Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/991

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Oikeudenmukainen Eurooppa – laitetaan Eurooppa töihin


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Oikeudenmukainen Eurooppa – laitetaan Eurooppa töihin
  • Vuosi: 2014
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

On suomalaisten etu vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan

Oikeudenmukainen Eurooppa – laitetaan Eurooppa töihin

Olemme ylpeitä yhteisestä Euroopastamme, mutta emme ole tyytyväisiä sen nykymenoon.

Sosialidemokraattien Euroopassa rajat ylittävä yhteistyö ei palvele vain taloutta ja kilpailukykyä, vaan eurooppalaisella integraatiolla huolehditaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista yhä avoimemmassa maailmassa. Pohjoismainen hyvinvointivaltio, tasa-arvo ja kestävä kehitys ovat kilpailukyvyn edellytys, eivät este. Euroopalla on ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioon perustuva yhteinen kulttuuri- ja arvopohja, joka eroistaan huolimatta kehittyy entisestään. Suomen paikka on Euroopassa. On suomalaisten etu vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan.

Seuraavalla kymmenen kohdan ohjelmalla haluamme luoda työn ja oikeudenmukaisuuden Euroopan:

1. TYÖTÄ KAIKILLE - TAVOITTEENAMME ON TÄYSTYÖLLISYYS.
EUROOPPA TARVITSEE UUTTA TALOUSKASVUA.

2. RAHOITUSMARKKINOITA TULEE UUDISTAA VAKAAMMIKSI.
PANKIT EIVÄT ENÄÄ SAA KAATUA VERONMAKSAJIEN SYLIIN.
VEROPARATIISIT KIINNI.

3. EU:N ON OLTAVA SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAINEN.
TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSIA ON PUOLUSTETTAVA KOKO EUROOPASSA.

4. EUROOPAN UNIONIN TULEE OLLA YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOPOLITIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ.

5. EU:N ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN ON OLTAVA USKOTTAVAA.
VAPAAKAUPPASOPIMUSTEN ON KUNNIOITETTAVA YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISIA NORMEJA.

6. JOKAISELLA EUROOPPALAISELLA ON OIKEUS KULUTTAJANSUOJAAN.
RUOAN ALKUPERÄ- JA AINESOSAMERKINTÖJÄ ON TARKENNETTAVA.
TERVEYS EI OLE KAUPPATAVARA.

7. TUTKIMUKSEN JA TUOTEKEHITYKSEN OSUUTTA EU:N BUDJETISSA ON KASVATETTAVA.
EU:N ALUEPOLITIIKAN ON OLTAVA ALUELÄHTÖISTÄ JA VÄHEMMÄN BYROKRAATTISTA.
PUHDAS RUOKA ON HYVÄN ARJEN PERUSAINES.

8. POHJOINEN ULOTTUVUUS ON SUOMEN ETU.
ARKTISTA OSAAMISTA JA VENÄJÄ-YHTEISTYÖTÄ ON LISÄTTÄVÄ.

9. EUROOPPA EI OLE PELKKÄ SISÄMARKKINA-ALUE.
EU VOI KEHITTYÄ VAIN DEMOKRAATTISESTI, KANSALAISTENSA TUELLA.
EU-INSTITUUTIOIDEN ON TUETTAVA KANSANVALLAN TOTEUTUMISTA.

10. KOKO EUROOPAN ON TUOMITTAVA VIHAPUHE JA RASISMI.
EU PERUSTUU MONIMUOTOISUUTEEN JA TASA-ARVOON.

1 Työtä kaikille – tavoitteenamme on täystyöllisyys. Eurooppa tarvitsee uutta talouskasvua.

Työllisyyden lisääminen on EU:n ensisijainen tehtävä. Kaikkien unionin päätösten on tuettava eurooppalaisia työmarkkinoita ja uutta kasvua. Euroopan keskuspankin on toimillaan tuettava työllisyyttä. Nuorisotyöttömyys on saatava kuriin: nuorisotakuuta on edistettävä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Korkeatasoinen koulutus on unionin menestyksen kivijalka, ja unionin on tuettava sen toteutumista kaikin mahdollisin tavoin. Elinkeinopolitiikalla on luotava edellytykset palvelualojen kasvulle sekä uudistuvalle, kansainvälisillä markkinoilla pärjäävälle teollisuudelle.

