Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KA/295

Köyhien asialla

Omantunnon ääni - Köyhien asialla


  • Puolue: Köyhien asialla
  • Otsikko: Omantunnon ääni - Köyhien asialla
  • Vuosi: 2008
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kuntavaalit 2008

Pienen ihmisen puolesta Suurella Sydämellä

Omantunnon ääni - Köyhien asialla

Yhteiskunnan jakautuminen estettävä

Yhteiskunta on tämän päivän Suomessa jakautumassa yhä enenevässä määrin köyhiin ja rikkaisiin heikompiosaisia syrjivän päätöksenteon johdosta. Köyhien Asialla haluaa estää jakautumista ja edistää inhimillisyyttä yhteiskunnassa. Ahneus ja oman edun loputon saalistus on estettävä. Inhimillisyyden edistäminen on jokaisen aloitettava itsestään. Päättäjien on oltava hyvänä esimerkkinä kansalaisille. Yhteiskunnassa, jossa kuilu kansalaisten varallisuuden ja kohtelun suhteen on suuri, ei lopulta ole kenenkään hyvä asua.

Puolueen tarkoituksena on koota yhteen köyhien eläkeläisten, työttömien, nuorten, opiskelijoiden, lapsiperheiden ja muiden yhteiskunnan heikossa asemassa olevien voimat valtakunnalliseen ja paikalliseen politiikkaan ja päätöksentekoon osallistumista varten.

Arvopohja

Arvopohjamme on kristillinen. Maailma ja ihminen ovat Jumalan luomia. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen arvo. Ihmisellä on myös vastuu omasta toiminnastaan Jumalaa, kanssaihmisiä ja luontoa kohtaan. Köyhyys voi koskettaa ketä tahansa. Kukaan ei voi varautua sairauteen. Se voi tapahtua sinulle. Köyhyys ei ole vain oppimattomien ongelma. Arvopohjaamme kuuluu huoli toisista ihmisistä ja halu auttaa. Ihmisarvo on aina tärkeämpi kuin markkina-arvo.

Valtio ja kunta

Kuntien vastuulla on pääsääntöisesti omien palvelujensa järjestäminen ja ne voivat järjestää palvelunsa niille sopivalla tavalla. Kuitenkin kuntien menoista n. 80 % on lakiin perustuvia. Vanhasen hallituksen tekemien päätösten mukaisesti valtionvelkaa on lyhennetty, mutta kuntien velka on lisääntynyt ja kuntien väliset tasa-arvoerot suurentuneet. Kuntaveroprosentti vaihtelee 16 ja 21 prosentin välillä. Valtio ei saa hoitaa asioita niin, että se asettaa kunnille lisää tehtäviä, mutta ei anna lisää rahoitusta. Jouduttaessa nostamaan tuloveroprosenttia kunnassa, se kohdistuu eniten pieni- ja keskituloisille. Näin myös kunnan asukkaiden tasa-arvo heikentyy. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy onkin kuntien tärkeä tehtävä.

Koti ja perhe

Koti muodostaa yhteiskunnan perusyksikön. Vastuullinen vanhemmuus antaa hyvät lähtökohdat perheen hyvinvoinnille. Lapsia on rakastettava ja heidät on hyväksyttävä omine erilaisine persoonallisuuksineen, mutta heille on opetettava jo kotona myös vastuullisuutta muita ihmisiä kohtaan. Kasvattajan oma esimerkki on paras kasvatuskeino ja ohje. Asioiden pysyvyys saa lapsessa aikaan turvallisuuden tunnetta ja antaa mahdollisuuden vahvan identiteetin kasvuun myöhempää elämää varten.

Vanhemmille on suotava mahdollisuus hoitaa lapsia kotona kou luikään saakka niin halutessaan. Silloin kotihoidon tukea pitäisi saada kouluikään asti. Työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava. Lasten hoitaminen kotona on tärkeää työtä ja siitä on kerryttävä eläkettä. Lapsia on suojeltava paitsi fyysiseltä väkivallalta myös median taholta tulevalta henkiseltä väkivallalta.

