Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/833

Vihreä liitto

Euroopan vihreän puolueen vaaliohjelma 2004


  • Puolue: Vihreä liitto
  • Otsikko: Euroopan vihreän puolueen vaaliohjelma 2004
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vaaliohjelma

EUROOPPA VOISI OLLA PAREMPI

- Ajattele ja valitse

Euroopan vihreän puolueen vaaliohjelma 2004

(hyväksytty 15. Euroopan vihreiden puolueiden liiton kokouksessa Luxemburgissa, 8. marraskuuta 2003)

Laajentunut, 25 maata käsittävä Euroopan unioni ja kesän 2004 parlamenttivaalien tulos vaikuttavat EU-kansalaisten tulevaisuuteen. Vihreät ovat aktiivisesti edistäneet unionin reilua laajentumista - unionin ja koko Euroopan on edistettävä rauhaa, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta sekä kulttuurien ja luonnon moninaisuutta. Vihreillä on jo nyt paljon arvovaltaa. Menestys vuoden 2004 parlamenttivaaleissa lisää vihreiden vaikutusvaltaa unionissa.

Berliinin muurin murtumisen jälkeen Euroopan yhdistäminen oli ja on yhä edelleenkin yksi unionin päätehtävistä. Euroopan vihreillä on merkittävä rooli suvaitsevaisuuden, demokraattisuuden ja ekologisuuden edistäjinä. Vihreiden toiminta Euroopan unionissa tähtää parempaan globalisaation hallintaan: talouden ja kaupan pelisääntöjen on palveltava ympäristönsuojelun ja ihmisten tasa-arvon edistämistä. Unionissa onkin tehtävä konkreettisia, vihreitä arvoja edistäviä ehdotuksia, joiden on näyttävä myös eurooppalaisessa ulkopolitiikassa.

Vihreiden mielestä Euroopassa on toteutettava perusteellinen muutos energia- ja liikennepolitiikassa. Ydinvoimasta on asteittain luovuttava. Se on korvattava puhtaammilla ja turvallisemmilla vaihtoehtoisilla energiamuodoilla. Tulevaisuus kuuluu aurinkoenergialle, tuulelle, biomassalle, vesivoimalle ja muille uusiutuville energiavaroille.

Haluamme vihreän Euroopan, jossa paitsi kulttuurin myös luonnon monimuotoisuus on erityisessä arvossa. Ympäristöongelmien ja sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseen on sitouduttava sekä Euroopan unionissa että kansainvälisessä toiminnassa tavalla, joka ei aseta kaupallisia arvoja etusijalle. Lainsäädäntöön perustuva yhteiskunta ja yksilön oikeudet ovat tärkeämpiä kuin sotilaallinen tai taloudellinen ylivalta.

EU:n kulisseissa tapahtuva "lehmänkauppa" on lopetettava. Vihreiden mielestä EU:n perustuslakisopimusta valmistellut konventti oli historiallinen ja merkki avoimemmasta valmistelutyöstä. Perustuslain on tehtävä Euroopan unionista vastuullisempi, avoimempi ja demokraattisempi sekä lähennettävä kansalaisia unioniin. Perustuslaki pitääkin vihreiden mielestä hyväksyä kansanäänestyksellä.

Vihreitä arvoja edistetään käyttämällä perustuslain pykälää, joka velvoittaa Euroopan komissiota tekemään lakiesityksen miljoonan EU-kansalaisen sitä vaatiessa. Kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestötoiminta ja osallistuminen demokraattiseen päätöksentekoon ovat Euroopan vihreiden keskeisiä tavoitteita vihreän Euroopan luomisessa.

Euroopan unionin on edistettävä rauhaa epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa.

Vihreiden tavoitteet Euroopan unionissa

1. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Jokaisen ihmisen oikeuksiin kuuluu turvallinen, terveellinen ja maittava ruoka. Siksi Euroopan yhteinen maatalouspolitiikka on perusteellisesti uudistettava. On edistettävä luomutaloutta, paikallista ruoantuotantoa ja kehitettävä maaseutua. Samalla suojellaan Euroopan luontoa - kasvien ja eläinlajien säilymistä.