Yhteismarkkinoilla pienetkään yritykset eivät ole vain kotipaikkaansa sidottuja. Erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen on Suomen kaltaiselle korkeaan osaamiseen nojaavalle maalle valtava mahdollisuus. Kaiken verkkoliikenteen samanarvoisuus on turvattava.

Kasvun on oltava kestävää ja reilua. Samasta työstä on saatava samassa maassa sama palkka.

2 Rahoitusmarkkinoita tulee uudistaa vakaammiksi. Pankit eivät enää saa kaatua veronmaksajien syliin. Veroparatiisit kiinni.

Euro on yhteinen valuuttamme, ja haluamme taata raha- ja talousliitto EMU:n toimivuuden. Vastuu omasta taloudesta on silti kaikissa tilanteissa jäsenmailla. Velkojen yhteisvastuu ei ole hyväksyttävissä. Budjettivalta on pidettävä kansallisilla parlamenteilla. Olemme valmiita lisäämään talouspolitiikan koordinaatiota paremman työllisyys- ja kasvupolitiikan sekä rahoitusmarkkinoiden vakauden ja sääntelyn saavuttamiseksi.

Pankit eivät saa kaatua veronmaksajien syliin: sijoittajavastuun on oltava ratkaisu ongelmapankkien elvyttämiseen tai alasajoon. Yhteinen pankkivalvonta ja kriisinratkaisumekanismi ongelmapankkien varalle ovat askelia oikeaan suuntaan. Talletuspankki- ja investointipankkitoiminta on erotettava toisistaan. Johdon bonukset on tarvittaessa voitava periä takaisin.

Rahoitusmarkkinavero on otettava käyttöön finanssikeinottelun ehkäisemiseksi.

Yhteisiä veronkierron ja veroparatiisien vastaisia toimia on vahvistettava: veroparatiisit on suljettava, aggressiivinen verosuunnittelu ja haitallinen verokilpailu on pysäytettävä. Harmaan talouden ja korruption vastaista taistelua on voimistettava.

3 EU:n on oltava sosiaalisesti oikeudenmukainen. Työntekijöiden oikeuksia on puolustettava koko Euroopassa.

Työntekijöiden asema ei saa jäädä talouden ongelmien jalkoihin. Hyvinvoiva ja osaava työvoima on ikääntyvän maanosamme elinehto, josta kannattaa pitää huoli. EU:n on aktiivisesti kehitettävä työsuojelusäännöksiä. Työaikojen säätelyä on uudistettava: tänä päivänä tarvitaan toisaalta suojaa ylitöiltä ja toisaalta vähimmäistyöajan suojaa. Nollatuntityösopimusten ehdoista on saatava reiluja. Tavoitteena on oltava työaikadirektiivi, jossa nämä vaatimukset täytetään. Lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia tulee edelleen EU-tasolla parantaa.

SDP:n tavoite on vahvistaa sosiaalisia oikeuksia osana EU:n perussopimuksia.

Kannatamme normien läpikäymistä ja tarpeettoman sääntelyn uudelleentarkastelua. Mutta toisin kuin eurooppalaiselle oikeistolle, meille se ei tarkoita työehtojen ja työelämän pelisääntöjen heikennyksiä. Päinvastoin: ammattiyhdistysliike tarvitsee EU-tason kanneoikeuden. Sääntelyn purkaminen ei saa koskea työelämän perustavia pelisääntöjä.

4 Euroopan Unionin tulee olla ympäristöja ilmastopolitiikan edelläkävijä.

Puhdas ympäristö on elinehto. Suomalaiset arvostavat puhdasta luontoa, ja kaikki elinkeinot on sovitettava yhteen luonnon monimuotoisuuden varjelemisen kanssa. Puhtaus on kuitenkin myös talouden valttia: vihreästä teknologiasta on taottava tulevaisuuden menestystekijä.

