Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/596

Ruotsalainen kansanpuolue

Svenska folkpartiets valmanifest 1999 - Tänker först.


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: Svenska folkpartiets valmanifest 1999 - Tänker först.
 • Vuosi: 1999
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Svenska folkpartiets valmanifest 1999

Tänker först.

Inte genom att tvinga
Utan genom att tänka först
Och att göra det med eftertanke

Avsnitt 1

Hårda tag för mjuka värden

Finland skall vara ett land där det finns jobb, där det lönar sig att arbeta och anställa och där den offentliga ekonomin står på en stadig grund.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Statsekonomin bör uppvisa ett överskott för att skapa en buffert för kommande utmaningar. Statens finanspolitik måste därför vara stram under överskådlig tid. Smärre nedskärningar kan inte uteslutas, men dessa bör i så fall riktas så att de inte äventyrar utbildningen eller social- och hälsovården. Utbildningen och forskningen är grunden för Finlands välfärd. En högklassig social- och hälsovård bidrar till samhällelig trygghet, stabilitet och jämställdhet.
 • Arbete bör beskattas lindrigare än idag. Lägre skatter på arbete skapar flera jobb. Utan omfattande utgiftsnedskärningar är dock stora skattesänkningar inte möjliga att genomföra. Däremot är fortsatta måttliga skattesänkningar ett realistiskt mål. Det utrymme som finns bör användas uttryckligen till att lindra beskattningen av arbete. Bara en mindre del av dessa skattelättnader kan finansieras med andra skatter.
 • Arbetsmarknaden bör utvecklas. Målet är att lokala, företagsvisa och individuella behov beaktas i allt större utsträckning. Det här sker bäst genom samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare i samverkan med staten. Alla åldersklasser bör ha lika möjligheter till trygga och varaktiga anställningsförhållanden. Genom att gynna företagsamheten och de små och medelstora företagens villkor kan man skapa många nya arbetsplatser.

Avsnitt 2

Omtanke om medmänniskan

Finland skall vara ett land där var och en oberoende av ekonomiska förhållanden, hemort, språk, kön eller ålder kan lita på att kunna få god utbildning, vård och omsorg och annan samhällsservice, och ett land där en skälig utkomst är tryggad i situationer då arbetsinkomster saknas eller dessa är otillräckliga.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Kommunerna bör tryggas reella möjligheter att sköta sina uppgifter. Kommunerna ansvarar för största delen av den allmänna samhällsservicen, skolan, vården samt barn- och äldreomsorgen. Därför får kommunernas ekonomiska ställning inte försämras. Inkomstskattesänkningar som minskar kommunernas skatteintäkter, t.ex. en förhöjning av förvärvsinkomstavdraget, bör kompenseras till kommunerna. Finansieringen måste beakta att kommunerna har uppgifter gentemot sina invånare oberoende av konjunkturläge eller geografiskt läge. Alla bör ha rätt till livskvalitet. De äldre blir allt fler. Omsorgen om dem och om de handikappade måste erbjuda ett värdigt liv, en trivsam vårdmiljö och alternativ.
 • Bidragssystemen bör fortsättningsvis utvecklas så att arbete och aktivitet uppmuntras. Det här kan göras t.ex. genom att sänka nivåer eller förkorta tidsgränser för mottagande av stöd. För att motverka bidragsberoende bör kortvariga förmåner vara större än långvariga. För att sporra till aktivitet bör utbildningen av arbetslösa vara anpassad till arbetslivet. En så kallad medborgarlön löser inga problem.
 • Arbetslivet och pensionssystemet bör samordnas så att människor jobbar till högre ålder. En åldrande befolkning med därav följande växande pensions- och vårdutgifter är ett svårt prov för välfärdssamhället. Det kan klaras endast om den faktiska genomsnittliga åldern för pensionering höjs. Det här kräver åtgärder för att människorna skall trivas bättre på sina arbetsplatser och för att göra det lönsamt att arbeta längre.

