Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SFP/935

Ruotsalainen kansanpuolue

NÄRA DIG - SFP:s kommunalvalsprogram 2017


 • Puolue: Ruotsalainen kansanpuolue
 • Otsikko: NÄRA DIG - SFP:s kommunalvalsprogram 2017
 • Vuosi: 2017
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

NÄRA DIG

SFP:S KOMMUNALVALSPROGRAM 2017

Svenska folkpartiet är din röst för ett tvåspråkigt Finland. Vi jobbar genomgående och på alla plan: i kommunen, i din region samt i hela landet för att stärka landets tvåspråkighet och för lösningar som fungerar också i praktiken.

Valdeltagandet har ofta varit lägre i kommunalval än i riksdags- och presidentval. Det är ytterst viktigt att vi alla går till vallokalen och att kommunalvalet nu under det självständiga Finlands jubileumsår blir ett val där en stark röst för ett tvåspråkigt Finland tydligt hörs. Tillsammans är vi starka!

KOMMUNEN FINNS TILL FÖR DIG

Ett gott samhällsklimat är grunden till ett välmående Finland. Vi vill se kommuner med framåtanda och en fungerande demokrati. När varje kommuninvånare känner sig delaktig trivs alla.

Du ska få service på ditt modersmål, svenska eller finska. Vi vill arbeta för språkligt fungerande kommuner. Dessa stärker Finland och våra band till de övriga nordiska länderna.

MÄNNISKAN SKA VARA I FOKUS

 • Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Såväl ung som gammal ska bemötas med respekt. Allas erfarenheter är viktiga för att vårt samhälle ska fungera. En högklassig äldreomsorg är en hederssak för oss.
 • Vi anser att socialservicen, äldreomsorgen inräknad, hör hemma i kommunen. Den tredje sektorn spelar en central roll och samarbetet mellan kommunen och den tredje sektorn ska vara en självklarhet. Vi godkänner inte regeringens planer för social- och hälsovården. Vi behöver en reform där klienten sätts i fokus, inte administrationen.
 • Vi anser att bashälsovården ska finnas nära dig och akutvården på ett rimligt avstånd. Vi vill att alla kommuner har klara handlingsprogram för förebyggande av våld i hemmen.
 • Vi anser att alla, också personer med funktionsnedsättningar, har rätt till arbete, självbestämmande och en möjlighet att påverka sitt liv.

FRISKA BARN I SUNDA SKOLOR

 • Vår högklassiga skola och utbildning är något vi vill värna och utveckla. En god och jämlik utbildning är alla barns och ungas rätt. Vi tycker att alla studerande ska ha rätt till likvärdig hälsovård oberoende av utbildningsstadium och hemort.
 • Vi tror på en mångsidig språkundervisning som påbörjas redan i förskolan. En god undervisning i båda nationalspråken är alla studerandes rätt. Det ger goda förutsättningar för att framgångsrikt lära sig ytterligare språk.
 • Alla ska ha jämlik tillgång till goda läromedel, både traditionella och digitala, i våra skolor.
 • Skolan ska vara trygg och inspirerande. Att bli sedd och vara delaktig är alla elevers grundrättighet.
 • Småbarnspedagogiken lägger grunden för ett gott lärande och sociala färdigheter. Därför ska den subjektiva rätten till dagvård få finnas kvar.
 • Våra barn ska ha en sund skol- och dagismiljö. Våra byggnader ska planeras väl, byggas med omsorg, skötas om med ansvar och repareras när behov uppkommer.
 • Vi vill ha kommuner som satsar på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Ett aktivt föreningsliv, idrott och kultur; friluftsleder, bibliotek och musikinstitut, gör våra kommuner livskraftiga.

EN GOD EKONOMI SKAPAS GENOM EN AKTIV NÄRINGSLIVSPOLITIK

 • Goda förutsättningar för framgångsrikt företagande är livsviktigt för landets välgång. Det innefattar naturligtvis också våra primärnäringar. För oss är det naturligt att kommunen satsar på näringslivsutveckling i nära kontakt med företagarna.
 • Vi vill arbeta för en fungerande markanvändning som stöder etablerandet av företag i kommunen. Planeringen ska fungera så att tillgången på industritomter är tryggad.
 • Kommunala upphandlingar måste ske med eftertanke och med omsorg om kommuninvånarna. Kvalitetskriterier ska betonas, så att vi alla får den service som vi har rätt till. När vi går in för ansvarsfullt producerade livsmedel i den offentliga upphandlingen gynnas närproducerat.

FÖR ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE

 • Vi vet att ditt modersmål är viktigt. Vi jobbar genomgående på alla plan, kommunalt, regionalt och nationellt, för att stärka landets tvåspråkighet och för lösningar som fungerar i praktiken. Regionalt ska service på samiska erbjudas. Tjänster på teckenspråk ska också fungera.
 • En jämställd kommun ska vara en självklarhet. Jämställdheten ska beaktas i all kommunal verksamhet.
 • Vi välkomnar mångfalden i vårt land. Vi ska ha en god beredskap att möta olika kulturer. Det är viktigt att man ska kunna integreras såväl på svenska som på finska i Finland.
 • Det är en rikedom att människor med olika bakgrund är engagerade i kommunen. Ungdomsfullmäktige, äldre- och handikappråden ska ges plats och vi ser gärna att de tilldelas budgetmedel.
 • Satsningar på ungdomsarbete stöder en trygg uppväxt och motverkar utslagning. Mångsidiga ungdomstjänster som ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete hjälper unga att ta steget in i vuxenlivet.

VÅR RÄTT ATT LEVA

 • Vi vill arbeta för miljövänlig samhällsplanering och en förnuftig avfallshantering. Satsningar på förnybar energi och ökad energieffektivitet i kommunerna är viktigt.
 • Det ska gå att leva i både stad, landsbygd och skärgård. Vi motsätter oss skatter och avgifter som oskäligt drabbar befolkningen, så som båtskatten och avgifter i förbindelsebåtstrafiken.
 • Vi vill ha ekologiskt hållbara kommuner. En fungerande trafikplanering med smidig kollektivtrafik och ändamålsenliga lättrafikleder är viktiga delar av en god samhällsplanering. Vi arbetar också för tillräckliga resurser till vägunderhåll.
 • För oss är det viktigt att kommunen är en god arbetsgivare. De kommunalt anställda är en viktig resurs. Vi vill att kommuner satsar på större flexibilitet och ökat inflytande för de anställda, samt god arbetshälsa.

ETT GOTT SAMHÄLLSKLIMAT ÄR GRUNDEN TILL ETT VÄLMÅENDE FINLAND.

HYVÄ YHTEISKUNNALLINEN ILMAPIIRI ON HYVINVOIVAN SUOMEN PERUSTA.