Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/401

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

SDP:n alkoholipoliittinen kannanotto


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: SDP:n alkoholipoliittinen kannanotto
  • Vuosi: 1974
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SDP:N ALKOHOLIPOLIITTNEN KANNANOTTO

Hyväksytty puoluetoimikunnassa 5.12.1974

Päihteiden käyttö vaurioittaa yksilön terveyttä, synnyttää sosiaalisia ristiriitoja ja kärjistää yhteiskunnallisten epäkohtien yksilölle ja hänen perheelleen aiheuttamia vaikeuksia.

Päihteiden käyttö turruttaa myös yhteiskunnallista tietoisuutta ja heikentää kamppailua parempien elinolosuhteiden puolesta.

Näiden seikkojen vuoksi järjestäytynyt työväenliike on perustamisestaan lähtien taistellut päihteiden väärinkäyttöä vastaan. Suomessa käytetyistä päihteistä alkoholi aiheuttaa ylivertaisesti eniten haittoja. Alkoholinkulutuksen kasvuvauhti on kiihtynyt toisen maailmansodan jälkeen. Kieltolain kumoamisen jälkeen

Suomessa kulutettiin henkeä kohti vuodessa noin litran verran puhdasta alkoholia, ja kahden litran raja rikottiin vasta 60-luvun alkupuolella. Kulutuksen kaksinkertaistumiseen meni siis kolme vuosikymmentä. Vuoden 1968 jälkeen kulutus kaksinkertaistui viidessä vuodessa.

Alkoholin liikakäyttö ei ole irrallinen ilmiö. Kansainvälisesti tarkasteltuna ennennäkemättömän nopea teollistuminen ja muuttoliike on katkonut sosiaalisia siteitä ja lisännyt juurettomuutta. Työtahdin alituin kiristyminen on lisännyt väsymystä ja henkisiä paineita, samaan aikaan kun puutteelliset asunto-olot ja työttömyys ovat aiheuttaneet sosiaalista turvattomuutta. Vapaa-ajan tilojen puute sysää väestöä alkoholin käyttöön. Kaikki nämä seikat ovat omiaan lisäämää päihteiden käyttöä.

Yksityisen voitontavoittelun merkitys alkoholin valmistuksessa ja kaupassa on huomattavasti vahvistunut toisen maailmansodan jälkeen. Yksityisessä omistuksessa olevien panimoiden osuus alkoholin kokonaismyynnistä on kasvanut, ja panimoiden keskinäisen pailun säätely on lieventynyt. Pääasiassa yksityisyritteliäisyyteen perustuvan anniskelun osuus alkoholin konaismyynnistä on kasvanut. Alkoholin edustuskäyttö on lisääntynyt. Alkoholin mainonta ja markkinointi on yltynyt. Samanaikaisesti panimoteollisuuden ravintolaelinkeinon keskittyminen on vaikeuttanut niiden toiminnan säätelyä.

Alkoholin kulutuksen kasvun perimmäiset syyt ovat yhteiskunnallisissa epäkohdissa. Samalla alkoholin liikakäyttö on omiaan kärjistämään yksilön ongelmia. Alkoholihaittoja voidaan lieventää taistelemalla kapitalismin yleisiä epäkohtia vastaan. Tämän lisäksi on käytettävä nimenomaisesti alkoholipoliittisia keinoja.

Sosialidemokraattinen puolue katsoo, että alkoholin kulutusta sekä terveydellisiä ja sosiaalisia alkoholihaittoja on säädeltävä ennen kaikkea valvomalla alkoholin saatavuutta. Yksityistä voitontavoittelua alkoholin tuotannossa ja kaupassa on supistettava. Samanaikaisesti on alkoholistien huoltoa ja kuntoutusta voimakkaasti kehitettävä.

Alkoholin saatavuus

Alkoholihaittojen määrä riippuu suuressa määrin kulutuksen tasosta. Siksi alkoholinkulutuksen kasvun hillitseminen on tehokas keino ehkäistä alkoholihaittoja.

Alkoholipolitiikan tulee perustua pikemminkin koko väestöä kuin yksilöä koskeviin rajoituksiin.

Alkoholijuomien hinnat säätelevät kokonaiskulutuksen tasoa: Siksi alkoholijuomien hinnat eivät saa laskea suhteessa välttämättömyyshyödykkeiden hintatasoon, vaan alkoholin reaalihinnat on pidettävä vakaana. Kulutuksen ohjautuminen mietoihin alkoholijuomiin on sinänsä myönteistä. On kuitenkin varottava suosimasta mietoja juomia siinä määrin, että se lisää kokonaiskulutusta.

Eri alkoholijuomien hintasuhteet on määrättävä siten, että yhteiskunnan osuus kaikista alkoholituloista kasvaa ja yksityisten osuus pienenee.

Alkoholin jakeluverkoston paisuminen on omiaan lisäämään alkoholin käyttöä. Alkoholin vähittäismyymälöitä ei tule lisätä kuin poikkeustapauksissa. On kokeiltava alkoholimyymälöiden aukioloajan lyhentämistä.

