Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/223

Suomen Keskusta

Centerns principprogram: På vägen till ett jämlikt, jämställt och ekologiskt civiliserat samhälle


 • Puolue: Suomen Keskusta
 • Otsikko: Centerns principprogram: På vägen till ett jämlikt, jämställt och ekologiskt civiliserat samhälle
 • Vuosi: 2006
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Centerns principprogram

Godkänt på partikongressen i Uleåborg 10.6.2006

På vägen till ett jämlikt, jämställt och ekologiskt civiliserat samhälle

Santeri Alkio: Mänskligheten och dess utvecklingsbehov måste ligga till grund för alla samhälleliga och statliga reformer.

 • Idéparti och bildningsrörelse
 • Mänsklighet och frihet under ansvar
 • Med kraft av bildning och kultur
 • Livskraftig företagsamhet i ett sammanhållet samhälle
 • Ekologisk föregångare
 • Fredsbyggare och brobyggare
 • Centern - en rörelse för samarbete och god sämja

Idéparti och bildningsrörelse

Centern är ett parti med djupa rötter i Finland. Det uppstod som ett alternativ till socialism och kapitalism för att arbeta för mänsklighet, för att införa demokrati i samhällsordningen och för att kämpa för jämlikhet och jämställdhet. Centerrörelsen grundades år 1906 och förenade i sitt framstegsvänliga tänkesätt den nationella väckelsen, de agrara rötterna, de kristna värderingarna och bildningsideologin. Allt sedan dess har Centern varit ett samhällsreformerande ideellt, allomfattande parti och en bred folkbildningsrörelse.

Inom den praktiska politiken har partiet arbetat för grundläggande målsättningar såsom Finlands självständighet, brobyggande och fred, samhällelig välfärd, sammanhållning och rättvisa samt företagsamhet. Centern har alltid strävat efter att bygga upp ett ekologiskt, grönt samhälle. Centern genomför sina ideella målsättningar i en globaliserad värld. Varors och tjänsters rörlighet styrs inte längre av nationella gränser. Miljöaspekter och social välfärd måste särskilt beaktas i framtida lösningar.

Finland hör till de rikaste samhällena i världen. Den arbetslöshet, utslagning, bristande jämlikhet och jämställdhet samt fattigdom som råder i vårt samhälle kastar dock en skugga över detta. Befolkningen åldras och omvälvningarna i den regionala strukturen fortgår. Nu i början av 2000-talet har Finland bättre förutsättningar och större resurser än någonsin för att rättvist trygga alla sina medborgares välfärd.

Natur- och miljöförstörelsen är ett gemensamt problem för hela mänskligheten. Den ensidigt materialistiska livsstilen, den ständigt ökande konsumtionen, de sinande icke-förnybara naturtillgångarna, den sämre tillväxten av förnybara naturtillgångar, bristen på rent vatten samt klimatförändringen leder oss in i en återvändsgränd. Det behövs en global förändring i riktning mot en hållbar ekologisk balans och säkerhet samt en rättvis fördelning av välfärden.

Finland bör i samverkan med andra arbeta för att åstadkomma denna förändring och genom sin egen politik fungera som vägvisare. Vi måste ställa kursen mot ett jämlikt, jämställt och ekologisk civiliserat samhälle. Vi eftersträvar på ett hållbart sätt andlig, fysisk och social välfärd för individen och stärker samhörigheten i samhället. För förändringen behövs bildningens kraft, ett sunt förhållande till naturen, sunda levnadsvanor och ett brett samarbete.

Mänsklighet och frihet under ansvar

Santeri Alkio: Den borgerliga världsuppfattningen har funnit sin livsglädje i affärsvinster, titlar, prakt, bugande inför makthavarna och förfinad njutningslystnad. Odlingen av människans inre värden och främjandet av den andliga tillväxten ses som värdelös och får ge vika för yttre vinning.

Centern är en humanistisk rörelse som respekterar människan.

Enligt Centerns människouppfattning har alla människor lika värde.

Varje människa har ett behov av och en vilja att växa andligt, att förverkliga sig själv och utveckla sin begåvning, förmåga och skicklighet för medmänniskornas och samhällets bästa samt att ta ansvar för sig själv och andra.

