Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KA/299

Köyhien asialla

Kunnallisvaalit 2012: Veroparatiisit pannaan – vaalit rehellisiksi


  • Puolue: Köyhien asialla
  • Otsikko: Kunnallisvaalit 2012: Veroparatiisit pannaan – vaalit rehellisiksi
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Köyhien Asialla rp

www.koyhienasialla.fi

Kunnallisvaalit 2012

Veroparatiisit pannaan – vaalit rehellisiksi

Yhteiskunnan luokkiin jakautumisen jatkuminen on pysäytettävä

Yhteiskunta on Suomessa jakautunut köyhiin ja rikkaisiin heikompiosaisia syrjivän päätöksenteon johdosta. Köyhien Asialla haluaa pysäyttää jakautumista ja edistää inhimillisyyttä yhteiskunnassa. Ahneus ja oman edun loputon saalistus on estettävä. Inhimillisyyden edistäminen on jokaisen aloitettava itsestään. Päättäjien on oltava hyvänä esimerkkinä kansalaisille. Yhteiskunnassa, missä kuilu kansalaisten varallisuuden ja kohtelun suhteen on suuri, ei lopulta kenenkään ole hyvä asua.

Arvopohja

Arvopohjamme on kristillinen. Maailma ja ihminen ovat Jumalan luomia. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen arvo. Ihmisellä on myös vastuu toiminnastaan Jumalaa, kanssaihmisiään ja luontoa kohtaan. Köyhyys ei ole vain oppimattomien ongelma. Arvopohjaamme kuuluu huoli toisista ihmisistä ja halu auttaa. Ihmisarvo on aina tärkeämpi kuin markkina-arvo.

Valtio ja kunta

Kuntien vastuulla on pääsääntöisesti omien palvelujensa järjestäminen, ja ne voivat järjestää palvelunsa niille sopivalla tavalla. Valtion antaessa kunnille lisää tehtäviä, sen täytyy antaa myös lisää rahoitusta. Jos veroprosenttia joudutaan nostamaan, se kohdistuu eniten pieni- ja keskituloisiin. Näin myös kunnan asukkaiden tasa-arvo heikentyy. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy onkin kuntien tärkeä tehtävä. Kuntauudistukset on tehtävä vaapaaehtoista tietä. Suurissa kunnissa kyky tarjota lähipalveluja heikkenee.

Koti ja perhe

Koti muodostaa yhteiskunnan perusyksikön. Vastuullinen vanhemmuus antaa hyvät lähtökohdat perheen hyvinvoinnille. Lapsia on rakastettava ja heidät on hyväksyttävä omine erilaisine persoonallisuuksineen, mutta heille on opetettava jo kotona myös vastuullisuutta muita ihmisiä kohtaan. Kasvattajan oma esimerkki on paras kasvatuskeino ja ohje. Asioiden pysyvyys saa lapsessa aikaan turvallisuuden tunnetta ja antaa mahdollisuuden vahvan identiteetin muodostumiseen myöhempää elämää varten.

Vanhemmille on suotava mahdollisuus hoitaa lapsia kotona kouluikään asti niin halutessaan. Siksi kotihoidon tuki pitäisi saada kouluikään asti. Työn ja perheen yhteensovittamista on helpotettava. Lasten hoitaminen kotona on tärkeää työtä ja siitä on kerryttävä eläkettä. Lapsia on suojeltava paitsi fyysiseltä väkivallalta, myös esim. median taholta tulevalta henkiseltä väkivallalta.

Koulutus

Koulutuksen tasosta on pidettävä huolta mm. pitämällä opetusryhmät tarpeeksi pieninä. Erityisoppilaiden määrä on paikoitellen jopa 10 %. Oppilailla on oltava mahdollisuus terveydenhoitajan luona käyntiin ainakin kerran vuodessa, jotta ongelmat huomataan ajoissa. Koulukiusaamiseen on puututtava radikaalisti heti kun sellaista huomataan. Sekä kiusaajan että kiusatun vanhemmat on otettava mukaan asioiden käsittelyyn.

Toimivat lähikoulut on pidettävä toiminnassa. Halukkaille on taattava oikeus saada koulutusta esimerkiksi kristillisen koulutuksen muodossa. Ammattikoulutuksen tärkeyttä on korostettava.

Opiskelu on pidettävä maksuttomana suomalaisille. Ulkomaalaisilta opiskelemaan tulevilta voidaan periä maksu yliopisto-opinnoista, koska Suomella ei ole varaa kouluttaa ulkomaalaisia, jotka sitten suurelta osin vievät ilmaiseksi hankkimansa tietotaidon pois Suomesta. Perheellisten opiskelijoiden tukemista on lisättävä, jotta opiskeluja ei tarvitse keskeyttää perheen kasvaessa.

