FSD Bulletin

Numero 32 (1/2011)
18.4.2011

ISSN 1795-5254

etusivu
uusimmat aineistot
aikaisemmat lehdet
toimitus

» uusin lehti

Tietoarkisto on FSD:n verkkotiedotuslehti, jonka syksyn erikoisnumero ilmestyy myös painettuna. Lehdessä on artikkeleita ja uutisia tutkimus- ja arkistotoiminnan eri alueilta. Tietoarkiston ilmestymisestä tiedotetaan sähköpostilistallamme. Painetun Tietoarkisto-lehden voi tilata maksutta osoitteesta fsd@tuni.fi.


FSD

Yhteiskuntatieteellinen
tietoarkisto
s-posti: fsd@tuni.fi

Tietosuoja


Lyhyesti

» Tietoa muuttoliikkeestä ja muuttajista: Migration Information Source
» Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaarissa käsiteltiin maahanmuuttotutkimuksen aineistoja
» Suomalaisten käsityksiä terveydestä ja terveyspalveluista tutkitaan syksyllä
» Tutkimuksen tietoaineistot hanke vaatii kansallista tietopolitiikkaa
» KDK-hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti julkaistu
» Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten tietoaineistojen avaamisesta
» Kirjallisuuskatsaus: mitä tutkijat haluavat

Tietoa muuttoliikkeestä ja muuttajista: Migration Information Source

Yhdysvaltalaisen Migration Policy Instituten (MPI:n) verkkopalvelu kerää ja julkaisee muuttoliikettä koskevaa tietoa ja raportoi alan ajankohtaisista tapahtumista ja ilmiöistä eri puolilla maailmaa. Tiedot on kerätty kansainvälisiltä organisaatioilta ja maiden hallituksilta. Sivuston aineistot ovat kaikkien saatavilla. Vaikka aineistoista ja julkaisuista valtaosa koskee Yhdysvaltoja, myös muita maita koskevaa aineistoa on runsaasti.

Lisätietoa:
» Linkki MPI:n sivustolle

Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaarissa käsiteltiin maahanmuuttotutkimuksen aineistoja

Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen, ReTkin, ja tietoarkiston yhteisten aineistoseminaarien perinnettä jatkettiin Turussa joulukuun alussa järjestetyssä seminaarissa. Paikallisena yhteistyökumppanina maahanmuuttotutkimuksen aineistoihin keskittyneessä seminaarissa oli Siirtolaisuusinstituutti. Erilaiset aineistot ihmistieteissä -seminaareja on odotettavissa lisää. Viimevuotisen seminaarin verkkosivuilla voi käydä tutustumassa PowerPoint-esityksiin.

Lisätietoa:
» Linkki seminaarisivulle
» Tietoarkiston teemasivu

Suomalaisten käsityksiä terveydestä ja terveyspalveluista tutkitaan syksyllä

International Social Survey Programme (ISSP) -tutkimussarjassa kerätään syksyllä ensimmäistä kertaa terveysaiheinen moduuli. Kansainvälistä ISSP-ohjelman hyväksymää lomaketta suomennetaan parhaillaan tietoarkiston ja Suomen vastaavien tutkijoiden yhteistyönä. Aineiston kerää Tilastokeskus, ja se valmistuu ja on saatavissa tutkimuskäyttöön tietoarkiston kautta vuoden 2012 keväällä. Kansainvälinen aineisto valmistunee vuonna 2013.

Lisätietoa:
» Tutustu terveysmoduulin lomakkeeseen ISSP-ohjelman sivuilla

Tutkimuksen tietoaineistot hanke vaatii kansallista tietopolitiikkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen loppuraportti julkistettiin helmikuussa. Hankkeen tavoitteena oli ohjata kansallista tutkimuksen tietoaineistoja koskevaa selvitystyötä, muodostaa kokonaiskäsitys Suomen tilanteesta ja laatia kansallinen suunnitelma tutkimuksen tietoaineistojen saatavuuden ja säilytyksen kehittämiseksi. Loppuraportti Tietoa käyttöön. Tiekartta tutkimuksen sähköisten tietoaineistojen hyödyntämiseksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:4) sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden tavoitteena on selkeä tietoaineistoja koskeva politiikka, jota tukevat yhteiset sähköiset palvelut. Tieteen tietotekniikan keskuksen CSC:n toteuttamalla hankkeella oli poikkihallinnollinen ohjausryhmä, jonka apuna toimi asiantuntijaryhmä. Tietoarkiston kehittämispäällikkö Arja Kuula osallistui asiantuntijaryhmän työskentelyyn.

Lisätietoa:
» Linkki OKM:n tiedotteeseen

KDK-hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti julkaistu

Kansallinen digitaalinen kirjasto – yhteistyössä ja yhteentoimivasti (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:18) KDK-hankkeen ensimmäisen vaiheen raportti on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla. Tietoarkiston tietoverkkoasiantuntija Tuomas J. Alaterä on työskennellyt hankkeen pitkäaikaissäilytystä käsittelevässä PAS-osiossa. PAS-järjestelmä on tarkoitus saada käyttöön vuonna 2016.

Lisätietoa:
» Linkki raportin tiivistelmään
» KDK-hanke

Valtioneuvoston periaatepäätös julkisten tietoaineistojen avaamisesta

Väistyvä hallitus teki maaliskuun alussa periaatepäätöksen sähköisten julkisrahoitteisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Tietoaineistojen tulee olla avoimesti saatavilla ja uudelleenkäytettävissä yhtenäisin, selkein ja kaikille tasapuolisin käyttöehdoin. Aineistojen tulee olla pääsääntöisesti maksuttomia, ja niiden laatu ja ylläpito tulee taata "budjetoinnin ja tulosjohtamisen kautta", ehdotuksen tiivistelmässä todetaan.

Lisätietoa:
» Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote: Julkisen tietoaineiston saatavuudesta periaatepäätös

Kirjallisuuskatsaus: mitä tutkijat haluavat

Alankomaalainen säätiö SURF on julkaissut katsauksen tutkimuksiin, jotka käsittelevät tutkijoiden näkemyksiä tutkimusdatan säilyttämisestä ja avoimuudesta. Katsaus kattaa 15 lähdettä Alankomaista, Isosta-Britanniasta, Yhdysvalloista, Australiasta ja Euroopasta. Mukana on myös tietoarkiston julkaisu (Kuula & Borg 2008). Katsauksen perusteella säilyttäminen ja pitkäaikaissäilyttäminen (storage ja preservation) ovat kaksi eri asiaa. Tutkijat kaipaavat apua päivittäisessä käytössä olevan datansa hallintaan, mutta eivät näe pitkäaikaisen säilyttämisen tärkeyttä. He myös haluavat hallita muiden pääsyä pitkäaikaisesti säilytettyyn aineistoonsa.

Lisätietoa:
» SURFin tiedote.