Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/1064

Ruotsalainen kansanpuolue

SFP:s metropolställningstagande


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: SFP:s metropolställningstagande
 • Vuosi: 2012
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

SFP:S METROPOLSTÄLLNINGSTAGANDE

SFP ANSER:

 • att metropolområdets utmaningar skiljer sig markant från övriga delar av landet – därför är det motiverat och viktigt att skapa en skräddarsydd lösning för hela området.
 • att en metropolförvaltning för Helsingforsregionens 14 kommuner bäst löser de gemensamma utmaningarna.
 • att kommunfusioner kan ske om kommunerna själva anser det nödvändigt.
 • att stränderna och närheten till miljön är ett trumfkort för metropolen och måste beaktas vid planeringen.
 • att kommunerna i första hand ska utgå från förhandlingar med markägarna då det gäller markförvärv och markplanering.
 • att markplanering, bostadspolitik, miljö och trafik primärt hör till de sakområden som kräver ett intensifierat samarbete över kommungränserna.
 • att integrering av invandrare ska koordineras regionalt av metropolen. Bostadspolitiken är ett viktigt verktyg för att skapa mångsidiga bostadsområden.
 • att det inom metropolområdet bör tilldelas resurser för att kunna upprätthålla en mångsidig rådgivnings- och stödverksamhet för invandrare som valt svenska som första språk i Finland. Invandrare bör erbjudas valet att delta i antingen svensk- eller finskspråkig integrationsutbildning arrangerad av myndigheterna.
 • att till metropolförvaltningens ansvar ska höra:

1. att uppgöra en metropolplan där de gemensamma bindande strategierna för metropolen utstakas. (inte detalj- eller generalplaner). Strategiplanen måste vara heltäckande så att kommunerna utgående från den också kan uppgöra gemensamma delgeneralplaner över kommungränserna. Kommunerna uppgör sedan suveränt sina egna detaljplaner (tidigare stadsplaner) som slutligen godkänns av metropolförvaltningen. Det här innebär att metropolplanen ersätter landskapsplanen. Metropolförvaltningen får den makt och beslutsfattande som nu ligger hos Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM fi. ELY) och landsskapsförbunden.

Metropolplanen kommer också att innehålla viktiga riktlinjer gällande boende och trafik. De resurser som nu finns på lokal- och regionalnivå skall utnyttjas av metropolförvaltningen så att förvaltningen totalt inte ökar.

Intensionsavtal mellan stat och kommun behövs även i framtiden. Metropolförvaltningen övertar kommunernas roll som avtalspart. Exempelvis trafiklösningar i metropolregionen påverkar hela landets logistik varför statens medverkan är välmotiverad.

2. att sköta logistikplaneringen i regionen. Planering och utförande skiljs åt: trafiken planeras på metropolnivå och andra aktörer producerar verksamheten. Planeringen handlar inte enbart om kollektivtrafiken utan om all logistik, hit hör både person- och godstrafik liksom exempelvis hamnar. Viktiga besluts som sköts gemensamt är sådant som berör t.ex. servicenivån och biljettpriserna inom kollektivtrafiken.

3. Att koordinera bostadspolitiken. I markanvändningsavtalen ska krav på byggande av hyresbostäder skrivas in. Olika former av boende skall blandas så att de sociala strukturerna i områdena blir tillräckligt mångsidiga. Olika alternativ till åtgärder finns i Statsrådets bostadspolitiska åtgärdsprogram för åren 2012 – 2015: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid= 136239&lan=sv

 • att den spårbundna kollektivtrafiken ska ha hög prioritet i Helsingforsregionen. Som bäst byggs Ringbanan och Västmetron och under planering är bl.a utvecklingen av kustbanan, Heli-banan och centrumslingan.
 • att man måste satsa på den tvärgående matartrafiken i metropolregionen.
 • att utvecklingen av cykeltrafiken ska vara ett fokusområde, både vad beträffar skapande av fler lättrafikleder och cykelparkering. Vi behöver en cykelkultur i Finland.
 • att inom kollektivtrafiken ska biljettpriserna vara tillräckligt lockande för att gynna kollektivtrafik fram om privatbilar.
 • att det behövs skatteincentiv för privata investerare för att skapa hyresbostäder.
 • att metropolförvaltningen uppgör och fastställer strategin som därefter blir bindande för kommunerna som implementerar strategin.
 • att metropolförvaltningen ska ledas av ett fullmäktige som väljs genom direkta val i samband med kommunalval. Styrelsen och fullmäktige skall vara tillräckligt stort för att vara representativt för hela regionen. Fullmäktige bör därför ha 85-100 medlemmar och styrelsen minst 15 medlemmar.
 • att skatteintäkter och avgifter från de uppgifter som hör till metropolförvaltningen också ska tillställas denna.