FSD Bulletin

Numero 16 (1/2005)
22.3.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Raportti: Kansalaisena Suomessa - kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002/2003
» Laadullisten menetelmien tietovarannon ensimmäinen versio valmistuu syksyksi
» Eurobarometrien trendidatan päivitetty versio saatavilla
» Ohjeita tiedostojen avaamiseen
» Vielä ehtii hakea ICPSR:n kesäkursseille

Raportti: Kansalaisena Suomessa - kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002

Sami Borgin kirjoittama Kansalaisena Suomessa -tutkimusraportti julkaistiin maaliskuun alussa Säätytalolla. Siinä vertailtiin suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja tanskalaisten poliittis-yhteiskunnallista osallistumista ja kiinnittymistä. Päätutkimusaineistona oli 22 maan tietoja sisältävä European Social Survey 2002/2003.

Raportissa todetaan, että pohjoismaalaiset ovat jokseenkin tyytyväisiä demokratian toimimiseen maassaan. Suomalaiset ovat kuitenkin etääntyneet puolueista enemmän, suhtautuvat poliitikkoihin penseämmin, äänestävät laiskemmin ja osallistuvat yhdistys- ja järjestötoimintaan vähemmän kuin muut pohjoismaalaiset.

Tutkimusraportin tilasi oikeusministeriön koordinoima kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma.

Laadullisten menetelmien tietovarannon ensimmäinen versio valmistuu syksyksi

Jari Eskola, Anna Puusniekka ja Anita Saaranen Kuopion yliopistosta kirjoittavat parhaillaan verkkomateriaalia laadullisten menetelmien tietovarantoon. Teknisestä toteutuksesta ja sivujen ylläpidosta vastaa tietoarkisto.

Kvalitatiivisten menetelmien tietovaranto esittelee laadullisen tutkimuksen suuntauksia, antaa ohjeita tutkimuksen suunnitteluun, aineiston hankintaan, analyysiin ja tulkintaan sekä tutkimusraportin kirjoittamiseen. Myös tutkijan asemaa ja tutkimuksen arviointia käsitellään. Ensimmäinen versio laadullisten menetelmien avoimesta oppimisympäristöstä julkaistaan syksyllä 2005.

Eurobarometrien trendidatan päivitetty versio saatavilla

Eurobarometrien trendit -aineiston (FSD0095) päivitetty data kattaa Eurobarometrit 1-57.2 ja siten vuodet 1970-2002. Vuosien 2000-2002 lisäksi uutta ovat luottamusta EU:n eri instituutioihin sekä vastaajan eurooppalaisuutta kartoittavat muuttujat. Aineistoon on nyt koottu ja harmonisoitu yhteensä yli sata vähintään viidessä EB-kyselyssä toistunutta kysymystä. Muuttujat käsittelevät laajasti Euroopan yhdentymistä ja EU:ta koskevia asenteita, sosiaalipoliittisia asenteita sekä poliittista käyttäytymistä. Lisäksi aineistossa on mukana materialismi-postmaterialismi-indeksi sekä median käyttöä, mielipidejohtamista ja mielipidettä Euroopan yhtenäismarkkinoista kuvaavat indeksit. Datan voi tilata tietoarkistosta normaalin lupakäytäntömme mukaisesti.

Ohjeita tiedostojen avaamiseen

Miten SPSS portable -tiedosto avataan? Mikä on zip-tiedosto ja miten se avataan? Entä otetaanko tietoarkistoon opiskelijoita harjoittelijoiksi tai kesätyöntekijöiksi? Näihin ja muihin usein esitettyihin kysymyksiin saat vastauksen päivitetyltä FAQ-sivultamme.

Vielä ehtii hakea ICPSR:n kesäkursseille

ICPSR:n kesäkursseilla Ann Arborissa Michiganissa perehdytään teoreettisesti ja käytännöllisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen yhteiskuntatieteiden eri osa-alueilla. Kurssit pidetään kahtena neljän viikon jaksona: ensimmäinen jakso 27.6.-22.7.2005 ja toinen jakso 25.7.-19.8.2005. Kurssit sopivat hyvin opinnoissaan jo edistyneille ja jatko-opiskelijoille. Viimeinen hakupäivä kesäkursseille on perjantai 29.4.2005. FSD on varautunut avustamaan hakijoita kurssimaksuissa. Lisätietoja.