Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/640

Kristillisdemokraatit

10 hyvää syytä äänestää kristillisdemokraatteja EU-vaaleissa


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: 10 hyvää syytä äänestää kristillisdemokraatteja EU-vaaleissa
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

10 hyvää syytä äänestää kristillisdemokraatteja EU-vaaleissa

1 Päätöksenteko lähellä ihmistä.

Unionia tulee rakentaa valtioiden yhteistyön välineenä, joka keskittyy toiminnassaan niihin asioihin, joissa yhteistyöllä voidaan saavuttaa olennaista lisäarvoa kansalaisten arkeen. EU:n tulee noudattaa periaatetta siitä, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä sitä henkilöä tai yhteisöä, jota päätös koskee.

2 Ei isojen ehdoilla.

Kristillisdemokraatit edellyttävät jäsenmaiden tasavertaisuutta unionin päätöksenteossa. Suomen on ryhdistäydyttävä EU-politiikassaan: Eurooppa-aate ei itsessään lämmitä, vaan tarvitaan tervettä oman maan etujen turvaamista. Suurten maiden pyrkimykset päästä päättämään unionitasolla kansallisista luonnonvaroista (metsät, vedet ym) tulee torjua.

3 Ihmisarvo on tärkeintä.

Ihmisarvon vaaliminen on poliittisten toimijoiden keskeisin tehtävä myös unionissa. Perhe yhteiskunnan perussoluna ansaitsee tuen ja kunnioituksen, lapset tarvitsevat niin mielen kuin ruumiinkin suojaa ja hoivaa. Ihmisarvon loukkaukset, kuten ihmisen kloonaus ja eutanasia, tulee torjua kaikissa unionin jäsenmaissa.

4 Peruspalvelut kukkaroon katsomatta.

Julkiset koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kansalaisten kannalta ensiarvoisen tärkeitä, eikä niiden tulevaisuus saa jäädä epävarmaksi EU:n säädöksissä. Kristillisdemokraatit haluavat vaalia hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa peruspalvelut taataan kaikille ja heikoimmista pidetään huolta.

5 Puhdas luonto kaikkien oikeus.

Jäsenmaiden tulee yhdessä kehittää Euroopasta maailman johtava ympäristönsuojelija. Ympäristöä saastuttavia päästöjä tulee vähentää nostamalla ympäristöverojen minimitasoa. Maataloutta tulee kehittää ympäristöystävällisesti ruokaturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta vaalien. Peruselintarvikkeiden tuottamiseen kotiseudulla on oltava oikeus ja mahdollisuus myös Suomen pohjoisissa olosuhteissa. Terveydelle haitallisten tuotteiden (alkoholi ja tupakka) kulutusta tulee vähentää yhteisillä päätöksillä.

6 Turvallisuudesta ei tingitä.

Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen roolin vahvistamisen tulee tapahtua avoimesti ja jäsenmaiden tasavertaisuuden pohjalta. Sotilaallisen liittoutumattomuuden ja itsenäisen puolustuksen varaan nojaava peruslinja sopii edelleen Suomelle, vaikkakin ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaihtoehtoja on kyettävä avoimesti harkitsemaan. EU:n tulee ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan keskittyä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen, rauhan turvaamiseen, humanitaariseen apuun ja siviilikriisinhallintaan.

7 Yhteistyötä rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Huumeiden salakuljetusta ja käyttöä ehkäistään parhaiten lisäämällä yhteistyötä poliisin, rajavalvonnan ja tullin välillä koko unionin alueella sekä suhtautumalla täysin torjuvasti huumeiden käyttöön. Yhteistyötä tulee tiivistää myös terrorismin ja ihmiskaupan torjunnassa.

8 Valoa varojen käyttöön.

Rehellisyys ja läpinäkyvyys unionin varojen käytössä on aivan välttämätöntä. Varojen järjetön käyttö, kuten parlamentin istuntojen pitäminen kahdella paikkakunnalla, pitää lopettaa. Esitettyä uutta EU-veroa ei saa hyväksyä. Osa jäsenmaiden maksuista unionille tulee korvata ottamalla käyttöön valuutta- ja rahakeinottelusta perittävä vero.

9 Kristillinen arvopohja unionille.

Kristillisdemokraatit korostavat yksilön vapautta ja vastuuta sekä kristillistä etiikkaa ja ihmiskäsitystä eurooppalaisten arvoperustana. Unionin kristillinen arvoperinne on tunnustettava ja siihen on avoimesti sitouduttava.

10 Vain äänestämällä vaikutat.

Valittaminen on turhaa, jos et ole käyttänyt mahdollisuuttasi vaikuttaa. Kristillisdemokraatit ovat mukana EU-vaaleissa siksi, että Sinulla olisi todellinen valinnanvapaus. Käytä sitä ja olet niiden joukossa, joiden ääni kuuluu.

EU-vaalit 13.6. Ennakkoäänestys 2.-8.6.