EU:n ilmastopolitiikan on oltava realistisen kunnianhimoista. Vähähiilitalous on luotava ilman teollisuuden kilpailukyvyn ja työpaikkojen menetystä.

EU:n eläinsuojelusäädösten on turvattava eläinten hyvinvointi.

Itämeri on EU:n sisämeri, ja sen puhtaudesta sekä meriliikenteen turvallisuudesta on huolehdittava. Biotaloudessa piilee uuden kestävän kasvun mahdollisuudet: EU:ssa on panostettava uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Suomi on biotalouden suurmaa: esimerkiksi puurakentamisen osaamista on lisättävä tavoitteena vientimarkkinat Euroopassa.

5 EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan on oltava uskottavaa. Vapaakauppasopimusten on kunnioitettava ympäristö- ja sosiaalisia normeja.

Euroopan on kannettava globaali vastuunsa: yhteisen ulko- ja turvallispolitiikan on perustuttava turvallisuuden, vakauden ja ihmisoikeuksien vaalimiseen. EU:n maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa tulee uudistaa nykyistä kestävämmäksi: Lampedusan kaltaiset tragediat eivät saa toistua. Samalla rajat ylittävään rikollisuuteen ja ihmiskauppaan on puututtava. Tavoitteena on oltava turvallinen arki kaikille kansalaisille kaikkialla EU:ssa. Reilu ja oikeudenmukainen vapaakauppa on yhteinen etumme. Sosiaaliset ja ympäristökysymykset on sisällytettävä neuvoteltavana olevaan EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimukseen.

Reilu ja oikeudenmukainen vapaakauppa on yhteinen etumme. Sosiaaliset ja ympäristökysymykset on sisällytettävä neuvoteltavana olevaan EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimukseen.

6 Jokaisella eurooppalaisella on oikeus kuluttajansuojaan. Ruoan alkuperä- ja ainesosamerkintöjä on tarkennettava. Terveys ei ole kauppatavara.

Eurooppalaiset yhteismarkkinat edellyttävät yhteistä eurooppalaista kuluttajansuojaa. Tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti, ja myös kuluttajansuojan täytyy seurata markkinoita. Kuluttajan asema tarvitsee erityistä huomiota kasvavassa verkkokaupassa. Myös ruokapöytään tarvitaan nykyistä parempaa kuluttajansuojaa: ruoan alkuperä- ja ainesosamerkintöjä täytyy tarkentaa. Tavoitteena on oltava täysi jäljitettävyys pellolta pöytään.

SDP:lle terveys ei ole kauppatavara. Uusi potilasdirektiivi antaa potilaalle mahdollisuuden hakeu-tua hoitoon vapaasti mihin tahansa EU-alueella. Rajat ylittävä terveydenhoito on mahdollisuus, mutta se sisältää myös riskejä. Kansalaisten yhdenvertaisuuteen terveyspalveluihin pääsyssä sekä terveyserojen pienentämiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota.

7 Tutkimuksen ja tuotekehityksen osuutta EU:n budjetissa on kasvatettava. EU:n aluepolitiikan on oltava aluelähtöistä ja vähemmän byrokraattista. Puhdas ruoka on hyvän arjen perusaines.

Euroopan tulee kilpailla tutkimuksen tuotekehityksen kärjessä, siksi EU:n budjettia tulee painottaa enemmän tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä osaamisen vahvistamiseen. Tässä työssä tärkeä rooli on Euroopan alue- ja rakennepolitiikalla. Sen on oltava aluelähtöistä: maakuntia koskevat päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä. Rakennerahastojen hallinnointiin liittyvää byrokratiaa on purettava. EU:n on jatkossakin osoitettava erityistukea harvaanasutuille alueilleen.

Lähiruokaa tulee voida tuottaa kaikkialla EU:ssa – myös meillä pohjoisessa. Tuotannon on perustuttava korkeaan laatuun: ruokaturvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista pidetään huolta. Elintarviketeollisuus on merkittävä työllistäjä. Puhdas ruoka ja perheviljelmiin perustuva eurooppalainen maatalous on turvattava.

