och för miljön.

Välfärd uppkommer av arbete, företagsamhet och omtanke. Ett sunt och välmående folkhushåll förmår alstra tillräckligt att fördela till gemensamt beslutade mottagare samt medel för att utveckla ett bättre samhälle. Samlingspartiet främjar människornas, företagens och samhällets ansvar samt en respektfull inställning till naturen och miljön. Miljön måste överlåtas åt kommande generationer i ett bättre skick än det i vilket den nu befinner sig.

Samlingspartiets ideologi

I Samlingspartiets ideologi förenas frihet, ansvar och demokrati, jämlika möjligheter, bildning, uppmuntran, tolerans och omtanke. Centralt är strävan efter balans mellan frihet och ansvar samt framhållandet av individualitet och företagsamhet. Samlingspartiet stöder utvecklande av demokratin och äkta delaktighet för medborgarna i det samhälleliga beslutsfattandet.

Samlingspartiet är en aktiv och öppen förnyare. I värdefrågor betonar Samlingspartiet betydelsen av individernas samvete och värdemångfald. Individernas frihet att tänka och verka självständigt samt minoriteternas rättigheter är kärnfrågor i frihetsideologierna. Samlingspartiet tror på jämlika möjligheter och på valmöjligheter. Individerna fattar beslut och gör val i samhället. Samlingspartiet bygger initiativrikt och fördomsfritt framtiden och söker lösningar på samhälleliga missförhållanden. Samlingspartiet litar på människans förmåga att varsebli och korrigera sina fel.

Vi vill förbättra människornas levnadsförhållanden och för hela folket skapa förutsättningar till ett gott liv och möjlighet att utveckla sig själv. Särskild omsorg bör ägnas dem som behöver detta. Målet är att främja bildningssträvanden samt att grundskyddet och omsorgen förverkligas.

Vi vill bevara det traditionella och värdefulla intellektuella, andliga och materiella kapital som tidigare generationer har lämnat åt oss. Det innebär också att vårda sig om den tysta kunskapen, dvs. outtalad eller oskriven färdighet, tradition och kunskap, och överföra den till kommande generationer. Den kristna etiken och värdegrunden är en viktig del av denna finländska kulturtradition. Samlingspartiets ideologi karakteriseras av att den framhåller närsamfundets ansvar, stöd för människornas etiska värdegrund och överväganden samt fosterlandskärlek i kombination med aktiv internationalisering och globalt ansvar.

Den ideologisk-historiska grunden

Principerna och programmen i Samlingspartiets uppkomstskede byggde på den finskhetsrörelse som ivrade för nationens kulturella och nationella självständighet och på dess framåtanda, dvs. den socialreformism som eftersträvade samhälleliga, kulturella och sociala förbättringar. Försvar för nationens enhet och traditionella värden samt stöd för sociala reformer var kännetecknande för den första tidens Samlingsparti.

Samlingspartiet grundades i december 1918. Att trygga den uppnådda självständigheten och på nytt ena nationen var centrala målsättningar i det första skedet. Från reformpolitikens synpunkt var perioden en tid av många förnyelser. Verksamhetsmöjligheterna under decennierna efter kriget begränsades av ställningen i maktpolitisk opposition. Också i denna ställning framhöll Samlingspartiets sin vilja till att utveckla landet och till konstruktiva reformer. I och med debatten och konkurrensen mellan konservativa och liberala idéer ökade frihetsideologiernas egenvikt i synnerhet under 1900-talets sista decennier. I slutet av det förra årtusendet och efter det nuvarandes ingång har Samlingspartiets ideologi karakteriserats exempelvis med begreppen ansvarsfull individualitet och moderat höger.

I Finland och världen i övrigt har under de gångna decennierna upplevts stora förändringar och en utveckling som i många avseenden har inneburit framgång för frihet och ansvar som värden.

