Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/659

Kristillisdemokraatit

Kristdemokraternas Principprogram


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Kristdemokraternas Principprogram
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

PRINCIPPROGRAM

Ett kristet värdeparti -hoppfulla visioner baserade på fast grund

Som ett levande och förnyande värdeparti är vi beredda på att, genom diskussion och lyssnande, svara på aktuella utmaningar och förändringar. Från de utgångspunkter vi har, för vi fram alterna- tiv som går att förverkliga i dagspolitiken. I vårt princippro- gram betonar vi de starka värderingar, på vilka vi vill bygga det finska samhället och den värld som öppnar sig. De kristna värdena består tidens prövningar och de innefattar visioner av hopp för hela folket och världen.

1. EN FAST GRUND

Kristdemokraterna - ett äkta värdeparti

Varje parti har sina egna rötter. Kristdemokraterna är ett värdeparti med en positiv livssyn, som med sin verksamhet vill bygga vårt land med de kristna värdena som grund. Guds budskap i Bibeln och förkunnelsen i skapelsen är de centrala utgångspunk- terna för Kristdemokraternas verksamhet. Bibelns värderingar, kärleken till vår nästa och de tio budorden, erbjuder samhället en etisk grund till skydd för människan och samhället.

Värderingar och livsåskådning har alltid betydelse när samhälle- liga beslut fattas.

Oberoende av individens yrke, utbildning eller församlingsbak- grund är Kristdemokraterna en naturlig kanal för deltagandet i det samhälleliga beslutsfattandet. Partiet är öppet för alla som godkänner dess syfte och mål. I Kristdemokraterna drunknar inte de kristnas röst i lobbade gruppbeslut och hård partidisciplin.

Fastän beslutsfattarnas värdegrund är densamma kan det finnas olika förslag till lösningar på enskilda problem. Även bland kristna finns avvikande politiska synsätt. Den kristna politiken innebär inte schablonmässiga och ofelbara svar på alla frågor, utan den innebär förenande grundlinjer som är baserade på kristna värderingar. Därför har många människor, med mycket olik politisk bakgrund, kunnat uppleva Kristdemokraterna som sitt parti.

Som ett värdeparti har vi inte förbundit oss att driva någon enskild intressegrupps ekonomiska intressen. I första hand vill vi stöda de svaga vars intressen ingen driver. Det ligger i hela nationens intresse att undvika en självisk kamp om fördelar samt att försvara dem som fjärmats från samhället. Därför är Kristliga Förbundet inte ett parti med en snäv inriktning på någon intres- segrupp, utan ett för hela folket avsett kristet värdeparti.

Det konstituerande mötet för Kristdemokraterna hölls 6.5.1958, varvid det nya partiets avsikt och mål beskrevs kort men alltjämt på ett aktuellt sätt:

"Kristdemokraterna i Finland (Finlands Kritliga Förbund) representerar en kristen-fosterländsk riktning i vårt land. I statliga och kommunala val stöder partiet sådana kandidater, som känner ansvar för:

  • att bevara det finländska folkväldet fritt från partidiktatur
  • att trygga den kristna andan och moralen
  • vårt gemensamma fosterlands framgång
  • att hemmen inte splittras
  • omsorg om åldringarna
  • utnyttjandet av gemensamma tillgångar på ett osjälviskt sätt."

Idag planterar vi ett äppelträd

Den snabba utvecklingen i världen har krossat flera samhällssys- tem och ideologiska riktningar och blottat tomheten i dessa ide- ologier. Såväl den statsstyrda socialismen, den individcentrerade liberalismen som den marknadscentrerade kapitalismen har visat sina brister. Spåren av fåvälde, själviskhet och ansvarslöshet är skrämmande. Det verkliga hoppet och visionerna om en bättre morgondag kan bli verklighet bara om jordmånen för värderingarna är bättre.

De kristnas utmaning är att verka för och be om framgång för den egna hembygden. Även principen om kärlek till vår nästa förplik- tar och sporrar till samhällsansvar. Det handlar om vårt folks framtid.

