Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/1240

Kristillisdemokraatit

Inhimillisempi Suomi vuonna 2017


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Inhimillisempi Suomi vuonna 2017
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetti 2017

INHIMILLISEMPI SUOMI vuonna 2017

Jotta me suomalaiset olemme Suomi 100 -juhlavuotena entistä
terveempiä
koulutetumpia ja kekseliäämpiä
auttavaisempia
rehellisempiä ja lainkuuliaisempia
itsenäisempiä
pääsemme paremmin töihin
ja jaamme taakkaa tasaisemmin - yhdessä

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vaihtoehtobudjetissaan 959,5 miljoonan euron parannuksia valtion talousarvioesitykseen 2017. KD:n ehdottamat lisäykset ja vähennykset budjettiin eivät ole pelkästään tasapainossa, vaan vähentävät velanottoa 112 miljoonaa euroa. Kun olemme vähemmän velkaisia, olemme itsenäisempiä.

Pääsemme paremmin töihin

Suomi menestyy työllä. Menestymme erityisesti korkeaa osaamista vaativalla työllä ja entistä paremmilla tuotteilla, joita syntyy jatkuvalla tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä (TKI). On tutkittu, että sijoitukset tekniikan alan tutkimukseen saadaan kolminkertaisina takaisin. Syntyy keksintöjä, patentteja, uusia tuotteita, yrityksiä ja työpaikkoja.

Hyvät tuotteet pitää myös saada kaupaksi. Tarvitaan uutta virtaa kansainväliseen markkinointiin.

Työpaikkoja on luotava kaikkialle Suomeen. Se ei onnistu, mikäli liikenneyhteyksiä heikennetään. Joukkoliikenneyhteydet on turvattava tarvittaessa ostopalveluina. Maa- ja metsätalous on nähtävä tulevaisuuden kasvualana biotalouden ja energiateollisuuden alkutuotannossa sekä jatkojalostuksessa.

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta (Tekes, VTT) - 55 milj. €
Lisääntyneet verotuotot tki-investointien kautta + 40 milj. €
Vientiä lisää (yritysten markkinointi- ja kansainvälistymisavustus) - 15 milj. €
Maatalouden tuet, biokaasulaitokset - 10 milj. €
Starttiraha ja palkkatuet - 25 milj. €
Joukkoliikenteen ostopalvelut - 10 milj. €

Olemme terveempiä

On aika alkaa panostaa suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin, ei vain jo syntyneitä ongelmia korjaamalla, vaan terveyttä ja hyvinvointia ennakoivasti vahvistamalla. Lapset ja nuoret ovat yhä ylipainoisempia. Myös suunterveys on heikentynyt. On järkevää toteuttaa terveysperusteinen sokerivero poistuvan makeisveron tilalle.

Sokerin syömisen vähentämisen lisäksi tahdomme kannustaa ja luoda mahdollisuuksia liikuntaan, jotta saamme II-tyypin diabeteksen ja muut elintapasairaudet kuriin. Sosiaali- ja terveydenhuollon, oikeuslaitoksen ja poliisin työmäärää helpottaa, mikäli alkoholin kulutusta saadaan hallintaan. Alkoholinkulutusta voidaan tutkitusti vähentää joko nostamalla hintaa, vähentämällä saatavuutta tai rajoittamalla mainontaa. Puolet alkoholista juodaan oluina, joten alkoholiveron korotuksen kohdentaminen olueen, siideriin ja long drink -juomiin on perusteltua.

On epäinhimillistä, jos ihminen joutuu valitsemaan, ostaako ruokaa vai lääkärin määräämät lääkkeet. Hallitus esittää jälleen uusia leikkauksia lääkekorvauksiin. Onko pienituloisimmilla enää varaa ostaa tarvitsemiaan lääkkeitä? Sairaudet pahenevat ja syntyy uusia kustannuksia. Sairastavien perheiden tilanne on vielä pahempi, sillä leikkausten vaikutukset kertautuvat. Lääkehoito on erikoissairaanhoitoa edullisempaa, ja lääkekorvaukset on pidettävä vähintään nykytasolla. Keliaakikkojen lääke on erityisruokavalio, josta edelleen kuuluu mielestämme maksaa korvaus.