Avsnitt 3

Trygghet framför allt

Finland skall vara ett land där familjer gärna vill ha barn, där det är tryggt att leva oberoende av hudfärg, språk eller religion, där det inte förekommer misshandel i hemmen, där människor vågar röra sig ute och där alla kan idka sin lagliga näring utan fruktan samt där miljöns och naturens framtid är i trygga händer.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Familjen är viktig och bör stödjas. För barnet är hemmet och familjen det allra viktigaste. Riktiga åtgärder är därför samhällsstöd för familjens valfrihet i barnomsorgen och en förlängning av pappornas föräldraledighet. En statlig barnombudsman behövs. Förebyggande insatser t.ex. genom rådgivningsverksamheten och elevvården kan lindra många problem. Vid kriser är behovet av uppmuntran och stöd utifrån dock som allra störst. Projekt som syftar till att motarbeta familjevåldet bör stödjas. Alkoholism och drogmissbruk måste motverkas.
 • Polisen bör ha tillräckliga resurser för att kunna sköta sitt jobb. I polisens arbete är den förebyggande verksamheten särskilt viktig. Dit hör närpolisarbetet och samarbetet med skolorna och socialmyndigheterna. Polisens medverkan i toleransarbetet är centralt. Också personer med invandrarbakgrund bör rekryteras till polisen. Polisen måste naturligtvis också ha resurser att sköta de akuta utryckningsuppdragen och utredningar av brott mot liv samt andra grova brott. Mindre egendomsbrott får inte heller försummas.
 • Östersjön bör räddas med nationella och internationella åtgärder. Miljöskador kan inte elimineras på bara några år. De åtgärder som vidtas nu ger effekt först långt in i framtiden. Ett miljöanpassat jordbruk och fiskodlingar, som utnyttjar bästa möjliga teknik, skall tillsammans med avtagande utsläpp från industrin och bosättning minska belastningen. Förebyggande åtgärder för att förhindra en kraftig ökning av avrinningen från Ryssland, Baltikum och Polen måste sättas in med det snaraste.

Avsnitt 4

Vårt språk, vår trygghet

Finland skall vara ett land där mänskliga rättigheter respekteras och där det är möjligt att leva och verka på landets nationalspråk, svenska och finska.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Språklagen kommer att förnyas. Målet bör vara en språklag som är mera förpliktande än den nu gällande. All myndighetsinformation skall ges både på svenska och finska. Det allmännas information bör finnas även i den digitala världen. För att lagens stadganden i praktiken skall kunna förverkligas måste tjänstemännen ha fungerande språkkunskaper. Språkproven bör skärpas. Verksamheten vid domstolar bör kunna organiseras på språklig grund.
 • Också av språkliga skäl bör den offentliga sektorn fortsättningsvis ansvara för de viktigaste samhällstjänsterna. Det betyder att stat och kommun ser till att lagens kvalitetskriterier, inklusive de språkliga, verkligen uppfylls. För finlandssvenskarna är det svenska utbildningsväsendet en garanti för kulturens fortlevnad. Det bör värnas till varje pris. Svenskspråkig utbildning på alla stadier och inom olika inriktningar bör tryggas även i framtiden. Det allmänna bör också inom sjukvården medverka till svenska särlösningar för att skapa svenska miljöer.
 • Minoriteter bör både få integrera sig i samhället och upprätthålla sin kultur. Arbetslösheten bland landets nya minoriteter, t.ex. somalierna och vietnameserna, är orimligt stor. Invandrares yrkes- och språkkunskaper samt kunskaper om andra kulturer måste värderas högre. Diskrimineringsbrott mot medlemmar av inhemska minoriteter, så som romerna, och invandrare bör kraftigt motarbetas.

