FSD Bulletin

Numero 26 (1/2009)
16.3.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Ilmoittautuminen IASSIST/IFDO-konferenssiin jatkuu
» Hae ICPSR:n kesäkursseille!
» Demokratiaindikaattorit päivitettiin
» Sami Borg jatkaa tietoarkiston johtajana
» Data-arkistot kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla
» Mietintö tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista lausuntokierroksella
» Luxembourg Income Study julkaisi sukupuoli-indikaattoreita
» UKDA:n ohjeet datan hallintaan ja jakamiseen
» GESIS, CPS ja vaalitutkimusprojekti CSES yhteistyöhön
» Tutkimusaineistojen jatkokäyttömahdollisuuksien kansainvälinen vertailu -raportti

Ilmoittautuminen IASSIST/IFDO-konferenssiin jatkuu

Kansainvälisen IASSIST/IFDO-konferenssin ilmoittautuminen avattiin helmikuussa. Osallistumismaksut on porrastettu ilmoittautumisajankohdan mukaan. Alennetut maksut ovat voimassa maaliskuun 24. päivään asti. Konferenssi pidetään 26.–29.5.2009 Tampere-talossa. Konferenssin teema on Mobile Data and the Life Cycle. Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta, maksuista, pääohjelmasta, ennen konferenssia järjestettävistä työpajoista, postereista, majoitusmahdollisuuksista ja oheisohjelmasta on konferenssin verkkosivuilla.

Lisätietoa:
» Konferenssin verkkosivut

Hae ICPSR:n kesäkursseille!

ICPSR:n kesäkurssit pidetään Ann Arborissa Michiganissa kahtena neljän viikon jaksona. Ensimmäinen jakso on 22.6.–17.7. ja toinen jakso 20.7.–14.8. Neljän viikon kurssien lisäksi tarjolla on muutamia 3–5 päivän työpajoja. Tarkat tiedot kursseista löytyvät ICPSR:n verkkosivuilta vuoden 2009 kesäkurssiesitteestä. ICPSR:n jäsenorganisaatioista tulevat opiskelijat saavat alennusta kurssimaksuista. Kaikki Suomen yliopistot ovat ICPSR:n jäseniä. Ennen toukokuun 1. päivää kokonaiselle neljän viikon jaksolle ilmoittautuneille on alennetut osallistumismaksut. Kumpaankin neljän viikon jaksoon osallistuvat saavat lisäalennuksen.

Lisätietoa:
» Tietoarkiston kesäkurssisivu
» ICPSR:n kesäkurssiesite

Demokratiaindikaattorit päivitettiin

Tietoarkisto on päivittänyt oikeusministeriön hallinnoiman Kansanvalta.fi-portaalin sisältämät kansanvallan mittarit, joita myös demokratiaindikaattoreiksi kutsutaan. Eri aihealueiden seurantakuvioissa ja -taulukoissa on hyödynnetty vuonna 2006 päättyneen Suomen demokratiaindikaattorit -kirjahankkeen tuloksia. Tietosisällöt on tuotettu käyttäen useita kymmeniä tietoarkistoon tallennettuja aineistoja. Viime vuoden lopulla tietoarkisto täydensi indikaattoritietovarantoa vuoden 2007 eduskuntavaalien ja vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä kertyneillä tiedoilla. Kansanvalta.fi-portaali avattiin vuonna 2007.

Lisätietoa:
» Kansanvalta.fi-portaali

Sami Borg jatkaa tietoarkiston johtajana

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtajan virka oli haussa syksyllä, kun johtajan toinen viisivuotiskausi päättyi. Virka täytettiin vakinaisesti. Tehtävässä jatkaa Sami Borg (YTT, dos.), joka on työskennellyt tietoarkiston johtajana toiminnan alusta lähtien.

Data-arkistot kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla

Kansallisen tason tutkimuksen infrastruktuurien nykytilaa ja tiekarttaa selvittäneen projektin loppuraportti julkistettiin Helsingissä keskiviikkona 11. helmikuuta. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on yksi hankkeen johtoryhmän valitsemista 24 olemassa olevasta kansallisen tason infrastruktuurista. Tiekartalle johtoryhmä hyväksyi 20 hanketta, joiden valmistelu on niin pitkällä, että ne voidaan toteuttaa lähivuosien aikana. Tiekartta on suunnitelma uusista infrastruktuureista ja niitä kehittävistä hankkeista. Euroopan data-arkistojen yhteinen valmistelevan vaiheen ESFRI-projekti CESSDA PPP on tiekartalla. Tietoarkisto on projektissa aktiivisessa roolissa. Johtoryhmä arvioi, että tiekartan hankkeista seitsemän vaatii kiireellisiä rahoituspäätöksiä. Näistä yksi on yhteiskuntatieteellisten data-arkistojen hanke.

