FSD Bulletin

Numero 16 (1/2005)
22.3.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Uusia aineistoja kansalaisosallistumisen ja kansallisen identiteetin tutkijoille

ISSP 2004 Suomen aineisto, ISSP 2003 kansainvälinen vertailuaineisto ja ESS 2002/2003

Mari Kleemola 22.3.2005

International Social Survey Programme, ISSP, on maailmanlaajuinen yhteiskuntatieteellinen vertailututkimusohjelma, joka perustuu kansainvälisesti integroituun vuosittaiseen aineistonkeruuseen yli 30 maassa. Seurantatutkimustiedon lisäksi ISSP-aineistot tarjoavat poikkileikkaustietoa ajankohtaisista ja teemoiltaan vaihtuvista yhteiskunnallisista ilmiöistä. Suomessa ISSP-aineistoja on kerätty vuodesta 2000 alkaen. Tietoarkistosta voi tilata kaikkia ISSP-aineistoja maksutta tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Tuoretta tietoa suomalaisten osallistumisesta

Suomessa kansalaisilla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin. Mahdollisuuksien olemassa olo ei kuitenkaan takaa, että yhteiskunnan jäsenet osallistuisivat ja vaikuttaisivat päätöksentekoon. Muun muassa hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla halutaankin edistää aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta.

Mitä suomalaiset aiheesta ajattelevat ja miten suomalaiset osallistuvat? Tilastokeskuksen vuoden 2004 lopussa keräämässä postikyselyssä (n=1354) selvitetään kattavasti kansalaisvaikuttamista Suomessa ja suomalaisten suhtautumista yhteiskunnalliseen osallistumiseen yleensä. Tutkimusaineistosta löytyy vastauksia muun muassa siihen, kuinka moni on osallistunut mielenosoitukseen, poliittiseen tapahtumaan tai Internetin poliittisiin keskusteluryhmiin. Aineisto valaisee myös kunnon kansalaisen kuvaa ja suomalaisten mielipidettä kansainvälisestä yhteistyöstä, Suomen julkisesta sektorista ja suomalaisesta politiikasta.

Tutkimusaineisto on arkistoitu tietoarkistoon nimellä FSD2039 ISSP 2004 : kansalaisosallistuminen : Suomen aineisto. Korkeatasoinen data tarjoaa hyvän mahdollisuuden esimerkiksi aiheeseen liittyvän tutkijaryhmän tai tutkimushankkeen perustamiselle. Kansainvälinen vertailudata saataneen käyttöön vuoden 2006 keväällä.

Miten me ja muut suhtaudumme maahanmuuttajiin?

Otsikon kysymykseen ja moniin muihin kansalaisuutta ja identiteettiä koskeviin kysymyksiin vastaa vuoden 2003 ISSP-aineisto FSD2040 ISSP 2003 : kansallinen identiteetti II. Suomalaisten lisäksi yli 30 maan kansalaiset kertoivat kyselyssa muun muassa mielipiteensä omasta maastaan, sen suhteesta muihin maihin, kansainvälistymisestä, maahanmuuttajista, vähemmistöistä sekä siitä, mitä oman maan kansalaisuus tarkoittaa. Vuoden 2003 kansainvälisen ISSP-vertailuaineiston voi tilata tietoarkistosta maksutta. Saatavilla on myös pelkkä Suomen osuus (FSD0121) suomenkielisenä tiedostona.

Lisäksi kansalaisuudesta ja maahanmuuttajiin kohdistuvista asenteista kiinnostuneet löytävät mielenkiintoista vertailutietoa Euroopassa 2002-2003 kerätystä ensimmäisen kierroksen European Social Survey -aineistosta, joka on vapaasti saatavilla Norjan tietoarkiston ESS-sivulla. Tästäkin datasta on tietoarkistosta saatavilla Suomen osuus (FSD1303) suomenkielisenä tiedostona.

Tietoarkisto julkaisee vielä tänä vuonna uusimpiin ISSP-aineistoihin perustuvan raportin, jonka kirjoittaa YTT Eriikka Oinonen.

Lisätietoja

» Vuoden 2003 ISSP-kyselyn (kansallinen identiteetti) suomenkielinen kyselylomake (pdf-tiedosto)
» Vuoden 2004 ISSP-kyselyn (kansalaisosallistuminen) suomenkielinen kyselylomake (pdf-tiedosto)
» ESS 2002/2003 -kyselyn suomenkielinen kyselylomake (pdf-tiedosto)
» ISSP-hanke
» Kaikki ISSP-aineistot
» Aineistojen tilausohjeet