Till mänsklighetens innersta väsen hör förmågan att fatta etiskt överlagda beslut. En god förhållningsregel är: gör mot andra vad du vill att andra skall göra mot dig. Utifrån detta bör samhället skapa förutsättningar för varje människa att bejaka sin mänsklighet i en anda av ansvarsfull frihet.

Vi betonar tolerans samt mångfald som respekterar varje människas unika värde, accepterar olikhet och värnar om samarbetet människor emellan.

Ett barns uppväxt till ansvarsfull frihet börjar i hemmet, i familjen, i skolan och i närmiljön. Föräldraskapet behöver stödas, så att föräldrarna kan genomföra sin fostraruppgift

Varje människa skall i varje skede av sitt liv ha möjlighet att göra de val som i den rådande livssituationen är de bästa samt att kunna uppnå framgång i livet. Detta betyder möjligheter till val av såväl utbildning som val av arbetskarriär och boende.

Ett mått på samhällets civilisation är hur det tar hand om sämre lottade. Samhället skall stödja de svagaste och garantera att medborgarnas rättigheter uppfylls.

Vårt ansvar för naturen innebär, att det är vi som ska överlämna en livskraftig natur till kommande generationer.

Med kraft av bildning och kultur

J. V. Snellman: Om man följer historien, upptäcker man att välfärden har spritt sig jämsides med andlig bildning.

Var och en har rätt att utvecklas som individ och medborgare efter egen förmåga och under hela sitt liv oberoende av sin ekonomiska ställning.

Ingen får sakna möjligheter till utbildning och bildning.

Samarbetet mellan hem och skola hjälper barn och unga att växa till ansvarsfulla vuxna. Skolan bör stärka förmågan att tillägna sig livsberikande kunskaper och färdigheter samt stödja växandet till en god människa.

En gedigen allmänbildning och yrkesmässig kompetens ger en hållbar grund för livet och ett framgångsrikt arbetsliv. Människan behöver både teoretisk och praktisk kunskap för en balanserad utveckling. Den finländska skolan skall vara uppmuntrande, trygg och trivsam för såväl elever som lärare. Bildning och lärande är ett livslångt skeende.

Det finländska samhällets framtid bygger på omfattande och högklassig utbildning och forskning. Utbildning och forskning på högskolenivå skall bedrivas i hela landet.

Vetenskapen och den tekniska utvecklingen formar vår kultur. Detta ger oss ökade valmöjligheter. Vetenskapen och teknologin skall tjäna mänskligheten, sysselsättningen och Finlands framgång. Nyttan av de teknologiska framstegen skall fördelas rättvist. Samhället bör stödja och nyttiggöra teknologisk forskning för människornas bästa.

Individen blir en del av sitt kollektiv och växer till medborgarskap via sin kultur. Kultur och konst ger näring för människans själ och ökad andliga välfärd. Tillgången till våra gemensamma resurser stärks.

Varje ort har sina särdrag, sin historia och sina seder. Vi skall värna om olika kulturers livskraft och den finländska konstens internationella ställning och därvid komma ihåg de starka sidorna i vår nationella kultur: språket, skolväsendet och kulturinstitutionerna, medborgarorganisationerna, kyrkorna och vår unika relation till naturen.

Den kristna traditionen har format vår kultur under seklernas lopp och är fortfarande en viktig grundval för vårt samhälle. Kyrkorna och de övriga religiösa samfunden skapar förutsättningar för en verksamhet som främjar människans förmåga att handla etiskt.

Livskraftig företagsamhet i ett sammanhållet samhälle

Urho Kekkonen: Bevara en sådan linje i partiet, att ingen enda människa i detta land kan påstå att agrarförbundet har glömt den fattiges sak.

Vårt mål är att skapa ett sammanhållet samhälle med social och regional jämlikhet. En stark nationalekonomi med förmåga att prestera och sysselsätta skapar grundläggande förutsättningar för vårt lands självständighet och medborgarnas sociala trygghet. Samhällelig sammanhållning återigen är ett villkor för långsiktig, framgångsrik företagsverksamhet.

Företagande, samarbete och avtalsförhandlingar utgör grunden för ekonomin och sysselsättningen. Vi utvecklar en etiskt hållbar marknadsekonomi. Vi understöder privat äganderätt och förbättrar förutsättningarna för framgångsrikt entreprenörskap i hela landet. Därutöver behöver vi kooperativ verksamhet och statliga företag. Vi gynnar finländskt ägande, sporrar finländarna till ägande och uppmuntrar företag att etablera sig i Finland.