Många av de principer och frågor som har drivits av Samlingspartiet har förverkligats under årtiondenas gång. De har gällt t.ex. att framhålla en bred bildning, förbättra arbetarbefolkningens och lantbrukarnas levnadsförhållanden, stärka människornas framtidstro, införa ett mångpartisystem samt medverka i den europeiska integrationen. Marknadsekonomin har accepterats på bred front genom att den har bevisat sin funktionsduglighet för att skapa välstånd. Utvecklingen har emellertid inte varit enkelriktad, och den har inte inneburit att idéhistorien eller utmaningarna för politiken skulle ha upphört. Den har medfört ett ansvar att försvara det goda som har uppnåtts och en förpliktelse att se och öppna nya möjligheter.

2. Samlingspartiets värden

"Demokrati är ett sätt att förverkliga gemensam frihet och gemensamt ansvar"

FRIHET, ANSVAR OCH DEMOKRATI

Endast en fri människa har möjlighet att utvecklas i fulla mått

Friheten är av oersättlig betydelse. En människa som är fri kan utvecklas och utveckla och utforma sin egen bild av sig själv och sin omgivning. En fri kulturell och ekonomisk aktivitet skapar grunden för välstånd. Människan måste få förverkliga och uttrycka sig fritt med respekt för andra människor och naturen.

Alla bär ansvar

Frihet innebär ansvar och gemenskap. En fri och självständig människa har möjlighet att ta ansvar för sitt handlande, för sin nästa och för samhället. Samhället byggs och utvecklas genom personligt ansvarstagande som stöds av det gemensamma ansvaret. Vi känner vårt ansvar för andra människor och naturen.

Aktivt deltagande stärker demokratin

Ett gott samhälle baserar sig på medborgarnas jämlika möjligheter att delta i skötseln av gemensamma angelägenheter och i beslutsfattandet. Det eftersträvade demokratiska systemet bygger på fri rätt att ta del, på mångsidiga möjligheter att påverka och på människornas aktivitet. Målsättningen är att höra medborgarna och en mångsidig växelverkan. Ett starkt medborgarsamhälle är förutsättningen och garantin för demokrati och deltagande. Staten bör vara öppen för förändringar, kritik och utveckling. En fungerande demokrati stärker tryggheten i samhället.

"Jämlika levnadsförutsättningar ger individerna en verklig valmöjlighet"

JÄMLIKA MÖJLIGHETER

Var och en har rätt att utvecklas från sina egna utgångspunkter i enlighet med sin vilja

Samhället bör garantera medborgarna jämlika utgångspunkter och grundläggande förutsättningar i livet. Det bör ses till att var och en får möjligheter och beredskap att växa mot de mål som man själv har uppställt. Centrala förutsättningar för detta är jämlika möjligheter till utbildning samt att de sociala grundläggande förutsättningarna i livet är uppfyllda. Dessa är samtidigt de grundläggande färdigheter som människan behöver när hon utvecklar sitt samhälle och utvärderar beslutsfattandet. Människan har rätt att förverkliga sig själv. Samlingspartiet uppmuntrar människorna att utveckla sig själv och sitt tänkande.

Allt kunnande är värdefullt. Var och en har sina starka sidor och rätt att eftersträva upplevelser av framgång. Vårt mål är att människorna uppmuntras att finna och utveckla sina starka sidor och sin kreativitet. På alla områden av kunnandet bör stödas de svagastes möjligheter att lyckas, samt säkerställas att begåvningar utvecklas, så att alla människor förmår använda sin kreativitet och sitt kunnande i fulla mått.

Jämlika möjligheter är grunden för välfärd

Genuina valmöjligheter för människorna stärker deras engagemang och ansvarstagande. I välfärdssamhället behöver medborgaren inte frukta för sin grundtrygghet. Förutsättningen för detta är att samhällets grundläggande strukturer, ekonomin och skyddsnäten är i skick. Varje människa är lika värdefull.

Jämställdhet är målet

Vårt mål är jämställdhet mellan människorna. Jämställdhet mellan könen, generationer och minoriteter bör förverkligas både inom service, i arbetslivet, i förvaltningen och i närsamfunden. Principerna om jämlikhet och jämställdhet skall överföras också till följande generationer. Att de mänskliga rättigheterna förverkligas överallt i världen är förutsättningen för ett människovärdigt liv och utveckling.

