Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/DEVA/281

Demokraattinen vaihtoehto

Demokraattisen Vaihtoehdon Perustamisjulistus


  • Puolue: Demokraattinen vaihtoehto
  • Otsikko: Demokraattisen Vaihtoehdon Perustamisjulistus
  • Vuosi: 1986
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Demokraattinen Vaihtoehto r.p.

Perustamisjulistus hyväksytty Helsingissä Kirjan talolla 12.4.1986 Demokraattisen Vaihtoehdon perustavassa kokouksessa

PERUSTAMISJULISTUS

Rauha maailmalle

Aikamme tärkein tehtävä on turvata pysyvä rauha maailmaan. On poistettava sodanvaara, aloitettava yleinen aseistariisunta ja rakennettava ydinaseeton maailma vuoteen 2000 mennessä. Yhtenä tämän kehityssuunnan ensiaskelista on luotava ydinaseeton Pohjola.

Asevarustelun lopettaminen ja rauhanomainen yhteistyö luovat mahdollisuuden ratkaista sellaiset maailmanlaajuiset ongelmat kuin nälänhätä, köyhyys ja ympäristön saastuminen.

Rauhanomainen yhteistyö edellyttää ylikansallisten yritysten ja elinten kansallista itsenäisyyttä kaventaman vallan torjumista ja tasavertaista kansainvälistä yhteistyötä. Maamme kannalta on erityisen tärkeää kehittää ja syventää Suomen ja Neuvostoliiton välistä yhteistoimintaa. On luotava myös kehitysmaiden tarpeet tyydyttävä uusi kansainvälinen taloudellinen järjestys.

Suomen kansallisten etujen turvaaminen edellyttää YYA-sopimukseen perustuvan rauhanpolitiikan aktivoimista. Ihmiskunnan ongelmia ei ratkaista eristäytymällä eikä aloitteettomuudella. Suomen on tunnettava vastuunsa koko maailman tulevaisuudesta.

Uusi suunta Suomelle

Rauhanomainen ja tasavertainen kansainvälinen yhteistyö luo maallemme mahdollisuudet ratkaista sellaiset suuret kansalliset tehtävät kuin työttömyyden hävittäminen, aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin turvaaminen ja kansan uusiin tarpeisiin vastaaminen.

Suurpääoman ja valtiovallan politiikka on suuntautunut kansan etuja vastaan. Se on johtanut pankkien ja suuryritysten asemien vahvistumiseen, oikeistolaisuuden voimistumiseen, demokratian kaventumiseen ja kansallisten etujen uhraamiseen. Siksi tarvitaan uusi suunta Suomelle. Suuret yhteiskunnalliset tehtävät - edettäessä uudelle vuosituhannelle - voi ratkaista vain Suomen kansan oma toiminta etujensa ja itsemääräämisoikeutensa toteuttamiseksi.

On turvattava työtä kaikille, kunnon toimeentulo ja lyhyempi työaika. On kevennettävä työtätekevien ja vähävaraisten verotusta ja alennettava asumiskustannuksia. On taattava kansan sosiaaliset perusoikeudet ja turvallisuus. On parannettava työtätekevien viljelijöiden toimeentulomahdollisuuksia ja estettävä maaseudun autioituminen.

On edistettävä rauhankasvatusta, demokraattista koulutusta ja joukkotiedotusta. On tuettava työväen ja demokraattista taidetta ja kulttuuria sekä estettävä kansallisen kulttuurin tuhoaminen. On suojeltava maamme ainutlaatuisen kaunista luontoa ja estettävä elinympäristön saastuttaminen.

Suomen kansallisia etuja vahingoittavana ja demokratiaa vaarantavana on torjuttava oikeistolaistuminen ja neuvostovastaisuus, vihamielisyyden ja ennakkoluulojen lietsominen muita kansoja kohtaan.

On laajennettava kansan demokraattisia oikeuksia. Muodollisiksi typistetyt perusoikeudet on muutettava todellisiksi. Työpaikoilla on turvattava työläisten toimintaoikeudet. Tavoitteeksi on otettava koko yhteiskunnan kaikki tasot ja alat kattava demokraattinen valvonta ja demokraattinen käänne.

Demokraattinen vaihtoehto

Maassamme viime vuosina harjoitettu politiikka on merkinnyt kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kaventumista. Puolueiden kietoutuminen suuryrityksiin ja valtiovaltaan, lahjontaan ja hämärään rahaan on voimistunut. Johtaja- ja virkavaltaisuus ovat lisääntyneet myös työväenliikkeessä. Kaikki tämä on synnyttänyt kasvavaa tyytymättömyyttä. Tarvitaan uusia vaikuttamisen keinoja - tarvitaan Demokraattinen vaihtoehto.