Koulutus

Koulutuksen tasosta on pidettävä huolta mm. pitämällä opetusryhmät tarpeeksi pieninä. Erityisoppilaiden määrä on paikoitellen jopa 10 %. Oppilailla on oltava mahdollisuus terveydenhoitajan luona käyntiin ainakin kerran vuodessa, jotta ongelmat huomattaisiin ajoissa. Koulukiusaamiseen on puututtava radikaalisti heti kun sellaista huomataan. Sekä kiusaajien että kiusattujen vanhemmat on otettava mukaan asioiden käsittelyyn.

Toimivat lähikoulut on pidettävä toiminnassa. Halukkaille on taattava oikeus saada koulutusta esimerkiksi kristillisen koulutuksen muodossa. Ammattikoulutuksen tärkeyttä on korostettava.

Opiskelu on pidettävä maksuttomana suomalaisille. Ulkomaa laisilta opiskelemaan tulevilta voidaan periä maksu yliopisto-opinnoista, koska Suomella ei ole varaa kouluttaa ulkomaalaisia, jotka sitten suurelta osin vievät i lmaiseksi hankkimansa tietotaidon pois Suomesta. Perheellisten opiskelijoiden tukemista on lisättävä, jotta opiskeluja ei tarvitse keskeyttää perheen kasvaessa.

Peruspalvelut

Koko maa on pidettävä elinvoimaisena ja omavaraisena. Hyvät ja riittävät perus- ja erityispalvelut on turvattava koko maassa. Virastoja tulisi hajasijoittaa eri puolille maata. Jokaisella riittävän asukasmäärän omaavalla kunnalla tulee olla omat palvelut lähellä asukkaita Isot kunnat eivät välttämättä ole hyvä ratkaisu palvelujen turvaamiseksi.

Terveydenhuolto

Hoitohenkilökunnan palkkoja on nostettava ja virkoja vakinaistettava. Julkisella sektorilla on oltava päävastuu terveyspalvelujen tuottamisesta. Ostopalveluita voidaan käyttää, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia ja jos niiden kautta voidaan jonoja purkaa. Esim. mielenterveyspotilaiden hoitotakuu täytyy saada toteutumaan. Ennalta ehkäisy olisi aloitettava jo kouluterveydenhoidossa.

Työllisyys

Jokaisella on oikeus työhön Suomen lain mukaan. Työllisyyden takaamiseksi työpaikat on pidettävä kotimaassa ja siellä, missä ihmiset asuvat. Jos on pakko käydä työssä kotikunnan ulkopuolella, asuntoasiain kohdalla on saatava helpotuksia esim. verotuksessa.

Valtion tuki on poistettava ja perittävä takaisin niiltä yhtiöiltä, jotka siirtävät tuotantonsa ulkomaille. Työaikajoustojen mahdollisuutta on parannettava. Pätkätyöt on vakinaistettava sen sijaan, että työ päätetään ja taas tilalle palkataan uusi työntekijä. Pätkätyöstä on myös kerryttävä eläkettä.

Ikärasismi on poistettava työmarkkinoilta ja kokemus asetettava sille kuuluvaan arvoon. Tilapäistöiden vastaanottaminen on tehtävä työttömille helpommaksi ja karenssit on poistettava. Omaishoitajille on maksettava kunnon palkka ja siitä on kerryttävä eläkettä.

Vammaiset

Vaikeavammaisten oikeus avustajaan on toteutettava. Omaishoidon tuki on saatava lakisääteiseksi ja maksatus Kelalle . Vammaisten työllistämiseen tarvitaan kannustusta ja valtion tukia. Vammaiset on otettava mukaan tilojen ja ympäristön suunnitteluun.

