Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KD/670

Kristillisdemokraatit

Kristdemokraternas 10 teser för kommunalvalet


  • Puolue: Kristillisdemokraatit
  • Otsikko: Kristdemokraternas 10 teser för kommunalvalet
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

En livsbejakande och livskraftig hemkommun som målsättning

Kristdemokraternas 10 teser för kommunalvalet 2004

1 Tillräcklig och högklassig basservice en hederssak för kommunen

En kommun som fungerar enligt kristdemokratiska principer är en gemenskap där omsorgen övervinner likgiltigheten. Genom basservicen svarar vi för kommuninvånarnas hälsa, trygghet, undervisning, boende och teknik. Vi värdesätter samarbete med företag som producerar tjänster, med tredje sekorn och med andra kommuner. Kommunens uppgift är att se till att också köptjänsterna är kvalitativa och tillräckliga.

2 Hälsovård för alla oberoende av inkomst!

Alla kommuninvånare bör garanteras mänskovärdig vård och mänskovärdigt stöd. Ett ökat samarbete mellan specialsjukvården, öppna hälsovården och bashälsovården är förnuftigt. Handikappservice, mental- och missbrukarvård samt förebyggande arbete bör utvecklas. Det centrala vid förebyggande av utslagning är en planmässig barn- och ungdomspolitik.

3 Det får inte göras avkall på de äldres välbefinnande

Vårdens kvalitet, omfattning och trygghet bör garanteras för såväl äldre som bor hemma, som för dem som bor på anstalter. Åldringarnas privatliv och mänskovärde bör respekteras i alla vårdåtgärder och anstaltsrutiner. De som sköter sina anhöriga hemma bör få en skälig ersättning och det bör tas hänsyn till anhörigvårdarnas stödtjänster och deras förmåga att orka i arbetet.

4 Grunden för välbefinnande skapas i familjerna.

Föräldrarna bör ges stöd i sin fostraruppgift. Vi erbjuder familjerna flexibla alternativ beträffande barnens dagvård och vi vill ge framför allt småbarnsföräldrarna bättre möjligheter att sköta barnen hemma. Barnens och ungdomarnas mentala välbefinnande bör främjas, genom att garantera tillräckliga resurser för förebyggande arbete. Det får inte prutas på barnskyddet. Kommunen bör effektivera det drogförebyggande arbetet, ge utrymme för vård av drogberoende samt stöda ett nyktert liv.

5 Grundutbildning är A och O i undervisningen.

Vi vill sörja för en högklassig undervisning av tillräcklig omfattning. Undervisningsgruppernas storlek bör hållas på en skälig nivå. Skolornas arbetsmiljö bör förbättras för att förhindra mobbning bland elever och utbrändhet bland lärarna. Elevvården och skolhälsovården bör få tillräckligt med resurser. Ungdoms- och hobbyverksamheten bör planeras så att den sker framför allt på eftermiddagarna. På så vis får familjerna mer gemensam tid.

6 En god miljö är livskvalitet.

Kommunens bostadspolitik bör bygga på tryggt och trivsamt boende. Med kvalitativt byggande, effektiv övervakning och rätt fastighetsskötsel kan hälsoproblem förhindras. Kommunen bör befrämja effektiv energianvändning och göra upp en egen verksamhetsplan för varaktig utveckling. Förutsättningarna för kollektivtrafiken och den lätta trafiken bör förbättras.

7 Företagandet är en grundförutsättning för en livskraftig kommun.

Kommunen bör skapa förutsättningar för ett livligt näringsliv och på så vis trygga regionens sysselsättning och finansiering. Man bör särskilt satsa på de unga och de långtidsarbetslösa. Kommunens personalpolitik bör ge möjligheter till utbildning och till stöd för uthållighet i arbetet.

8 Växelverkan mellan kommunledning och invånare.

Vi vill befrämja kommuninvånarnas möjligheter att påverka och få information angående beslutsfattandet. Städerna bör satsa på utveckling av förorter och bostadsområden och ökat samarbete. Aktiva boendeföreningar, byaföreningar, medborgarorganisationer och församlingar bör ses som en resurs och samarbetspartner för kommunen.

9 Med förtroende för hemkommunens bästa.

Som kommunalt förtroendevalda förbinder vi oss att vara ärliga, öppna och konsekventa. Kommunen är inte ett affärsföretag utan framför allt en gemenskap för dem som bor där. Vi slår vakt om jämlikhet beträffande beslutsfattande och serviceutbud för alla kommuninvånare, unga och gamla, mindre bemedlade och högavlönade, friska och sjuka.

10 Endast genom att rösta kan du påverka.

Det är onödigt att klaga om man inte använt sig av möjligheten att påverka. Kristdemokraterna är med i kommunalvalet för att Du ska ha verklig valfrihet. Använd den och du är med bland dem vars röst hörs.