Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/579

Ruotsalainen kansanpuolue

Ruotsalaisen kansanpuolueen sosiaalinen ohjelma


  • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
  • Otsikko: Ruotsalaisen kansanpuolueen sosiaalinen ohjelma
  • Vuosi: 1914
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

RUOTSALAISEN KANSANPUOLUEEN SOSIAALINEN OHJELMA

(Hyväksytty puoluekokouksessa Loviisassa 31.5.-1.6.1914)

1. Ruotsalaisen kansanpuolueen päätehtävänä on turvata maan ruotsinkielisen väestön oikeudet ja edut. Puolue haluaa erityisesti työskennellä ruotsia puhuvan väestön eri osien lähentämiseksi toisiinsa ja toimia sellaisen koulujärjestelmän hyväksi, joka olisi omiaan välittämään yleisen kansalaissivistyksen kaikille kansankerroksille säätyerosta riippumatta. Tämän vuoksi Ruotsalainen kansanpuolue asettaa ohjelmalliseksi tavoitteekseen työskentelyn yleisen oppivelvollisuuden voimaansaattamiseksi kunnille myönnettävän valtionavun turvin samoin kuin työskentelyn sen hyväksi, että kansakoulusta, siinä laajuudessa kuin se osoittautuu mahdolliseksi toteuttaa, tehdään korkeamman opetuksen peruskoulu. Tämän ohella puolue haluaa tukea ruotsinkielisen väestön taloudellisia elinehtoja edesauttamalla kotiteollisuus ja ammattikoulujen perustamista ja järjestelyä samoin kuin käsityön ja kotitalouden opetusta.

2. Koska juuri ruotsinkieliselle väestölle on elintärkeää, että se jää asumaan kotiseudulleen, ovat nopeat ja tehokkaat toimenpiteet sen maanviljelyksestä ja muista maatalouselinkeinoista saaman toimeentulon turvaamiseksi erityisen merkittäviä. Näihin kuuluvien työalojen koulutus on mahdollistettava korkeamman ja alemman asteisilla ruotsinkielisillä ammattikouluilla maatalous- ja kalastuselinkeinojen edistämiseksi; etupäässä omassa omistuksessa olevien pienviljelystilojen syntymistä on edistettävä valtion ja tätä tarkoitusta varten järjestettyjen luottolaitosten sekä kuntien avulla; osuustoimintaa on edistettävä pienviljelijöiden ja kalastajaväestön etujen turvaamiseksi.

3. Koska nykyinen maavero ja koko maaomistukseen kohdistuva verotuksemme yleensä sotii sitä periaatetta vastaan, että veron tulisi kohdata kaikkia verokykyisiä henkilöitä sekä kutakin suhteessa hänen veronkantokykyynsä; koska maavero edelleen aiheuttaa erilaisuutta vero- ja rälssimaan luonteessa samoin kuin niin vanhentuneen ja epätarkoituksenmukaisen verotusyksikön kuin manttaalin säilyttämisen, on maavero poistettava ja yleiset maahan kohdistuvat rasitteet samalla korvattava oikeudenmukaisemmalla ja tasapuolisemmalla verotuksella.

4. Ruumiillista työtä tekevän väestön turvaamiseksi on yleisenä vaatimuksena esitettävä laajennettua suojelua ammatin tuomia vaaroja sekä tapaturmia vastaan; sairausvakuutuksen sekä työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutuksen voimaansaattamista, joka perustuu joko työnantajien, työntekijöiden ja valtion yhteiseen avustusvelvollisuuteen tai, jos maan varat sen sallivat, siten järjestettynä, että vakuutuksesta tehdään yleinen vakuutettujen, valtion ja kuntien myötävaikutuksella ylläpidettävä kansaneläke. Laki työsopimuksesta on aikaansaatava huomioon ottaen myöskin kollektiivisen työsopimuksen, minkä lisäksi palkka-asetus on korvattava uudella, ajanmukaisella lailla isännän ja palvelijan välisestä oikeussuhteesta.

5. Tunnustamalla naisen miehen kanssa tasa-arvoiseksi vaikuttamaan valtio- ja yhteiskuntaelämään, Ruotsalainen kansanpuolue tahtoo edistää sellaista oikeudellista ja taloudellista muutosta naisen asemaan avioliitossa, perheessä ja kunnallisessa sekä valtiollisessa elämässä, joka on yhdenmukainen hänen poliittisen täysivaltaisuutensa kanssa, ottaen tässä huomioon kaikkien naisten edut yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

6. Ruotsalainen kansanpuolue haluaa vaikuttaa raittiuden edistämiseksi sekä yleisemmällä valistuksella väkijuomakysymyksessä että käyttämällä niitä mahdollisuuksia, joita nykyinen alkoholilainsäädäntö tarjoaa, samoin kuin tätä lainsäädäntöä raittiusmieliseen suuntaan yhä kehittämällä.

7. Ruotsinkielisen väestömme kohottamiseen henkisessä ja taloudellisessa suhteessa, sen poliittiseen herättämiseen sekä ruotsinkielisen sivistyneistön ja ruotsinkielisen väestön syvien rivien välisen eron tasoittamiseen on sekä Ruotsalaisen kansanpuolueen että sen jokaisen jäsenen osoitettava elävää ja voimakasta kiinnostusta, tietoisena siitä, että myöskin tämä on koko isänmaan hyväksi koituvaa työtä.