Avsnitt 5

Må bra i staden och på landet

Finland skall vara ett land där städerna är dynamiska och landsbygden är levande.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Servicen och infrastrukturen på landsbygden bör tryggas och utvecklas. Landsbygden är en naturnära, barnvänlig och trygg livsmiljö. Det är bra att unga människor utbildar sig och inhämtar kunskaper från när och fjärran. Det är viktigt att bättre marknadsföra de positiva sidor som landsbygden och små samhällen har. Flyttningsrörelsen från landsbygden och de små städerna till urbana tillväxtcentra bör bromsas genom en regionalpolitik som tryggar den samhälleliga infrastrukturen och sysselsättningen i hembygden. För unga människor är jobben och tillgången på bostäder en nyckelfråga vid valet av boningsort.
 • Ett livskraftigt jordbruk bör tryggas som en förutsättning för en levande landsbygd. I förhandlingarna om Agenda 2000 bör Finland se till att ett fortsatt lönsamt lantbruk garanteras. Även ett nationellt stöd bör bibehållas. För att underlätta generationsväxlingar och kontinuiteten inom lantbruket bör arvs- och gåvobeskattningen förändras.
 • En särskild politik bör skapas för städerna. Stadspolitiken skall syfta till en hälsosam, trivsam och trygg miljö samt motverka apati och utslagning. Det kan nås genom samarbete mellan planerings-, miljö- och socialmyndigheter samt föreningar och andra aktörer som företräder invånarna. Flyttningsrörelsen till tätorterna, mest till Helsingforsregionen, skapar behov av mera bostäder och utbyggd samhällsservice. Den offentligt stödda bostadsproduktionen bör sålunda fortsätta. Studerandes och unga familjers behov samt specialboende för äldre och handikappade motiverar likaså en social bostadsproduktion.

Avsnitt 6

Hållbarhet och solidaritet

Finland skall vara ett land där det är en medborgerlig dygd att bära ansvar för en hållbar utveckling i våra närområden, i Europa och i världen och där det är naturligt att visa solidaritet med andra.

Vi vill få väljarnas förtroende för att kunna verka för följande politiska åtgärder:

 • Europeiska unionen bör verka för miljön, tryggheten och solidariteten. EU måste verka globalt för mänskliga rättigheter, rättvisa handelsvillkor och verkningsfulla miljöregler. EU:s utvidgning är det viktigaste medlet för att garantera fred, stabilitet och en positiv utveckling i hela Europa. EU bör göras redo att ta emot nya medlemmar genom att reformera sitt beslutsfattande och sin förvaltning mot mera öppenhet och effektivitet.
 • Finland bör ha en human flyktingpolitik. Den senaste tidens utveckling inom vårt lands flyktingpolitik har varit positiv. Den positiva utvecklingen bör fortsätta och som en del av detta bör flyktingkvoten öka årligen i enlighet med regeringens principbeslut. Alla rasistiska tendenser bör motarbetas. Finland måste bli öppnare och tolerantare.
 • Fri handel bör inte vara frihet från regler för handeln. Marknadsekonomin och den växande internationella handeln ger nya möjligheter för allt flera länder till förbättrad ekonomi och välfärd för medborgarna. Rätt utnyttjad har globaliseringen många positiva drag. Den gör det möjligt för alla länder, inklusive de fattigaste, att få tillgång till den senaste teknologin och informationen. Umgänge människor emellan samt internationell handel och ekonomiskt samarbete ökar kraven på demokratisering av och öppenhet i slutna samhällen och diktaturer. Den internationella handeln och kapitalflödena måste regleras med internationella avtal som är täckande och som hindrar dumpning på arbetskraftens och miljöns bekostnad. Biståndet till utvecklingsländerna måste planenligt höjas till 0,7 procent av bruttonationalprodukten.

Bara om vi erhåller väljarnas förtroende kan vi yrka på att vara med i de förhandlingar där regeringsprogrammet för nästa valperiod skrivs och där verka för att förslagen i detta valmanifest omsätts till uppdrag för regeringen.

Godkänt av Svenska folkpartiets centralstyrelse 16.1 1999