Kuluttajan etu on tärkeä. Jotta kaikki saisivat turvallista ruokaa, on turvattava myös eläinten oikeudet niin eläinten kasvatuksessa kuin eläinkuljetuksissakin. Kuluttajansuojan turvaamiseksi elintarvikkeissa on oltava totuudenmukaiset tuoteselosteet, joiden avulla ruoan alkuperä on aina jäljitettävissä. Euroopan vihreät vastustavat geneettisesti muunneltujen organismien käyttöä ruoassa. Teollisuuden on otettava vastuu tuotteiden turvallisuudesta ja tuotannossa käytetyistä menetelmistä.

Euroopan energiapolitiikka kaipaa suunnanmuutosta. Vanhentunut ja ydinvoimaa suosiva Euratom-sopimus on lakkautettava. Jäsenmaiden hallitusten on toteutettava Kioton sopimus, mikä on ensimmäinen askel kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. EU on saavuttanut keskeisen aseman kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan - pääosin vihreiden painostuksen ansiosta. Unionin on tehtävä kaikkensa, jotta se saisi tähän asti vastaan hangoittelevat maat allekirjoittamaan Kioton sopimuksen. Kioton sopimus on toteutettava jatkossa laatimalla Euroopan ilmastonvakaussopimus.

Liikennejärjestelmä on suunniteltava nykyistä tehokkaammaksi ja vähemmän saastuttavaksi. Tämä on välttämätön ehto ilmaston tasapainolle ja sille, että tulevaisuudessa voitaisiin estää eteläisen Euroopan ylikuumat kesät ja yhä arvaamattomammiksi muuttuvat tulvat dramaattisine seurauksineen.

Parempi elämänlaatu edellyttää verotuksen muuttamista: työn verotusta on vähennettävä, ja vastaavasti ympäristön saastuttamiselle on määrättävä haittaveroja.

2. SOSIAALISESTI VIHREÄÄN YHTEISKUNTAAN

Vihreiden tavoitteita ovat yhteisöllisyys ja asumisen kannalta mukavat kaupungit. Eurooppalaisten kaupunkien on oltava sosiaalisesti ja taloudellisesti turvallisia. Myös Euroopan unionin alueellisen ja rakenteellisen avun on edistettävä solidaarisuutta kaikkialla Euroopassa. Jäsenvaltioiden keskinäinen veronalennuskilpailu pitää lopettaa.

Unionin kilpailupolitiikalle on laadittava sosiaaliset ja ekologiset perusteet. Vihreän politiikan päätavoitteita on syrjäytymisen estäminen ja tehokkaiden, kaikille avoimien peruspalvelujen takaaminen. Vihreään sosiaali- ja työvoimapolitiikkaan sisältyy useita aktiivisia toimenpiteitä naisten aseman edistämiseksi. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen on tärkeää vihreille. Työ- ja perhe-elämän yhdistämistä helpotetaan järjestämällä kohtuuhintaista lastenhoitoa. Vihreiden mielestä myös vammaisilla on oikeus normaalin elämään. Siksi liikkumista ja työntekoa haittaavat esteet on poistettava.

Vihreät kannattavat kattavaa terveydenhuoltoa, hyvinvointijärjestelmän parantamista ja hyvinvointivaltion kehittämistä, mikä edellyttää solidaarisuutta ja säädeltyä markkinataloutta. Vihreät haluavat kaikille eurooppalaisille hyvät kaasu-, vesi- ja sähköpalvelut, riittävät eläkkeet ja oikeuden hyvään koulutukseen. Työelämän on taattava kunnolliset peruspalkat, pysyvät työsuhteet, edistettävä työaikojen vuorottelua ja työn jakamista, vaalittava työterveyttä ja -turvallisuutta sekä kelvollisia työolosuhteita.