"Det behövs huvud, händer och hjärta"

BILDNING

Bildningens och kulturens styrka

Vi värderar och eftersträvar hjärtats bildning och kunskapsmässig bildning. Bildning är ett värde i sig. Till hjärtats bildning hör förmågan att skilja det väsentliga från det oväsentliga, levnadsvisdom samt förmågan att sätta sig in i en annan människas situation. Att vårda kunskap och bildning samt söka ny kunskap är centrala värden för Samlingspartiet. Människans egna etiska överväganden är grundvalen för bildningen.

Finskhetens arv är värt att vårda och utveckla och utgör grunden för uppkomsten av ny tradition. För människan och samhället är det viktigt att känna sina rötter och sitt värde. Ett starkt kulturellt kapital fungerar som inspirationskälla. I bästa fall kan var och en uppleva sambandet mellan kultur och kreativitet i sitt liv. Ett rikt, mångsidigt och särpräglat konst- och kulturliv stärker och utvecklar hela samhället.

Kunnande

Finland bör utvecklas som ett samhälle med mångsidigt kunnande. Kunnandet är vårt viktigaste nationella kapital. De olika områdena av kunnande bör värdesättas, för ett ensidigt kunnande räcker inte till för att balanserat utveckla hela samhället. Internationaliseringen och den snabbt föränderliga kunskapen utmanar till att uppdatera och utöka kunnandet. Vi stöder livslångt lärande och kreativitet.

Finländarnas kunskaps-, bildnings- och utbildningsnivå bör alltjämt utvecklas. Målsättningen är en utbildning som garanterar en individuell, högklassig och människocentrerad inlärning livet igenom. Utbildningen bör utvecklas oberoende av elevernas eller deras föräldrars förmögenhet. Den finländska forsknings- och utvecklingsverksamheten bör vara på toppnivå i världen.

Möjligheternas informationssamhälle

I informationssamhället är det kunnande som har att göra med förädling och behandling av information en nyckelfaktor i konkurrenskraften. Informationssamhällets tjänster är en medborgerlig rätt. När informationsförmedlingen utvecklas är det viktigt att vinnlägga sig om ett kritiskt tänkande och utvärderande av informationens tillförlitlighet.

"Att utnyttja sina egna starka sidor bygger upp och stärker hela samhället"

UPPMUNTRAN

Arbete och företagsamhet bör belönas

Det är rättvist att arbete, företagsamhet, studier och arbete i hemmet belönas och att de uppmuntras både ekonomiskt och immateriellt. Beskattningen bör uppmuntra till arbete och företagsamhet. Var och en har rätt till trygghet ifall arbetslöshet eller sjukdom inträffar samt till en tillräcklig utkomst efter arbetslivet.

Allt arbete är värdefullt

Löntagarna och företagarna skapar den gemensamma välfärden. Detta gäller också för studerande, dem som utför arbete i hemmet samt för dem som redan har utfört sitt värv. Arbetet är betydelsefullt både för människan själv och för samhället. Man bör kunna reda sig ekonomiskt genom att arbeta. Kreativitet och innovationer är av vikt i allt arbete. Uppkomsten av nytt kunnande bör uppmuntras på alla branscher och i alla arbetsuppgifter. Ansvarsfullt och långsiktigt bör strävas till att förbättra sysselsättningen. Företagsamhetens förutsättningar bör förbättras och företagarnas risktagande bör vara meningsfullt. Förutsättningarna för lantbrukarnas arbete bör tryggas och det bör tillses att lantbruket också i framtiden utvecklas som ett livskraftigt näringsfång.

Ekonomin bör fungera på människans och naturens villkor

En marknadsekonomi som baserar sig på privat ägande är det bästa sättet att alstra förutsättningarna för välfärd. Marknadsekonomin i sig själv har inte värden utan egenskaper. Enbart marknadsmekanismen fördelar emellertid inte välfärden rättvist. Med värdeval bör samhället definiera miniminivån för utkomsten. En ansvarsfull samhällspolitik bör förverkligas genom att beskattningsformer som är hållbara från miljöns synpunkt gynnas. Vi stöder en marknadsekonomi som fungerar på naturens och människans villkor.

