Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/665

Kristillisdemokraatit

Tavoitteena elämänmyönteinen ja elinvoimainen kotikunta - Kristillisdemokraattien kuntavaaliteesit


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Tavoitteena elämänmyönteinen ja elinvoimainen kotikunta - Kristillisdemokraattien kuntavaaliteesit
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kristillisdemokraattien kuntavaaliteesit 2004

Tavoitteena elämänmyönteinen ja elinvoimainen kotikunta

1 Riittävät ja laadukkaat peruspalvelut kunnan kunnia-asiaksi.

Kristillisdemokraattisin periaattein toimiva kunta on asukkaittensa yhteisö, jossa huolenpito voittaa välinpitämättömyyden. Peruspalveluilla huolehdimme kuntalaisten terveyteen, turvallisuuteen, opetukseen, asumiseen ja teknisiin palveluihin liittyvistä tarpeista. Arvostamme yhteistyötä palveluja tuottavien yritysten, kolmannen sektorin ja toisten kuntien kanssa. Kunnan tehtävä on valvoa, että myös ostopalvelut ovat laadukkaita ja riittäviä.

2 Terveyspalvelut kuuluvat kaikille kukkaroon katsomatta!

Jokaiselle kuntalaiselle on turvattava ihmisarvoinen hoito ja tuki. Korostamme laadukasta ja riittävää perusterveydenhuoltoa. Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon, avoterveydenhuollon ja perusterveydenhuollon välillä on järkevää. Vammaispalveluja, mielenterveys- ja päihdehuoltoa sekä ennaltaehkäisevää työtä on kehitettävä. Syrjäytymisen ehkäisyssä keskeistä on suunnitelmallinen lapsi- ja nuorisopolitiikka.

3 Ikäihmisten hyvinvoinnista ei saa tinkiä.

Hoidon laatu, riittävyys ja turvallisuus on taattava sekä kotona että laitoksissa asuville ikäihmisille. Laitoksissa asuvien vanhusten yksityisyyttä ja ihmisarvoa tulee kunnioittaa kaikissa hoitotoimenpiteissä ja laitoselämän rutiineissa. Kotona omaistaan hoitaville on maksettava kohtuullinen korvaus ja huolehdittava omaishoitajien tukipalveluista ja jaksamisesta.

4 Hyvinvoinnin perusta on perheissä.

Vanhempia tulee tukea kasvatustehtävässään. Tarjoamme perheille joustavia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi. Haluamme parantaa etenkin pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia hoitaa lapsiaan kotona. Lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia on edistettävä turvaamalla riittävät ennaltaehkäisevän työn resurssit. Lastensuojelusta ei saa tinkiä. Kunnan tulee tehostaa huume- ja päihdeongelmien ehkäisyä ja päihderiippuvaisten hoitoonohjausta sekä tukea raitista elämää.

5 Perusopetus on koulutuksen kivijalka.

Haluamme huolehtia korkeatasoisesta opetuksesta ja tuntikehyksen riittävyydestä. Opetusryhmien tulee pysyä kohtuullisen kokoisina. Koulujen henkistä työympäristöä on kehitettävä kiusaamisen torjumiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Oppilashuoltotyöhön ja kouluterveydenhuoltoon on annettava riittävät resurssit. Kunnan nuoriso- ja harrastustoiminta tulee suunnitella siten, että toimintaa tarjotaan ennen kaikkea iltapäivisin, jolloin perheille jää iltaisin enemmän yhteistä aikaa.

6 Ympäristön hyvinvointi on elämänlaatua.

Kunnan asuntopolitiikassa on painotettava turvallista ja viihtyisää asumista. Laadukkaalla rakentamisella, tehokkaalla valvonnalla ja oikein tehdyillä kiinteistönhoitotoimilla voidaan ehkäistä terveyshaittoja. Kunnan tulee alueellaan edistää energiatehokkuutta ja laatia oma kestävän kehityksen toimintasuunnitelma. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen edellytyksiä tulee parantaa.

7 Yrittäjyys on kunnan elinvoimaisuuden ehto.

Kunnan on luotava edellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle, joka turvaa alueen työllisyyttä ja sen rahoituspohjaa. Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen on panostettava. Kunnan tulee omassa henkilöstöpolitiikassaan tarjota koulutusta ja tukea työssä jaksamista.

8 Osallisuus on vuorovaikutusta.

Haluamme edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tiedonsaantia päätöksenteossa. Panostamme lähiöiden ja asuinalueiden kehittämiseen ja yhteistoiminnan lisäämiseen. Vireät asukasyhdistykset, kyläyhteisöt, kansalaisjärjestöt ja seurakunnat ovat kunnan voimavara ja yhteistyökumppani.

9 Luottamuksella kotikunnan parhaaksi.

Kunnallisina luottamushenkilöinä sitoudumme rehellisyyteen, avoimuuteen ja johdonmukaisuuteen. Kunta ei ole liikeyritys, vaan se on ennen kaikkea asukkaidensa yhteisö. Vaalimme kaikkien kuntalaisten - nuorten ja vanhojen, vähävaraisten ja hyvätuloisten, terveiden ja sairaiden - tasavertaisuutta kunnallisessa päätöksenteossa ja palvelutarjonnassa.

10 Vain äänestämällä vaikutat.

Valittaminen on turhaa, jos ei ole käyttänyt mahdollisuuttaan vaikuttaa. Kristillisdemokraatit ovat mukana kuntavaaleissa siksi, että Sinulla olisi todellinen valinnanvapaus. Käytä sitä ja olet niiden joukossa, joiden ääni kuuluu.