Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/642

Kristillisdemokraatit

10 goda skäl att rösta på kristdemokraterna i EU-valet den 13.6.


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: 10 goda skäl att rösta på kristdemokraterna i EU-valet den 13.6.
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

EU-valet 2004:

10 goda skäl att rösta på kristdemokraterna i EU-valet den 13.6.

1 Beslutsfattande nära människan.

Unionen bör utformas som ett mellanstatligt samarbetsorgan, som i sin verksamhet koncentrerar sig på de frågor, där man genom samarbete kan få till stånd väsentliga förbättringar i medborgarnas vardag. EU bör följa principen att besluten fattas så nära den person eller det samfund, som berörs av beslutet.

2 Inte på de storas villkor.

Kristdemokraterna förutsätter att medlemsstaterna är likvärdiga i beslutsprocessen inom unionen. Finland bör skärpa sig i sin EU-politik: Europatanken i sig är inte tillräcklig, utan det behövs hälsosam själviskhet för att trygga det egna landets fördelar. De stora ländernas strävanden att på unionsnivå få besluta över nationella naturresurser (skogar, vattentillgångar m.m.) bör bestämt avvisas.

3 Människovärdet är viktigast.

De politiskt verksamma skall även inom unionen ha som centralt mål att värna om människovärdet. Familjen som en grundpelare i samhället behöver stöd och respekt och barnen behöver skydd och omsorg till både sinne och kropp. Kloning av människan bör motarbetas internationellt och eutanasi kriminaliseras i unionens alla medlemsländer.

4 Basservice för alla.

Utbildnings-, social- och hälsovårdstjänsterna är ur medborgarnas synvinkel av yttersta vikt, och det får inte råda osäkerhet om deras framtida öde inom EU. Kristdemokraterna vill bevara välfärdssamhället, där alla har tillgång till basservice och de svagaste tas om hand.

5 Alla har rätt till en ren natur.

Vi bör ha som mål att Europa skulle bli världsledande inom miljövård. För att få till stånd en minskning av miljöförorenande utsläpp bör man gå in för att höja miniminivån på miljöskatter. Lantbruket bör utvecklas så att ren mat, miljöanpassning och naturens mångfald beaktas. Det skall vara en både rätt och möjlighet att bedriva jordbruksproduktion även i nordiska förhållanden. Genom gemensamma beslut kan man påverka konsumtionen av produkter som är skadliga för hälsan (alkohol och tobak).

6 Inget avkall på säkerheten

Förstärkningen av unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska roll skall basera sig på medlemsstaternas jämlikhet och öppenhet. Kristdemokraterna anser att Finlands linje fortsättningsvis skall bygga på militär alliansfrihet och självständigt försvar även om andra alternativ bör fördomsfullt övervägas. EU skall i sin utrikes- och säkerhetspolitik koncentrera sig på att befrämja demokrati och människorätt, fredsbevarande, humanitär hjälp och civil krishantering.

7 Samarbete för att förhindra brottslighet

Användning och smuggling av narkotika kan bäst förebyggas genom ett genomgående negativt förhållningssätt till användningen av narkotika, samt genom ett ökat samarbete mellan polis, gränsbevakning och tull inom unionen som helhet. Samarbetet bör även intensifieras för att kunna motverka terrorism och människohandel.

8 Öppenhet om hur allmänna medel används

Ärlighet och öppenhet då det gäller handskandet med unionens finanser är ytterst nödvändigt. Det bör fås ett slut på det vansinniga slöseriet med medel, såsom att hålla parlamentets sessioner på två orter. Den föreslagna nya EU-skatten får inte godkännas. En del av medlemsstaternas avgifter bör ersättas genom att ta i bruk skatt på valuta- och penningspekulation.

9 En kristen värdegrund för unionen

Kristdemokraterna betonar individens frihet och ansvar samt kristen etik och människouppfattning som europeisk värdegrund. Den kristna värdetraditionen inom unionen bör klart erkännas och öppet omfattas.

10 Endast genom att rösta kan du påverka

Varför klaga om Du inte använt din möjlighet att påverka? Kristdemokraterna är med i EU-valet så att Du skall ha verklig valfrihet. Använd den så att Din röst blir hörd.

EU-valet 13.6.2004 Förhandsröstning 2.-8.6.