Ainakin 800 000 suomalaista kärsii sisäilmaongelmista. Menetykset kansantaloudelle ovat merkittävät esimerkiksi työvuosien menettämisen tai koulu- ja päiväkotirakennusten jatkuvien korjauskierteiden vuoksi. Sisäilmaongelmat ovat myös edelleen hyvin epämääräinen ja vaikeasti hallittava ongelmakimppu, sillä tietoa ja ratkaisuja on yhä riittämättömästi. Esitämme panostusta sisäilmaongelmien tieteelliseen tutkimukseen, jotta saamme välttämätöntä tietopohjaa oikeiden ratkaisujen löytämiselle.

Sokerivero, lisätystä sokerista + 300 milj. €
Oluiden, lonkeroiden ja siiderien valmisteveron korotus + 200 milj. €
Lääkekorvauksiin kohdistuvien leikkausten torjuminen - 60 milj. €
Keliaakikkojen ruokavaliokorvaus - 10 milj. €
Sisäilmaongelmien tutkimus - 10 milj. €
THL:n tutkimustoiminta ja sote-seuranta... - 10 milj. €
...jolle rahoitus lisäämällä strategista tutkimusrahoitusta vähemmän +10 milj. €

Huolehdimme toisistamme

Tiukan taloustilanteen maksumiehiksi ei pidä laittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Vaadimme peruttaviksi hallituksen esittämät 0,85%:n juustohöyläleikkaukset, jotka kohdistuvat muun muassa takuueläkkeisiin, lapsilisiin ja vammaistukiin. Rintamalisän leikkaus Suomi 100 -juhlavuonna on täysin sopimatonta.

Vanhuksemme tarvitsevat hyvää hoitoa. Hoitajia ei pidä missään nimessä enää vähentää. Esitämme lisää hoitajia vanhuksille. Myös korotus takuueläkkeisiin on tarpeen.

Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö on joutunut raskaan leikkauspolitiikan kohteeksi, minkä seurauksena useita tehokkaita hankkeita on jouduttu jättämään kesken ja perumaan. Noin miljoona ihmistä maailman kaikkein köyhimmissä maissa on jäänyt vaille apua. Kotimaassa avustustyötä tekee seurakuntien diakoniatyö, joka tarvitsee tiloja ja apua niiden vuokriin ja ylläpitoon. Kirkolla on myös valtion määräämiä lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden kulut tulee korvata asianmukaisesti.

Ylivieskan kirkon tuhopoltto järkytti kansalaisia laajasti. Valtion osallistuminen tuhotyön jälkien korjaamiseen olisi myönteinen ja kohtuullinen ele, sillä tekijä tuskin pystyy tuhoa korvaamaan.

Lähimmäisten lisäksi meille on annettu vastuu myös ympäristöstä. Suomi on tuhansien järvien maa. Meidät tunnetaan järvimaisemista, saunasta ja puhtaasta juomavedestä. On kunnia-asia, että maamme vesistöt voivat hyvin ja että niiden tilaa parannetaan määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä.

Indeksisidonnaisten etuuksien 0,85% leikkauksen peruutus, (takuueläkkeet, lapsilisät, vammaistuet jne.) - 146,6 milj. €
Hoitajamitoitus vanhustenhoidossa, leikkausten peruminen - 70 milj. €
Takuueläkkeeseen 10 €/kk korotus - 15 milj. €
Kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöille - 30 milj. €
Uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausinvestointeihin - 1 milj. €
Ylivieskan palaneen kirkon jälleenrakennukseen - 0,5 milj. €
Evankelis-luterilaisen kirkon avustuksen indeksikorotus - 1,25 milj. €
Vesiensuojelun leikkausten peruminen - 3,13 milj. €
Elinvoimaisen maaseudun hyväksi 4H-toimintaan - 0,6 milj. €

Olemme koulutetumpia

Suomen menestys perustuu väestön hyvään koulutustasoon. Sen pohja luodaan laadukkaassa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Ryhmäkokojen kasvattaminen uhkaa opetuksen laatua ja heikentää kasvatusalan ammattilaisten mahdollisuuksia käyttää osaamistaan täysipainoisesti lasten kasvun tukemiseen.

Ammatilliseen koulutukseen kohdistetaan ensi vuonna rajuja säästöjä. Oppilaitokset sysätään jatkuvaan myllerrykseen, sillä seuraavana vuonna hallitus on toteuttamassa ammatillisen koulutuksen sisällöllisen uudistamisen. Koulutuksen laatu sekä opiskelupaikkojen riittävyys ovat uhattuna. Ammatillinen koulutus on uudistettava suunnitelmallisesti - ei hätiköidysti ja vuoden välein suuntaa muuttaen.