Demokraattinen vaihtoehto on laajapohjainen vaalirintama, joka kokoaa kaikkia rauhan, demokratian ja edistyksen voimia maamme politiikan suunnan muuttamiseksi. Se on vaihtoehto sekä sisällön että menettelytapojen osalta. Se on vapaa kaikesta syrjinnästä ja määräilystä. Se on tasavertaisten ihmisten ja järjestöjen liitto. Se ei salli johtohenkilöiltään eikä kansanedustajiltaan omanedun tavoittelua, vaan edellyttää rehellisyyttä ja kaiken toiminnan julkisuutta.

Demokraattinen vaihtoehto kokoaa työtätekevän kansan eri kerroksia: työläisiä ja toimihenkilöitä, nuorisoa, opiskelijoita ja sivistyneistöä, pienyrittäjiä ja viljelijöitä, työssäkäyviä sekä työttömiä ja eläkeläisiä.

Demokraattinen vaihtoehto kutsuu yhteistoimintaan kommunisteja ja kansandemokraatteja, sosialisteja ja sosialidemokraatteja, vihreitä, edistyksellisiä keskustalaisia ja puolueisiin sitoutumattomia - jokaista Suomen kansan asialla rehellisesti olevaa. Toiminta yhteisten tavoitteiden puolesta ei edellytä yhteistä maailmankatsomusta.

Demokraattinen vaihtoehto esittää tasavertaista yhteistyötä ja osallistumismahdollisuutta kaikille edistyksellisille joukkojärjestöille ja kansalaisliikkeille.

Työväen ja demokraattisten voimien kokoamiseksi suurpääoman ja oikeiston vastaiseen vaalikamppailuun Demokraattinen vaihtoehto tarjoaa uudenlaisen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuden ja kansanvaltaisen kehitysnäköalan.

VAIHTOEHTO

Miksi, millaiseksi ja kenelle olemme perustaneet uuden vaalijärjestön,- Demokraattisen Vaihtoehdon?

Se on perustettu, koska muuten eduskuntavaaleissa ei ole vaihtoehtoa nykyiselle komennolle, rahan vallalle ja oikeistolaistumiselle.

Se on perustettu toisenlaiseksi vaaliliitoksi, jonka toiminta perustuu tasavertaiseen yhteistyöhön ja oma-aloitteellisuuteen eikä johtajavaltaisuuteen, syrjintään, ylätason peliin tai hämärään rahaan.

Se on avoin kaikille, jotka haluavat uutta suuntaa - toimia rauhan, kansanvallan ja Suomen kansan hyväksi.

Rauhanlista

Monet puhuvat rauhasta. Nykyisin yhä useampi suomalainen myös toimii rauhan puolesta. Virallisen Suomen aloitteellisuus on kuitenkin samaan aikaan laskenut.

Juuri nyt tarvitaan rauhanliikkeen voimistamista, jotta USA saadaan noudattamaan neuvostoliiton esimerkkiä, keskeyttämään ydinkokeet ja luopumaan avaruuden aseistamisesta. Suomen on syytä vastata myönteisesti Varsovan liiton maiden vetoomukseen ydinaseettomien vyöhykkeiden muodostamisesta esittämällä muille Pohjoismaille siirtymistä vielä tänä vuonna selvityksistä neuvotteluihin ydinaseettoman Pohjolan vyöhykkeen muodostamiseksi. Suomen rauhanpolitiikan kanssa ei ole sopusoinnussa suhteiden ylläpitäminen Etelä-Afrikan rotusortajiin ja Chilen junttaan, vielä vähemmän tällaisten diplomaattisuhteiden tason nostaminen.

On käynyt entistä selvemmäksi, että Eurekaprojektista ja Länsi-Euroopan avaruusjärjestöstä ESA:sta on vaarassa muodostua tie Euroopan maiden sitomiseksi USA:n Tähtien sota -hankkeisiin. Esitämme, että Suomi ehdottaa ja asettaa ehdoksi Eurekalle ja ESA:lle sen, että nämä hankkeet rajoitetaan puhtaasti rauhanomaisiin tarkoituksiin, avataan myös sosialistisille ja kehitysmaille sekä julkiselle valvonnalle.