"Grundvalen för tolerans är jämställdhet mellan människorna"

TOLERANS

Tolerans och jämställdhet

Varje människa bör respekteras och värdesättas som individ. Det är viktigt att tolerera olika åsikter och seder. Tolerans innebär framför allt att vi erkänner andra människors universella mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Att visa tolerans innebär inte att tåla samhällelig orättvisa.

Pluralism

Utgångspunkten för pluralism är kännedom om den egna värdevärlden och respekt för andras värden. Pluralism innebär att värdesätta människors olikhet. Pluralism ökar kreativiteten.

Kulturell mångfald

Vi vill främja växelverkan mellan kulturer och motsätter oss diskriminering och rasism i alla dess former. Förverkligande av en genuin kulturell mångfald förutsätter tolerans av alla parter. Kulturell mångfald är en rikedom som för sin del utvecklar samhället. Kännedom om och förståelse för den finländska och europeiska kulturen samt den kristna traditionen öppnar möjlighet till en genuin växelverkan i vårt land.

"Ett gott samhälle tar hand om sina svagaste medlemmar"

OMTANKE

Ansvar för nästan

Gemenskapen förverkligas på ett hållbart sätt endast när vi har omtanke om och känner ansvar för nästan. Omtanke kan inte läggas ut. Var och en bör bära sitt ansvar för detta på det individuella planet. Att hjälpa sin nästa är vars och ens skyldighet. Vad du önskar att andra skall göra mot dig, gör du också det mot dem.

Gemensamt ansvar

Samhället bör utvecklas i enlighet med hållbara sociala principer. Närsamfundets möjlighet att förverkliga ett gemensamt ansvar bör stödas. Ett gott samhälle sörjer för de svagaste och hjälpbehövande. Var och en har rätt till basutkomst och grundskydd, utbildning, hälsovård och bostad. Samlingspartiets målsättning är att minska och förebygga fattigdom och marginalisering.

Ingen får lämnas ensam. De äldre bör ges uppskattning och de bör bemötas på ett jämlikt, rättvist och mänskligt värdigt sätt. Att förbättra barnens och de ungas välbefinnande är både vår skyldighet och vår trygghet inför framtiden.

Ansvar för miljön och naturen

Människans och miljöns framtid är knutna till varandra. Detta bör beaktas i all vår verksamhet och när vi utnyttjar naturens resurser. Vi måste känna vårt ansvar för att säkerställa miljöns tillstånd.

Miljöskyddet utgår från individernas attityder och val samt de beteenden och konsumtionsvanor som följer av dem. Samhället bör tillse att skyddet av miljön förverkligas genom att styra konsumtionen och utnyttjandet av naturresurserna i hållbar riktning. Att balansen i naturen rubbas är ett gemensamt hot för alla.

3. Vi verkar i enlighet med våra värden

Ändamålet med politisk verksamhet är att bygga framtiden och rätta till samhälleliga missförhållanden. Principerna i detta program uppställer för utvecklingsarbetet dess värden, kvalitets- och utvärderingsgrunder samt inställningen till arbetet. För att principer och praktik säkert skall harmoniera med varandra bör värden och grunder vara öppna och verksamhetssätten och resultaten jämförbara. Principerna utgör en oskiljaktig del av den praktiska politiken.

Människan

Vår utgångspunkt är en fri, ansvarskännande och omtänksam människa. Samhället bör byggas så att det fungerar för den enskilda människan. Förutom grundläggande rättigheter och basutkomst bör människan också garanteras möjligheten att utveckla sig själv. Var och en tillkommer rätten att arbeta och på så sätt befrämja både sin egen och samtidigt hela samhällets välfärd.

