Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IP/898

Tasapainon puolesta - IPU

Tavoiteohjelma


  • Puolue: Tasapainon puolesta - IPU
  • Otsikko: Tavoiteohjelma
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: tavoiteohjelma

Tavoiteohjelma

ITSENÄISYYSPUOLUEEN TAVOITEOHJELMA

2.5.2006

Itsenäisyyspuolueen tavoitteena on tasa-arvoon perustuva, ihmisläheinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, joka turvaa myös tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet.

1. Suomen itsenäisyys, laillisuus ja kansanvalta on palautettava irtautumalla rahavallan ohjaamasta EU:sta.

2. Suomessa on otettava käyttöön oma raha, Suomen markka ja oma itsenäinen raha- ja talouspolitiikka.

3. Suomi on irrotettava EU:n sotilasliittokehityksestä ja pidettävä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella harjoittamalla johdonmukaista ja luotettavaa puolueettomuuspolitiikkaa. NATO-jäsenyys on torjuttava. Maanpuolustuksen on perustuttava yleiseen asevelvollisuuteen.

4. Tuloeroja on kavennettava. Alle 60 000 markan (10 000 euron) vuosiansiot on tehtävä verottomiksi. Kuntien talous on turvattava valtionapujärjestelmän muutoksella. Kaikkia tuloja, myös pääoma- ja kunnallisverotuksessa, on verotettava progressiivisesti. Pienten tulojen verotusta on helpotettava ja suurten veroa progressiivisesti lisättävä. Suurten omaisuuksien progressiivinen omaisuusvero on palautettava.

5. Jokaisella on oltava perustuslaillinen oikeus työhön. Työssä jaksamista on helpotettava työtä jakamalla ja lyhentämällä yleinen työaika 35 tuntiin viikossa. Työntekijän asemaa hänestä riippumattoman irtisanomisen varalta on tuntuvasti parannettava.

6. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia eikä päinvastoin. Taloutta on säänneltävä. Pääomapako Suomesta on pysäytettävä. Valtion yritysten myynti on lopetettava.

7. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Työllistämistä ehkäisevät työn sivukulut on poistettava ja vastaavat verotulot on kerättävä tuotannon perusteella.

8. Elintarvikkeiden arvonlisävero on poistettava. Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja tulee korottaa 600 000 markan (100 000 euron) liikevaihtoon.

9. On toteutettava sosiaalisesti oikeudenmukainen perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa.

10. Koko maa on pidettävä asuttuna. Elintarvikeomavaraisuus, inhimillisen kokoisten perheviljelmien toiminta ja toimeentulo sekä maaseudun elinvoima on palautettava. Geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonti Suomeen on kiellettävä.

11. Suomen energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen.

12. Eläkeläisten sorto on lopetettava. Kansaneläke on korotettava 4200 markkaan (700 euroon). On määrättävä eläkekatto.

13. Lapsiperheille on taattava riittävä toimeentulo sekä mahdollisuus valita lasten kotihoito taloudellisesti todellisena vaihtoehtona päivähoidon kanssa.

14. Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista on huolehdittava tasapuolisesti, oppilaiden erilaiset taipumukset ja tarpeet huomioon ottaen.

15. Vanhusten, vammaisten ja sairaanhoidon palvelut on turvattava yhteiskunnan toimesta asuinpaikkakunnasta riippumatta.

16. Kohtuuhintainen asuminen sekä turvallinen ja viihtyisä ympäristö on taattava kaikille suomalaisille.

17. Ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa asemaa on parannettava.

18. Puolueita on kohdeltava tasapuolisesti. Puoluetuki on lopetettava. Puoluerahoitus ja sen lähteet on tehtävä julkisiksi. Kaikille rekisteröidyille puolueille on taattava tasapuolinen mahdollisuus tuoda ohjelmansa esille julkisissa sähköisissä tiedotusvälineissä.

19. Itsenäisen maan oikeuksiin kuuluva rajavalvonta on palautettava maamme kaikille rajoille. On tehostettava toimia huume- ja muun rikollisuuden torjumiseksi ja kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.

20. Perustuslakien noudattamista valvomaan on asetettava poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin.