Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/EOP/947

Eläinoikeuspuolue

Manifesti


  • Puolue: Eläinoikeuspuolue
  • Otsikko: Manifesti
  • Vuosi: 2016
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Manifesti

OIKEUDENMUKAINEN JA TURVATTU TULEVAISUUS KAIKILLE ELÄIMILLE

Suomen Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on tehdä Suomesta yhteiskunta, jossa ihmisille ja muille eläimille tarjotaan yhtäläiset oikeudet täyteen elämään ja turvattuun tulevaisuuteen. EOP:n tarkoituksena on edistää kaikkien eläinten oikeudenmukaista kohtelua sekä lisätä tietoisuutta epäkohdista ja kärsimyksistä, joilta suomalaiset ovat toistaiseksi ummistaneet silmänsä.

Elämä maapallolla muodostaa ekosysteemin, josta ihminen on vain yksi osa. Tästä välittämättä homo sapiens ajaa planeetalla omia etujaan muiden eläinlajien ja jopa koko ekosysteemin kustannuksella. Toimimalla näin ihminen uhkaa paitsi ympäristöään, myös omaa tulevaisuuttaan. Tutkimustuloksista ja hälyttävistä muutoksista huolimatta luonnonvarojen ja eläinten käyttöön perustuvaa elämäntapaa pidetään yhä hyväksyttävänä. Eläinten kohdalla tämä käytäntö, lihanormi, sallii eläinten käyttämisen ihmisen tuotantovälineinä, ravintona, viihdykkeinä ja asusteina. Lihanormiin perustuva yhteiskunta on eettisesti ja ekologisesti kestämätön. Lihansyöntiä ei siis voida enää pitää kansalaisten yksityisasiana, vaan koko maapallon tulevaisuutta ja elämän jatkuvuutta uhkaavana faktana, minkä vuoksi lihanormi ja siihen liittyvät tottumukset on purettava.

Hyväksikäyttö ja ihmisen moraalinen vastuu

Eläinten hyväksikäyttö on moraalisesti ja eettisesti väärin, koska eläimillä on tuntevina olentoina ihmisestä riippumaton, rahassa mittaamaton itseisarvo. Lihanormi eli eläinten tappamisen ja käyttämisen hyväksyminen perustuu vanhentuneille ja väärille käsityksille ihmisen ainutlaatuisuudesta ja ylempiarvoisuudesta. Ihmisen kyky moraaliseen ja rationaaliseen ajatteluun ei tee ihmisestä arvokkaampaa muihin eläimiin verrattuna, päinvastoin, suuremmat kyvyt pikemminkin velvoittavat vastuuseen muusta olevasta.

Ihmisen kyky alistaa toisia yksilöitä omaksi hyödykseen ei oikeuta siihen. Yksilönvapaus ei saa estää muiden yksilöiden, kuten eläimien, vapauksien toteutumista, minkä vuoksi vangitseminen ja kärsimyksen tuottaminen ylittävät oikeudenmukaisen yksilönvapauden rajat. Toiseus ei siis oikeuta epäoikeudenmukaiseen kohteluun, sillä yksilölliset kyvyt tai puutteet eivät ole looginen peruste ihmisen ja eläinten tarpeiden ja intressien eriarvottamiselle. Vaikka eri eläinlajeilla on lajityypillisiä ominaisuuksia, kaikilla eläimillä on yhteiset perustarpeet, joista keskeisimpiin kuuluvat kivun ja tuskan välttäminen sekä nauttiminen. Kukaan eläimiä läheltä seurannut ei voi epäillä, ettei ihmisen lisäksi myös muilla lajeilla olisi kyky tuntea, kärsiä ja iloita olemassaolostaan.

Koska eläimet kykenevät arvostamaan elämäänsä, niille on suotava samanlainen oikeus siihen kuin ihmisillä. Emme voi sulkea muuta maailmaa moraalisen piirimme ulkopuolelle tai hyväksikäyttää sen olentoja sillä verukkeella, että ne kuuluvat "toisiin lajeihin", jotka ovat kyvyiltään ja tarpeiltaan erilaisia kuin omamme.

