Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/585

Ruotsalainen kansanpuolue

Utrikesspolitiskt program för SFP


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: Utrikesspolitiskt program för SFP
 • Vuosi: 1970
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

UTRIKESPOLITIK

program -70
SVENSKA FOLKPARTIET

UTRIKESPOLITISKT PROGRAM FÖR SFP

Finlands plats bland nationerna och i de nordiska staternas krets bör hävdas genom en följdriktig utrikespolitik

Finlands utrikespolitik, som bygger på neutralitetens grund, bör vara aktiv och ägnad att väcka förtroende på alla håll.

Dess trovärdighet får inte äventyras av tillfälliga inrikespolitiska tvister.

Finland i världen

Utrikespolitikens grundläggande uppgift är att trygga fred och självständighet för landet.

Finlands utrikespolitik ger uttryck för vårt lands strävan att konsekvent undvika inblandning i stormakternas intressekonflikter och i andra nationers inbördes motsättningar.

Finland för en neutralitetspolitik som kännetecknas av ett aktivt deltagande i det internationella fredsbevarande och fredsbyggande arbetet. En särskild omsorg ägnas främjandet av det nordiska samarbetet och förbindelserna med Sovjetunionen. Finlands utrikespolitik uttrycker sålunda uppfattningen, att vårt land bär ett internationellt ansvar samt att våra nationella intressen är beroende av att de mellanfolkliga förbindelserna utvecklas i en gynnsam riktning.

Svenska folkpartiet vill

 • att Finland skall föra en aktiv neutralitetspolitik,
 • att Finland inom ramen för denna politik skall sträva att utjämna internationella konflikter och undvika åtgärder, som kan loda till deras skärpning,
 • att Finland beredvilligt skall ta del i det internationella, fredsbevarande och fredsbyggande samarbetet folken emellan.

Trovärdig neutralitet

För att utgöra en hållbar grund att bygga på måste vår neutralitetspolitik åtnjuta omvärldens förtroende och bedömas såsom trovärdig.

Förtroendet förutsätter att andra nationer har tillit till vår vilja att konsekvent fullfölja vår neutralitetspolitik oberoende av världslägets växlingar.

Trovärdigheten innebär att omvärlden anser vårt land ha förutsättningar att också i ett krisläge hävda sin neutralitet. Neutralitetspolitiken måste ha ett stöd i en militär beredskap som klargör vårt lands beslutsamhet att med beaktande av ingångna förpliktelser avvärja anfall.

Svenska folkpartiet vill

 • slå vakt om det förtroende vår neutralitetspolitik har vunnit,
 • sprida kunskap om de principer på vilka vår neutralitet vilar,
 • tillse att vår neutralitetspolitik stöds av en trovärdig militär beredskap.

Våra grannar

Svenska folkpartiet har bland annat genom sin medverkan i regeringar efter kriget verksamt förmått bidra till att Finlands förbindelser till grannstaterna har utvecklats i gynnsam riktning.

Nordiska rådet är ett uttryck för den självfallna gemenskap som binder de nordiska länderna samman. Ett aktivt arbete för en fortsatt integration i Norden bör prägla rådets verksamhet. Bemödandena att skapa en fast ekonomisk organisation - Nordek - bör konsekvent fullföljas. Svenska folkpartiet har i det nordiska samarbetet en given uppgift. Partiets vidsträckta kontakter i Skandinavien utgör därvid en värdefull tillgång.

Det målmedvetna arbetet på att bygga upp förtroendefulla relationer mellan Finland och Sovjetunionen har varit fruktbärande. På den i vänskaps-, samarbets- och biståndspakten lagda grunden har fasta förbindelser knutits mellan våra länder på det kulturella och ekonomiska området"

Detta, värdefulla samarbete bör ytterligare förkovras och vidgas att omfatta så talrika samhällsområden och vida befolkningskretsar som möjligt.

Svenska folkpartiet vill

 • utbygga Finlands nära och öppna förbindelser med alla grannländer,
 • verka för att det fasta ekonomiska samarbete, till vilket Nordek syftar, förverkligas,
 • vidga det vänskapliga och förtroendefulla umgänget med Sovjetunionen på bred bas.

Finland i FN

Det är huvudsakligen genom deltagande i Förenta nationernas arbete som Finland kan främja en fredlig lösning av mellanstatliga tvister. Genom sitt medlemskap i säkerhetsrådet har vårt land påtagit sig ett speciellt ansvar.

Finland hävdar i sin FN-politik att internationella tvister skall lösas på, fredlig väg, inte genom våld, Finland anser också att alla folk skall vara företrädda i världsorganisationen. De nordiska länderna uppträder i stor utsträckning gemensamt i FN. De ger därmed uttryck for en naturlig samhörighet och utgör ett exempel på praktiskt samarbete mellan stater med olika säkerhetspolitisk inriktning.

Svenska folkpartiet vill

 • att Finland aktivt stöder FN och dess verksamhet med såväl ekonomiska som personella ininsatser,
 • att Finland också framgent är berett att aktivt ta del i FN:s fredsbevarande åtgärder,
 • slå vakt om de nordiska ländernas nära samarbete i FN,
 • att informationen om FN och dess arbete aktiveras i vårt land.

Delade stater, Tysklandsfrågan

Tudelningen av Tyskland, Vietnam och Korea utgör varaktig anledning till konflikt och kan äventyra världsfreden. Varje strävan att med fredliga medel nå en bestående lösning av dessa problem måste därför välkomnas av alla folk.