Seniorit

Vanhusten inhimillinen hoito on maan ja kuntien kunnia-asia. Jos laitoshoito on tarpeellista, se on tapahduttava omalla paikkakunnalla tai siellä, missä hänellä on läheisiä ihmisiä. Vanhusten hoitajia on palkattava lisää tuhansia ja hoitajien palkkoja korotettava. Pienellä koulutuksella voitaisiin kouluttaa vapaaehtoisia avustajia hoitotyöhön. Omaishoidon tuki on oltava lakisääteistä koko maassa. Omaishoitajille on kerryttävä eläkettä työstään.

Eläkkeet

Kansaneläkkeiden pohjaosan leikkaus on hyvitettävä. Se ei ole mahdoton tehtävä, vaikka niin yritetään väittää. Säädetäänhän eläkkeitä muutenkin miten halutaan. Esimerkkinä kansanedustajan hyvä eläke jo lyhyenkin kauden jälkeen. Kansaneläkkeen alaraja on nostettava 1000 euroon/kk, ja indeksijärjestelmän on seurattava ansiotulokehitystä. Korotus täytyy tapahtua jo tällä vaalikaudella.

Pienemmällä eläkkeellä ei tule toimeen. Esim. nuoren sairastuessa hänelle ei ole ehtinyt juurikaan kertyä muuta eläkettä. Monien suomalaisten kohdalla tapahtuva suurten eläkkeiden nostaminen samanaikaisesti suurten palkkojen kanssa on estettävä.

Yritystoiminta

Yritystä perustettaessa starttirahaa on maksettava kyllin kauan, esim. vuoden, ja työnatajakulut voivat tulla voimaan vasta yrityksen kasvaessa ja vakiintuessa. Starttirahaa on voitava saada hakea myös silloin, kun on maksuhäiriömerkintä. Maataloutta pitäisi voida harjoittaa koko Suomessa. Maatalaousväestön sosiaaliturvaa on kehitettävä muiden ammattikuntien tasolle.

Asuntotuotanto ja kaavoitus

Asuntoalueet on kaavoitettava ja asunnot tuotettava kunnissa asukkaiden ehdoilla. Rakentamisessa on käytettävä maalaisjärkeä. Jokaiselle kunnan asukkaalle on turvattava asunto. Kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseksi korruptio on poistettava. Sitä voidaan poistaa asuntotuotannosta kilpailuttamalla ja seuraamalla, ettei tontteja ja rakennustoimia anneta aina vain tietylle taholle.

Liikennejärjestelyt

Joukkoliikennettä on kehitettävä kunnissa läpi maan. Ilmastonmuutos ei kestä enempää kasvavaa yksityisautoilua. Asukkaiden, joilla ei omaa autoa ole, on saatava matkustaa hyvin järjestetyllä joukkoliikenteellä. Matkalippujen hintoja on laskettava, jotta joukkoliikenteeseen siirtyminen tuntuisi kannattavalta myös nykyisin yksityisautoja käyttäville. Ympäristöystävällisiä polttoaineita käytettävä enemmän.

Verotus

Ruuan arvonlisäveroa on laskettava tuntuvasti. Alle 1000 euron kuukausitulot on oltava verottomia. Tuloverokevennykset suunnattava erityisesti pieni- ja keskituloisille palkansaajille. Elämiseen välttämättömistä asioista kuten omaan käyttöön tarkoitetusta asunnosta ei pitäisi joutua maksamaan perintöveroa. Hyvin lyhytaikaisten omistusten luovutusveroa on kiristettävä. Alkoholiveroa on nostettava kaikilta osin alkoholin käytön suurten haittojen takia. Autoverotus pitäisi muuttaa käyttöperusteiseksi, luontoystävällisiä polttoaineita suosivaksi. Suurten pääomien liikkuminen maasta toiseen ilman verotusta on estettävä ja pääomalle on asetettava valuutansiirtovero, ns. Tobinin vero.

Peruspalvelut

Koko maa on pidettävä elinvoimaisena ja omavaraisena. Hyvät ja riittävät perus- ja erityispalvelut on turvattava koko maassa. Jokaisella riittävän asukasmäärän omaavalla kunnalla tulee olla omat palvelut lähellä asukkaita. Isot kunnat eivät välttämättä ole hyvä ratkaisu palvelujen turvaamiseksi.

Terveydenhuolto

Hoitohenkilökunnan palkkoja on nostettava ja virkoja vakinaistettava. Julkisella sektorilla on oltava päävastuu terveyspalvelun tuottamisesta. Ostopalveluita voidaan käyttää, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia ja jos niiden kautta voidaan jonoja purkaa. Esim. mielenterveyspotilaiden hoitotakuu täytyy saada toteutumaan. Enneltaehkäisy olisi aloitettava jo kouluterveydenhoidossa.

Työllisyys

Jokaisella on oikeus työhön Suomen lain mukaan. Työllisyyden takaamiseksi työpaikat on pidettävä kotimaassa ja siellä, missä ihmiset asuvat. Jos on pakko käydä työssä kotikunnan ulkopuolella, asuntoasiain kohdalla on saatava helpotuksia esim. verotuksessa.

