FSD - EtusivuFSD neWWWs
OOO


 

Etusivulle

Numero 1 helmikuu 2000

Pääkirjoitus

Aineiston hankintaa
ja uusia hankkeita

Sami Borg 1.2.2000

Uuden vuosituhannen alkaessa FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on toiminut vuoden ajan. Aloitusvuotensa jälkeen yksiköllä on käytössään muun muassa

 • perustava, noin sadan arkistoidun kyselyaineiston aineistovaranto,
 • arkiston perustoimintojen kattavuutta ja saatavuutta tukeva WWW-sivusto,
 • alan uusi eurooppalainen aineistotietokantasovellus (NESSTAR) sekä
 • aineistojen kuvailua varten kansainvälisesti vakiintuva aineistokuvailuformaatti (DDI) mukaan lukien yksikön kehittelemät kuvailustandardit.

Kuluvan vuoden aikana yksikkö tehostaa erityisesti kotimaisten tutkimusaineistojen hankintaa. Kontaktipintoja tiedeyhteisöön ja muihin aineistontuottajiin vahvistetaan eri tavoin. Tietoarkiston työntekijät vierailevat Suomen eri yliopistoissa ja alan tutkimuslaitoksissa.

Vuosi 2000 tuo mukanaan erityisesti seuraavia hankkeita:

 • yhteiskuntatieteellistä menetelmäopetusta tukevan verkkotietovarantohankkeen käynnistäminen
 • yhteiskuntatieteellistä tutkimusta tukevan, tieteenala- ja tutkimusaluekohtaisen verkkotietovarantohankkeen käynnistäminen
 • yksikön toiminta-alan laajimpien kansainvälisten vertailuaineistojen keruun edistäminen Suomessa (mm. European Social Survey, International Social Survey Programme)
 • kvantitatiivisten aineistojen luovutus- ja dokumentointihankkeiden jatkaminen tai aloittaminen alan keskeisten tiedontuottajien kanssa (mm. Tilastokeskus, yliopistolaitokset ja -tutkijat, mielipidetutkimuslaitokset, sektoritutkimuslaitokset)
 • kvalitatiivisten aineistojen kuvaustietokannan kehittäminen sekä näiden aineistojen kuvailun aloittaminen arkistoimatta niitä FSD:hen
 • osallistuminen yksikön aineistotietokantasovellukseen liittyvän monikielisen tesauruksen kehittämiseen
 • yhteistyön kehittäminen muiden alan tieteellisten tukiresurssien kuten yliopistokirjastojen kanssa

Toimintavuonna 2000 tietoarkiston palvelutarjontaa lisätään ja samalla palvelujen käyttöä tehostetaan. Käytännön yhteistyötä FSD:n ja eri alojen yliopistollisen tutkimus- ja opetushenkilöstön välillä vahvistetaan. Aineistojen hankintaa ja käyttöä edistetään pitämällä aktiivisesti yhteyttä yliopistolaitoksiin, sektoritutkimuslaitoksiin sekä muihin alan keskeisiin tiedontuottajiin ja tukiorganisaatioihin. Samalla luodaan tietoarkiston tavoitteiden toteutumisen edellyttämää toimintakulttuuria.

Sivun alkuun | Tietosuoja