Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1450

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Principdeklaration Tillsammans mot en hållbar värld


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Principdeklaration Tillsammans mot en hållbar värld
  • Vuosi: 2020
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Principdeklaration

Godkänd vid SDP:s 46:e partikongress 23.8.2020

TILLSAMMANS MOT EN HÅLLBAR VÄRLD

Vi har ett gemensamt ansvar för vår planet, för en hållbar utveckling, samhällets utveckling och för varandra. Vi verkar tillsammans för att nå en bättre framtid. Vi kan gemensamt förändra världen med demokratiska och fredliga medel, genom att lita på varandra. Vi är kapabla att göra väl övervägda val och påverka vår livsmiljö.

Socialdemokraterna är en del av den internationella arbetarrörelsen. Vi står på de svagas sida och strävar till att utrota ojämlikhet och utanförskap. Vi vill skapa en framtid som bygger på en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Vi bygger fred genom internationellt samarbete och strävar efter att stärka demokratin och rättsstaten i samarbete med andra likasinnade krafter. En värld där det råder varaktig fred grundas inte på bruk av våld utan på avtal och samarbete. Målet är ett samhälle där människor lever ett liv fritt från nöd och fruktan och där det råder tillit och en känsla av trygghet.

Vi anser att alla människor föds som jämlika och unika individer med samma värde och rättigheter.  Vi ska alla ha möjlighet till ett gott liv, bildning och uppskattning som en del av gemenskapen.

En fri människa i ett jämlikt samhälle

Frihet, solidaritet och jämlikhet är grundläggande värden i ett gott samhälle. När dessa värden förverkligas, erfar människan sin betydelse som medlem i en gemenskap och som en fullvärdig medborgare. Människan är både unik som person och som en del av gemenskapen.

Frihet är en drivkraft som förändrar samhället. Friheten stärker människans resurser så att hon kan förverkliga sig själv och stärka sin gemenskap i samspel, jämbördigt med andra. Frihet får inte endast vara de starkas frihet. Ingen har rätt att agera på bekostnad av andras frihet och samhället har inte rätt att kränka den personliga integriteten. Det är individens plikt att följa samhällets demokratiska spelregler, att inte kränka andra och att visa respekt för människovärdet.

I ett solidariskt samhälle råder det balans mellan rättigheter, skyldigheter och lika möjligheter samt yttrande- och åsiktsfrihet. Ett folkstyrt samhälle hålls inte samman av tvång eller våld utan av allas vilja och möjlighet att delta i samhällsbygget i enlighet med sina resurser.

Socialdemokratin bygger samhällen som på ett systematiskt sätt undanröjer maktstrukturer, fördomar och praxis som är hinder för jämlikhet. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt såväl mellan samhällets medlemmar som över generationerna.

Rättvisa går hand i hand med frihet, solidaritet och jämlikhet. Dessa förverkligas bäst i starka välfärdsstater. Ett folkstyrt samhälle som bygger på tillit och solidaritet har ett varaktigt berättigande.

Solidaritet och ansvar för världen

Mänsklig verksamhet har påverkat allt liv på jorden. Strävan efter ett bättre liv och välfärd är berättigad och motiverad. Samtidigt har strävan efter en ständig materiell ekonomisk tillväxt, i kombination med det kapitalistiska systemets inneboende brister, gjort att hela ekosystem riskerar att gå under. Det är nödvändigt att vi anpassar den mänskliga verksamheten så att den hålls inom gränserna för jordens bärkraft. Mänskligheten är en del av naturen. Naturen måste skyddas för det mänskliga välbefinnandets skull och på grund av att naturen har ett egenvärde.

Socialdemokratin verkar för att bevara planetens livskraft och trygga den biologiska mångfalden. Det krävs en ökning av humankapital så att ökad ekonomisk kunskap och kompetens också leder till ett ekologiskt hållbart, mer demokratiskt och jämlikt samhälle. Vi utnyttjar vetenskap, forskning, kreativitet och uppfinningsrikedom för att snabbt övergå till en hållbar samhällsutveckling. Socialdemokratin har som mål att skydda alla arter och möjliggöra ett arttypiskt beteende.