Suomessa aliarvioidaan yhä taloudellista ja teknologista yhteistyötä Neuvostoliiton ja muiden sosialististen maiden kanssa. Öljyn hinnan alenemisen ja tuonnin vähyyden vuoksi Suomen ja Neuvostoliiton kaupan tasoa uhkaavan laskun ehkäisemiseksi ei ole ryhdytty sanoista tarvittaviin tekoihin. Miksi hallitus ei esimerkiksi käytä sillä olevia valtuuksia estää pääkaupunkiseudulla muut kuin maakaasun perustuvat voimalahankkeet tai suunnata valtionyhtiöitä tuotannolliseen ja kompensaatiopohjaiseen yhteistyöhön Kuola-hankkeessa?

Ylikansallisten keskusten ja oikeiston vaikutusvallan kasvu, johon liittyy pyrkimys kaventaa Suomen ja Neuvostoliiton YYA-sopimukseen perustuvan yhteistoiminnan osuutta, on uhka maamme itsenäisyydelle ja hyvinvoinnille. Sitä vastaan tarvitaan kaikkien isänmaallisten voimien yhteistoimintaa.

Vaihtoehto konsensukselle

Ylätason konsensuksen politiikka huolehtii ihmisten sijasta suuryritysten hyvinvoinnista. Se lisää työnantajien ja oikeiston vaikutusta. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenistön tahdon vastaisesti tehty tulopoliittinen ratkaisu on tästä esimerkki.

Tulopoliittinen ratkaisu ei turvaa edes reaalipalkkojen säilymistä. Se kasvattaa pääomatulojen osuutta palkkatyöntekijöiden kustannuksella. Siihen liittyy pien- ja perheviljelijöiden, työttömien, eläkeläisten ja muiden vähävaraisten toimeentulon vaikeuttaminen.

Energiaveron muutoksella hallitus antaa suurteollisuudelle miljardiluokan helpotukset, jotka vastaavat teollisuudelle tulopoliittisesta ratkaisusta aiheutunutta palkkamenojen nimellistä lisäystä. Yritysten tukeminen rahoitetaan nostamalla asumiskustannuksia.

Esitämme SKDL:n, SDP:n, keskustan ja vihreiden eduskuntaryhmille sekä kaikille kansanedustajille, että ne torjuvat energiaveron muutoksen ja vuokria automaattisesti nostavan huoneenvuokralain muutoksen.

Tulopoliittisen ratkaisun sopineet ammattiyhdistysliikkeen johtajat vakuuttivat, ettei sopimus tuo työnantajien vaatimia työajan joustoja. Kuitenkin nyt ajetaan keskusjärjestöjen sopimuksen nojalla liitto liitolta ratkaisuja, jotka voivat johtaa jopa 10 tuntisiin työpäiviin. Tuemme kansalaisaloitetta työaikalainsäädännön muuttamisesta siten, että säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia päivässä ja 35 tuntia viikossa. Työttömyysturvan peruspäiväraha on nostettava 100 markkaan.

Ilmaisemme täyden tukemme ja kehotamme laajaan solidaarisuustoimintaan pieni- ja keskipalkkaisten virkamiesten, sähkömiesten ja muiden alojen, kuten mahdollisesti edessä olevalle elintarviketyöläisten lakkotaistelulle tulopoliittisen linjan murtamiseksi.

Syrjinnästä vapaa vaihtoehto

Hallituspuolueet ja oikeisto toteuttavat nykyistä, väärää politiikkaa äänestäjiensä toiveista piittaamatta. Tulopoliittinen ratkaisu osoitti taas kerran, että SKP:n ja SKDL:n nykyinen johto on konsensuksen vasemman sivustan takuumiehenä. Tässä on myös syy siihen, että Arvo Aallon johtama kirveslinja on hajottanut SKDL:n vaaliliitot ja päättänyt syrjäyttää SKDL:n listoilta kaikki, jotka eivät alistu ylätason sopuiluun ja kabinettisopimuksiin suuren rahan edustajien kanssa.

Tarvitaan syrjinnästä vapaa vaihtoehto.

Me Demokraattisen Vaihtoehdon perustavan kokouksen osanottajat edustamme kaikkiin vaalipiireihin rakennettavia vaalijärjestöjä, satoja työväen- ja demokraattisia järjestöjä sekä tuhansia työpaikoilla, rauhan- ja edistyksellisissä kansalaisliikkeissä toimivia.

