Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/ASEV/280

Aseveljien työjärjestö

Aseveljien Työjärjestön ohjelma


  • Puolue: Aseveljien työjärjestö
  • Otsikko: Aseveljien Työjärjestön ohjelma
  • Vuosi: 1942
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Aseveljien Työjärjestön ohjelma 1942

Aseveljien Työjärjestön ohjelmalliset suuntaviivat

Kansamme raskaat veri- ja omaisuusuhrit, joita vuosisatainen puolustustaistelumme kansallisen vapautemme ja olemassaolomme puolesta ovat vaatineet sekä sokean itsekkyyden pohjalle rakennetun puoluejärjestelmän synnyttämä sisäinen rikkinäisyys ja sen aiheuttama heikkous ovat osoittaneet, että on luotava terveessä asevelihengessä sekä sisäisesti että ulkonaisesti yhtenäinen Suomi, jossa korkeimpana ja kaikkia velvoittavana lakina on: yhteishyvä ylinnä kaiken.

Työn aatteellisena pohjana on oleva: yksilö kytkeytyy yhteisöön ja vain tämän ansiosta on hänen työllään ja omaisuudellaan arvonsa. Yhteisöllä on iäisyyttä, yksilöllä ei. Tämän vuoksi yhteisön tulee olla kaiken taloudellisen ajattelun lähtökohtana.

1. Yksilön arvo yhteiskunnassa on punnittava hänen luonteensa, kykynsä ja yhteiskunnan hyväksi suorittamansa työn perusteella. Nämä ovat myös mittapuut virkoja ja toimipaikkoja täytettäessä.

2. Suomen kansalainen on vain se henkilö, joka veri-, kohtalo- ja kulttuurisitein kuuluu suomalaiseen kansayhteisöön. Muut ovat muukalaisia ja saavat elää maassa vain muukalaislainsäädännön alaisina.

3. Kansamme terveyttämiseksi on estettävä epäterveet avioliitot, tarvittava lapsi- ja äitiyshuolto on järjestettävä, asunto-olot on parannettava, yleinen liikuntakasvatus ja ravitsemusjärjestys on saatettava voimaan sekä suurpiirteinen työkyvyttömyys- ja vanhuushuolto on toteutettava.

4. Työväestölle on varattava tilaisuus maanomistukseen, omakotiasuntojen muodossa, sijoittamalla teollisuuslaitoksia maaseudulle, jolloin myöskin maataloustuotteiden hinnat vakiintuisivat uusien kulutuskeskuksien ansiosta ja epäterveellinen suurkaupunkimuoto estyisi.

5. Heimo- ja ulkosuomalaisten asia on hoidettava maan arvon mukaisella tavalla.

6. Puoluejakoisen kansakunnan elinjuuria heikentävän valtiojärjestyksen tilalle on luotava ammattikunnallinen, vastuuperiaatteeseen nojautuva elimellinen kansanvaltainen suomalainen valtiojärjestys, jossa jokaisen työtätekevän kansalaisen on kuuluttava oman alansa ammattiliittoon.

7. Materialistista maailmankatsomusta palveleva epäkansallinen oikeuslaitos on uudistettava kansallisen oikeustajunnan mukaiseksi. Kunnia, uskollisuus, velvollisuus, vakaan uskon ja rehellisen luottamuksen periaatteet on saatettava voimaan oikeuden käytössä ja suomalaisessa yhteiselämässä.

8. Vapaaseen kilpailuun perustuva talousjärjestelmä on poistettava ja tilalle luotava elimellinen kansakokonaisuutta palveleva tuotannollinen elämä.

Yksityinen yrittäjävapaus on kansakokonaisuuden edun määräämissä rajoissa turvattava. Epäterve kansakunnan etuja vahingoittava talouselämän rengastuminen on estettävä.

10. Kansainvälisestä ylivaltiollisesta rahavallasta ja sen korko-orjuudesta on vapauduttava. Rahatalous on saatava kansakokonaisuutta palvelemaan. Luotto- ja vakuutuslaitokset sekä suuryritykset on alistettava valtion valvontaan. Ilman työtä ja vaivannäköä saatu tulo on poistettava.

11. Valtiovallan on huolehdittava, että jokaiselle kansakunnan jäsenelle taataan työtä hänen lahjojensa, kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti.

Maatalous on maamme pääelinkeino ja talouselämämme perusta. On luotava elinvoimainen ja terve talonpoikaissääty .

Maata saavat omistaa vain ne, jotka sitä viljelevät ja hoitavat tai käyttävät sitä muuhun hyödylliseen toimintaan. Kaikille pystyville maanviljelijöille sikäli kuin kokonaisuuden tarve vaatii, on järjestettävä maata riittävästi ja sellaisin ehdoin, jotka takaavat hänelle ja hänen perheelleen riittävän ja varman toimeentulon.

Terveen talonpoikaissäädyn perintöoikeus on turvattava, sukutilojen liika velkaantuminen on estettävä, samoin maatilan joutuminen viljelijäksi sopimattomiin käsiin. Uusia perintötiloja suunniteltaessa on ennen muuta otettava huomioon sotainvaliidit, vapaustaistelijat ja eri työrintamilla kunnostautuneet kansalaiset. Heidän ansionsa ja työnsä kansamme tulevaisuuden hyväksi on heille maatiloja järjestettäessä otettava huomioon.

12. Verotusjärjestelmä on perusteellisesti uusittava kansalaisten suhteellisen kantokyvyn mukaiseksi.

13. Kielikysymys on ratkaistava kansallisvaltion arvon mukaisesti.

14. Jokaisen kansayhteisön jäsenen on tehtävä työtä voimiensa ja kykyjensä mukaan. Valtiovallan on taattava jokaiselle kansakunnan jäsenelle hänen lahjojensa, kykyjensä ja edellytystensä mukainen sivistyksellinen ja ammatillinen kasvatus. Nuorisoliike on kehitettävä kansakunnallisen elimellisyyden voimanlähteeksi. Opetus kaikilla aloilla ja kaikissa aineissa on uudistettava kansalliselimellisessä hengessä elävää elämää silmällä pitäen ja kuollut tieto karsittava pois oppisuunnitelmasta.

15. Puolustusvalmiutta on tehostettava kansakunnan elämänoikeuden perusehtona. Todelliseen asevelihenkeen perustuva sotilaallinen koulutus on tehtävä myöskin nuorisokasvatuksen olennaiseksi osaksi.

16. Suomen suhteita ulospäin on hoidettava maan elinetujen, arvon, kunnian ja alueellisen koskemattomuuden edellyttämällä tavalla.

17. Suomi liittyy sekä aatteellisesti että poliittisesti uuteen Eurooppaan sen täysivaltaisena jäsenenä, jonka oikeuden kansamme on lunastanut verellään.