FSD Bulletin

Numero 14 (2/2004)
10.9.2004

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tutkijan näkemyksiä Kaupunkipalvelututkimuksista

Harri Myllyniemi 10.9.2004

Ensimmäisen Kaupunkipalvelututkimuksen toteutti Suomen Kaupunkiliitto vuonna 1983. Sitä täydentävän tutkimuksen se teki vuonna 1985. Sen jälkeen kyselyitä on tehty neljän vuoden välein vuosina 1989, 1993, 1997 ja 2001. Uusi tutkimus tehdään ensi vuonna. Vuodesta 1993 lähtien tutkimuksista on vastannut Efektia Oy. Tutkimuspäällikkö Heikki Miettinen on osallistunut tutkimusten tekemiseen Efektiassa alusta lähtien. Hän on mukana myös vuoden 2005 tutkimuksen teossa.

Kaupunkipalvelututkimusten pääpaino on asukkaiden kuntapalveluja ja hallintoa koskevien mielipiteiden selvittämisessä.
- Tarkoituksena oli selvittää, miten tyytyväisiä asukkaat ovat kaupunkien tarjoamiin palveluihin ja asumiseensa yleensä. Koettiin, että kunnallisissa palveluissa ei enää riittänyt perustarpeiden tyydyttäminen, vaan tarvittiin myös yksilöllisten vaatimusten huomioimista. Suoraa palautettahan saadaan yleensä vain aktiivisimmilta asukkailta. Kyselyn avulla saatiin asukkaiden mielipiteet laajemmin esiin, Miettinen selostaa tutkimussarjan synnyn syitä.

Ajallinen seuranta osana tutkimusta

- Kysymysasetelma suunnitellaan jokaisella tutkimuskerralla yhdessä kuntien kanssa. Ajallinen seuranta on muodostunut oleelliseksi osaksi tutkimusta. Siksi kysymyksiä on pyritty säilyttämään samanlaisina mahdollisimman paljon, vaikka kehitysideoita tuleekin runsaasti.

Yleisesti käytetyissä palveluissa, esimerkiksi katujen hoidossa, terveyspalveluissa ja kirjastoissa, tutkimukset kertovat jokseenkin luotettavasti asiakastyytyväisyyden, koska vastaukset perustuvat yleensä omiin kokemuksiin. Joissakin asioissa tutkimus mittaa lähinnä mielikuvia.
- Mielikuvat ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, nehän vaikuttavat muun muassa asuinpaikan valintaan.

Tavoitetasoja kuntalaisten tyytyväisyydelle

Vuonna 2005 keskeisten kuntapalvelujen arviointi on edelleen tärkeätä.
- Tämän osan merkitys on kasvanut koko ajan. Kunnissa on jopa määritelty tavoitetasoja kuntalaisten tyytyväisyydelle.
Miettinen kertoo kuntien myös vertaavan tuloksia keskenään. Vertailunkin merkitys on kasvanut, ja tästä syystä aikaisempaa useampi suuri kaupunki on lähdössä mukaan tutkimukseen. Joskus vertailu antaa yllättäviäkin tuloksia.

Tutkimuksissa on vuosien varrella ollut mukana yli 70 kuntaa ja kaupunkia. Kullakin tutkimuskerralla mukaan otetut kunnat on valittu halukkuuden perusteella. Yksittäisissä tutkimuksissa kuntien lukumäärä on vaihdellut 16:sta 33:een. Espoo, Helsinki, Kemi, Kuusankoski ja Tampere ovat olleet mukana jokaisella tutkimuskerralla.

Kussakin kunnassa vastaajat on valittu asukasrekisteristä satunnaisotannalla. Otoskoko on riippunut kunnan asukasmäärästä ja omasta tarpeesta. Havaintoyksiköiden määrä eri vuosien aineistoissa vaihtelee reilusta yhdeksästä tuhannesta yli kolmeentoista tuhanteen ja muuttujien määrä hieman alle kahdesta sadasta kahteen ja puoleen sataan.

Asukasnäkemyksiä kuntien oloista ja palveluista monipuolisesti

Tutkimusasetelma on pysynyt pääpiirteissään samana vuodesta toiseen, mikä mahdollistaa vertailun eri ajankohtien kesken. Vaikka yksittäiset tutkimuskysymykset ovat vuosittain jonkin verran vaihdelleet, joka tutkimuksessa toistuvia aihealueita ovat työ, asuminen ja asuinympäristö, lastenhoito, koulut, terveydenhoito, vanhustenhoito, kulttuuri, ulkoilu ja vapaa-aika, suhtautuminen kunnan hallintoon, kunnan yleiset olot sekä kunnan kehittäminen. Vuodesta 1993 lähtien on kysytty henkilökohtaisista ongelmista ja avun hakemisesta niihin sekä vuodesta 1997 lähtien turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kaiken kaikkiaan aineistot ovat hyvin kattavia ja monipuolisia ja tarjoavat mahdollisuuden tarkastella ja vertailla asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia asuinkunnastaan ja sen palveluista hyvin monista eri näkökulmista. Kaikkien tähän mennessä tehtyjen Kaupunkipalvelututkimusten aineistot ovat saatavina tietoarkistosta.

Lisätietoja

»Kaupunkipalvelututkimukset tietoarkistossa
»Aineistojen tilaaminen tietoarkistosta
»Efektia

Keckman-Koivuniemi, Hannele (2004). Kaupunkipalvelututkimukset: kuntalaisten kannat kiikarissa. Kunnallistieteellinen aikakauskirja, 32 (2): 170-174.