Moraalisen ja eettisen vastuuttomuuden lisäksi eläinten hyväksikäyttöön pohjautuva elämäntapa on myös ekologisesti kestämätön. Lihanormiin perustuva yhteiskunta ylittää jo nyt ympäristömme sietokyvyn. Jos ennusteet väestönkasvusta toteutuvat eikä lihanormia murreta, tilanteesta tulee tulevaisuudessa täysin kestämätön. Tehottomasta kalorien kierrättämisestä on luovuttava ilmastonmuutoksen torjumiseksi sekä ruoka- ja vesikonfliktien välttämiseksi: hallinnon on lopetettava eläinperäisten tuotteiden valmistamisen tukeminen verovaroin ja ryhdyttävä ohjaamaan kulutustottumuksia kasviperäisten tuotteiden käyttöön. Yhteen lihakiloon tarvitaan kymmenen kiloa kasvirehua, yhteen lehmänmaitolitraan tuhat litraa juomavettä. Planeettamme ei kestä.

Väkivallan kulttuurista elämää kunnioittavaan yhteiskuntaan

Eläinten hyötykäyttöön liittyvät eettiset ja ekologiset ongelmat on paljastettava ja lihanormi murrettava. Suomen Eläinoikeuspuolueen tavoitteena on yhteiskunta, jossa eläinten oikeudet huomioidaan kaikessa niitä koskevassa lainsäädännössä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tämä on tehtävä poliittisesti ja toteutettava niin, että myös muiden lajien oikeudet huomioidaan ja arvotetaan samoin kuin nykyiset ihmisoikeudet. EOP:n tavoitteena on saattaa eläinten oikeudet tasa-arvoiseen asemaan ihmisoikeuksien kanssa.

Jotta nämä päämäärät toteutuisivat, yhteiskunnan on hylättävä eläinten hyväksikäyttö työ- ja tuotantovälineinä. Muiden lajien hyödyntämisen ravinnon, viihteen, tieteen, urheilun tai muun ihmisen toiminnan tuottamiseksi on loputtava. Tämä tarkoittaa myös kaupallisen lemmikkieläinkasvatuksen lakkauttamista. Ihmisillä tulee kuitenkin myös jatkossa olla vastuu huolehtia jo olemassa olevista, hoidosta riippuvaisista eläimistä, mutta tämän tulee tapahtua niiden lajityypillisiä tarpeita ja intressejä kunnioittaen.

Lihanormin murtaminen ja vegaaniseen yhteiskuntaan siirtyminen on tulevaisuutemme elinehto. Tämä ei johdu vain käytännön ekologisista syistä, sillä eläinten oikeudenmukainen kohtelu on lisäksi oman henkisen hyvinvointimme moraalinen vähimmäisvaatimus. Ihmisten välisen oikeamielisyyden ja väkivallattomuuden on vaikea edistyä maailmassa, jossa toisia yksilöitä on sallittua kohdella "kuin eläimiä". Kun lihatiskit, teurastamot, koe-eläinlaitokset ja turkistarhat on saatettu historiaan, myös väkivallan kulttuuri katoaa.

EOP on ainoa puolue, jonka päämäärä ja ensisijainen tavoite on eläinten vapauttaminen. Tuemme muiden eläinoikeuksia ajavien kansalaisjärjestöjen ansiokasta työtä ja haluamme saavuttaa tavoitteemme yhteistyössä heidän kanssaan.

Ihminen ei ole valmis. Tahdomme auttaa suomalaisia kehittymään yksilöinä ja tiedostamaan asioita, jotka ovat edellytyksinä suuremmille henkisille muutoksille. Eläinten oikeuksien toteutuminen johdattaa ihmisen turvallisempaan ja kestävällä tavalla hyvinvoivaan yhteiskuntaan. EOP:n tavoitteiden toteutuminen on alku paitsi eläimien, kaikenlaisen ihmisyyden ja elämän kunnioittamiselle. Jokaisen olevaisen kaulalla sykkii sinun pulssisi.