Politikens möjligheter är begränsade, eftersom alla individer och partier är bristfälliga. Eftersom ingen känner till fullkomliga samhälleliga lösningar bör det alltid finnas utrymme för diskus- sion och kritik. Ifall våra beslutsfattare och partier skulle vara medvetna om denna bristfällighet skulle detta medföra den ödjmjukhet och öppenhet som krävs av alla för att bygga en trygg framtid.

Små saker är stora saker - ett litet frö blir ett stort träd. Istället för stora samhälleliga reformer, som ofta visar sig vara falska, betonar Kristdemokraterna betydelsen av de små stegens politik för en bättre morgondag. Kristdemokraterna ser med tillförsikt på framtiden och uppmuntrar även andra till detta - låt oss planter ett äppelträd tillsammans!

2. FÖR MÄNNISKAN OCH LIVET

Varje liv är värdefullt, varje människa är viktig och unik. Alla människor bör vara jämställda med varandra. Kristdemokraterna grundar sin människouppfattning på just detta budskap i Bibeln.

Enligt Kristdemokraterna är de mänskliga rättigheterna allas privilegium. Varje människa bör ha rätt till en egen övertygelse och til att ge uttryck för denna. Ingen får diskrimineras på grund av ras, kön, samhällelig ställning eller annat liknande. När individen känner att hon är accepterad och uppskattad, skapar detta livslust och vilja att tjäna andra. Kristdemokraterna verkar för att respekterandet av de mänskliga rättigheterna skulle öka såväl i Finland som i hela övriga världen.

Individen och folken har rätt till ett människovärdigt liv. De grundläggande behoven för livet; mat, bostad och en trygg omgiv- ning samt hälsovård och utbildning, bör tryggas för var och en. Till de mänskliga rättigheterna hör också möjlighet till arbete och därmed förtjänt utkomst. Även de, som på grund av sjukdom, handikapp eller något liknande inte förmår att förtjäna sitt uppehälle, skall ha samma rätt till utkomst. Här betonas de rika ländernas ansvar för såväl de fattiga och värnlösa människors som för utvecklingsländernas grundbehov.

Varje medborgares grundrättighet är att få utveckla sin egen kulturidentitet. Varje människa bör ha möjlighet till en högklas- sig utbildning, till att utöka det andliga kapitalet samt att utveckla de egna färdigheterna. En bildning som baserar sig på hållbara värden och kristen tradition är en verklig framgångsfak- tor för vår nation.

Kristdemokraterna arbetar även för de ofödda barnens mänskliga rättigheter. Livet bör respekteras och skyddas allt från befrukt- ningen fram till den naturliga döden. Respekt för livet bör vara vägledande även då det gäller att definiera gränserna för vetens- kaplig forskning. Vi vill lyfta fram människans unika värde och hennes rättigheter men samtidigt också ansvaret för vår nästa och livet. Kristdemokraterna arbetar för livet!

3. BRUKA OCH BESKYDDA

Bibelns budskap om att bruka och beskydda jorden är en hållbar princip för bibehållandet av naturen i balans. Vi har rätt till arbete och utkomst genom att ta till vara naturresurserna, men det får inte ske på naturens bekostnad. Då människan och naturen står i harmoni med varandra är utvecklingen rättvis och hållbar.

Kristdemokraterna understöder en styrd marknadsekonomi,där samhället anger ramarna för kapitalets och marknadskrafternas rörelsefrihet. Ekonomisk säkerhet och utkomst bygger i sista hand på aktivitet, företagsamhet och arbete. Till detta bör samhället uppmuntra sina medborgare.

Att bruka och beskydda, innebär följdaktligen att värna om män- niskan och naturen. Den offentliga makten har rätt till ekologisk normstyrning för att förhindra versamhetssätt som hotar naturens egen bärkraft. Enligt samma princip borde Finland också regionalt sett utvecklas jämbördigt. Om de som ansvarar för ekonomin för- härdar sina samveten kan hotet, att kapitalet och arbetet anhopas till en allt mindre grupp, bli verklighet. Förutom samhället har även näringslivet ansvar för förhindrandet av utslagning av män- niskor och för befrämjandet av människans välbefinnande.

