Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/956

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Sosialidemokraattisen Puolueen VAALIOHJELMA


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Sosialidemokraattisen Puolueen VAALIOHJELMA
  • Vuosi: 1975
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Sosialidemokraattisen Puolueen VAALIOHJELMA

Sosialidemokraattinen Puolue esittää, että uusi eduskunta varmistaa Suomen rauhantahtoisen puolueettomuuspolitiikan jatkuvuuden ja toteuttaa seuraavan toimenpideohjelman

1 Täystyöllisyys turvataan suunnitelmallisella talous- ja teollisuuspolitiikalla. Hintalainsäädäntöä tehostetaan.

2 Pysyviä työpaikkoja, asuntoja ja palveluja suunnataan yhteiskunnan toimesta tasapainoisesti maan eri osiin, erityisesti alityöllisyysalueille.

3 Pieni- ja keskituloisten verorasitusta huojennetaan. Suuria liike- ja pääomatuloja sekä suuria omaisuuksia verotetaan nykyistä tehokkaammin. Maa- ja metsätaloutta verotetaan todellisten tulojen mukaan.

4 Riittävä ja kohtuuhintainen asuntotuotanto turvataan lailla. Maakeinottelu estetään. Asuntolainojen kustannuksia alennetaan. Pienituloisille ja nuorille tehdään mahdolliseksi oman asunnon hankkiminen pienellä käteisosuudella ja pitkällä maksuajalla. Asumistukea laajennetaan.

5 Kahden viikon talviloma toteutetaan. Työterveyshuolto saatetaan lakisääteiselle pohjalle, Eläkeikää alennetaan raskaissa ja kuluttavissa töissä. Naisten ja nuorten asemaa työelämässä parannetaan. Oikeus palkalliseen opintolomaan turvataan. Yritys- ja virastodemokratia toteutetaan.

6 Lapsiperheiden toimeentuloa ja turvallisuutta parannetaan. Lapsilisiä korotetaan ja järjestetään lapsen hoitopaikka sitä tarvitseville.

7 Jokaiselle eläkeläiselle taataan vähimmäispalkkaa vastaava toimeentulo. Kansaneläkkeen riippuvuutta puolison tuloista ja omista työtuloista lievennetään. Rintamapalveluaika lasketaan hyväksi ansioeläkkeissä. Kohtuuttoman korkeiden eläkkeiden muodostuminen estetään.

8 Kaikille turvataan monipuoliset terveyspalvelut sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Terveysalan työntekijöiden asemaa parannetaan ja koulutusta tehostetaan. Hammashoito tehdään asteittain kaikille maksuttomaksi. Lääkkeiden jakelu järjestetään terveyskeskuksiin ja sairaaloihin.

9 Peruskoulu kehitetään kymmenvuotiseksi. Ammattikoulusta tehdään myös jatko-opintoihin nähden tasaveroinen koulutusmuoto lukion rinnalla. Vähävaraisten opiskelumahdollisuuksia parannetaan. Kaikille väestöryhmille luodaan elävän kulttuuritoiminnan edellytykset.

10 Luonnon ja elinympäristön turmeltuminen estetään tehokkaalla lainsäädännöllä. Ihmisten turvallisuus ja viihtyvyys asetetaan etusijalle yhdyskuntien kehittämisessä.