Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/IP/903

Tasapainon puolesta - IPU

Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelma


  • Puolue: Tasapainon puolesta - IPU
  • Otsikko: Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelma
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Itsenäisyyspuolueen eduskuntavaaliohjelma 2007

(Hyväksytty vuosikokouksessa 16.7.2006)

Maamme itsenäisyys ja puolueettomuus palautettava
1)Valtiollisen itsenäisyytemme säilyttämistä on perinteisesti pidetty kaiken poliittisen toiminnan keskeisimpänä tavoitteena. Nyt siitä on kuitenkin luovuttu ja alistuttu EU:n määräysvaltaan.

Kansallemme on palautettava sille kuuluva valtiollinen itsenäisyys. Tähän sisältyy myös itsenäisen raha- ja talouspolitiikan sekä oman rahan palauttaminen ja maamme vapauttaminen EU:n keskuspankin määräysvallasta.

Tämä edellyttää irtautumista EU:sta. Se on toteutettavissa eduskunnan päätöksellä. Unionista irtaantumisesta ei aiheudu Suomelle mitään maksuja, mutta se vapauttaa maamme EU:lle suoritettavista jatkuvasti kasvavista maksuista.

Suomen ja EU:n suhteet ovat järjestettävissä erillisillä kauppa- ja muilla sopimuksilla, kuten Sveitsi on tehnyt tai ensivaiheessa siirtymällä maamme EU:hun liittämistä edeltävään tilanteeseen eli Eta-sopimuksen piiriin, jossa ovat Norja , Islanti ja Liechtenstein.

NATO-jäsenyys on torjuttava
2) Maamme turvallisuuden kannalta vaarallinen NATO-jäsenyys on torjuttava. Suomen ei pidä olla mukana sotilasliitoissa eikä lähettää sotilaitaan maamme rajojen ulkopuolelle muutoin kuin YK:n tai Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ:n) hyväksymiin rauhanturvatehtäviin.

Suomen on ylläpidettävä hyviä suhteita kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin harjoittamalla liittoutumatonta sekä puolueetonta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Samalla on huolehdittava yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan maanpuolustuksen tarpeista. Suomen armeija on varustettava puolustus- ei hyökkäysaseilla.

Kansanäänestys käyttöön
3) Kansanvallan toteuttamiseksi on maassamme toteutettava sitova valtiollinen ja kunnallinen kansanäänestys. Se on järjestettävä, mikäli eduskunnan, hallituksen, kunnanvaltuuston tai kunnanhallituksen tekemä päätös on luotettavan mielipidetutkimuksen mukaan äänioikeutettujen enemmistön kannan vastainen.

Puoluevallasta kansanvaltaan
4) Puolueet on pyrittävä palauttamaan alkuperäisen tehtävänsä toteuttajiksi, kansanvallan kanaviksi. Sen vuoksi on demokratiaa puolueiden sisällä lisättävä mm. sisällyttämällä puoluelakiin säädös puolueiden puheenjohtajien valitsemisesta tehtäväänsä jäsenäänestyksellä.

Politiikkaa rämettävä puoluetuki on nykymuodossaan lopetettava. Puolueille on taattava tasapuoliset toimintamahdollisuudet. Puolueiden rahoitus ja kirjanpito on korruption eliminoimiseksi määrättävä julkiseksi.

Esitykset suoralla kansanvaalilla valitun, puolueiden yläpuolella olevan presidentin aseman heikentämisestä on hylättävä.

Perustuslaillinen oikeusturva taattava
5) Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pahoin epäonnistunut tehtävässään valvoa perustuslakimme noudattamista ja kansalaisten oikeusturvan toteutumista. Näitä tehtäviä varten on asetettava poliittisesti riippumaton ja puolueeton perustuslakituomioistuin.

Kansalaisten tulee voida saattaa paitsi perustuslain loukkaukset myös julkishallinnon viranomaisten tai oikeuslaitoksen taholta kokemansa vääryydet perustuslakituomioistuimen käsiteltäväksi.

Kansalaisten on saatava lunastaa tarvitsemansa julkishallinnon ja oikeusasteiden päätökset ja muut asiakirjat valokopiokustannuksen hinnalla.

