Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/EOP/1258

Eläinoikeuspuolue

Manifest


  • Puolue: Eläinoikeuspuolue
  • Otsikko: Manifest
  • Vuosi: 2016
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Manifest

EN RÄTTVIS OCH TRYGGAD FRAMTID FÖR ALLA DJUR

Målet för Djurrättspartiet är att göra Finland till ett samhälle där människor och andra djur erbjuds lika rättigheter till ett komplett liv och en tryggad framtid. Djurrättspartiets (EOP) avsikt är att främja rättvis behandling av alla djur samt öka medvetenheten av det elände och lidande som finländarna hittills slutit ögonen för.

Människan är bara en del av det ekosystem som utgörs av livet på jordklotet. Utan att bry sig om detta driver homo sapiens sina rättigheter på andra djurarters och till och med hela ekosystemets bekostnad. Genom att handla så utgör människan inte bara ett hot för miljön utan också för sin egen framtid. Trots forskningar och alarmerande förändringar anses en livsstil som baserar sig på utnyttjandet av naturtillgångar och djur fortfarande vara acceptabel. Denna praxis, köttnormen, tillåter att djur används som näring, föda, förströelse och accessoarer för människan. Ett samhälle som baserar sig på köttnormen är etiskt och ekologiskt ohållbar. Att äta kött kan alltså inte längre anses vara medborgarnas privatsak utan något som hotar hela jordens framtid och livets kontinuitet. Därför måste köttnormen och alla till den hörande vanor avvecklas.

EXPLOATERING OCH MÄNNISKANS MORALISKA ANSVAR

Som kännande varelser har alla djur ett egenvärde som inte kan mätas i pengar och som är oberoende av människan. Därför är exploateringen av djur är moraliskt och etiskt fel.

Köttnormen, det vill säga det att vi accepterar/godkänner att djur dödas och exploateras, baserar sig på en föråldrad och felaktig uppfattning om människans särskildhet och överlägsenhet. Människans förmåga till moraliskt och rationellt tänkande gör inte människan mer värdefull än andra djur – tvärtom ålägger detta ett större ansvar. Människans förmåga att exploatera andra individer ger oss ingen rätt till dem.

Individuella rättigheter får inte förhindra uppfyllandet av andra individers, såsom djurens, rättigheter. Att fängsla och förorsaka lidande överskrider därmed de rättvisa gränserna för självständighet.

Individuella färdigheter eller brister är inte logiska grunder till en ojämlik värdering av människors och djurs behov och intressen. Att djur är annorlunda ger inte människan rätt att behandla djuren orättvist. Även om alla djurarter har sina arttypiska egenskaper har alla djur gemensamma basbehov, av vilka det väsentligaste är att undvika smärta och lidande samt välbefinnande/njutning. Ingen som följt med djur på nära håll kan betvivla att även andra arter än människan kan känna, lida och glädjas av sin existens.

Eftersom djur kan värdesätta sitt liv måste de ha samma rätt till det som människan. Vi kan inte stänga resten av världen utanför vår moraliska krets eller exploatera dess varelser genom att använda svepskäl såsom att de tillhör “andra arter” som har annorlunda färdigheter och behov än vi.

Förutom att en sådan livsstil som baserar sig på utnyttjande av djur är moraliskt och etiskt ansvarslös, är den också ekologiskt ohållbar. Ett samhälle som grundar sig på köttnormen överskrider redan nu miljöns tolerans. Om prognoserna om befolkningstillväxten förverkligas och köttnormen inte bryts kommer situationen att vara totalt ohållbar i framtiden. För att kunna bekämpa klimatförändringen och för att undvika konflikter relaterade till mat och vatten måste vi avstå från detta ineffektiva utnyttjande av kalorier. Regeringen måste upphöra att med skattemedel stödja produktionen av animaliska råvaror och börja styra konsumtionsvanorna mot användning av växtbaserade produkter. För ett kilogram kött behövs tio kilogram växtfoder och för en liter komjölk går det åt 1 000 liter dricksvatten. Vår planet klarar inte av detta.

FRÅN VÅLDSKULTUR TILL ETT SAMHÄLLE SOM RESPEKTERAR LIV

De etiska och ekologiska problemen som hör ihop med exploateringen av djur måste avslöjas och köttnormen måste brytas. Djurrättspartiets mål är ett samhälle där djurens rättigheter tas i beaktande i all lagstiftning och samhällelig verksamhet som angår dem. Detta måste utföras på politisk nivå/politiskt och så att även andra arters rättigheter tas i beaktande och värdesätts på samma sätt som de nuvarande mänskliga rättigheterna. Målet för Djurrättspartiet är att försätta djurens och människornas rättigheter i en jämlik ställning.

För att dessa mål ska förverkligas måste samhället avstå från att utnyttja djuren som arbets- och produktionsmedel. Vi måste sluta utnyttja andra arter som föda, i nöjesbranschen, i vetenskapen, inom idrott och inom all annan produktion av sysselsättning för människor. Det innebär också ett slut på det kommersiella uppfödandet av sällskapsdjur. Människan kommer fortfarande att bära ansvar för de djur som redan finns till och som är beroende av oss, men detta bör ske genom att vi respekterar deras arttypiska behov och intressen.

Att bryta köttnormen och övergå till ett veganskt samhälle är en förutsättning för vår framtid. Detta inte enbart av ekologiska orsaker utan även på grund av att djurens rättvisa behandling är det moraliska minimikravet för vårt eget mentala välmående.

I en värld där det är acceptabelt att behandla andra individer “som djur”, är det besvärligt att utveckla rättfärdighet och icke-våldsprinciper människor emellan. Då köttdisken, slakterierna, laboratorierna med försöksdjur och pälsfarmer hör till historien försvinner också våldskulturen.

Djurrättspartiet är det enda partiet, vars syfte och huvudsakliga mål är att frigöra djuren. Vi stöder andra medborgarorganisationer som driver djurens rättigheter och vi vill uppnå våra mål tillsammans med dem.

Människan är inte färdig. Vi vill hjälpa finländare att utvecklas som individer och att inse vilka förutsättningar för större mentala förändringar de finns. Uppfyllandet av djurens rättigheter leder människan till ett tryggare samhälle där välmående är hållbarare. Att Djurrättspartiets mål uppnås är en början till att inte bara djurens liv utan att även andra slags liv och mänskligheten själv respekteras.