FSD Bulletin

Numero 26 (1/2009)
16.3.2009

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Tilastoista tutkimusaineistoksi: Vaaliliitot 1945–2007

Hannele Keckman-Koivuniemi

Tietoarkisto on koonnut tutkimusaineiston vuosien 1945–2007 eduskuntavaaleissa solmituista vaaliliitoista. Katja Paalanen ja Tuomas J. Alaterä poimivat tiedot Suomen virallisen tilaston vaalitilastoista ja muista viranomaislähteistä. Aineisto sisältää tiedot kahden tai useamman puolueen vaaliliitoista vaalipiireittäin.

Aineistossa vaaliliittoutumista tarkastellaan laskennallisen hyödyn ja haitan suhteen siten, että jokaisen vaalipiirin jokainen vaaliliitto on purettu yksi kerrallaan ja laskettu, olisiko kukin vaaliliittoon osallistunut puolue yksinään saanut saman määrän, enemmän vai vähemmän edustajanpaikkoja kuin se todellisuudessa sai osallistuessaan vaaliliittoon. Laskelman taustaoletuksena on, että kukin puolue olisi saanut saman määrän ääniä kuin se vaaliliittoon kuuluvana sai. Mikäli vaaliliitto hyödytti vähintään yhtä siihen osallistunutta puoluetta, eikä samaan aikaan haitannut mitään samaan vaaliliittoon osallistunutta puoluetta, laskettiin vielä, mikä vaaliliiton ulkopuolinen puolue olisi saanut vaaliliiton saaman paikan, jos kyseistä vaaliliittoa ei olisi ollut.

FSD2316 Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945–2007 -aineisto on saatavilla Excel- ja SPSS-tiedostoina.

Kuvio 1. Vaaliliittojen lukumäärä eduskuntavaaleissa 1945–2007

vaaliliittojen lkm

Tietokantatyyppisen aineiston kokoamisen rahoitti professori Heikki Paloheimon johtama valtakunnallinen vaalitutkimuskonsortio. Sama kuudentoista suomalaisen politiikan tutkijan muodostama ryhmä on tehnyt myös kansalliset vaalitutkimukset vuosien 2003 ja 2007 eduskuntavaaleista. Nämä Suomen Akatemian rahoittamat vaalitutkimusaineistot ovat myös saatavilla tietoarkistosta: FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003 ja FSD2269 Eduskuntavaalitutkimus 2007.

 

Lisätietoa:
» Tilastokeskuksen vaalitilastot
» Vaaliaineistojen teemasivu
Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2009). Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945–2007. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), 206–242. Tampere: Tampere University Press.