Tasa-arvo

Naisia on kohdeltava työnhakijoina tasavertaisesti ilman spekulointia mahdollisesta äitiydestä. Perheenlisäyksen johdosta työnantajalle syntyvät kustannukset on tasattava isän ja äidin työnantajan kesken. Samasta työstä sama palkka miehille ja naisille. Naisvaltaisten alojen palkkoja korotettava.

Perusturva

Sosiaaliturvan ostovoima on pidettävä kyllin korkealla sitomalla se indeksiin. Työttömän tulisi perusturvassaan joutua turvautumaan toimeentulotukeen vain poikkeustapauksessa. Siten vähentyisi luukulta toiselle juokseminen ja siitä syntyisi suuret yhteiskunnalliset säästöt.

On huolehdittava siitä, ettei satunnaisten pätkätöiden vastaanottaminen aiheuta tukien menetystä Toimeentulotuen hakijoita on yksineläjiä noin 77 prosenttia. Heidän osuutensa vaikeimmissa olosuhteissa elävistä on suuri ja tähän tilanteeseen on myös kiinnitettävä huomiota.

Seniorit

Vanhusten inhimillinen hoito on maan ja kuntien kunnia-asia. Jos laitoshoito on tarpeellista, se on tapahduttava omalla paikkakunnalla tai siellä, missä hänellä on läheisiä ihmisiä. Vanhusten hoitajia on palkattava lisää tuhansia ja hoitajien palkkoja korotettava. Pienellä koulutuksella voitaisiin kouluttaa vapaaehtoisia avustajia hoitotyöhön. Omaishoidon tuki on saatava lakisääteiseksi koko maassa. Omaishoitajille on kerryttävä eläkettä työstään.

Eläkkeet

Kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus on hyvitettävä. Se ei ole mahdoton tehtävä, vaikka niin yritetään väittää. Säädetäänhän eläkkeitä muutenkin miten halutaan. Esimerkkinä kansanedustajien hyvä eläke jo lyhyenkin kauden jälkeen. Kansaneläkkeen alaraja on nostettava 1000 euroon/kk, ja indeksijärjestelmän on seurattava ansiotulokehitystä. Korotus täytyy tapahtua jo tällä vaalikaudella.

Pienemmällä eläkkeellä ei tule toimeen. Esim. nuoren sairastuessa hänelle ei ole ehtinyt juurikaan kertyä muuta eläkettä. Monien suomalaisten kohdalla tapahtuva suurten eläkkeiden nostaminen samanaikaisesti suurten palkkojen kanssa on estettävä.

Yritystoiminta

Yritystä perustettaessa starttirahaa on maksettava kyllin kauan, esim. yhden vuoden.

Työnantajakulut voivat tulla voimaan vasta yrityksen kasvaessa ja vakiintuessa.

Starttirahaa on voitava hakea myös silloin, kun on maksuhäiriömerkintä.

Maataloutta pitäisi voida harjoittaa koko Suomessa. Maatalousväestön sosiaaliturvaa on kehitettävä muiden ammattikuntien tasolle.

Asuntotuotanto ja kaavoitus

Asuntoalueet on kaavoitettava ja asunnot tuotettava kunnissa asukkaiden ehdoilla. Rakentamisessa käytettävä maalaisjärkeä. Jokaiselle kunnan asukkaalle on turvattava asunto. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi korruptio on poistettava. Sitä voidaan poistaa asuntotuotannosta kilpailuttamalla ja seuraamalla, ettei tontteja ja rakennustoimia anneta aina vain tietyille tahoille.

Liikennejärjestelyt

Joukkoliikennettä on kehitettävä kunnissa läpi maan. Ilmastonmuutos ei kestä enempää kasvavaa yksityisautoilua. Asukkaiden, joilla ei omaa autoa ole, on saatava matkustaa hyvin järjestetyllä joukkoliikenteellä. Matkalippujen hintoja on laskettava, jotta joukkoliikenteeseen siirtyminen tuntuisi kannattavalta myös nykyisin yksityisautoja käyttäville. Ympäristöystävällisiä polttoaineita käytettävä enemmän.

