Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/FP/1377

Feministinen puolue

Siltoja, ei muureja - Feministisen puolueen eurovaaliohjelma 2019


 • Puolue: Feministinen puolue
 • Otsikko: Siltoja, ei muureja - Feministisen puolueen eurovaaliohjelma 2019
 • Vuosi: 2019
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Feministisen puolueen eurovaaliohjelma 2019

Siltoja, ei muureja

Turvallisen ja paremman elämän etsiminen on jokaisen oikeus

Feministinen puolue on ihmisoikeuksia puolustava antirasistinen puolue, joka haluaa kaikessa politiikassa nostaa ihmisarvon ja syrjimättömyyden päätöksenteon keskiöön. Haluamme rakentaa maailmaa, joka on hyvä kaikille nyt ja tulevaisuudessa.

Euroopan Unionin perusarvoja ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio. Feministinen puolue haluaa vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuvat. Ihmisten tulee saada elää yhdenvertaista elämää ja heillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaelämään sen kaikilla osa-alueilla läpi koko elinkaaren. Tämä ei kuitenkaan voi toteutua niin kauan kuin osaa ihmisistä syrjitään heidän sukupuolensa tai sukupuolettomuutensa, seksuaalisen suuntautumisensa, ihonväriin tai etnisyyteen liittyvien käsitysten, toimintakyvyn, luokan, uskonnon tai vakaumuksen, sukupuolen ilmaisun, iän tai kansalaisuuden vuoksi.

Feministisen puolueen eurovaaliohjelma perustuu kolmelle teemalle. Euroopan Unionin tulee puolustaa ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta nousevan nationalismin vastavoimana. Toiseksi, Euroopan Unionin tulee harjoittaa inhimillistä maahanmuuttopolitiikkaa ja luoda turvallisia ja laillisia reittejä turvapaikanhakijoille. Kolmanneksi, Euroopan Unionin tulee ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijän asema, vaikka paremman ja kestävämmän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää jäsenmailta ja niiden kansalaisilta merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia.

1. Ihmisoikeuksien Eurooppa

Euroopan Unionin ydin on sen historia ihmisoikeusprojektina. Ihmisoikeuksien turvaamisen ja oikeusvaltioperiaatteen on ohjattava myös sen tietä tulevaisuuteen.

EU:n on kyettävä vastaamaan nousevan nationalismin, äärioikeiston ja konservatismin haasteeseen ja taattava perus- ja ihmisoikeuksien sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen kaikissa sen jäsenmaissa.

EU:n tulee olla yhteisö, jossa oikeus turvaan ja suojaan kuuluu kaikille ? siksi turvallisuus on aina ennen kaikkea ihmisen suojaa. EU:ssa jokaisen tulee voida elää ilman väkivaltaa tai sen uhkaa.

EU:n on vahvistettava sosiaalisten oikeuksien toteutumista Euroopassa ja sen harjoittamassa talouspolitiikassa, jotta naiset ja eri vähemmistöt eivät jatkossa kanna EU:n poliittisten päätösten raskaimpia seurauksia ja jotta jokaisen EU:n peruskirjan mukaiset oikeudet toteutuvat.

 • Kaikilla on oikeus elää ilman pelkoa. Lopetetaan kaikki väkivalta ja syrjintä ja turvataan jokaisen perus- ja ihmisoikeudet.
 • Turvataan oikeus vapaaseen aborttiin.
 • Tehdään suostumusperustaisesta seksuaalirikoslainsäädännöstä kaikkia EU-maita velvoittava.
 • Puolustetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ja ohjataan kaikkien jäsenmaiden lainsäädäntöä yhdenvertaisempaan suuntaan.
 • Puolustetaan rauhaa. Pysäytetään fasismi, nationalismi ja äärioikeiston nousu.

2. Kaikille avoin Eurooppa

Oikeus elämään, hyvinvointiin ja toimeentuloon tulee jakaa kaikkien maailman asukkaiden kesken. Turvallisen ja paremman elämän etsiminen on jokaisen oikeus oikeudellisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Tällä hetkellä EU rakentaa rajoilleen muureja, joilla se ylläpitää käsitystä meistä ja muista, ja joita se suojelee yhä kovenevin keinoin. Muurien sijaan meidän on rakennettava siltoja.

EU:n on lisättävä turvallisia ja laillisia reittejä Eurooppaan. Mitä vaikeampi Eurooppaan on tulla sitä vaarallisempiin tilanteisiin siirtolaiset joutuvat. Meidän ei tule olla osallisena kansainvälisissä sopimuksissa ja toimintatavoissa, jotka uhkaavat ihmisten henkeä ja turvallisuutta.

 • Turvataan oikeus kansainväliseen suojeluun ja jokaisen lapsen oikeus perheeseen.
 • Luodaan turvallisia reittejä Eurooppaan niitä tarvitseville.
 • Palautetaan pelastusoperaatiot Välimerelle ja lopetetaan pakkopalautukset.

3. Ilmastojohtajuuden Eurooppa

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen vaatii perustavanlaatuisia muutoksia suhteessamme ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön. Muutoksen on ulotuttava myös siihen, kuinka ajattelemme taloutta: jatkuvan kasvun sijaan tavoitteena tulee olla ympäristön ja kansalaisten hyvinvointi.

Euroopan Unionin on rakennettava kestävää yhteiskuntaa, jossa emme kuluta enempää resursseja kuin planeettamme kykenee tuottamaan. EU:n on otettava ilmastonmuutoksen torjunnassa johtava asema ja toimittava ekologisen jälleenrakentamisen edelläkävijänä.

EU:n ilmastonmuutoksen vastaisten toimien tulee perustua maailmanlaajuiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja sen varmistamiseen, että elämän edellytykset, kuten puhdas vesi ja energia ovat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.

 • Kiristetään EU:n vuoteen 2030 ulottuvaa päästövähennystavoitetta ja asetetaan vuosi 2040 takarajaksi hiilineutraaliudelle.
 • Käynnistetään ekologisen jälleenrakentamisen ohjelma, jolla tuetaan jäsenmaita ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa.
 • Korjataan EU:n päästökauppa, asetetaan päästöoikeudelle lattiahinta ja ohjataan tuotot kansainväliseen ilmastorahoitukseen.
 • Suojellaan ympäristöä, elinkirjoa ja luonnon monimuotoisuutta