Vihreät vastustavat halpatyövoimaa ja uusliberalistista pyrkimystä jättää kaikki asiat tmarkkinavoimien huolehdittavaksi. Vihreät pyrkivät myös ohjaamaan alueelliset ja rakenteelliset varat syrjäytymisen ehkäisemiseen.

3. DEMOKRATIAN KEHITTÄMINEN

Demokratian kehittäminen vaatii kansalaisten vahvaa ja aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Vihreille keskeisintä demokratian toteutumisessa ovat kansalais- ja ihmisoikeuksien edistäminen, naisten ja vähemmistöjen oikeuksien suojeleminen sekä vähemmistöjen osallistuminen päätöksentekoon. Vähemmistöjen moni-ilmeisyyttä ja kulttuurillisia oikeuksia on kunnioitettava.

Vihreät edistävät aktiivisesti osallistuvaa demokratiaa kansalaisyhteiskunnassa ja kansalaisjärjestöissä. Euroopan oikeusjärjestelmän ja yhteistyökykyisen poliisin lisäksi on kansalaisoikeuksien toteuduttava nykyistä paremmin. Euroopan vihreät

tekevät kaikkensa, jotta Euroopan unionin perusoikeuskirjaa sovellettaisiin täysipainoisesti. Uusien jäsenmaiden on saatava aikaan vakaat poliittiset instituutiot, joiden tehtävänä on demokratian, oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien vahvistaminen.

Suvaitsevaisessa ja avoimessa Euroopassa ei ole sijaa äärioikeistolaisille suvaitsemattomille voimille ja epädemokraattisille nationalistisille tai väkivaltaisille uskonnollisille liikkeille. Kaikilla kansalaisilla - sukupuolesta, väristä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kielestä, alkuperästä tai kulttuurista riippumatta - on oltava yhtäläiset kansalaisoikeudet ja vapaus erilaisiin poliittisiin mielipiteisiin.

EU:n ulkopuolisilla, unionin laillisesti tunnustamilla kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus tulla unionin kansalaisiksi viidessä vuodessa tai vielä sitäkin nopeammin. Pitkään unionin alueella asuneilla siirtolaisilla, joilla ei ole laillista asemaa, on oltava mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa EU-kansalaisina.

EU:lla on tärkeä rooli kamppailussa ylikansallista rikollisuutta vastaan. Siitä huolimatta oikeusjärjestelmien ja poliisien valtaa ei saa lisätä kansalaisoikeuksien kaventamisen kustannuksella. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen soveltamisessa on ohitettu luovutustoimenpiteisiin kuuluvat turvatoimet. Vihreät vaativat takeita oikeudenkäyntien rehellisyydestä.

Kaiken kaikkiaan vihreille Euroopan demokratisoituminen tarkoittaa ihmisten välisen solidaarisuuden lisäämistä. Siis enemmän päätöksenteon avoimuutta, enemmän vastuuta ja Euroopan parlamentin demokraattista hallintaa. Tämä tarkoittaa lisääntynyttä läheisyysperiaatteen soveltamista, jolloin hajautettua valtaa annetaan sekä alueille että kaupungeille. Osallistuvaa demokratiaa lisätään myös järjestämällä kansanäänestyksiä.

Elintärkeä osa demokratiaa on tiedotusvälineiden tasa-arvoisuus ja avoimuus sekä kansalaisten mahdollisuus olla yhteydessä tiedotusvälineiden edustajiin.

4. RAUHANPOLITIIKAN VAHVISTAMINEN

Euroopan vihreiden mielestä Euroopan pitäisi sitoutua konfliktien estämiseen eikä ennaltaehkäisevien iskujen tekemiseen. Vihreät kannattavat monenkeskistä toimintaa ja aseistariisuntaa. Joukkotuhoaseista on luovuttava ja Eurooppa on vapautettava niiden uhasta mm. estämällä joukkotuhoaseiden tuotanto ja määrän lisääntyminen.

