Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/73

Kansallinen Kokoomus

Sosialinen ohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Sosialinen ohjelma
  • Vuosi: 1931
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Sosialinen ohjelma.

Vähäväkisten kansanluokkien kohottamiseksi, kansan terveyden turvaamiseksi ja kansan yhteisyyden tunteen lujittamiseksi on koetettava poistaa sellaiset epäkohdat, jotka saattavat antaa taloudellisesti heikoille kansanaineksille oikeutettua aihetta tyytymättömyyteen ja asettaa heidän terveytensä vaaranalaiseksi. Ottaen huomioon maamme rajoitetut taloudelliset mahdollisuudet ja suurista teollisuusmaista eroavat olot, on tässä yhteiskunnallisessa uudistustyössä meneteltävä harkitusti ja varovaisesti, jottei uudistusten toteuttaminen puutteellisen valmistuksen, kansamme talouden liiallisen rasituksen tai oloihimme soveltumattoman lainsäädännön kautta koituisi koko yhteiskunnan ja etenkin sen heikompien ainesten vahingoksi.

Sosialiset lait meillä ovat ylipäänsä osoittautuneet puutteellisesti valmistetuiksi, niiden määräykset epätäsmällisiksi, jopa ristiriitaisiksi. Erittäin tähdellinen on sen vuoksi sosialisen lainsäädännön kokoaminen ja yhdenmukaistuttaminen, jotta laeissa olevat ristiriitaisuudet saataisiin poistetuiksi. Ennenkuin tämä työ on saatu suoritetuksi, on vaikea menestyksellä ryhtyä varsinkaan laajakantoisiin uusiin sosialisiin reformeihin. Lisäksi ei meidänkään sosialisessa lainsäädännössämme ja puolueitten sitä koskevissa vaatimuksissa ole pidetty silmällä tällaisten lakien tarkoituksenmukaisuutta eikä myös yhteiskunnallisessa elämässä varteenotettavia siveellisiä päämääriä enempää kuin kansakunnan vahvistamista koskevia näkökohtia. Näin ollen ja kun nykyistä raskasta lama- sekä pulakautta todennäköisesti tulee jatkumaan, on päähuomio kiinnitettävä tilanteen vaikeuteen ja niihin epäkohtiin, mitä sosialilainsäädännössämme on todettu.

Tärkeimpiä tehtäviä tällä hetkellä on työoikeuden ja työrauhan turvaaminen nykyisen ja edelleen kehitettävän lainsäädännön avulla.

Hallitus on ryhtynyt toimiin saadakseen lakkautetuiksi kommunistiset ammatilliset järjestöt, joiden toiminta on ollut yhteiskuntaa vastaan kohdistettu. Niiden tilalle on kuitenkin tullut uusi ammattijärjestö, jonka ohjelma tähtää yksityisomistukseen perustuvan talousjärjestelmän muuttamiseen sosialistiseksi Ja luonnonrikkauksien, tuotannon, kaupan, sanalla sanoen koko elinkeinoelämän yhteiskunnallistuttamiseen. On siis tarkoin valvottava tämän järjestön toimintaa ja katsottava, etteivät muutkaan tämänluontoiset lakkautetut ja mahdollisesti lakkautettavat järjestöt jatka toimintaansa toisessa muodossa.

Viime vuosina on maassamme saatu kestää lakkoja, jotka on suunnattu yhteiskuntaa vastaan ja jotka, jos olisivat onnistuneet, olisivat pahasti sitä järkyttäneet sekä aiheuttaneet vakavia kansantaloudellisia tappioita. Useissa maissa on kommunistinen liike pakottanut yhteiskunnan suojelemaan itseään tekemällä eron työläisten oloihin parannusta tarkoittavan lakon ja ensi sijassa yhteiskuntaa vastaan tähdätyn lakon välillä sekä lainsäädännöllä ehkäisemään viimemainitut. Meilläkin olisi harkittava, onko tällainen lainsäädäntö käynyt maassamme välttämättömäksi, ja olisi yleinen mielipide herätettävä voimakkaasti vastustamaan tämänluontoisia lakkoja.

Sosialivakuutuksen alalla nykyinen tapaturmavakuutuslaki vaatii nopeaa ja perinpohjaista tarkistusta sen puutteellisuuksista aiheutuneen keinottelun lopettamiseksi. Tällöin on myös harkittava, miten lain toteuttamisesta johtuvat kustannukset saadaan pienenemään.

Useissa maissa on pyritty turvaamaan heikossa taloudellisessa asemassa olevien toimeentulo ja hoito sairauden aikana. Kokemukset näistä maista osoittavat kuitenkin, että vakuutusta on suuressa määrin väärinkäytetty ja että teeskennellyistä sairaustapauksista johtuvien työstä poissaolopäivien lukumäärä on noussut arveluttavassa määrässä.

Sosialivakuutuskomitean harkittavana on, missä järjestyksessä ja minkä sisältöisinä sosialivakuutuksen eri alat on toteutettava. Voidaksemme kestää sosialivakuutuksen valtiolle ja kansan veronmaksukyvylle aiheuttaman rasituksen on se toteutettava asteittain, samalla kun on harkittava, onko joissakin tapauksissa muu sosialihuollon muoto kuin vakuutus meillä sopivampi.