Esitämme myös lisäpanostuksia oppisopimuskulutukseen, työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön keinoina tavoittaa koulutuksesta pudonneita nuoria sekä räätälöidä sopivia koulutuspolkuja.

Perheen ja opiskelun yhdistämistä on helpotettava perheellisille opiskelijoille maksettavalla uudella huoltajalisällä. Uudistus mahdollistaisi monelle tutkinnon suorittamisen loppuun perheenlisäyksen jälkeen sekä kannustaisi perheen perustamiseen jo opiskeluaikana, mikä helpottaisi siirtymistä työelämään.

Ammatillisen koulutuksen säästöjen peruutus - 190 milj. €
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot - 60 milj. €
Oppisopimuskoulutus, työpajat ja etsivä nuorisotyö - 20 milj. €
Perheellisten opiskelijoille 200 € huoltajalisä opintorahaan - 20 milj. €

Olemme rehellisempiä ja lainkuuliaisempia

Harmaa talous on syöpä maamme elinkeinoelämässä. Verojen välttely keinolla millä hyvänsä vääristää kilpailua ja heikentää tervettä yritystoimintaa. Verohallinto, tulli, poliisi ja oikeuslaitos tarvitsevat lisää henkilöstöä ja keinoja harmaan talouden torjuntaan. Sijoitetut varat tuovat itsensä moninkertaisesti takaisin yhdessä tehokkaan lainsäädännön kanssa.

Hallituksen esittämä yli 200 poliisin vähennys ei ole järkevää tilanteessa, jossa poliisien tehtävät ovat lisääntyneet ja muuttuneet yhä haasteellisemmiksi. Myös oikeuslaitos on kohtuuttomien säästöpaineiden alla ja kansalaisten oikeusturva vaarantuu. Yleistä lainkuuliaisuutta edistää, että sisäisestä turvallisuudesta ja oikeuden toteutumisesta pidetään huoli. Leikkaukset, jotka kohdistuvat sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen, on peruttava.

On tehtävä työtä sen tavoitteen saavuttamiseksi, että 100-vuotias Suomi on maailman turvallisin maa.

Harmaan talouden torjunta (verohallinto, poliisi, tulli, oikeuslaitos) - 20 milj. €
Lisääntyneet verotuotot harmaan talouden torjunnasta + 100 milj. €
Sisäinen turvallisuus (poliisi ja rajavartiosto) - 20 milj. €
Oikeuslaitos - 3,3 milj. €
Perustulokokeilun lykkääminen + 10 milj. €

Jaamme taakkaa yhdessä

On yleisen oikeustajun mukaista, että talousvaikeuksissa taakkaa kannetaan tasapuolisesti, ja että myös hyväosaiset osallistuvat taloustalkoisiin. Hallituksen tekemät leikkaukset kohdistuvat pääosin heikoimmassa asemassa oleviin. Tämä ei ole oikein, kun samalla ensi vuodelle tehtävät tuloveron kevennykset hyödyttävät eniten suurituloisia.

Esitämme kevennysten oikeudenmukaistamista niin, että ansiotulon tulonhankkimisvähennystä nostetaan, mistä suurin hyöty kohdistuu pientä työtuloa saaville. Esitämme myös solidaarisuusveron alarajan laskemista 70.000 euroon sekä tuloluokalle osoitetun verovähennyksen perumista. Näin pienituloisille kohdistuva työtulovähennys rahoitettaisiin perumalla korkeimman tuloluokan verokevennykset. Pienituloisimmat käyttävät rahansa varmimmin kotimaiseen kulutukseen, eli ostovoima kasvaa. Esitämme myös korkeita pääomatuloja saaville uutta korkeampaa veroluokkaa.

Emme kannata kuntien kiinteistöveron alarajan nostamista, sillä se pakottaa kuntia kiinteistöveron nostoon ja ohjaa asumisen kustannusten nostamiseen koko maassa. Jo nyt asuminen on Suomessa hyvin kallista ja pienituloisille pienikin vuokrankorotus voi olla liikaa.

Verovähennykset ja yritystuet ovat erilaisten selvitysten mukaan joko täysin tai osittain tehottomia asetetun tavoitteen kannalta. Esitämme yritysten verotukien ja yritystukien kriittistä läpikäymistä. Tehottomiksi todetut tuet on karsittava. Verotukia ovat myös sekä työnantajien että työntekijöiden järjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuudet. Verotukia on vähennettävä varsinkin tilanteessa, jossa ne rahoitetaan valtion velanotolla.