Övergången till en ekologiskt hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling påverkar alla. Övergången måste ske utan dröjsmål men rättvist och med hänsyn till bärkraft både inom det egna samhället och mellan olika samhällen. Alla har ett ansvar att anpassa sin livsstil, sina val och konsumtionsvanor så att de tar hänsyn till naturens och klimatets bärkraft. På det sättet kan vi trygga ett gott liv och en trygg framtid för alla.

Ett självständigt Finland är en central utgångspunkt för socialdemokraterna. Internationellt samarbete måste vila på respekt för nationell självbestämmanderätt och uppskattning av olika kulturer. Globala problem kan inte undvikas genom isolering. Gränsöverskridande miljöutmaningar och andra hot mot vår säkerhet kan lösas på ett hållbart sätt endast genom att ansvarsfulla samhällen anstränger sig gemensamt. Samarbetet måste basera sig på en multilateral, regelbaserad världsordning och starka, gemensamma institutioner.

Delaktighet – allas rätt

Varje människa har rätt till arbete och sysselsättning samt rätt att delta i samhället och i demokratiskt beslutsfattande. Att verka tillsammans skapar delaktighet. Centralt för delaktighet är sociala, kulturella och bildningsmässiga rättigheter samt rätten till inflytande genom medborgerlig, politisk och facklig organisering.

Alla bör erbjudas möjlighet att delta i samhället efter egen förmåga, utan att fysiska eller andra egenskaper begränsar det. En trygg vardag uppstår genom tillit till samhälleliga tjänster som utgör ett skyddsnät inför nöd och sjukdom. I framtiden måste samhället kunna svara på allt mer individuella behov. Arbete, utkomst och social trygghet bör komplettera varandra så att det alltid lönar sig att arbeta.

Politiska valmöjligheter måste förbli demokratiska. Vi respekterar parlamentarismen och vi stöder också medborgarnas direkta påverkningsmöjligheter. För att förstå komplexiteten i samhällsfrågor och beslutsfattande krävs ett fasthållande vid demokratiska principer, en samhällsdebatt i klarspråk samt ansvarsfulla och pluralistiska medier som håller sig till sanningen.

En individ behöver stöd av gemenskapen för att uppnå sin fulla potential. Bildning erbjuder frihet från okunskap och utgör grunden för individen att förverkliga sig själv som en fullvärdig medlem av samhället. Bildning är förmågan att delta i samhället, tänka fritt och förstå sitt eget och andras värde. Det handlar också om respekt för livet och naturen. Utbildning och kompetens banar väg till ekonomiskt oberoende. Denna väg ska vara öppen genom hela livet,

Alla har rätt till delaktighet. Arbete, entreprenörskap och annan aktivitet är former av socialt deltagande som bidrar till välfärd, inkomst och förmögenhet. Det handlar inte bara om förvärvsarbete som ger försörjning för en själv eller ens familj. Arbete ger ett meningsfullt livsinnehåll, värdighet och samhällstillhörighet.

Socialdemokratin håller fast vid principen om att förvärvsarbete ska ge en lön som man kan leva på. Arbetstagaren ska få sin beskärda del av det mervärde som ökad produktivitet och den egna arbetsinsatsen genererar.

Nya sätt måste skapas för att demokratisera arbetslivet, utveckla det egna arbetet och arbetsplatsen samt sammanjämka arbete och fritid. Den omvälvning som skett i arbetslivet påverkar oss alla: anställda, företagare samt de mest utsatta på arbetsmarknaden.

Arbetstagarnas och egenföretagarnas inflytande på sin arbetsplats och sina arbetsförhållanden måste stärkas och utvecklas genom kollektiv samverkan. Detta är kopplat till demokratiseringen av ekonomin och en rättvis inkomstfördelning. Alla bör ha rätt till fritid och rätt till samhällets skyddsnät i förändrade livssituationer. Samhället måste stödja allas möjlighet till aktivt deltagande och samverkan.

