Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IKP/292

Isänmaallinen kansanpuolue

Isänmaallisen Kansanpuolueen ohjelma


  • Puolue: Isänmaallinen kansanpuolue
  • Otsikko: Isänmaallisen Kansanpuolueen ohjelma
  • Vuosi: 1932
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Isänmaallisen Kansanpuolueen ohjelma 1932

Me sekä ruumiillista että henkistä työtä tekevät kansalaiset

yhtyessämme Isänmaallisen Kansanpuolueen nimessä ja isänmaalliskansallisessa hengessä ottamaan osaa maamme valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen elämään, tunnustamme itsenäisen valtakunnan ja kansan olemassaolon, hyvinvoinnin ja edistyksen perustaksi,

että kansan kaikki kerrokset, kielestä tai yhteiskuntaluokasta riippumatta, tuntevat omakseen tämän maan,

että jokaisella rehellisen työn kautta itselleen toimeentulon hankkivalla kansalaisella tulee vaikeinakin aikoina olla elämisen mahdollisuudet, ja

että kansalaiset tulee yhdistää voimakkaaksi kokonaisuudeksi elävä yhteenkuuluvaisuudentunto sekä tietoisuus nykyään elävän sukupolven velvollisuudesta ja edesvastuusta tuleviin sukupolviin nähden. Tämän päämäärämme saavuttamiseksi omaksumme toiminnallemme johdoksi ja noudettaviksi seuraavat perusohjeet:

I. Valtiomahti

Suomi on täysin kansanvaltainen valtio,

jossa jokaisella laillisessa iässä olevalla, täällä synnynnäisellä suomen- ja ruotsinkielisellä kansalaisella, miehellä ja naisella, jotka ovat täyttäneet kansalaisvelvollisuutensa, on oleva yhtäläinen äänivalta.

Kun kokemus on osoittanut, että parlamenttarismi nykyisine toimintamuotoineen ja välttamättämömine puoluepolitiikkoineen ei ole kyennyt ilmituomaan kansan todellista tahtoa, on tämä järjestelmä tuominut itsensä ja mahdollistuttaaksemme suuremman yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden aikaansaamisen, kuin mitä nykyisessä kapitalistisessa yhteiskunnassa on mahdollista, tahdomme me valtiojärjestystä muutettavaksi siten, että tilalle saadaan:

valtionpäämies,

  • jonka kansa valitsee,
  • jolla on nykyistä laajemmat valtuudet,
  • joka valitsemiensa ja hänelle vastuunalaisten ammattiministerien avulla, perustuslakeja noudattaen, parhaan ymmärryksensä ja omantunnonsa mukaan hallitsee maata;

kansanedustuslaitos,

  • jonka jäsenet valitaan siten, että jokainen valtiovallan hyväksyttävä ammattiyhteisö, ja eturyhmä tulee siinä eduskunnassa edustetuksi suhteellisesti näihin luettavien yksilöiden luvun mukaan,
  • jonka valtasuhdanteet ovat järjestetyt niin, että se olisi pääasiallisesti neuvoa-antava valtioelin, paitsi määrätyissä tapauksissa ja erityisesti valtionpäämiehen vallanväärinkäyttöä koskevissa kysymyksissä,
  • jossa kansanedustajana toimiminen on kohotettava kunnia- ja luottamustoimeksi ja siitä suoritettava korvaus senvuoksi ei saa muodostua varsinaiseksi tulolähteeksi.

II. Keinottelu

Yleinen etu on yksilön edun edelle. Tämän periaatteemme mukaisesti on jokaisen kansalaisen tinkimätön velvollisuus parhaan kykynsä mukaan osallistua yhteiskunnalle hyödylliseen työhön, eikä yksityisen tominnan ole sallittava vahingoittaa yleistä etua. Tämän vuoksi on:

a) yleisen edun vastaisella toiminnalla hankitut rikkaudet palautettava yhteiskunnalle;
b) korko-orjuuden kahleet ja suurpääomien mahti murrettava;
c) pörssikeinottelu ja muu ala-arvoinen kauppakeinottelu estettävä; sekä
d) valtion palvelijoilta ylimmästä alimpaan saakka tinkimättömästi vaadittava, että he virkamiesvalaansa noudattaen palvelevat yksinomaan valtiota ja yleistä etua, jonka vuoksi he eivät saa kuulua minkäänlaisiin yhteisöihin, joissa muunlaisia kuin valtiovallan vahvistamia lupauksia, salaisia tai julkisia, vaaditaan, eivätkä muutenkaan saa sellaisilla itseään velvoittaivilla lupauksilla sitoa.