Valtion tuki on poistettava ja perittävä takaisin niiltä yhtiöiltä, jotka siirtävät tuotantonsa ulkomaille. Työaikajoustojen mahdollisuutta on parannettava. Pätkätyöt on vakinaistettava sen sijaan, että työ päätetään ja taas tilalle palkataan uusi työntekijä. Pätkätyöstä on myös kerryttävä eläkettä.

Ikärasismi on poistettava työmarkkinoilta ja kokemus asetettava sille kuuluvaan arvoon. Tilapäistöiden vastaanottaminen on tehtävä työttömälle helpommaksi ja karenssit on poistettava. Omaishoitajille on maksettava kunnon palkka ja siitä on kerryttävä eläkettä.

Vammaiset

Vaikeavammaisten oikeus avustajaan on toteutettava. Omaishoidon tuki lakisääteiseksi ja maksatus Kelalle. Vammaisten työllistämiseen tarvitaan kannustusta ja valtion tukia. Vammaiset on otettava mukaan tilojen ja ympäristön suunnitteluun.

Tasa-arvo

Naisia on kohdeltava työnhakijoina tasavertaisina ilman spekulointia mahdollisesta äitiydestä. Perheenlisäyksen jodosta syntyvät kustannukset on tasattava isän ja äidin työnantajan kesken. Samasta työstä sama palkka miehille ja naisille. Naisvaltaisten alojen palkkoja on korotettava.

Perusturva

Sosiaaliturvan ostovoima on pidettävä kyllin korkealle sitomalla se indeksiin. Työttömän tulisi perusturvassaan joutua turvautumaan toimeentulotukeen vain poikkeustapauksessa. Siten vähentyisi luukulta toiselle juokseminen ja siitä syntyisi suuret yhteiskunnalliset säästöt.

On huolehdittava siitä, ettei satunnaisten pätkätöiden vastaanottaminen aiheuta tukien menetystä. Toimeentulotuen hakijoista yksineläjien määrä vaikeimmissa olosuhteissa elävistä on suuri. Tähän tilanteeseen on myös kiinnitettävä huomioa.

Kulttuuri

Kulttuurikasvatus on aloitettava lapsista ja koulusta. On pidettävä huoli siitä, että kouluissa ei luovuta suomalaisesta kulttuurista, vaan joulujuhlat pidetään ja virret lauletaan muista ehkä läsnäolevista kulttuureista huolimatta. Kulttuuriharrastusten maksut on pidettävä kohtuullisina, jotta kaikki voivat tasa-arvoisesti osallistua. Kirjastoja ei tule lakkauttaa tai vähentää, sillä jokaisella pitää olla mahdollisuus kirjastopalveluihin. Liian kalliiden kulttuurirakennusten rakentamista tulee välttää, koska se rasittaa liian monen kansalaisen jo nytkin kireää taloutta. Liikuntaharrastuksia tulee kunnissa tarjota kaikille kohtuulliseen hintaan.

Maahanmuuttajat

Maahanmuuttajat pitää sijoittaa eri puolille Suomea paremman integroitumisen takaamiseksi. Maahanmuuttajien taidot on otettava käyttöön. Heidät on saatava mahdollisimman nopeasti omaksumaan Suomen kieli ja tavat. Suvaitsevaisuus maahanmuuttajia kohtaan ei kuitenkaan tarkoita omasta suomalaisesta kulttuurista tai uskonnosta luopumista tai sen väheksymistä.

Kehitysaputyö

Kehitysavun toimittaminen kaukana oleville kärsiville on tärkeää, ja on huolehdittava siitä, että apu menee perille ja oikeaan paikkaan. On kuitenkin pidettävä yhtälailla huolta siitä, että myös omassa maassamme olevia satoja tuhansia köyhiä, kärsiviä ja nälkäänäkeviä autetaan.

Energia

Uusiutuva, kotimainen energiatuotanto ja biopolttoaineet (tuulivoima, aurinkoenergia, maalämpö, pelletit) ovat paras vaihtoehto. Lisäydinvoiman rakentaminen ei ole tarpeellista.

Luonto ja ympäristö

Luonnon ja ympäristön hyvinvointia on vaalittava. Rehevöityneiden vesistöjen kunnostukseen on kiinnitettävä huomioa. Saasteiden tuottajat on saatettava korvausvelvollisiksi silloin kuin tekijät tiedetään.

Politiikka

Virkamiehet ovat tärkeitä toimijoita kunnissa. Virkoja täytettäessä on otettava huomioon ratkaisevana tekijänä pätevyys, ei puoluekanta. Luottamustoimissa täytyy saada äänestää omantunnon mukaan, eikä ryhmäkurin pidä sitoa täysivaltaisten ihmisten toimintaa. Rehellisyys ja vastuullisuus ovat tärkeimmät politiikan toimijan arvot. Poliittiset päätökset on tehtävä tasa-arvoisesti päätöksenteon kohteena olevien kuntalaisten varallisuudesta riippumatta. Niin kunnan kuin koko maankin tärkeissä ja suurissa asioissa on järjestettävä kansanäänestys. Vaalien toimittaminen ja ääntenlasku on saatava rehelliseksi.