Ekonomin bör tjäna människan

Globaliseringen av ekonomin och den tekniska utvecklingen har bidragit till ekonomisk tillväxt och minskat den absoluta fattigdomen globalt, men samtidigt har ojämlikheten ökat. Tekniken, digitaliseringen och globaliseringen förändrar arbetet samt förhållandet mellan tillväxt, produktivitet och välfärd. Människors förtroende för rättvisa i samhället undergrävs och demokratiska system är hotade när förmögenhet och makt koncentreras till allt färre, i enlighet med kapitalismens grundläggande egenskaper. Detta gör att det blir det allt svårare att övergå till en hållbar tillväxt och rättvis ekonomi.

Den demokratiska socialismen har eftersträvat och strävar fortfarande till att demokratisera inte bara ekonomin utan även arbetslivet och andra livsområden genom större öppenhet och genom att utforma gemensamma spelregler för marknaden. Vårt mål är ett samhälle, där den offentliga makten som utövas av fria och jämställda människor, tar hand om alla i samhället och minskar ojämlikheten. De ekonomiska systemens legitimitet bygger på deras förmåga att öka människors välfärd på jämlika villkor.

Tillhandahållandet av basservice som är viktig för människors välbefinnande samt centrala stödtjänster i samhället bör drivas i offentlig regi eller styras offentligt. Offentligt ägande av produktionsmedel bör bedömas och beslutas utgående från ändamålsenlighet och den allmänna samhällsnyttan. Socialdemokraterna främjar mångsidigt samhälleligt ägande, bland annat genom andelslag.

Socialdemokraternas mål är att oavlönat vård- och omsorgsarbete samt andra delområden som förblivit osynliga ska införlivas i ekonomin. Skatteintäkter behövs för att finansiera service och för att minska ojämlikhet. I ett rättvist samhälle beskattas höga inkomster och kapital mer än små inkomster och all inkomst och förmögenhet är föremål för beskattning.

Socialdemokratin vill säkerställa rättvis konkurrens och en rättvis fördelning av kunskap och förmögenhet. Denna tanke utgår från att välfärdsstaten eftersträvar jämlikhet genom att påverka den ekonomiska handlingsmiljön och arbetsmetoderna så att de är rättvisa genom att skapa lika möjligheter för alla. Det här kräver internationellt samarbete och reglering.

På en stadig grund mot framtiden

Socialdemokratins färd började som en frihetsrörelse för de förtryckta. Idag omfattar den människor över hela världen. Det socialdemokratiska idealet är ett samhälle där frihet och jämlikhet segrar över förtryck, humanitet över intolerans och rättvisa över själviskhet.

Socialdemokratin uppstod i 1800-talets klassamhälle som en internationell motkraft i en värld där ekonomin och den samhälleliga förändringen skapade mänskligt lidande, orättvisa och ineffektivitet. I den världen saknade majoriteten mänskliga rättigheter, rätten till deltagande och ägande samt anständiga arbetsvillkor.

Socialdemokratin utvecklades genom politisk, facklig, andelslags- och bildningsverksamhet som en del i ett mångsidigt medborgarsamhälle. I världsåskådningsavseende är socialdemokratin en pluralistisk rörelse vars idéarv har förutom socialistiska teorier vuxit fram ur human filosofi, kristen etik och upplysningens progressiva idéer.

Socialdemokratin bygger aktivt upp samarbete med andra progressiva politiska krafter och nya sociala rörelser för att uppnå sina mål och för att introducera nya idéer som en del av den demokratiska processen.

De nordiska länderna har skapat världens mest omfattande välfärdsstater och lyckligaste samhällen. Ändå är många av missförhållandena från förra seklet fortfarande kvar samtidigt som nya är på väg att växa fram.

Att stävja klimatförändringen, trygga den biologiska mångfalden, övervinna fattigdomen, minska ojämlikheten samt förhindra koncentrationen av förmögenhet är uppgifter som kräver globalt internationellt samarbete. Målet för den omvandling som sker i arbetslivet måste vara ett bra arbete och ett bra arbetsliv. Tekniken och digitaliseringen måste tjäna människan och miljön.

Socialdemokratin verkar modigt för att förhindra mänskligt lidande och ojämlikhet överallt i världen. Den här principdeklarationen är en del av vårt fortsatta och i tiden levande samhälleliga reformarbete i enlighet med vårt idéarv.

Tillsammans kan vi skapa en bättre värld.