Kansalaisten peruspalvelut ja kunnallinen kansanvalta turvattava
6) Kuntien järjestämät peruspalvelut on turvattava valtionosuusjärjestelmän muutoksilla ja nostamalla 1990-luvun lamavuosina puolitetut valtion rahoitusosuudet lamaa edeltävälle tasolle. Tämä mahdollistaa varojen tuntuvan lisäämisen terveydenja vanhustenhoitoon sekä samalla hoitohenkilökunnan palkkojen korottamiseen.

Kuntien pakkoliitokset on torjuttava.

Suurimpiin kaupunkeihin ja kuntaliitoksen seurauksena syntyneisiin kuntiin on perustettava kunnallisvaalien yhteydessä valittavat, lähidemokratiaa toteuttavat kunnanosavaltuustot päättämään oman kunnanosansa asioista ja antamaan kunnanvaltuustolle lausunnot omaa kunnanosaa koskevista asemakaavaesityksistä.

Terve sosiaalinen markkinatalous keinottelukapitalismin tilalle
7) Maassamme on ryhdyttävä toteuttamaan suurten pääomien omistajien ehdoilla tapahtuvan keinottelukapitalismin sijasta oikeudenmukaisuuteen, heikoimpien aseman turvaamiseen ja vapaaseen yritteliäisyyteen perustuvaa tervettä sosiaalista markkinataloutta. Tämän sosialismin ja kapitalismin väliin sijoittuvan ns. kolmannen tien avulla voidaan maastamme kehittää sosiaalista demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta toteuttava hyvinvointivaltio, jonka jokainen kansalainen voi tuntea viihtyisäksi ja turvalliseksi kodikseen

Suomalaisten yritysten ulkomaille siirtäminen ja työpaikkojen lopettaminen on estettävissä pääomien maasta vientiä koskevilla rajoituksilla sekä yrityksiä tukevilla verohelpotuksilla ja EU:n kieltämillä, itsenäisesti toteutettavilla aluepoliittisilla toimenpiteillä.

Kaikkea keinottelua on estettävä maamme omalla, järkevällä lainsäädännöllä. EU:n pikkutarkoilla Suomeen sopimattomilla ja usein täysin typerillä säädöksillä se ei ole mahdollista.

Ulkomaille suuntautuvista pääoman siirroista perittävä, keinottelua estävä valuutansiirtovero, ns. Tobinin vero, on saatettava maassamme voimaan.

Oikeutta tulonjakoon
8) Suomalaisten köyhien määrä on EU-politiikan seurauksena kasvanut jo noin 600 000:een. Kaupunkien leipäjonot ovat lyhyessä ajassa pidentyneet kaksinkertaisiksi.

Naisten ja miesten tasa-arvo on toteutettava myös samanpalkkaisuutena.

Tuloeroja on kavennettava ja vähävaraisten asemaa parannettava.

Alle 12 000 euron vuositulot on vapautettava veroista. Lisäksi on pienituloisten asemaa parannettava alentamalla tuntuvasti elintarvikkeiden nykyistä 17 prosentin suuruista arvonlisäveroa tai poistamalla se kokonaan.

Eläkeläisten sortaminen lopetettava
9) Eläkeläisten tulot ovat jääneet huomattavasti jälkeen palkkakehityksestä ns. taitetun eläkeindeksin käyttöönoton takia. Sen seurauksena pieneläkeläiset elävät nälkärajalla. Tähän on saatava korjaus.

Pieniä eläkkeitä on huomattavasti korotettava ja otettava käyttöön riittävän toimeentulon takaava minimieläke. Taitetun eläkeindeksin käytöstä on luovuttava ja eläkkeiden ostovoima palautettava taitetun indeksin käyttöönottoa edeltävälle tasolle. Ylisuurille eläkkeille on asetettava yläraja.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta ahneuden tilalle
10) Työmarkkinatuen, työttömyyspäivärahan, vanhempainrahan minimitason samoin kuin kotihoidon ja omaishoidon tuen varassa elävien asema on yhtä huono kuin pieneläkeläisten. Tukien ostovoimaa on lisättävä. Byrokraattista työttömyysturvajärjestelmää on yksinkertaistettava. Kotihoidon ja omaishoidon tukea on korotettava. Kotona lapsia hoitaville on järjestettävä eläketurva.