Aseiden vienti pitäisi alistaa vahvaan tarkkailuun ja kontrolliin. Vihreät lopettaisivat käsiaseiden salakaupan ja maamiinojen tuotannon ja käytön. Euroopan on aina toimittava rauhan puolesta. Euroopan unionin on myös kunnioitettava niitä jäsenmaita, jotka ovat liittoutumattomia.

Vihreät haluavat rakentaa Eurooppaa, jonka tärkeimpiä tavoitteita on kansainvälinen solidaarisuus ja yhteistyö. Siksi vihreät toimivat riippumattoman, yhtenäisen ja aktiivisesti ihmisoikeuksia sekä ekologisia arvoja puolustavan eurooppalaisen ulkopolitiikan puolesta. Unioniin on perustettava eurooppalaiset rauhanturvajoukot, joiden tehtävänä on ennen kaikkea konfliktien estäminen. Tämä edellyttää myös unionin yhteisen tuen antamista kehitysmaille, jotta voitaisiin luoda parempi taloudellinen tasapaino maailman eri maiden välille.

Rauhanpolitiikan on keskityttävä yhtä hyvin sovitteluun, diplomatiaan, ajoissa tapahtuvaan konfliktien ratkaisemiseen ja konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen kuin kulttuurien keskinäiseen arvostukseen, reiluun kauppaan ja tasapuoliseen energiavarojen hallintaan.

Vihreiden mielestä YK on paras foorumi maailmanlaajuisten uhkien käsittelemiseen. Vaikka on edistettävä yhteistä eurooppalaista toimintaa, on Euroopan kansainvälisten toimien tapahduttava Yhdistyneiden Kansakuntien alaisuudessa.

5. KOHTI RUOHONJUURITASON GLOBALISAATIOTA

Vihreiden mielestä EU:n on otettava itselleen keskeinen rooli, kun nykyistä epäreilua globalisaation järjestelmää säädellään ja uudistetaan. EU:lla on kansainvälisissä elimissä (esimerkiksi Maailmanpankki ja IMF) paljon vaikutusvaltaa, jota se voi käyttää muutoksen aikaansaamiseen. Euroopan on kamppailtava nykyjärjestelmän uudistamisen eturintamassa. Tobinin veron kaltainen valuutansiirtovero on otettava käyttöön. Vihreät vaativat, että kauppaan liittyvissä asioissa on otettava huomioon myös ekologiset ja sosiaaliset kriteerit. Sen vuoksi maailman talous on järjestettävä uudelleen, jotta sille voidaan rakentaa kestävämpi pohja - taloutta on voitava kontrolloida demokraattisemmin.

Maailmankauppaan liittyvissä asioissa vihreät haluaisivat uskoa yritysten yhteiskuntavastuuseen. Tästä huolimatta yhtiöiden toimintaa on säädeltävä vankoilla sitovilla säännöillä.

Euroopalla on oltava vahva rooli pohjois-etelä-avun ja kehitysyhteistyön kansainvälisessä hallinnassa. Vapaan kaupan sääntöjen on otettava huomioon ruoan laatu sekä pienviljelijöiden tulojen ja elinolosuhteiden takaaminen.

Vihreiden mielestä alueellisilla ja paikallisilla talousalueilla on oltava enemmän päätöksentekomahdollisuuksia. Vihreällä politiikalla myös ylläpidetään kulttuurillista monimuotoisuutta, esimerkiksi luomalla kannustimia valtiolliselle yleisradiotoiminnalle tai filmiteollisuudelle.

6. VIHREÄ EUROOPPA

Viimeisen 20 vuoden aikana Euroopan parlamentissa toimineet vihreät ovat vaikuttaneet merkittäviin poliittisiin ja kulttuurisiin muutoksiin. Euroopan vihreiden puolueiden liiton jäsenet perustivat helmikuussa Euroopan vihreän puolueen, jolla on vahvat yhteiset tavoitteet.

Me haluamme tehdä Euroopasta vihreämmän. Sinulla on valta päättää siitä!