III. Elinkeinoelämä

Elinkeinoelämä on ryhmiteltävä valtiovallan tunnustamiin, itsehallinnon omaaviin ammattiyhteisöihin ja eturyhmiin asettamatta kuitenkaan esteitä suuriarvoiselle yksityiselle aloitepyrkimykselle ja yritteliäisyydelle. Siten sekä yleensä rehellisellä työllä hankittu omaisuus sen suuruuteen katsomatta sekä tuotto sellaisesta omaisuudesta, sikäli kuin sitä ei käytetä yhteiskunnalle vahingoisella tavalla, on valtion suojeluksessa. Kansantaloudelle laajakantoisuutensa vuoksi tärkeät yritykset, erityisesti pankit ja muut rahalaitokset, on saatettava valtion tarkan valvonnan alaiseksi. Niiden päätarkoituksena tulee olla kansan taloudellisen huollon tarpeiden tyydyttäminen eikä mahdollisimman korkeiden korkojen tuottaminen pääomille. Lakot ja työnsulut on saatava loppumaan. Työnantajien ja työntekijäin väliset erimielisyydet on ratkaistava sitä varten järjestettävissä puolueettomissa erotuomioistuimissa.

IV. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus

Yhteiskunnan neljä tukipylvästä ovat elinvoimainen keskiluokka, terve maanviljelijäväestö, isänmaallinen ja oloihinsa tyytyväinen työväenluokka sekä lahjomaton, velvollisuudentuntoinen virkamieskunta. Senvuoksi on:

a) käsityön ja yleensä henkilökohtaisen ammatin harjoittamista edistettävä;
b) maanviljelyksen kannattavaisuus turvattava ja sen velkaantumisen jatkuminen estettävä;
c) työväenluokan taloudellista edistymistä tehokkain keinoin kehitettävä, muunmuassa mahdollisuuksien mukaan saattamalla työntekijät osallisiksi suuryritysten ja osakeyhtiöiden tuottamiin voittoihin, aikaansaamalla suuripiirteinen eläkejärjestelmä vanhuuden varalta sekä järjestämällä valtion puolesta äitiys-, sairaus- ja työttömyysvakuudet; sekä
d) turvattava riittävien palkkojen ja eläkkeiden muodossa valtion kaikille palvelijoille vastuunsa mukainen ja alimmillekin kohtuullinen toimeentulo.

V. Rotusuojelu

Me vaadimme, että kotoisen kansamme kaikkia jäseniä tehokkain keinoin suojellaan vierasmaalaisten rotujen turmiollista vaikutusta ja kotimaisiakin ala-arvoisia ja vahingollisia vaikutteita vastaan. Tässä tarkoituksessa on:

a) juutalaisten ja muiden turmiollisten vierasmaalaisten maahanmuutto ja Suomen kansalaiseksi pääsy ehkäistävä;
b) todistettavasti rotua huonontavien kotoisten ainesten olojen järjestelyssä päämääränä pidettävä yhteiskunnan niiden huonontavalta vaikutukselta suojelemista silmälläpitäen myös tulevia sukupolvia; sekä
c) syntyväisyyttä perheiden muodostumisen perustalla edistettävä muunmuassa äitiyspalkinnalla ja vero- y.m. taloudellisten helpotuksen myöntämisellä sekä esim. lisätyn äänivaltaoikeuden järjestämisellä lapsirikkaiden perheiden huoltojajille.