Människan söker av naturen gemenskap och hennes möjlighet att upprätthålla sociala relationer bör stödas. Den ensamhet som människor upplever är en gemensam angelägenhet för hela samfundet. Var och en har rätt att känna sig trygg i tillvaron. Vid sidan av rättigheterna har människan en förpliktelse till ansvar. Detta gäller i synnerhet respekten för andra människor och naturen. Varje människa bör i mån av sina möjligheter bära ansvar för sig själv och sitt närsamfund. Omsorgen om nästan och närsamfundets medlemmar alstrar en atmosfär av omtanke.

Familjen och närsamfundet

Familjerna bör ha förutsättningar att fatta ansvarskännande val som gäller deras egna liv. Vi värderar familjelivet i dess flerartade former, familjen och föräldraskapet. Samhället bör ordna servicen med beaktande av olika familjers behov. Föräldrarnas möjlighet att kombinera familjeliv, studier och arbete bör främjas. Barnen har rätt att leva i en trygg miljö. Vårt mål är att alla familjemedlemmar skall känna en ökande trygghet.

Medborgarorganisationernas möjlighet att ta ansvar för välfärden i vardagen bör ökas. Omtanke om människorna i omgivningen ökar de enskilda människornas trygghet och trygghetskänsla. När antalet åldrande människor som bor ensamma ökar är det viktigt att de särdrag som kännetecknar dessa hem beaktas när samhället utvecklas.

Kommunen

Det omfattande kommunala självstyret är en viktig hörnsten i det finländska samhället. I den offentliga förvaltningen skall beslutsfattandet i enlighet med subsidiaritetsprincipen finnas så nära kommuninvånarna och de ärenden som behandlas som möjligt. Kommunernas beredskap att förändras, förmågan att förnya servicen och finna på nya lösningar är nödvändiga när befolkningsstrukturen förändras.

Med region- och strukturpolitiska instrument bör främjas växelverkan mellan landsbygd och städer, välfärd och en lönsam företagsverksamhet, så att välfärdens resurser tryggas i alla delar av landet. Dragkraftiga tillväxtcentra, mindre städer och landsbygden behöver olika slags utvecklingsåtgärder och politik för att utvecklas på grundval av sina starka sidor.

Vi vill göra kommunerna starka, funktionsdugliga och livskraftiga. Förutsättningarna för kommunernas självstyre, beskattningsrätten och ordnandet av uppgifter, bör tryggas. Kommunerna bör ha tillräckliga resurser som garanterar att invånarnas grundläggande rättigheter, deras möjligheter att ta del och påverka och deras jämlikhet förverkligas.

Kommunerna har ansvaret för att själv eller i samarbete med andra kommuner, den privata och den tredje sektorn ordna servicen så att den med beaktande av servicens art är täckande, av god kvalitet, effektivt genomförd och tillgänglig på rimligt avstånd. Kommuninvånarnas möjlighet att välja bland tjänster och tjänsteleverantörer bör förbättras. Kommunen har ansvaret för att förutom ordna basservicen även för sin del sörja för boendets och omgivningens trivsel, sundhet och trygghet samt för att utveckla näringarna och deras förutsättningar.

Genom att målmedvetet stärka kommunernas bildnings- och kulturväsen främjas Finlands framtid med kompetens och kreativitet som medel. Den offentliga sektorn bör vara en ansvarskännande arbetsgivare. Kommunerna bör verka på ett sätt som främjar och stöder jämställdhet, pluralism och kulturell mångfald.

Finland

Vi vill utveckla Finland som en fri europeisk demokrati, där mänskliga rättigheter och rättsstatens principer förverkligas. Den offentliga förvaltningen bör vara tillförlitlig, öppen, jämlik och omutlig. De nationella resurserna bör starkt inriktas på utbildning, forskning, produktutveckling, utvecklande av teknologi och andra sådana verksamheter på vilka framtidsbygget kan planeras. Under pågående snabba förändringar bör vi målmedvetet arbeta för att trygga framtiden och utveckla hela samhället.