Tärkeimpiä sosialisia tehtäviä näyttää kansanterveyden kannalta olevan avustuksen antaminen niille teollisuudessa työskenteleville naisille, joilta laki määräviikkoina ennen ja jälkeen synnytyksen kieltää työn. Avustukseen tulee olla yhdistettynä neuvonta ja huolto, jotta se vastaisi tarkoitustaan. Tällaisen äitiysavustuksen tulee kuitenkin olla niin järjestetty, ettei se muodostu aviottomien vanhempien suoranaiseksi avustamiseksi, vaan rajoittuu heidän lapsiinsa, samalla kun tällaisten lasten vanhemmat on asetettava vastaamaan näin aiheutuneista huoltokustannuksista. Sensijaan tulisi aviovaimojen äitiyshuollon kustannusten määrätyissä tapauksissa helpottaa myöskin äidin tai perheen taloudellista asemaa.

Kun köyhäinhoitolain määräys 20 vuoden palvelusajan velvoituksista työnantajaan nähden vanhojen työläisten huoltamisessa on monesti vienyt vanhojen työläisten erottamiseen, on tämä määräys korjattava, että tällaiset epäkohdat vältetään.

Työttömyyttä torjuttaessa on kiinnitettävä huomio tuotannollisen työn edistämiseen, samalla kun on ponnistettava sellaisten järjestelmien löytämiseksi, jotka poistaisivat hätäaputöissä tavattavat epäkohdat ja väärinkäytökset, semminkin ne, jotka houkuttelevat työttömiä luopumaan työn etsinnästä, vieläpä poistumaan työpaikoistaan ja jättäytymään hätäaputöiden varaan. Hätäaputöillä on tuettava itseavustusta ja ammattitaidon kehittämistä. Tällaisiin töihin on myös aina koetettava soveltaa urakkatyöjärjestelmä. Työstä kieltäytyvät on poistettava työttömien luetteloista ja avustus heiltä kiellettävä. Työpalkkojen tulee sekä kuntien että valtion hätäaputöissä olla keskipalkkoja tuntuvasti alemmat. Jottei varsinaisia hätäaputöitä tarvitsisi järjestää kuin poikkeustapauksissa, olisi valtion ja kuntien työttömyys-varoista sopivissa tapauksissa annettava lainoja yksityisille työnantajille työtilaisuuksien järjestämiseksi, samalla kun julkisten laitosten rakennustyöt tulisi mahdollisuuden mukaan suorittaa yleisen työnpuutteen vallitessa. Työnvälitystoimintaa on tehostettava ja riittävää tarkastusta harjoitettava siinä vallitsevien epäkohtien poistamiseksi, niin että esimerkiksi ammattiyhdistysten jäsenkirjoja tai yleensä työttömäin valtiollista kantaa ilmaisevia todisteita ei voitaisi vaatia työnvälityksen ehtona.

Myös nuorison ammattiopetukseen on erikoisesti kiinnitettävä huomiota, koska siten parhaiten turvataan ammattitaidon säilyminen ja edistyminen sekä estetään nuoriso sortumasta laiskuuteen ja muihin paheisiin. Niinikään olisi laissa saatava aikaan sellainen muutos, etteivät kansakoulukurssinsa suorittaneet joudu pariksi vuodeksi pakolliseen työttömyyteen.

Maamme osallistuessa kansainväliseen lainsäädäntöön on otettava huomioon maamme maantieteelliset, historialliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot. Sen vuoksi ei meillä voida järjestää esim. työaikalakia eräillä aloilla, esim. maatalouden, kautta vuoden samalla tapaa kuin ehkä monissa muissa maissa. Samaa on sanottava yrityksistä kieltää meillä lainsäädännöllä naisten yötyö. Sitä paitsi on olemassa sellaisiakin epäkohtia, joita voidaan poistaa valistus- ja huoltotyöllä, mitä on tehostettava.

Kun meillä on taloudellisesti edullisina aikoina säädetty sellaisia sosialisia lakeja, joita kansamme lamakausien vallitessa ei kykene toteuttamaan ja joihin silla muutoinkaan ei ole yhtäjaksoisia edellytyksiä, on suhteellisesti edullisina aikoina syntyneet lainsäädäntötoimet ja sosialiset ohjelmat nykyisen p ula-ajan oloja silmälläpitäen tarkistettava ja siinä tarkoituksessa ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin.

Sosialinen lainsäädäntö on koottava ja yhdenmukaistutettava.

Työrauha on turvattava.

Sosialista vakuutusta ja huoltoa varten on laadittava asteittain toteutettava suunnitelma, jossa maan taloudellinen kantokyky tarkoin otetaan varteen.

Työväen tapaturmavakuutuslaki on kiireellisesti korjattava, että sen puutteellisuuksista aiheutunut keinottelu saadaan lopetetuksi sekä kustannukset alennetuiksi.

Hätäaputöissä tulee -palkkojen olla tuntuvasti keskipalkkoja alemmat. Valtion avustusten käyttöä on tarkoin valvottava väärinkäytösten estämiseksi. Työnvälitystoiminta on saatava tehokkaammaksi ja puolueellisuus siinä ehkäistävä. Työttömyyttä torjuttaessa on kiinnitettävä huomio ammattitaidon edistämiseen ja yksityisten työtilaisuuksien järjestämiseen.

Nuorison ammattiopetusta on edistettävä.

Maamme osallistuessa kansainväliseen lainsäädäntöön on otettava huomioon maamme maantieteelliset, historialliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot sekä oikeusjärjestyksemme yleinen rakenne.