Kristdemokraterna eftersträvar ett äkta välfärdssamhälle. En hållbar välfärd kan inte bygga på ekonomisk tillväxt som övers- krider det som naturen tål eller på fortlöpande skuldsättning. Verklig välfärd kan inte mätes enbart med ekonomiska instrument. Samhället bör ständigt förnyas så att de verkliga förutsättnin- garna för företagsamhet, individens val av olika alternativ, trygghet och andliga välfärd tryggas. Denna förändring förutsät- ter kärlek till nästan. Medborgarna kan inte låta samhället mono- polisera ansvaret för andra människor, och samhället kan inte skyffla över ansvaret enbart på medborgarna. Budet, "Älska din nästa såsom dig själv", gäller alla.

4. MED HEMMET SOM ANSATS...

Hemmet är samhällets grundenhet, där individen får vägkost och värderingar för livet. Kristdemokraterna vill stöda välfärden i familjerna och hemmen. Ett eget hem är varje människas grundrät- tighet. Om hemmen och familjerna mår bra, mår även hela samhället bra.

Enligt Kristdemokraterna är arbetet i hemmen värdefullt. Det är föräldrarnas plikt och skyldighet att uppfostra sina barn. Sam- hället borde å sin sida skapa sådana ramar, att det arbete som görs i hemmen och den tid som ges åt barnen upplevs ur samhällets synvinkel som värdefulla. Arbetet i hemmet och för hemmen är värdefull för hela nationens framtid.

Äktenskapet mellan man och kvinna är den bästa grunden för såväl makarna som för barnen. Kristdemokraterna vill att samhället skall stöda denna familjemodell.

Kristdemokraterna uppskattar sund fosterländskhet. Sann foster- landskärlek dokumenteras av att förfädernas arbete värdesätts och att den finländska kulturen upprätthålls och utvecklas samt av en vilja att arbeta för att utveckla och försvara det egna landet. Förutsättningen för att förstå även andra folk är, att känna till och värdestätta de egna utgångspunkterna.

Hemmen, den kristna tron och fosterlandet - dem vill vi försvara och stöda med vårt arbete.

5. I HELA VÄRLDEN...

Den kristna tron har alltid uppmuntrat individer och samhällen till internationalism. För en lösning av många samhälleliga problem förutsätts internationellt samarbete.

Kristdemokraterna förhåller sig positivt till internationalise- ring och samarbete mellan nationer. I detta samarbete bör princi- perna om jämställdhet och rättvisa uppfyllas. Även små nationers rättigheter bör respekteras och utvecklingsländerna bör erbjudas möjligheter till att få bukt med sina problem.

Kristdemokraterna är ett värdeparti och en del av den världsom- fattande kristdemokratiska rörelsen. Vi värdesätter andra na- tioner och är stolta över att vara finländare. Det har sagts att om du inte påverkar din omgivning så påverkar den dig. Detta gäller även partier och nationer. Finland bör exportera sitt eget kunnande och lära sig utav andras erfarenheter.

Samarbetet mellan nationer samt kännedomen om kulturer och seder avskaffar fördomar och upprätthåller förutsättningar för fred. Kristdemokraterna vill förbättra möjligheterna till fred i världen. Neutralitet och alliansfrihet kombinerad med ett trovär- digt självständigt försvar är vårt bästa bidrag till att stärka tryggheten i vårt närområde.

Kristdemokraterna har alltid intresserat sig för händelserna i Mellanöstern. Området är en mötesplats för många kulturer, folk och religioner och dess händelser har haft verkningar världen över. Kristdemokraterna vill stöda staten Israels existens och uppnåendet av en hållbar fred i området.

6. FOLKETS BÄSTA - VÅRT MÅL

Att sköta gemensamma ärenden kräver krafter som är omutliga. Den etiska och den politiska moralen har stor betydelse för innehål- let i besluten. Kristdemokraterna är ett kristet värdeparti som hela folket kan lita på.

Bakom varje beslut finner man en person. Besluten har ofta bety- delse för kommande generationer och för människor utan egen int- resseorganisation. Därför bör man alltid vara medveten om följ- derna av besluten och se sakerna även ur den enskilda individens synvinkel. Dethär vill vi göra - genom att tjäna dig för vårt folks bästa.