FSD Bulletin

Numero 18 (3/2005)
25.11.2005

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


ISSP-kirja aloittaa tietoarkiston julkaisusarjan

Onni on olla suomalainen?

Helena Laaksonen

Vuoden 2003 ja 2004 ISSP-aineistoihin perustuva raportti Onni on olla suomalainen? Kansallinen identiteetti ja kansalaisuus on ensimmäinen tietoarkiston uudessa julkaisusarjassa ilmestynyt teos. Teoksessa käytetään aineistoina kahta tuoretta toisiaan täydentävää ISSP-kyselyaineistoa: vuonna 2003 kartoitettiin kansallista identiteettiä ja vuonna 2004 kansalaisosallistumista.

Kansallisuus ja kansalaisuus, me ja muut

Julkaisun kansiOnni on olla suomalainen? keskittyy valottamaan suomalaisten mielipiteitä, sillä vuoden 2004 kansainvälinen ISSP-aineisto valmistuu vasta ensi keväänä. Kansallista identiteettiä koskevia tuloksia verrataan kuitenkin jonkin verran myös muiden maiden tuloksiin.

Kansalliseen yhteisöön kuuluminen merkitsee aina sitoutumista eri tasoilla. Kansallisuus onkin kokemuksellinen asia. Kansalaisuus puolestaan on status, johon kuuluu laissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Tutkimuksessa on selvitetty suomalaisuutta sekä kansallisen identiteetin ja kuulumisen eri tasoja vuoden 2003 datan avulla. Vuoden 2004 aineisto puolestaan kertoo, millainen on mielestämme kunnon kansalainen ja miten osallistumme yhteiskunnalliseen ja poliittiseen elämään. Raportin mukaan ihmiset rakentavat kuvaa itsestään ja paikastaan maailmassa edelleen myös kansallisuuden avulla, vaikka samaistuminen tapahtuukin tyypillisimmin ammatin kautta. Puheet kansallistunteen rapautumisesta ovat joka tapauksessa vahvasti liioiteltuja.

Kirjassa tarkastellaan myös suomalaisten käsityksiä demokratian toimivuudesta ja kansainvälistymisestä sekä suhtautumista maahanmuuttajiin ja etnisiin vähemmistöihin, globalisaatioon ja Euroopan unioniin. Ihmisten ajattelun ristiriitaisuudesta kertoo muun muassa se, että vaikka vastaajat suhtautuvat kriittisesti maahanmuuton lisäämiseen, erilaiset kulttuurit koetaan kuitenkin rikkautena.

Pohdittavaa jää myös lukijalle

Raportti sisältää runsaasti kuvioita. Suomen aineistoihin perustuvia kuvioita on 56. Niissä on käytetty taustamuuttujina muun muassa sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattiasemaa, tuloluokkaa ja puoluekantaa sekä aluemuuttujaa. Vuoden 2003 kansainväliseen aineistoon perustuvat 28 kuviota ovat raportin liitteenä. Niissä verrataan valikoituja ISSP-osallistujamaita ja maaryhmiä, kuten Pohjoismaita, Euroopan unionin jäsenmaita sekä niin sanottuja post-sosialistisia maita.

Kaikkien kuvioiden sisältöä ei ole edes pyritty täysin purkamaan ja tulkitsemaan tekstissä. Lukijalla onkin oiva tilaisuus pohtia kuvioita ja tehdä kiinnostavia vertailuja Suomessa väestöryhmien välillä ja toisaalta myös eri maiden välillä. Kirja tarjoaa myös aiheita ja ideoita jatkotutkimukseen.

Raportin ovat kirjoittaneet YTT Eriikka Oinonen (luvut 1 - 8) ja professorit Raimo Blom ja Harri Melin (luvun 9). Analyysisuunnitelmat laativat Blom, Melin ja Oinonen. Analyysit toteutti Pentti Kiljunen Yhdyskuntatutkimus Oy:stä.

Lisätietoja

» Raporttia myy tiedekirjakauppa TAJU
» Raportin tiedot verkkokirjakauppa Granumissa
» ISSP eli International Social Survey Programme on kansainvälinen vertailututkimusohjelma, joka kerää vuosittain kyselyaineistoa kansalaisten toiminnasta ja mielipiteistä eri maissa.
» Suomen ISSP-hanke
» ISSP-aineistoja voi tilata tietoarkistosta maksutta tieteelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.