Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IP/888

Tasapainon puolesta - IPU

Program för eurovalet 2009 (utkast)


  • Puolue: Tasapainon puolesta - IPU
  • Otsikko: Program för eurovalet 2009 (utkast)
  • Vuosi: 2009
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Program för eurovalet 2009

Självständighetspartiets program för eurovalet 2009 - utkast

Egen beslutanderätt i stället för EU:s bestämmelser

Återförandet av en egen självständig beslutanderätt är nödvändigt med tanke på vårt lands framtid och välmående. Den blivande självständigheten öppnar en verklig hoppets utsikt för finländarna.

Endast en liten del av finländarna har fått personlig nytta av att vi är med i EU. Däremot har medlemskapet i unionen betytt ökade svårigheter för flertalet finländare. Det lilla fåtal, som gynnats av EU, har fört fram osanna påståenden om att vårt land skulle ha dragit nytta anslutningen till EU. Då Finland år 1995vanslöts till EU genom att bryta mot grundlagen, lovade man medborgarna, att anslutningen till Eu skulle betyda att vårt lands kvarstår som självständigt, att den egna valutan bibehålls, att arbetslösheten slopas och att priset på mat sänks. Alla löften var falska.

Ännu ifjol höjdes matpriset i Finland med 10 procent, dvs. mer än i något annat EU-land. Strax innan EU-valet försöker man dölja lögnen om sänkta matpriser genom att sänka momsen på livsmedel. Den nyliberala ekonomi, som EU fört med sig har betytt en allt svårare misär för vårt land och vårt folk. Det enda sättet att klara sig ur den, är att den egna, självständiga belutanderätten återinförs.

EU-medlemskapet har inte fört med sig något sådant gott för Finland, som vi inte hade fått om vi stannat utanför EU.

Självständighetspartiet vill utöka ett verkligt internationellt samarbete. Endast ett land, som förfogar över sig självt, är kapabelt till samarbete.

Finland måste träda ur EU, för att

1. Finlands nationella självständighet och den egna valutan kan återinföras.

2. folkväldet kan upphöjas till den ställning som det är värt i stället för det nutida fåvälde, som driver storföretagens och de stora EU-ländernas intressen.

3. ruinerandet av det finländska välfärdssamhället kan stoppas och alla finländares välstånd och säkerhet tryggas också i ekonomiskt svåra tider.

4. den marknadsekonomi, som bygger på sund företagsamhet kan räddas samt spekulationskapitalismen, som ruinerar samhället och medför fattigdom och ojämlikhet kan avfärdas.

5. arbetslösheten kan slopas och välståndet i vårt lands alla delar befrämjas genom en självständig regionalpolitik och ekonomisk politik, vilket inte är tillåtet för ett land, som hör till EU.

6. gränsbevakningen, som är nödvändig för begränsning av internationell brottslighet, men som EU förbjudit, ska kunna återinföras på vårt lands gränser.

7. ett eget finländskt jordbruk, som producerar rena och hälsosamma livsmedel samt en egen livsmedelskontroll kan bibehållas. Importen av genmanipulerade produkter bör förhindras.

8. vår självförsörjning, som EU ruinerat, kan återupplyftas och vår hemmamarknadsindustri, som hamnat i kläm, kan räddas. Till ett självständigt Finland behöver man inte importera mjölk och virke från Sverige.

9. vi blir kvitt EU:s medlemsavgifter, varvid vi får en penningsumma i miljonklass till vårt eget förfogande och tullavgifterna, som nu sänds till Bryssel, blir kvar i Finland.

10. vi ska kunna förhindra ett Nato-medlemskap och frigöra vårt land från plikten att stöda EU:s Nato-sinnade utrikes- och säkerhetspolitik. På så sätt blir Finland åter ett neutralt och alliansfritt land, som tvärtemot vad ett medlemskap i en militärpakt gör, ger oss en möjlighet att stanna utanför kommande krig.

11. vårt lands internationella handlingsfrihet kan återställas. Nu är vårt land i all sin internationella verksamhet bundet till de ställningstaganden som de största EU-länderna sinsemellan kommit överens om. Endast som en från EU lösgjord självständig stat kan vårt land skapa goda kontakter till alla länder och fungera som medlare och förlikningsman i internationella sammanhang.

12. vi som ett självständigt land ska kunna värna om det finländska kulturarvet och själva utveckla vårt näringsliv i den riktning vi vill.

13. vi, fria från EU:s bestämmelser, ska kunna skydda vår egen miljö, sysselsättning och ekonomi samt gå över till en användning av inhemsk förnybar energi.

14. vi kunde sträva till att skapa balans mellan människans behov och naturens bärkraft.

Självständighetspartiet säger:

JA

Till ett självständigt Finland
Folkvälde och folkomröstningar
Till ett välmående samhälle
Rättvisa och en minskning av inkomstskillnaderna
Till en egen valuta
Till en egen ekonomisk politik
Till en rättvis beskattning
Till neutralitetspolitiken
Till en egen utrikespolitik
Till en reglerad marknadsekonomi
Till ursprungsmärkningar i maten
Till mat som producerats på nära håll
Till självförsörjning beträffande livsmedlen
Till familjeodlingar
Till en större självförsörjning
Till en balans mellan människa och natur
Till en egen regionalpolitik
Till förnybar energi och ett förnuftigt energisparande
Till en höjd beskattning av stora inkomster
Till en egen gränsbevakning
Till ett äkta internationellt samarbete
Till en invandrarpolitik som finländarna själva bestämmer om
Till en demokratisering av utländska valuta- och handelsorganisationer
Till det nordiska samarbetet
Till att trygga kommande generationers möjligheter att leva

NEJ

Till en underdånighet i EU
Storföretagens och de stora EU-ländernas välde
Till en politik som sätter de fattiga på huk
Till en politik, som ökar ojämlikhet och inkomstskillnader
Till euron
Till en ekonomisk politik som dirigeras av EU
Till ett gynnande av de rika i beskattningen
Till Nato och EU:s militära utveckling
Till EU:s utrikespolitik
Till den ekonomiska spekulation som EU gör möjlig
Till genmodifierad mat
Till övernationella matkedjor
Till en jordbrukspolitik, som bestäms av EU
Till miljonärers jordbruksstöd
Till et beroende av export och import
Till ett fördärvande av naturen
Till EU:s centraliserande regionalpolitik
Till fossil energi och ett vidhållande av kärnkraft
Till EU:s ökade medlemsavgifter
Till internationell brottslighet
Till en verksamhet enligt EU:s bestämmelser
Till rasism och en obehärskad invandring
Till skatteparadis