Työmarkkinoille on syntynyt uusi yhteiskuntaluokka, prekariaatti. Se koostuu kansalaisista, jotka tekevät ns. epätyypillisiä tai tilapäisiä pätkätöitä. Heidän asemaansa työmarkkinoilla on pikaisesti parannettava.

11) Vallitsevan köyhyysongelman poistamiseksi on toteutettava ns. valikoitu perustulojärjestelmä, joka rohkaisee toimeliaisuuteen ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa. Sen piiriin kuuluisivat esim. pienituloiset eläkeläiset, nykyisin työttömyystuen ja erilaisten sosiaalitukien varassa elävät sekä opiskelijat ja prekaarit eli pätkätyöläiset. Se ei siis olisi mikään kallis kansalaistulotai kansalaispalkkajärjestelmä, jossa tukea jaettaisiin myös rikkaille ja hyvin toimeentuleville. Se vähentäisi nykyisin suurta valtion ja kuntien sosiaalihenkilöstön tarvetta ja toisi näin säästöjä julkisiin menoihin.

Toimeliaisuuteen kannustavassa valikoidussa perustulojärjestelmässä maksettaisiin tuen saajille kuukausittain tietynsuuruinen perustulo. Tämän lisäksi tuensaaja voi ansaita verottomia työtuloja tiettyyn rajaan saakka ja vasta sen ylittäviä tuloja verotettaisiin.

Lapsiperheiden toimeentulo turvattava
12) Yksinhuoltajaperheiden ja muiden lapsiperheiden toimeentulo ei saa jäädä köyhyysrajan alapuolelle.

Vanhemmilla tulee olla vapaus ja mahdollisuus valita lapselleen joko kunnallinen päivähoito tai kotihoito tasavertaisina vaihtoehtoina. Hoitomaksut on pidettävä kohtuullisina. Päivähoitoryhmien kokoa ei saa suurentaa.

Terveydenhoidon epäkohdat korjattava
13) Terveydenhoidon rakenteita on järjestettävä uudelleen siten, että nykyinen kilpailutilanne kuntien yksin ylläpitämien terveyskeskusten ja yhdessä muiden kuntien kanssa ylläpitämien sairaanhoitopiirien omistamien keskussairaaloiden kesken poistuu. Nykytilanne aiheuttaa sen, että osa hoitoa tarvitsevista jää ilman sitä.

Leikkauksiin ja muuhun hoitoon on voitava päästä nykyistä nopeammin. Lääkäreitä ja muuta hoitohenkilökuntaa on saatava tarvetta vastaava määrä koulutuspaikkoja lisäämällä ja palkkaehtoja parantamalla.

Terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut on pidettävä kohtuullisina.

Terveydenhoidossa on entistä enemmän panostettava myös ennalta ehkäisevään terveydenhoitoon, kuten tiedottamiseen terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkityksestä samoin kuin tupakoinnin sekä alkoholin ja huumeiden käytön terveyttä vahingoittavista seurauksista.

Vanhuksista ja vammaisista pidettävä huolta
14) Vanhusten ja vammaisten hoidon ja huolenpidon tasosta ei saa millään perusteella tinkiä.

Seniori-kansalaisille on järjestettävä heidän tarvitsemansa kotipalvelut ja mahdollisuus siirtyä ns. tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon. Hoito- ja palvelumaksut on pidettävä kohtuullisina.

Sotaveteraaneille ilmaiset palvelut
15) Sotainvalidien ja muiden sotaveteraanien terveydenhoito, kuntoutus ja matkustaminen julkisissa kulkuvälineissä on tehtävä maksuttomaksi.

Kaikille työttömille on järjestettävä työtä
16) Julkisen vallan eli valtion ja kuntien on huolehdittava siitä, että kaikki työttömät saavat työtä. Sitä varten on luotava uusi työllistämistukijärjestelmä. Työstä on maksettava vähintään lailla säädettävä minimipalkka, jonka tulee antaa kohtuullinen toimeentulo.