Det är viktigt att föregripa och bereda sig på att befolkningen åldras och försörjningsförhållandet förändras. Servicen i Finland bör utvecklas i enlighet med den föränderliga befolkningsstrukturen. Särskild beredskap behövs att kunna svara på de åldrande finländarnas behov av hälsovårds- och omsorgstjänster. Samtidigt bör ett barnvänligt samhälle och en planmässig immigrationspolitik främjas.

Den nationella säkerheten förutsätter kontinuerliga och tidsenliga åtgärder. Säkerheten utgår från tryggheten i vardagen. En atmosfär av tillförsikt, omtanke och ett fungerande samhälle är grunden för medborgarnas säkerhet. Viktiga faktorer i den inre säkerheten är dessutom en tillräcklig försörjningsgrad i fråga om energi och livsmedel. Delfaktorer i säkerheten är att informationssystemen och informationsförmedlingen är tryggade. Försvaret bör kontinuerligt utvecklas genom att ur ett brett perspektiv görs bedömningar av hur Finlands intressen tillgodoses. En försvarsmakt som fungerar tidsenligt, mångsidigt och effektivt är en nationell resurs också under fredstid.

Finland bör utvecklas i en tolerant atmosfär där det råder en känsla av ansvar också för människorna utanför det egna landet. Den finländska flykting- och utlänningspolitiken bör vara human och planmässig. Finland bör vara en aktiv aktör i utvecklingssamarbetet. I Finland bör stödas verksamhet som iakttar principerna för en hållbar utveckling.

Europeiska unionen

Europeiska unionen har på ett betydande sätt ökat européernas säkerhet och välstånd. Vårt mål är att stärka och förnya unionen så att den förmår svara på framtidens utmaningar. Finland bör vara en stark och initiativrik aktör när Europeiska unionen utvecklas.

Vi vill utöka demokratin och öppenheten i Europeiska unionens beslutsfattande och verksamhet. Unionen bör verka endast på sådana verksamhetsområden där ett europeiskt samarbete är effektivare än verksamhet på det nationella planet.

Centrala målsättningar för Europeiska unionen bör vara att utöka arbete, välstånd och konkurrenskraft i Europa. Europeiska unionen bör vårda sig om det europeiska kultur- och bildningskapitalet samt stöda skapandet av nytt. Att en gemensam miljölagstiftning utvecklas och iakttas överallt i Europeiska unionen är en nödvändighet med tanke på vår framtid. Europeiska unionen bör känna sitt ansvar också för de utomeuropeiska folken, mänskliga rättigheter, mänsklig nöd och miljöns tillstånd.

Europeiska unionens roll som internationell aktör bör stärkas och unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik bör göras till en realitet. Ett medlemskap i unionen är möjligt för alla de europeiska stater som delar de gemensamma värdena och uppfyller de kriterier som gäller för medlemskap. Unionen bör stärka sitt samarbete med de europeiska stater som inte önskar eller kan bli medlemmar av Europeiska unionen.

I syfte att uppnå dessa sina målsättningar samt för att bygga ett gemensamt, bättre och konkurrenskraftigare Europa verkar Samlingspartiet som aktiv medlem i Europeiska Folkpartiet.

Världen

Vi stöder att rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet förverkligas samt att demokrati och marknadsekonomi främjas överallt i världen. De globala frågorna bör behandlas tillsammans med iakttagande av klara regler.

Vi engagerar oss för miljöns tillstånd, klimatförändringen, luftens renhet samt en tillräcklig tillgång på rent vatten och ren föda. Fattigdomen och befolkningsökningen är frågor som fordrar lösningar. Vi tror på effekten av och styrkan hos utbildning och bildning. Vi kan inte sluta våra ögon för människornas nöd, utan vi måste kunna vara till hjälp efter vår bästa förmåga. Respekt för naturens mångfald och ett aktivt skydd av hotade arter är grundläggande målsättningar för miljöskyddet. Också hur djuren behandlas bör beaktas.

Världsfreden bör byggas aktivt. Vi kan verka för att uppnå våra målsättningar på det nationella planet, i Europeiska unionen, genom våra utländska broderpartier, i Förenta Nationerna samt i andra internationella organisationer.