VI. Kansansivistys

Kansansivistystoiminnan on todellisten tarpeiden mukaan kohdistuttava yhtäläisesti kansamme kaikkiin osiin ja kaikkiin kansan kerroksiin. Maanpetoksellinen ja valtiopetoksellinen sekä isänmaanvastainen toiminta ja kiihotustyö on kaikissa ilmenemismuodoissaan rautaisella kädellä tukahdutettava. Muiden kuin synnynnäisesti kotimaan miesten omistamia ja tällaisten miesten isänmaallisessa hengessä toimittamia sanomalehtiä ja harjoittamaa julkaisutoimintaa ei ole maassa suvaittava. Sanomalehdet on velvoitettava julkaisemaan niiden käytettäväksi asetettuja asiallisia lausuntoja yleisistä kysymyksissä siinäkin tapauksessa että ne eivät ole lehden oman kannan mukaisia. Erityisesti on huolehdittava alempien kansankerrosten valistamisesta ja nuorison ruumiillisesta ja siveellisestä kasvatuksesta. Kaikille, jotka siihen kykenevät, säädystä ja varallisuudesta riippumatta, on varattava mahdollisuus päästä osalliseksi korkeimmastakin sivistyksestä. Korkeimman sivistyksen hankkineille kansalaisille on järjestettävä esim. lisätyn äänivaltaoikeuden kautta nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa yleisten asiain johtoon. Kaiken kansansivistys- ja valistustoiminnan päämääränä tulee olla velvollisuudentuntoisten ja kelvollisten kansalaisten kehittäminen, eikä ainoastaan kirjatietojen antaminen. Kysymys suomenkielisen ja ruotsinkielisen kansanaineksen kielellisistä oikeuksista ja velvollisuuksista on saatettava sellaiseen molempia kieliryhmiä tyydyttävään ratkaisuun, että kumpikin tuntevat velvollisuutensa yhtenäistä, jakamatonta isänmaata kohtaan yhtäläisiksi. Eristäytymistä näistä yhteisistä velvollisuuksista yhtä vähän kuin kielellistä, sivistyksellistä tai taloudellista sortoa puolelta tai toiselta ei ole suvaittava.

VII. Uskonto

Kristinuskomme on pidettävä pyhänä. Kansankirkomme asema on turvattava ja sen uskonnonhartauselämää pyrittävä syventämään kansan uskonnollista kaipuuta vastaavaksi, niin että kirkko toimii tosikristillisen elämänkatsomuksen, isänmaallisen katsantotavan, velvollisuudentunnon, hyveiden ja siveyden käsitteiden juurruttamiseksi kansaan. Uskontunnuksesta riippumatta on muillekin uskonnollisille yhdyskunnille sallittava toimintavapaus valtakunnassa, eikä Suomen kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia ole sidottava mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumiseen, mutta Suomen kansan periytyneitä siveysarvoja ja uskonnollisia käsitteitä sekä kansankirkkomme uskontunnustusta ja uskonnonharjoitusta ei ole sallittava kenenkään loukata.

VIII. Oikeus

Oikeuslaitoksemme kehitystä on ohjattava historiallisen, vanhan pohjoismaisen oikeuskäsityksen pohjalla. Rikoslaki on uudistettava lisääntynyttä rikollisuutta nykyistä tehokkaammin ehkäiseväksi. Ei ole sallittava sitä, että väärään osuneen inhimillisyyden varjolla valtio suosii rikollisia aineksia kunnollisten kansalaisten kustannuksella. Me vaadimme rangaistusten koventamista kavallusrikoksista ja muusta epärehellisyydestä sekä kiristyksestä ja koronkiskonnasta, ruumiirangaistusten käytäntöönottamista määrätyistä rikoksista, erittäinkin raakalaisteoista, sekä kuolemanrangaistuksen voimaansaattamista paatuneiden rikollisten suhteen.

IX. Ulkopolitiikka

Suhteissamme ulkomaihin on noudatettava laajanäköisyyttä ja otettava huomioon kuulumisemme pohjoismaiseen ja länsimaiseen sivistysmaailmaan sekä yhteenkuuluvaisuutemme suomalaisten heimojen ja suomensukuisten kansojen kanssa.

X. Puolustuslaitos

Me vaadimme, että puolustuslaitoksemme on kyllin voimakas ja tehokas sekä nykyaikaisin asein ja teknillisin apuneuvoin varustettu. Siviiliväestön suojelustoimenpiteihin kaasu- ja ilmahyökkäysvaaraa vastaan on ryhdyttävä. Suojeluskuntia ja muita yhteiskuntaa turvaavia isänmaallisia yhteisöjä on valtion kaikin keinoin tuettava. Eri ryhmäkuntien keskeiset tinkimiset ja myönnytykset samoinkuin myöskin sisäiset ja ulkopuolisten juonittelut puolustuslaitoksen asioissa on valtiovallan tehokkain toimenpitein saatava ehkäistyksi.