Säädös jokaisen kansalaisen oikeudesta työn saantiin on sisällytettävä maamme perustuslakiin. Säädöksen toteuttaminen on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun työllisyyspolitiikasta huolehditaan kansantaloutemme kokonaisedun eikä suuryritysten ja suursijoittajien ehdoilla, niin kuin EU-Suomessa tapahtuu.

Vasta sen jälkeen kun nuorisotyöttömyys on maastamme poistettu on perusteltua puhua ulkomaisen työvoiman tarpeesta. Ulkomaisen työvoiman käytössä on noudatettava suomalaisia työehtoja. Tämä mahdollistaa huolehtimisen siitä, ettei ulkomaisten työntekijöiden palkkoja dumppaamalla syrjäytetä suomalaisia työntekijöitä.

Työttömien kansalaisoikeuksien toteutumista valvomaan on asetettava työttömien oikeusturvavaltuutettu.

Kohtuuhintainen asunto jokaiselle
17) Kohtuuttoman korkeiksi kohonneita asuntojen hintoja ja muita asumiskustannuksia on alennettava toteuttamalla seuraavat toimenpiteet:

Siirrytään asuntojen tuottajien ja pankkien ehdoilla toteutettavasta asuntopolitiikasta asunnontarvitsijoiden ja samalla asunnon maksajien ehdoilla tapahtuvaan asuntotuotantoon.

Kilpailua asuntorakentamisessa ja asuintalojen saneerauksessa lisätään ja selvitetään korruption vaikutus siihen, että monissa kunnissa tontteja ja saneeraustehtäviä annetaan tietyille suosikeille.

Kuntien myydessä tai vuokratessa maata asuntotuotantoon noudatetaan samaa avoimuutta kuin julkisissa hankinnoissa.

Nykyinen asunnontarvitsijat pankkeihin sitova asuntotorpparijärjestelmä lopetetaan. Toteutetaan ensisijaisesti asunnontarvitsijoiden tarpeita palveleva asuntojen rahoitus- ja lainoitusjärjestelmä.

Valtion ja kuntien asuntolainoja lisätään ja niiden korkoa alennetaan.

Kunnat velvoitetaan luovuttamaan määrätty osa myymistään ja vuokraamistaan asuntotonteista asukkaiden omajohtoiseen tai omatoimiseen asuntotuotantoon.

Estetään kohtuuttomat vuokrat asettamalla vuokrille kunta- ja aluekohtaiset ylärajat.

Vuokralaisdemokratiaa kehittämällä vuokratalojen asukkaille annetaan todelliset mahdollisuudet vaikuttaa asumistaan koskevien asioiden hoitoon.

Yritystoiminnan esteet poistettava
18) Pienyrittäjyyden ja yleensä yritystoiminnan edellytyksien parantamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi on työnantajalta perittävät työn sivukulut poistettava ja vastaavat maksut kerättävä oikeudenmukaisemmalla tavalla, tuotannon määrän perusteella. Tällöin työvoimavaltaiset yritykset eivät tässä suhteessa enää olisi pääomavaltaisia yrityksiä huonommassa asemassa.

Pienyritysten syntymisen ja toimintaedellytysten parantamiseksi arvonlisäveroa ei tule periä lainkaan alle 100 000 euron vuotuisesta liikevaihdosta.

Sukupolvenvaihdoksen toimeenpanoa yrityksissä on helpotettava.

Valtion yritysten eli kansalaisten omistamien yritysten myynti on lopetettava.

Aluepolitiikalla parannettava maaseudun ja kehitysalueiden elinehtoja
19) Koko maa on pidettävä asuttuna. On ryhdyttävä toteuttamaan maaseudun ja kehitysalueiden elinkeino- ja kulttuurielämää edistävää aluepolitiikkaa.

Maan kaikki osat tulee säilyttää julkisen joukkoliikenteen piirissä.

Tie- ja rataverkostoa hoidettaessa on huolehdittava koko maasta, myös syrjäseutujen paikallisteiden kunnosta ja rakentamisesta.