Verotus

Ruuan arvonlisäveroa on laskettava tuntuvasti. Alle 1000 euron kuukausitulot on oltava verottomia.

Tuloverokevennykset suunnattava erityisesti pieni- ja keskituloisille palkansaajille.

Elämiseen välttämättömistä asioista kuten omaan käyttöön tarkoitetusta asunnosta ei pitäisi joutua maksamaan perintöveroa. Hyvin lyhytaikaisten omistusten luovutusveroa on kiristettävä.

Alkoholiveroa on korotettava kaikilta osin alkoholin käytön suurten haittojen takia.

Autoverotus pitäisi muuttaa käyttöperusteiseksi, luontoystävällisiä polttoaineita suosivaksi.

Suurten pääomien liikkuminen maasta toiseen ilman verotusta on estettävä ja pääomalle on asetettava ns. Tobinin vero.

Kulttuuri

Kulttuurikasvatus on aloitettava lapsista ja kouluista. On pidettävän huolta siitä, että kouluissa ei luovuta suomalaisesta kulttuurista, vaan joulujuhlat pidetään ja virret lauletaan muista ehkä läsnä olevista kulttuureista huolimatta. Kulttuuriharrastusten maksut on pidettävä kohtuullisina, jotta kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua. Kirjastoja ei tule lakkauttaa tai vähentää, sillä jokaisella pitää olla mahdollisuus kirjastopalveluihin. Liian kalliiden rakennusten kuten esim. musiikki- ja teatteritalojen rakentamista tulee välttää, koska se rasittaa liikaa monien kuntalaisten jo nytkin kireää taloutta. Liikuntaharrastuksia tulee kunnissa tarjota kaikille kohtuulliseen hintaan.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajat pitäisi sijoittaa eri puolille maata paremman integroitumisen takaamiseksi. Maahanmuuttajien taidot on otettava käyttöön. Heidät on saatava mahdollisimman nopeasti omaksumaan suomen kieli ja tavat. Suvaitsevaisuus maahanmuuttajia kohtaan ei kuitenkaan tarkoita omasta suomalaisesta kulttuurista tai uskonnosta luopumista tai sen väheksymistä.

Kehitysaputyö

Kehitysavun toimittaminen kaukana oleville kärsiville on tärkeää, ja on huolehdittava siitä, että apu menee perille ja oikeaan paikkaan. Mutta on pidettävä yhtä lailla huolta siitä, että myös omassa maassamme olevia satoja tuhansia köyhiä, kärsiviä ja nälkäänäkeviä autetaan.

Energia

On pyrittävä pois riippuvuudesta Venäjän energiasta. Uusiutuva, kotimainen energiatuotanto ja biopolttoaineet (tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, pelletit) ovat paras vaihtoehto. Lisäydinvoiman rakentaminen ei ole välttämätöntä.

Luonto ja ympäristö

Ilmastonmuutoksen vähentämiseksi tarvitaan aktiivisia toimia. Luonnon ja ympäristön hyvinvointia on vaalittava. Rehevöityneiden vesistöjen kunnostukseen on kiinnitettävä huomiota. Saasteiden tuottajat on asetettava korvausvelvollisiksi silloin kun tekijät tiedetään.

Politiikka

Virkamiehet ovat tärkeitä toimijoita kunnissa. Virkoja täytettäessä on otettava huomioon ratkaisevana tekijänä pätevyys, ei puoluekanta. Luottamustoimissa täytyy voida äänestää omantunnon mukaan, eikä ryhmäkurin pidä sitoa täysivaltaisten ihmisten toimintaa. Rehellisyys ja vastuullisuus ovat tärkeimmät politiikan toimijan arvot. Poliittiset päätökset on tehtävä tasa-arvoisesti päätöksenteon kohteena olevien kuntalaisten varallisuudesta riippumatta. Niin kunnan kuin koko maankin tärkeissä ja suurissa asioissa on järjestettävä kansanäänestys.