Arbete är en grundläggande rättighet som tillkommer alla. Att arbeta skall alltid vara ett lönsamt alternativ. Via arbetet förverkligar individen sig själv och inlemmas i en gemenskap. Vårt mål är välutbildade anställda som trivs i sitt arbete och som känner sig trygga. Personalen skall uppmuntras och även belönas på lika villkor och enligt rimlighetsprincipen.

I arbetslivet skall jämställdhet mellan kvinnor och män genomföras. Lika lön skall betalas för lika och likvärdigt arbete. Särskilt viktigt är att trygga unga människors tillträde till arbetslivet efter avslutad utbildning.

Samhället skall i samverkan med medborgarorganisationerna och näringslivet skapa förutsättningar för sysselsättning av personer som inte kan sysselsättas inom ramen för den privata företagsverksamheten eller den offentlig ekonomin.

Staten skall trygga att det råder fördelaktiga förhållanden för företagens verksamhet och sysselsättning. Staten ansvarar för en fungerande infrastruktur för trafik och datakommunikation samt övrig infrastruktur i hela landet och för tillgången till energi under alla förhållanden.

En framgångsrik ekonomisk politik kräver stabila samhällsförhållanden och fred på arbetsmarknaden. Den finländska avtalsmodellen skall utvecklas genom åtgärder som stödjer lokala avtal och lokalt företagande i syfte att skapa varaktig sysselsättning.

Staten och kommunerna bär huvudansvaret för att välfärdstjänster och grundtrygghet kan garanteras rättvist i hela landet. Vi uppmuntrar människor till initiativ och självständighet samt till att ta ansvar för den egna välfärden och det egna hälsofrämjandet.

Vid sidan av detta behövs ett medborgarsamhälle som bryr sig om individen.

Vi betonar närgemenskapernas betydelse för individens trygghet och delaktighet. Vi förstärker samhörigheten i samhället också genom att stödja växelverkan mellan generationerna. Vi anser det viktigt att erfarenhetsbaserad kunskap förs vidare från en generation till en annan. De äldres kunskap och livserfarenhet skall utnyttjas så mycket som möjligt för att stärka den andliga välfärden och de sociala banden i vårt samhälle.

Finland skall utvecklas som ett land med landskap och regioner. En balanserad regional utveckling förutsätter att företag, myndigheter, högskolor och skolväsende samverkar för att skapa nya arbetsplatser.

Samhället skall möjliggöra förutsättningar för boende och arbete i hela landet. Finland behöver trivsamma och trygga städer, en livskraftig landsbygd samt partnerskap och växelverkan mellan dessa. Var och en skall ha möjlighet att välja boplats.

Beslutsfattandet skall ske nära individen. Självstyre på kommunal nivå och beslutsfattande på landskapsnivå sporrar människor till att ta initiativ och samarbeta för att bygga hembygdens framtid. Nya möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet skall skapas för medborgarna. Vi uppmuntrar medborgarna till frivillig samhällsaktivitet.

Det demokratiska beslutsfattandet garanterar rättvisa och medborgarnas jämlikhet. Riksdagens ställning i ledningen för det politiska livet i Finland skall förstärkas. Intresseorganisationerna har en viktig roll i att bevaka sina medlemmars intressen. Vi godkänner inte korporativ makt.

Staten svarar för landets inre och yttre säkerhet samt för att medborgarnas grundlagsenliga rättigheter uppfylls. Förvaltningen är till för människorna. Förvaltningen skall vara öppen och effektiv samt stå för hög moral. En pålitlig rättsstat och ett oavhängigt rättsväsende utgör grunden för säkerhet, jämlikhet och jämställdhet.

Ekologisk föregångare

Utdrag ur Centerungdomens programdeklaration Mot ett grönare samhälle, 1973: Produktionen skall byggas upp på en ny grund i huvudsak av förnybara naturtillgångar. Icke-förnybara naturtillgångar skall användas sparsamt och återanvändas.

Jorden tillhör oss alla gemensamt. Människornas liv bygger överallt i världen på förnybara naturtillgångar. Naturen visar genom allvarliga tecken att mänskligheten måste anamma en ansvarsfull attityd och förankra det praktiska livet på en hållbar utveckling.