Keskioluen anniskelu- ja vähittäismyyntilupia on vähennettävä siten, että lupaa ei enää myönnetä kaikille lain muodolliset ehdot täyttäville anojille, vaan kunkin paikkakunnan jakelupisteiden tarpeen perusteella. Valvonnan tehostamiseksi luvat on myönnettävä määräaikaisina. Keskioluen myynti- ja anniskeluaikoja on supistettava. Uusien anniskeluravintoloiden perustamista on vältettävä. Ravintolat tulee pääsääntöisesti sulkea kello 24. On harkittava keskioluen alkoholipitoisuuden alentamista. Tavallista alkoholipitoisemman juhlaoluen valmistuslupia ei enää tule myöntää.

Yksityinen voitontavoittelu

Perimmäisenä tavoitteena on kaiken alkoholin tuotannon ottaminen yhteiskunnan haltuun. Rahoitusvaikeuksien vuoksi tähän tavoitteeseen on edettävä asteittain.

On perustettava valtion panimo. Yksityiset panimot on alistettava Alkon alihankkijoiksi, jotka kaikki valmistavat samoja vakiomerkkejä. Long drinkien valmistusoikeuksia ei tule luovuttaa yksityisille yrittäjille.

Oluen markkinointi ja jakelu on annettava Alkon tehtäväksi.

Yhteiskunnan osuutta ravintolaelinkeinosta on vahvistettava. Yksityisen voitontavoittelun säätelemiseksi anniskelusopimuksia on tiukennettava.

Alkoholiedustajien toiminta on estettävä lakisääteisesti.

Alkoholijuomien yleisömainonta on kiellettävä.

Alkoholiin käytettyjen edustusmenojen verovähennyskelpoisuutta on rajoitettava.

On pyrittävä kansainvälisiin sopimuksiin ulkomaanliikenteen verovapaan alkoholimyynnin rajoittamiseksi.

Valistus ja tiedotus

Kaupallisen mainonnan on kehitettävä alkoholinkäyttöä ja alkoholipolitiikan perusteita koskevaa tiedotusta joukkoviestimissä.

Peruskoulussa ja muissa oppilaitoksissa on toteutettava yhtenäinen ja asteettain syvenevä opetusohjelma päihteistä ja päihdepolitiikasta.

Aikuiskasvatuksessa on korostettava perheen ja luottamuksellisten ihmissuhteiden merkitystä.

Alkoholin liikakäytön valvonta ja huolto

Poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten keskinäistä työnjakoa on selkeytettävä siten, että poliisin tehtävänä on alkoholinkäyttöön liittyvien järjestyshäriöiden valvonta ja sosiaali- ja terveysviranomaisten tehtävänä on järjestää alkoholistien hoito ja kuntoutus.

Poliisin päihtyneiden säilössäpitotiloja on lisättävä tarvetta vastaavasti ja niiden tasoa on parannettava.

Alkoholiongelmaisten huollon tulee pääsääntöisesti perustua vapaaehtoisuuteen. Pääpaino on asetettava avohuoltopalvelusten kehittämiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työelämän piirissä olevien alkoholiongelmaisten hoitoon. Työnantajan on vastattava hoidon kustannuksista. Hoito on järjestettävä työaikana, mikäli se on välttämätöntä hoidon toteuttamiseksi.

Vanhentuneisiin huoltoperiaatteisiin perustuva irtolaislaki on kumottava.

Kalliiden sairaalapaikkojen hukkakäytön välttämiseksi huoltopalvelukset on porrastettava siten, että tarjolla on riittävästi eritasoisia palveluksia. Erityyppisten palvelujen on nivellyttävä toisiinsa siten, että alkoholiongelmaisten kuntoutumista voidaan tukea pitkäjänteisesti. Tämä edellyttää ensisuojien, katkaisuhoidon, poliklinikoiden, puolimatkankotien, asuntoloiden ja suojatyöpaikkojen tasapainoista kehittämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että palvelukset jakautuvat tasapuolisesti eri alueiden kesken.

Näiden tavoitteiden toteuttaminen edellyttää, että valtionapua myönnetään tasapuolisesti erityyppisiä kunnallisia palveluja varten Samalla kunnat on velvoitettavasiihen, että sosiaaliliuollon suunnittelussa otetaan huomioon alkoholiongelmaisten tarpeet.

Huollon tehostaminen edellyttää myös sitä, että alan työntekijöiden palkkausta ja työolosuhteita kohennetaan.

Sosialidemokraattinen järjestötoiminta

Päihteiden käyttö lamauttaa työväestön henkisiä voimavaroja ja poliittista taistelutahtoa. Päihteiden liiallisen käytön vastustaminen on siten sosialidemokraattisen joukkoliikkeen tehtävä sen kaikissa järjestöissä samoin kuin työpaikoilla.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä Sosialidemokraattisen Raittiusliiton iskuvoiman lisäämiseen. Liiton tehtävänä on syventää sosialidemokraattisten joukkojen tietoisuutta päihdekysymyksistä.

Mahdollisimman monen sosialidemokraattisen perusjärjestön tulee liittyä sen jäseneksi. Lisäksi on kehitettävä liiton taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Alkoholipolitiikan valmistelu

Sosialidemokraattinen puolue kutsuu muita poliittisia ryhmiä yhteistyöhön edellä esitettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Laaja-alaisen ja monipuolisen valmistelun turvaamiseksi on syytä asettaa parlamentaarinen alkoholikomitea.