Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/669

Kristillisdemokraatit

Valprogram - Människans röst


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Valprogram - Människans röst
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kristdemokraterna 2003:

Människans röst - låt ditt samvete välja

Hjälp oss att bygga ett samhälle där människor vågar, orkar och vill bry sig. Ett samhälle där man belönas för ansvarstagande och företagsamhet. Ett samhälle som eftersträvar en mentalt hållbar och ekologiskt ansvarsfull utveckling. Där man tar ansvar för de svaga, där människovärdet är det viktigaste värdet.

Välfärd kan inte enbart byggas på materialistiska värden. Vår egen välfärd, ett fungerande näringsliv och den allt mer internationella företagsvärlden behöver en stark etisk grund. Grunden för all verksamhet är hänsyn till medmänniskan, respekt för varandra och förmåga att skilja mellan rätt och fel.

Det är onödigt att intala sig att det i politiken inte finns genomförbara alternativ. Vårt budskap är: lär dig att ogilla att finna dig i, tanken att inget kan göras. Vi lovar att söka och presentera alternativ. Här är de viktigaste:

1. Hjälp oss att bygga ett samhälle där föräldrarna har tid för sina barn. Föräldrarnas möjlighet att övergå till förkortad arbetstid bör stödas. Vi vill öka alternativen inom dagvården genom att höja hemvårdsstödet.

2. Hjälp oss att stärka rättvisa. Vi vill höja den lägsta föräldradagpenningen till samma nivå som arbetslösas grunddagpenning och minimipensionerna med 17 euro i månaden. Ensamförsörjarnas ställning måste förbättras. Studerande bör få bostadsbidrag även för sommaren och FPA:s bostadsbidrag bör innefatta en statlig hyresgaranti.

3. I ett välfärdssamhälle skall man ha tillgång till vård tillräckligt snabbt utan att behöva stå i kö till läkarmottagningen i flera veckor. Samhället bör göra en extra insats för att säkerställa hälsovården i stället för att ständigt öka de sjukas självriskandel.

4. Hjälp oss att lätta på den dagliga matkorgens pris. Vi vill sänka livsmedlens mervärdesskatt från 17 % till 12 %. En sänkning av mervärdesskatten gynnar alla, men särskilt låginkomsttagare och barnfamiljer.

5. Man bör gynna arbetande och sparande, inte spekulerande. Vi vill strama åt beskattningen av överlåtelsevinsten vid kortvarigt ägande. Inkomstskatten bör sänkas beroende på konjunkturerna.

6. Företagande utgör grunden för sysselsättningen och ekonomin. Företagande får inte försvåras genom skattepolitiska lösningar. Därför förutsätter vi att familjeföretags och övriga icke börsnoterade företags nuvarande dividendskattesystem bibehålls. Småföretagens verksamhetsförutsättningar bör förbättras med hjälp av ett sk. flexibelt mervärdesskattesystem. Lantbruksföretagarna behöver stödas och en inhemsk livsmedelsproduktion bör tryggas.

7. Hjälp oss att bygga ett samhälle där man bekämpar arbetslösheten och hindrar att en förfördelad ställning går i arv. Vi vill se effektiva sysselsättningsåtgärder som ser till att ingen familj har samtidigt två eller flere arbetslösa.

8. Hjälp oss att bygga ett samhälle där sunda livsvärden hedras. Hemmen och skolan bör i sina uppfostringsuppgifter, förutom att ge kunskap och färdigheter, instruera barn och unga om vad som är gott och ont, fel och rätt. Den kristna uppfostran lär ut respekt och ansvar för varandra.

9. Hjälp oss att minska våldsunderhållningen. Virtualdödande och våldsunderhållningen erbjuder fel sorts modeller för problemlösning och lär oss att tolerera våld. Vi förverkligar "förorenaren betalar" principen genom att påföra skatt för våldsunderhållning och annat oetiskt programutbud.

10. Nolltolerans! Hjälp oss att bygga ett samhälle som inte godkänner drogmissbruk och med det förenad kriminell livsstil. Det är framför allt minderåriga drogmissbrukare som oberoende av sin vilja behöver vård. Den växande alkoholkonsumtionen bör fås nedåt. Vi vill öka den allmänna tryggheten genom att förbättra polisens resurser.

11. Hjälp oss att bevara en ren Östersjö för våra barn. Vi vill ha en snabbare tidtabell för tankfartygens övergång till dubbelbotten. Klimatförändringen och miljöföroreningen måste hejdas genom satsningar på förnybara energikällor, effektivisering av energianvändningen och favorisering av kollektivtrafiken.

12. Hjälp oss att på ett rätt sätt dela med oss av välfärden. U-landsbiståndet bör gradvis höjas till den av FN rekommenderade nivån, 0,7 % av BNP.

Med din röst hjälper du oss att förverkliga dessa målsättningar - låt ditt samvete välja! Kristdemokraterna - människans röst!