Kutsumme yhteisen vaalijärjestömme rakentamiseen kaikkia, jotka haluavat vaihtoehtoa nykymenolle. Emme aseta muuta ehtoa, kuin valmiuden yhteistoimintaan, joka tähtää rahan vallasta kansanvaltaan.

Alistamme Demokraattisen Vaihtoehdon vaaliohjelman syksyn alkuun jatkuvaan avoimeen kansalaiskäsittelyyn.

Olemme itse joutuneet kokemaan sen, mitä hallaa saa aikaan syrjintä ja sanelu. Kutsumme tasavertaiseen yhteistyöhön, jossa ei ole sijaa sanelulle, jyräämiselle eikä syrjinnälle. Jos muissa kuin vaaliohjelmassa yhteisesti sovittavissa asioissa ilmenee esimerkiksi eduskuntatyössä erilaisia mielipiteitä, ei kenelläkään ole oikeutta käyttää enemmistöasemaansa sanellakseen tahtonsa muille.

Nyt vaalijärjestölle valitun johdon tehtävänä on käynnistää uudentyyppisen vaaliliiton rakentaminen. Tässä tarkoituksessa se haluaa keskustella, neuvotella ja sopia vaalijärjestön ensimmäisen valtakunnallisen neuvottelukokouksen valmistelemisesta yhdessä ensi syksyksi.

Rekisteröimme Demokraattisen Vaihtoehdon turvataksemme sille vaaleissa samat oikeudet kuin puolueille - emme tehdäksemme siitä vielä yhtä puoluetta muiden samankaltaisten joukkoon. Emme aloita nimien keräämistä vain rekisteriä varten, vaan kutsuaksemme mukaan toimintaan ja kuullaksemme mahdollisimman monien mielipidettä.

Kansan edustajia

Nykyinen puoluetuki, puolue- ja vaalilait pönkittävät vallan keskittämistä ja vallan jatkuvuutta puolue-elämässä. Siksi esitämme puolue- ja vaalilain muutosta, joka antaa tasavertaiset oikeudet vaaleissa myös muille kuin puolueille. Esitämme nykyisen puoluetukijärjestelmän korvaamista tuella, joka suunnataan kansalaisten omaehtoisen toiminnan, perustason poliittisten järjestöjen ja vaihtoehtoisen tiedotustoiminnan tukemiseen.

Demokraattinen Vaihtoehto edellyttää jokaiselta luottamustehtäviin valittavalta sitoutumista säännölliseen valitsijoiden kuulemiseen ja heidän ohjeisiinsa sekä yhteistoimintaan heidän kanssaan. Asettaessaan ehdokkaita vaaleihin Demokraattinen Vaihtoehto on valmis ottamaan huomioon myös muiden, kuin vaalijärjestön jäsenten tekemiä ehdotuksia.

Äänioikeudelle sisältö

Demokraattinen vaihtoehto on uudentyyppinen vaaliliitto. Samalla se tahtoo jatkaa niitä Suomen kansan ja työväenliikkeen taisteluperinteitä, joiden tuloksena maassamme toteutettiin 80 vuotta sitten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus.

Valta Suomessa kuuluu perustuslain mukaan kansalle, mutta todellisuudessa se ei ole kansalla. Suuren rahan mahti kahlitsee - ja murentaa yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden merkitystä. Muodollisen demokratian sijaan tarvitaan kansalaisten oman toiminnan ja vaikutusvallan laajentamista.

Esitämme, että uusi eduskunta säätää ensi töikseen lain kansalaisaloitteesta. Esimerkiksi 5 000 kansalaisella tulee olla oikeus saada määräajassa aloitteensa eduskunnan käsittelyyn.

Emme hae yksinoikeutta toimintaan demokraattisen vaihtoehdon puolesta. Olemme mukana, haluamme yhteistoimintaan muiden rauhanliikkeessä, työväenliikkeessä, vaihtoehtoliikkeissä ja myös muissa puolueissa suunnan muutoksen puolesta toimivien kanssa.

Demokraattinen vaihtoehto voi toteutua vain hedelmällisessä vuorovaikutuksessa ja yhteistoiminnassa kaikkien niiden kesken, joita - erilaisista maailmankatsomuksistaan ja kokemuksistaan huolimatta - yhdistää pyrkimys oikeudenmukaisempaan Suomeen ja maailmaan.

Me kutsumme yhteistoimintaan - olkoon sen johtotähtenä rohkeus, rehellisyys ja rakkaus rauhan ja Suomen kansan asialle.