Suomalaisen talonpojan vapaus palautettava
20)Perheviljelmien olemassaolo sekä puhtaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuotanto on Suomessa turvattava. Tavoitteeksi on asetettava EU-politiikan seurauksena menetetyn elintarvikeomavaraisuuden uudelleen saavuttaminen.

Maa- ja metsätalousmaalle ei saa määrätä kiinteistöveroa. Maa- ja metsätalousmaan sekä rantojen siirtyminen ulkomaiseen omistukseen on estettävä.

Geenimanipuloitujen elintarvikkeiden ja raaka-aineiden tuonti on kiellettävä.

Isänmaan parturit vaaleissa vastuuseen teoistaan
21) Maassamme on tapahtunut EU-politiikan seurauksena yhteiskunnallinen uusjako kansan enemmistön kustannuksella rikastuneeseen yläluokkaan ja muihin kansalaisiin. Samalla kun nykyinen hallitus ja eduskunta ovat suosineet rikasta yläluokkaa helpottamalla sen verotusta ja myöntämällä sille monia etuuksia, ne ovat jatkaneet 1990-luvun lamavuosina aloittamaansa terveyden- ja vanhustenhoitoon sekä moniin muihin kansalaisten enemmistön kannalta elintärkeisiin toimintoihin ja palveluihin kohdistuvaa määrärahojen leikkauspolitiikkaa. Näin on menetelty huolimatta siitä, että kansantuote on Suomessa nyt suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin.

Näin harjoitetun EU-politiikan seurauksena maamme tiestö ja rautatieverkko rapautuvat. Posti ja VR on yhtiöitetty. Tiehallinto on liikelaitostettu. Tämän seurauksena niiden palvelutaso on heikentynyt. Suomen armeijaa ja muita valtion laitoksia saneerataan ja kilpailutetaan. Varuskuntia suljetaan ja kertausharjoituksia vähennetään murto-osaan aikaisemmasta määrärahojen puutteeseen vedoten. Rahaa tuntuu riittävän vain EU:n perimiin jatkuvasti kohoaviin maksuihin. Säästöjä tavoitellaan valtion ns. tuottavuusohjelmalla leikkaamalla laitosten henkilöstömenoja mm. siten, että eläkkeelle siirtyneen tilalle ei palkata uutta työntekijää. Tämä on johtamassa kestämättömään tilanteeseen esim. poliisi- ja oikeuslaitoksessa sekä yliopistoissa.

Työntekijöiden työtaakka ja epävarmuus tulevaisuudesta sekä tästä johtuva turvattomuus ovat jatkuvasti lisääntyneet EU-vallan aikana.

Nykytilanteen korjaaminen on mahdollista vain siten, että sen aikaansaaneet ja siitä vastuussa olevat kansanedustajat jätetään valitsematta uuteen eduskuntaan ja heidän tilalleen valitaan henkilöt, jotka toimivat Suomen kansan eikä EU:n ja sitä kannattavan rikkaan yläluokan palvelijoina.

Rikollisuutta torjuttava rajavalvonnalla
22) Itsenäisen maan oikeuksiin kuuluva rajavalvonta on palautettava kaikille rajoillemme ja näin tehostettava toimia huume- ja muun rikollisuuden torjumiseksi sekä kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi.

Oikeudenmukaisuutta verotukseen
23) Paluu sosiaalisesti oikeudenmukaiseen suomalaiseen hyvinvointivaltioon edellyttää verotuksen uudistamista seuraavilla toimenpiteillä:

Työ- ja eläketulon ohella myös pääomatuloja on verotettava progressiivisesti, jolloin pienten pääomatulojen veroprosenttia alennetaan ja suurten korotetaan nykyisestä.

Työ- ja eläketulojen verotus on muutettava pääomatulojen verotusta lievemmäksi.

Sairauden ja terveydenhoidon kustannukset lääkekulut ja hammashoito mukaan lukien samoin kuin työmatkakulut sekä oman asunnon hankkimiseksi otetun lainan korkokulut on hyväksyttävä verotuksessa kokonaisuudessaan vähennyskelpoisiksi.