Lisätietoa:
» Kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurit: tiedote ja julkaisut
» CESSDA PPP -hanke

Mietintö tutkimuseettisestä ennakkoarvioinnista lausuntokierroksella

Tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia pohtinut HYMY II -työryhmä jätti mietintönsä tammikuussa. Mietintö on nyt laajalla lausuntokierroksella. Tutkimuseettinen neuvottelukunta asetti HYMY II -työryhmän 1.11.2007 selvittämään humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tarpeellisuutta. Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula toimi työryhmän puheenjohtajana.

Lisätietoa:
» HYMY II -työryhmän tiedote ja mietintö

Luxembourg Income Study julkaisi sukupuoli-indikaattoreita

Luxembourg Income Study, LIS, on julkaissut naisten taloudellista asemaa ja köyhyyden ja työllisyyden sukupuolittunutta jakautumista kuvaavia avainlukuja. Avainluvut on julkaistu kymmenenä erillisenä taulukkona. Avainlukuja voi tarkastella verkkokäyttöliittymä avulla tai ladata käyttöönsä Excel-muodossa. Rekisteröityneet LIS-käyttäjät voivat käyttää mikrodataa, johon indikaattorit perustuvat. Kaikki suomalaiset tutkijat ja opiskelijat voivat rekisteröityä LISin käyttäjiksi maksutta.

Lisätietoa:
» LIS Key Figures

UKDA:n ohjeet datan hallintaan ja jakamiseen

Britannian data-arkisto UKDA on julkaissut verkkosivuillaan tietovarannon tutkimusdatan tekijöille ja käsittelijöille, tutkijoille ja tutkimusta avustaville henkilöille. Tietovaranto tarjoaa hyviä käytäntöjä muille tutkijoille jaettavissa olevan datan tekemiseen, käsittelyyn ja säilyttämiseen. Tietovaranto koostuu kuudesta moduulista, jotka käsittelevät tutkimusdatan jakamisen syitä ja keinoja, tutkimussuostumusta, luottamuksellisuutta ja etiikkaa, tekijänoikeuksia, tutkimusdatan dokumentointia ja metadataa, formaatteja ja ohjelmistoja, tutkimusdatan säilyttämistä, varmuuskopiointia ja tietoturvaa.

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on julkaissut englanninkieliset aineistojen anonymisointiohjeet. Lähiaikoina tietoarkisto julkaisee suomenkielisen tutkimusdatan tiedonhallinnan verkkokäsikirjan, joka sisältää anonymisointiohjeiden lisäksi runsaasti käytännön ohjeita tutkimusdatan turvalliseen pitkäaikaissäilyttämiseen ja jakamiseen tiedeyhteisölle.

Lisätietoa:
» Manage and share data
» Tietoarkiston englanninkielinen anonymisointiohje

GESIS, CPS ja vaalitutkimusprojekti CSES yhteistyöhön

Kansainvälinen vaalijärjestelmien vertailevan tutkimuksen hanke CSES, Saksan yhteiskuntatieteiden infrastruktuuripalvelut GESIS ja Michiganin yliopiston politiikan tutkimuksen keskus CPS ryhtyvät hallinnoimaan vaalitutkimusta yhteistyössä. GESIS muun muassa palkkaa henkilöstöä, joka huolehtii jatkossa datan käsittelystä ja kuvailusta ja tarjoaa tukea vaaliaineistojen tutkimuskäyttöön ja analyyseihin sekä tiedottaa tutkimushankkeessa julkaistuista tieteellisistä tutkimuksista. CSES:n tutkimusjohto on edelleen Michiganin yliopistossa ja yhteystiedot säilyvät ennallaan.

Lisätietoa:
» CSES
» GESIS
» CPS

Tutkimusaineistojen jatkokäyttömahdollisuuksien kansainvälinen vertailu -raportti

Ison-Britannian Joint Information Systems Committee, JISC, on teettänyt vertailuraportin tutkimusdatan avoimuudesta eri maissa. Kartoituksen perusteella kansallisen tason datapolitiikkoja ei ole ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyksen käytännön toteuttaminen vaihtelee eri maissa ja tieteenaloittain huomattavasti. Tutkimusinfrastruktuurin kehittämissuunnitelmissa ja strategioissa tutkimusaineistojen jatkokäytön ja jaetun käytön mahdollistamista kuitenkin korostetaan. Keskitetyt data-palvelut kuten kansalliset data-arkistot voivat jatkossakin huolehtia tutkimusaineistojen kuvailun, käsittelyn, ylläpidon ja dataturvallisuuden ohjeistamisesta ja valvonnasta. Tiiviimpää uudenlaista yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja data-arkistojen välillä kuitenkin tarvitaan.

Lisätietoa:
» A Comparative Study of International Approaches to Enabling the Sharing of Research Data (pdf-julkaisu)
» JISC