8 Pohjoinen ulottuvuus on Suomen etu. Arktista osaamista ja Venäjä-yhteistyötä on lisättävä.

Pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa on vahvistettava EU:ssa. Pohjoinen ulottuvuus on käytännön yhteistyötä Venäjän ja muiden arktisen alueen valtioiden kanssa. Suomen on syytä pitää vahvasti esillä pohjoisen ulottuvuuden aloitettaan. Arktinen osaaminen on vahvuutemme, ja sen painoarvoa on yhä kasvatettava. Ilmastonmuutoksen seurauksena vähitellen ympärivuotiseen liikennöintiin avautuvat merireitit sekä yhteys Jäämerelle ovat Suomelle maantieteemme vuoksi suuri mahdollisuus. SDP:lle arktisen alueen mahdollisuudet eivät kuitenkaan tarkoita vain luonnonvarojen hyödyntämistä, vaan myös arktisen alueen herkän luonnon suojelua sekä saamelaisten aseman turvaamista.

Venäjä on Suomen ja EU:n strateginen kumppani. Yhteistyön on perustuttava keskinäiselle kunnioitukselle sekä kansainvälisen oikeuden kunnioittamiselle. EU:n on tuettava demokratiakehitystä Venäjällä.

9 Eurooppa ei ole pelkkä sisämarkkina-alue. EU voi kehittyä vain demokraattisesti, kansalaistensa tuella. EU-instituutioiden on tuettava kansanvallan toteutumista.

EU:lla on oltava entistä vahvempi sosiaalinen ulottuvuus. Sen lähtökohtia ovat sosiaalisten oikeuksien kunnioittaminen ja julkituominen EU-sopimuksissa sekä työelämän pelisääntöjen ja työmarkkinaosapuolien kunnioittaminen. EU:n kilpailupolitiikka ei saa murentaa julkisia palveluja tai kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä. Tavoitteenamme on parantaa tavallisten kansalaisten asemaa sekä poistaa köyhyys ja epätasa-arvo koko EU-alueella yhteisin toimin.

EU ei ole vain sisämarkkina-alue, jossa markkinavoimat jyräävät kaiken muun alleen. SDP:lle EU on kansalaisten Eurooppa, jossa perusja ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Unionin on suojeltava kansalaisten yksityisyyttä myös valtioiden harjoittamalta seurannalta.

EU voi kehittyä vain kansalaistensa tuella. Avoimuutta on lisättävä kaikilla Euroopan unionin päätöksenteon tasoilla.

10 Koko Euroopan on tuomittava vihapuhe ja rasismi. Koko Euroopan on tuomittava vihapuhe ja rasismi. EU perustuu monimuotoisuuteen ja tasa-arvoon.

Euroopan unionille myönnettiin vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinto työstä rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Kasvava populismi uhkaa nyt eurooppalaista vakautta. Väkivalta ja levottomuudet eivät saa olla purkautumistie kansalaisten turhautumiselle. Samalla kun varmistamme, että jokaisen ääni kuluu, on Euroopan yhtenä rintamana tuomittava vihapuhe ja rasismi.

On estettävä vihanpidon ja uusien jakolinjojen syntyminen mantereellemme. Miesten ja naisten tasa-arvo, seksuaali- ja sukupuoli- tai uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet eivät saa riippua jäsenmaasta. Euroopan vahvuus on monimuotoisuus ja siitä kumpuava erilaisuuden ymmärtäminen. Sosialidemokraattien Euroopassa kenenkään ei tarvitse pelätä olla oma itsensä.

Tutustu ehdokkaisiimme:

www.eurovaalit.sdp.fi

TUTUSTU ehdokkaan ajatuksiin
KATSO ehdokkaan kalenteria ja tule tapaamaan
TUE ehdokkaan kampanjaa ja lahjoita
LIITY ehdokkaan tukiryhmään

Europarlamenttivaalit 2014, ennakkoäänestys:
KOTIMAASSA ke-ti 14.–20.5.2014
ULKOMAILLA ke-la 14.–17.5.2014
Varsinainen vaalipäivä
SUOMESSA su 25.5.2014

LAITETAAN YHDESSÄ EUROOPPA TÖIHIN!