Itsenäisessä Suomessa on vaalittava kansalaisten itsenäisyyttä ja mahdollisuutta hankkia riittävä elanto ja elintaso. Velkaantuminen rajoittaa niin kansakuntamme, kuntiemme kuin kansalaistenkin itsenäisyyttä. Puolustamme inhimillistä, maltillista ja vastuullista taloudenhoitoa kaikilla näillä tasoilla. Velkaa ei pidä kerryttää nuorempien sukupolvien maksettavaksi.

On pidettävä yhä enemmän huolta siitä, että kaikki pysyvät yhteiskunnassamme mukana ja kokevat kuuluvansa joukkoon.

Vero- ja yritystukien vähentäminen + 120 milj. €
Pääomaveroon 36% vero yli 70.000 euron pääomatuloilla + 52 milj. €
Tuloveronkevennysten oikeudenmukaistaminen, sisäinen siirto (50 milj. €)
Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus pois + 25 milj. €
Työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyksen puolitus +102,5 milj. €
Kiinteistöveron alaraja - 41 milj. €
Velanoton vähentäminen - 112,22 milj. €

KD:n vaihtoehtobudjetti

Tutkimus, kehitys- ja innovaatiotoiminta (Tekes, VTT) - 55 milj. €
Lisääntyneet verotuotot tki-investointien kautta + 40 milj. €
Vientiä lisää (yritysten markkinointi- ja kansainvälistymisavustus) - 15 milj. €
Maatalouden tuet, biokaasulaitokset - 10 milj. €
Starttiraha ja palkkatuet - 25 milj. €
Joukkoliikenteen ostopalvelut - 10 milj. €
 
Sokerivero, lisätystä sokerista + 300 milj. €
Oluiden, lonkeroiden ja siiderien valmisteveron korotus + 200 milj. €
Lääkekorvauksiin kohdistuvien leikkausten torjuminen - 60 milj. €
Keliaakikkojen ruokavaliokorvaus - 10 milj. €
Sisäilmaongelmien tutkimus - 10 milj. €
 
Indeksisidonnaisten etuuksien 0,85% leikkauksen peruutus, (takuueläkkeet, lapsilisät, vammaistuet jne.) - 146,6 milj. €
Hoitajamitoitus vanhustenhoidossa, leikkausten peruminen - 70 milj. €
Takuueläkkeeseen 10 €/kk korotus - 15 milj. €
Kehitysyhteistyöhön kansalaisjärjestöille - 30 milj. €
Uskonnollisten yhdyskuntien rakennus- ja korjausinvestointeihin - 1 milj. €
Ylivieskan palaneen kirkon jälleenrakennukseen - 0,5 milj. €
Evankelis-luterilaisen kirkon avustuksen indeksikorotus - 1,25 milj. €
Vesiensuojelun leikkausten peruminen - 3,13 milj. €
Elinvoimaisen maaseudun hyväksi 4H-toimintaan - 0,6 milj. €
 
Ammatillisen koulutuksen säästöjen peruutus - 190 milj. €
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkoot - 60 milj. €
Oppisopimuskoulutus, työpajat ja etsivä nuorisotyö - 20 milj. €
Perheellisten opiskelijoille 200 € huoltajalisä opintorahaan - 20 milj. €
THL:n tutkimustoiminta ja sote-seuranta... - 10 milj. €
...jolle rahoitus lisäämällä strategista tutkimusrahoitusta vähemmän +10 milj. €
 
Harmaan talouden torjunta (verohallinto, poliisi, tulli, oikeuslaitos) - 20 milj. €
Lisääntyneet verotuotot, harmaan talouden torjunnasta + 100 milj. €
Sisäinen turvallisuus, poliisi ja rajavartiosto - 20 milj. €
Oikeuslaitos - 3,3 milj. €
Perustulokokeilun lykkääminen kunnes sen voi tehdä kunnolla + 10 milj. €
 
Vero- ja yritystukien vähentäminen + 120 milj. €
Pääomaveroon 36% vero yli 70.000 euron pääomatuloilla + 52 milj. €
Tuloveronkevennysten oikeudenmukaistaminen, sisäinen siirto (50 milj. €)
Työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus pois + 25 milj. €
Työntekijäjärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyksen puolitus +102,5 milj. €
Kiinteistöveron alarajan säilyttäminen - 41 milj. €
 
Valtion velanoton vähentäminen - 112,22 milj. €
 
Yhteensä + 959,5 milj. €
– 959,5 milj. €