Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IP/895

Kansalaisliitto (Itsenäisyyspuolue)

Princip- och generalprogram


  • Puolue: Kansalaisliitto (Itsenäisyyspuolue)
  • Otsikko: Princip- och generalprogram
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Principprogram

Princip- och generalprogram

14.1.2007

Självständighetspartiets princip- och generalprogram.

Självständighetspartiet grundar sin verksamhet på frihetens, jämlikhetens, rättvisans, demokratins och det kristna gemensamma ansvarets värden. Centrala strävanden och målsättningar för Självständighetspartiet är:

1. Att i praktiken förverkliga bestämmelserna i Finlands grundlag, enligt vilka Finland är en suverän eller självständig republik, där den högsta makten statsmakten, tillkommer folket och att likaledes förverkliga vårt lands internationella rörelsefrihet samt att utveckla en internationell växelverkan och ett internationellt samarbete, som baserar sig på jämlikhet.

2. Att försvara och stärka medborgarnas rättigheter, frihet och jämlikhet.

3. Att avskaffa den förhärskande, privilegierade partimakten , som fjärmat sig från folket, att stärka demokratin och att förverkliga ett medborgarsamhälle.

4. Att avskaffa arbetslösheten och skapa förutsättningar för full sysselsättning, att trygga varje arbetstagares rättigheter, att förverkliga lika lön för män och kvinnor och ett system med grundinkomst för medborgarna, att ställa folkets helhetsnytta framom privat ekonomisk maktutövning och att återföra obehärskade kapitalströmmar under samhällets kontroll.

5. Att utveckla den in Finland förverkligade nordiska välfärdsstaten samt hälsovården och socialskyddet.

6. Att utveckla ett samhälle, som grundar sig på en sådan social marknadsekonomi, som är under demokratisk uppsyn och som stimulerar speciellt mindre och medelstor företagsverksamhet.

7. Att på ett rättvist sätt utveckla de olika näringarna och befolkningsgruppernas ställning, att bevara en levande landsbygd och att trygga en jord- och skogsbrukspolitik, som lämpar sig för förhållandena i Finland och att trygga självförsörjning då det gäller livsmedel.

8. Att avveckla byråkrati, monopol och karteller, att decentralisera det koncentrerade beslutsväldet och att sköta om en rättvis inkomstfördelning.

9. Att bevara naturen och miljön livskraftig, ren och trivsam.

10. Att motarbeta korruption och ekonomisk- och annan brottslighet och att trygga samhällsfreden.

11. Att trygga grund-, vidare- och kompletterande utbildning samt den finländska kulturens fria och mångsidiga utveckling.

12. Att förverkliga en neutral utrikes- och säkerhetspolitik samt en självständig försvarspolitik, som grundar sig på en stark vilja till landsförsvar.