Finland är genom fördrag beroende av utvecklingen i Tyskland. Det ligger även därför i Finlands intresse att förhållandena i Tyskland normaliseras så snabbt som möjligt. Ett erkännande från finländsk sida av två tyska stater förutsätter fullt samförstånd med alla berörda parter.

Svenska folkpartiet vill

 • att Finland noggrant följer med utvecklingen av den tyska frågan,
 • att vårt lands relationer till delade stater utvecklas med hänsyn till samtliga berörda parter,
 • att Finland aktivt stöder bemödanden att uppnå bestående lösningar av de delade staternas problem.

Europeisk säkerhet

Europa bör betraktas som en odelbar historisk enhet, oberoende av de olika staternas samhällssystem och politiska orientering. För Finlands framtida trygghet är en avspänning i Europa av livsviktig betydelse.

Svenska folkpartiet stöder därför alla åtgärder som bidrar till

 • att närma de olika europeiska staterna till varandra på grundvalen av respekt för folkens självbestämningsrätt,
 • att minska rustningarna i Europa och främja sådana överenskommelser, som utesluter användningen av våld mellan de europeiska folken,
 • att öka det ekonomiska och kulturella samarbetet i Europa även mellan stater med olika samhällssystem.

Dagens oroshärdar

Långvariga oroligheter och strider i Afrika och Asien, ofta med stormaktsinblandning, har åsamkat miljoner människor svåra lidanden. Finland söker verka för alla folks okränkbarhet och alla staters rätt att själva bestämma över sina angelägenheter. Samtidigt bör Finland stöda en avveckling på fredlig väg av ännu existerande koloniala och andra beroendeförhållanden och trygghet mot förtryck för nationella, religiösa och rasliga minoritetsgrupper i hela världen.

Svenska folkpartiet vill att Finland stöder och främjar sådana åtgärder som åsyftar

 • inställandet av stridshandlingarna i Vietnam och hemsändande av främmande trupper,
 • en fredlig och varaktig lösning av krisen i Mellersta Östern, innefattande även flyktingsproblemet,
 • att Biafras folk bevaras från repressalier och erhåller garantier för sin nationella tillvaro,
 • återuppbyggnad av och hjälp åt hela Vietnam samt Biafra och Nigeria,
 • en utjämning av motsättningarna i södra Afrika med likställdhet och respekt för alla medborgare oavsett ras.

Vårt bidrag till utvecklingen

Som ett land med hög välståndsnivå och som medlem av Förenta nationerna har Finland skyldighet att främja framåtskridandet i de fattiga länderna. Vi kan bidra till utjämning av klyftorna mellan rika och fattiga länder genom att göra utvecklingssamarbetet till en bestående och växande del av Finlands utrikespolitik.

Finlands insats bör bestå i ökat finansiellt och tekniskt bistånd särskilt inom ramen för FN:s och andra internationella organisationer och det nordiska samarbetet samt i handelspolitiska åtgärder inom ramen för FN:s världshandelskonferens (UNCTAD) i avsikt att tillförsäkra u-länderna en bättre ställning på världsmarknaden.

Svenska folkpartiet vill

 • att Finlands finansiella bistånd för utvecklingssamarbete skall växa planmässigt för att under 70-talet nå 1 procent av bruttonationalinkomsten i enlighet med FN:s rekommendation,
 • att man i Finland bör uppmuntra och möjliggöra en verkningsfull medborgarinsats för utvecklingssamarbete, särskilt med tanke på ökad läskunnighet och utbildning,
 • att Finland underlättar och främjar anskaffningen av sakkunniga för tekniskt bistånd och fredskårsarbete,
 • att Finland utför målforskning på områden av betydelse för utvecklingsländerna och ger utbildning för biståndsverksamhet,
 • att Finland bidrar till internationella arrangemang, son gör det möjligt för utvecklingsländerna att utveckla en egen industri och exportera råvaror till stabiliserade priser.

Ekonomiskt sanarbete

Som ett litet land är Finland för sin välståndsutveckling i avgörande grad beroende av en livlig och mångsidig utrikeshandel. Ett växande handelsutbyte mellan alla världens länder främjar förståelsen mellan folken och därmed även värdsfreden.

Finlands medlemskap i Efta och vårt lands geografiska placering mellan ESC och Komekon ger oss särskilda möjligheter inom utrikeshandeln, Vårt handelspolitiska läge är ekonomiskt och politiskt fördelaktigt. Marknaderna såväl i väst som i öst är för oss av livsviktig betydelse.

Svenska folkpartiet vill

 • att tullar och andra handelshinder mellan staterna fortgående avvecklas,
 • att Finland uppmärksamt följer med möjligheterna att avveckla handelsvillkor som diskriminerar något land eller någon grupp av länder,
 • att det internationella ekonomiska samarbetet i alla former understöds och befordras,
 • att Finland med iakttagande av sin neutralitet eftersträvar ett ökat varuutbyte såväl mod Sovjetunionen och övriga Komekonstater som med de västeuropeiska marknaderna,
 • att Finland utnyttjar och utvecklar möjligheterna att förmedla ekonomiska kontakter mellan öst och väst, såsom på kommunikationernas och bränsleförsörjningens område,
 • att Finland under strikt iakttagande av
 • sin neutralitetspolitik strävar att uppnå arrangemang med ett eventuellt utvidgat EEC, som gör det möjligt för landet att på samma villkor som sina konkurrenter bedriva export till Västeuropa.

Godkänt av cst 17/1 1970