Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/507

Ruotsalainen kansanpuolue

Bostadspolitik


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Bostadspolitik
  • Vuosi: 1975
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

bostadspolitik
program 75
SVENSKA FOLKPARTIET

BOSTADSPOLITIK

Godkänd 22/1 1975

De höga boendekostnaderna har många orsaker. Samhällets resurser har ansträngts på grund av omstruktureringen från ett agrart till ett industrialiserat samhälle. I storstadsområdena har de markpolitiska åtgärderna varit otillräckliga. Den snabba urbaniseringen har ökat behovet av nya bostäder och den har krävt stora samhällstekniska investeringar.

Under de senaste åren har en överhettning ägt rus inom byggnadsbranschen, som lett till att speciellt arbetskrafts- och materialresurserna ansträngts med stora prisförhöjningar som följd. Då dessutom utrustningsstandarden i nya bostäder ofta är relativt hög har boendekostnaderna ytterligare ökat. I äldre bostäder har kostnaderna höjts främst genom stegrade uppvärmningskostnader.

Samtidigt som vår bostadsstandard som helhet betraktad är rätt hög förekommer speciellt i tätorter trångboddhet inom stora befolkningsgrupper.

Rätt till bostad

Varje människa bör garanteras bostad och arbete på hemorten. För att tillfredsställa medborgarnas individuella bostadsbehov bör valmöjligheter finnas mellan olika boendeformer, dvs ägande- eller hyresbostäder samt mark- eller höghusbostäder.

Den kommunala markpolitiken och den statliga lånepolitiken bör trygga medborgarnas möjligheter att bo i egnahemshus, den boendeform som enligt utförda undersökningar är populärast.

Boendestandard

SFP:s målsättning är att varje familj skall kunna bo i en bostad med ett rum per person samt kök.

Då samhället utvecklas bör kommunal service förverkligas samtidigt som nya arbetsplatser och bostäder skapas. Förutom kommunalteknik bör man jämsides med bostäderna bygga barndagvårdsplatser, lekplatser, ungdomsutrymmen, skolor och affärer. Strävan bör vara att skapa levande barn- och familjevänliga samhällen, som kan fungera redan när människorna flyttar in.

Glesbygdsproblem

En ensidig inriktning på tillväxtcentra och en ohämmad inflyttning till stadsregionerna leder till en utarmning av våra landsbygdsområden och till försämrad livsmiljö i tätorterna. Ekonomiskt, socialt och kulturellt fungerande samhällen på landsbygden måste bevaras och deras utveckling stödas. Bostadsstyrelsen bör bevilja bostadslån ifall en byggnadsplats på ett glesbygdsområde uppfyller kraven i kommunens byggnadsordning.

Huvudstadsregionen och Helsingfors

Den växande koncentrationen av arbetsplatser till huvudstaden och helsingforsregionen har lett till brist på bostäder samt höga boendekostnader framför allt i centrumområdena där servicen finns. Samtidigt har det uppstått sov/samhällen med ensidig befolkningsstruktur och outbyggd arbetsplatsservicenivå, vilket medför sociala problem som inte kan lösas utan en dyr vårdbyråkrati.

Tryggandet av en rättvisare regional utveckling i vårt land kräver en mera balanserad utbyggnad i helsingforsregionen. Ett fortsatt bostadsbyggande i regionen bör i huvudsak ske på områden där kollektivtrafiken kan fungera. Helsingfors centrum bör bevaras levande genom att förbättra boendemiljön och därigenom bibehålla och utveckla bostättningen i stadskärnan.

Sanering

Rivning av reparationsdugliga bostäder kan anses utgöra stort slöseri med tillgängliga resurser. Möjligheterna att skydda och bevara existerande stads- och landsbygdsmiljöer bör därför förbättras. Därvid bör speciell uppmärksamhet fästas vid preventiv byggnadsvård. Vid sanering av bostadshus och -områden bör lägenhetsinnehavarna beredas möjligheter att stanna kvar i samma miljö.

Bostadsbeskattningen

Bostad som man själv bebor bör ej inkomstbeskattas då det inte i detta fall överhuvudtaget uppstår någon inkomst. Hyresinkomst bör däremot beskattas som annan inkomst. Tillfällig vinst vid försäljning av bostad bör ej beskattas om medlen inom tre år används för inköp av ny egen bostad.

Planering

Svenska folkpartiet anser att kommunerna bör sträva till att sänka boendekostnaderna genom att garantera ett tillräckligt utbud av färdigt planerad mark till skäligt pris. Kommunerna bör samordna bostadsproduktionen med sin långsiktiga verksamhets-, ekonomi- och markplanering. Kommunerna bör i all planering se till att balans upprätthålls mellan bostäder och arbetsplatser. För att i framtiden undvika överhettning inom byggnadsbranschen bör planeringen av den totala byggnadsverksamheten utvecklas med sikte på att bättre än tidigare utnyttja såväl de ekonomiska resurserna som tillgången på arbetskraft och material. Samhället bör ges möjligheter att kontrollera kostnadsbildningen för bostadsproduktionen.

Forskning

Stor uppmärksamhet bör ägnas sådan forskning som strävar till energisnål och rationell byggnadsproduktion samt utvecklingen av servicehus. Avsaknad av gängse kommunalteknik får inte vara att argument mot angeläget byggands på glesbygdsområden. Staten bör tvärtom stöda en fortsatt utveckling av miljövänliga kommunaltekniska lösningar. Ytterligare vill SFP fästa uppmärksamhat vid en ökad skolning av byggnadsbranschens arbetskraft och en ökad satsning på inhemskt byggnadsmaterial.

Kostnadsutjämning

SFP anser att ds stora skillnaderna i boendekostnaderna i hus av olika ålder utgör ett speciellt problem. Boendekostnaderna bör även i nya hus vara skäliga i förhållande till familjens inkomster. För att uppnå större rättvisa i boendekostnaderna och samtidigt underlätta byte av lägenhet vid behov, bör ett utjämningssystem i statsbelånade bostäder utvecklas, vilket betyder att en familjs boendekostnader utgör en konstant del av familjens årsinkomst under en bestämd tidsperiod. Kostnaderna nedbringas i början genom årliga tilläggslån av staten. Samtidigt bör en förbättring av det nuvarande bostadsbidragssystemet särskilt för låginkomsttagare, studerande och pensionärer genomföras. Genom reglering av bostädernas förmögenhetsbeskattningsvärde kan samhället stöda och styra kostnaderna för egen bostad. Bostadsbyggandet bör befrias från stämpelskatt och andra avgifter.

Långfristiga krediter

I allmänhet är lånetiden för bostadskrediter utanför det statsbelånade bostadssystemet alltför kort och borde därför förlängas. En skälig amorteringsnedsättning i början av lånetiden borde samtidigt tryggas i kreditgivningen anser Svenska folkpartiet. En av bostadspolitikens målsättningar bör vara att personer som saknar egna medel skall kunna köpa bostad mot liten insats och erhålla statsgaranti för upptagande av lån.