Pienituloisten elinehtojen parantamiseksi on elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettava. Se on kokonaan poistettava leivältä, maidolta sekä terveyden kannalta tärkeiltä hedelmiltä ja vihanneksilta.

Perintöveroa tulee periä vain siltä osalta perintöä, joka ylittää 200 000 euroa.

On selvitettävä mahdollisuudet ottaa pieni- ja keskituloisten verotusta keventävä progressio käyttöön myös kunnallisverotuksessa.

Eduskunnan tekemä päätös varallisuusveron poistamisesta on otettava uuteen käsittelyyn. Varallisuusveron perimisen alarajaa on mahdollista nostaa, mutta sitä on perittävä edelleen suuromistajilta.

Kiinteistöverolle säädettyä ylärajaa on tuntuvasti alennettava. Tätä veroa ei tule määrätä maa- ja metsätalousmaalle.

Työvoimavaltaisten yritysten verotusta on kevennettävä siirtymällä tuotannon perusteella tapahtuvaan verotukseen.

Arvonlisäveron periminen alle 100 000 euron liikevaihdosta on lopetettava.

Apua ylivelkaantuneille
24) Ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa asemaa on parannettava.

Pankkien oikeutta realisoida vakuus yksityisen kansalaisen tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin tai vakuuden arvon laskiessa on lailla rajoitettava.

Uutena ilmiönä lainamarkkinoille ovat ilmaantuneet ns. nettipankit, jotka myöntävät lyhytaikaista lainaa kiskurikorolla. Tällainen jopa satojen prosenttien vuosikoron periminen on lailla kiellettävä.

TV-lupamaksu poistettava
25) TV-lupamaksun periminen on radiolupamaksun tavoin poistettava ja Yleisradion toiminta rahoitettava verovaroista.

Television ja radion käyttö vallassa olevien puolueiden propagandavälineenä on estettävä säädöksellä, jonka mukaan toimittajaksi palkattava henkilö ei saa olla kuulunut kahden työsuhteen alkamista edeltäneen vuoden aikana mihinkään puolueeseen.

Jokaisen tv- ja radiokanavan toimilupaan on sisällytettävä vaatimus kaikkien kansanvallan ja kansalaisten tasa-arvoisuuden hyväksyvien puolueiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kestävän kehityksen ja puhtaan ympäristön puolesta
26) Jatkuvan talouskasvun tavoittelu on vahingollista, koska se tuhoaa peruuttamattomasti luonnonvaraperustaa. Jatkuvan kasvun asemesta on keskeiseksi tavoitteeksi otettava ekologisesti kestävä kehitys ja tasapaino. Niille rakentuva talous koituu kansalaisten, koko ihmiskunnan ja luonnon hyväksi.

Käsitys, että jatkuva talouskasvu on ratkaisu suurtyöttömyyteen, on virheellinen. Se ei vähennä työttömyyttä, vaan lisää sitä silloin, kun kasvu perustuu tuotannon tehostamiseen ja automatisointiin.

Natura 2000-suojeluohjelman toteuttaminen on keskeytettävä ja ohjelma otettava uuteen käsittelyyn. Tämän tulee tapahtua ottamalla huomioon maanomistajien oikeutetut edut. Niihin kuuluu myös menetystä vastaavien korvausten suorittaminen.

Asuin- ja työympäristön viihtyvyydestä ja terveellisyydestä ei saa tinkiä. Puistojen ja viheralueiden säilyminen sekä ilman ja vesien puhtaus on turvattava selkeillä lainsäädöksillä.

Sähköisen raideliikenteen osuutta kuljetuksista on lisättävä.

On toteutettava sellainen metsien suojelu- ja hoito-ohjelma, jolla turvataan talousmetsien hyvä hoito ja ekometsätaloudelliset näkökohdat. Metsien suojelu tulee toteuttaa ottamalla huomioon sekä metsänomistajien että yhteiskunnan etu. Puuta ostavien metsäyhtiöiden toiminta puun hinnan metsänomistajien vahingoksi määräävänä kartellina on estettävä.

Toimiluvat asukkaiden terveyttä vahingoittavaan ja asuinympäristöä tuhoavaan uraani- ym. kaivostoimintaan on hylättävä.

Kotimaiset uusiutuvat energialähteet käyttöön
27) Maamme energiahuollon tulee perustua ensisijaisesti kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen.

Luonnonympäristölle aiheutettua kuormitusta on vähennettävä. Kohtuuhintaista joukkoliikennettä on kehitettävä ja lisättävä edistämällä saasteettomaan tuotantoon siirtymistä ja sakottamalla saastepäästöistä.

Ulkomaisten ydinjätteiden sijoittaminen maahamme on estettävä.

Suomen kansan voima on sivistyksessä
28) Yliopistojen sekä muiden korkeakoulujen ja oppilaitosten samoin kuin tieteenharjoittajien ja taiteilijoiden resurssit ja luovan toiminnan edellytykset on turvattava. Ulkomaisilta opiskelijoilta on perittävä Suomessa samat maksut kuin suomalaisilta opiskelijoilta ulkomailla.

Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista sekä aikuiskoulutuksen tarpeista on huolehdittava tasapuolisesti maan kaikissa osissa. Suunnitelmista lakkauttaa korkeakouluja on luovuttava.

Peruskoulun ja lukion opetusryhmien koko ja koulumatkojen pituus on pidettävä kohtuullisina. Yhteiskuntatietouden ja taideaineiden opetusta on lisättävä nykyisestä. Historian ja yhteiskuntaopin oppikirjojen tulee perustua totuuteen eikä poliittisen vallan käyttäjien edustamien käsitysten myötäilyyn.

Tunnustuksellinen uskonnon opetus on koulujen opetusohjelmassa säilytettävä.

Kirjastopalveluista on huolehdittava kaikkialla maassa lisäämällä kirjastojen määrärahoja. Myös kansalaisten omaehtoista kulttuuri-, harrastus-, urheilu- ja liikuntatoimintaa on tuettava.

Itsenäisyyspuolueen kansainväliset tavoitteet
1) Suomen on toimittava YK:ssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä aktiivisesti ja itsenäisesti rauhan turvaamiseksi, köyhyyden poistamiseksi sekä oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteuttamiseksi.

2) Liittoutumattomuus ja puolueettomuus ovat välttämättömät edellytykset, jotta kansainvälisten kiistojen osapuolet voivat tuntea riittävää luottamusta maatamme kohtaan. Ilman sitä on mahdotonta toimia sovittelijana kansainvälisissä kiistoissa. Niin kauan kuin maamme on liitettynä EU:hun tähän ei ole mahdollisuutta toisin kuin esim. 1970-luvulla, jolloin Suomi järjesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen.

3) Suomen on osallistuttava YK:n edellyttämällä tavalla kansainväliseen yhteistyöhön kehitysmaissa vallitsevan köyhyyden poistamiseksi ja pakolaisongelmien ratkaisemiseksi.

Maamme on toimittava pakolaispolitiikassa kansainvälisten sopimusten mukaisesti ja itsenäisesti.

Maahanmuuttopolitiikan on perustuttava siihen, että siirtolaiset tulevat tänne hankkiakseen omalla työllään toimeentulonsa ja integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Maahanmuuttajien integroitumisen helpottamiseksi ja syrjäytymisen estämiseksi on heille järjestettävää suomen kielen sekä suomalaisen tapa- ja muun kulttuurin opetusta lisättävä.

Vakaviin rikoksiin syyllistyneet ja tuomitut maahanmuuttajat, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta, on rangaistuksen kärsittyään karkotettava maasta ja mikäli mahdollista lähetettävä kärsimään rangaistuksensa lähtömaassaan.

4) Suomen on oltava omalta osaltaan mukana ilmaston muutoksen torjumisessa mm. siirtymällä fossiilienergian käytöstä uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

5) Suomen on toimittava kansainvälisessä yhteistyössä sen puolesta, että kaikille valtioille sekä tunnustetaan oikeus että asetetaan velvollisuus huolehtia elintarvikkeiden tuottamisesta ja mahdollisuuksien mukaan elintarvikeomavaraisuudesta. Tämä on välttämätöntä nälänhädän ja köyhyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi maailmasta.