Människans och naturens ekonomi är beroende av varandra. Naturen sätter de gränser inom vilka mänskligheten sköter sin ekonomi. All verksamhet skall vara hållbar i naturekonomiskt, socialt, mänskligt och ekonomiskt avseende. Förnybara naturtillgångar skall vårdas omsorgsfullt och icke-förnybara naturtillgångar skall användas sparsamt och återanvändas effektivt. Teknologin och utvecklingen av denna skall användas vid lösning av miljöproblem.

En världsomspännande naturekonomiskt hållbar livsstil kan uppnås endast genom internationellt samarbete och förändrade attityder. En livsmodell som ensidigt idealiserar konsumtion håller inte. En djupgående förändring måste åstadkommas i samtliga nationers värden, mål och ekonomi. Alla måste medverka solidariskt till att vända utvecklingen så att ekologisk säkerhet och balans kan uppnås.

Finland har rika förnybara naturtillgångar. Skötseln, användningen och förädlingen av dessa utgör ansvarsfull miljöpolitik och hållbar ekonomisk verksamhet. Ett regionalt balanserat samhälle är ett nödvändigt villkor för nyttjandet av förnybara naturtillgångar och för en naturekonomiskt hållbar samhällsmodell.

Landsbygden är en nationell resurs. Dess livskraft skall förstärkas genom åtgärder som stödjer företagande och pluralistisk näringsverksamhet samt genom omfattande av en ekologiskt hållbar livsform. Det är varje nations rättighet och skyldighet att förse sitt folk med mat, men endast ett starkt och lönsamt jordbruk kan göra detta. De produkter som produceras av finländska jordbrukare utgör grunden för vår livsmedelsekonomi.

Vi stödjer en kraftig utökning av användningen av förnybar energi. Vi eftersträvar högsta möjliga självförsörjning inom produktionen av livsmedel och energi. Hållbart skötta skogar garanterar den finländska industrin råvara och är en outsinlig källa till rekreation för människan.

Allemansrätten är ett uttryck för finländarnas urminnes, nära relation till miljön. Var och en skall ha möjlighet att njuta av naturen.

Fredsbyggare och brobyggare

Urho Kekkonen: I dag vill vi fördomsfritt och i en positiv anda medverka i det internationella samarbetet, som är det enda möjliga medlet för att säkerställa fred.

Nationalstaterna anpassar sig till en tid som präglas av global ekonomi, av en ekologisk ödesgemenskap som omfattar hela jordklotet samt av europeiskt och internationellt samarbete. Nationalstaternas ömsesidiga beroende ökar. I första hand ansvarar nationalstaterna för sina egna invånare och deras välfärd. Nationalstaten är vårt viktigaste medel att påverka det internationella beslutsfattandet.

Den finländska kulturen lever i intensiv växelverkan med Europas och världens folk. De historiska erfarenheterna, naturförhållandena och geografin förstärker vårt realistiska förhållningssätt till händelserna i världen och vår ställning som ett litet folk. Samarbete, sinne för proportioner, öppenhet för växelverkan mellan kulturer samt kulturell mångfald är drag som präglar den finländska kulturen. Vi har mycket genuint att bidra med i det internationella samarbetet tack vare vår särpräglade kultur. Finland kan också i framtiden bygga fred och samarbete både i sin egen världsdel och i hela världen.

Finlands säkerhet förutsätter en genomtänkt utrikes- och säkerhetspolitik, ett fullödigt medverkande i det europeiska samarbetet och en trovärdig nationell försvarsförmåga.

Vi försvarar i första hand vår självständighet själva. Vi sörjer för försvarsmaktens prestationsförmåga och närvaro i hela landet samt för medborgarnas vilja att försvara vårt land. Eventuella nya säkerhetspolitiska lösningar förutsätter stöd av en majoritet av folket. Kärnan i Finlands försvar är under alla förhållanden alltid finländsk.

Stabiliteten i Nordeuropa och Östersjöområdet är särskilt viktig för oss. Vi skall omsorgsfullt värna om våra grannrelationer till såväl de nordiska länderna som till Ryssland och de baltiska länderna. Vi främjar samarbetet i de arktiska områdena och i Östersjöområdet. Miljön i dessa områden bör skyddas och deras naturtillgångar utnyttjas på ett hållbart sätt.

Finland skall fungera som en aktiv brobyggare i viktiga framtida frågor som berör Europa. Europeiska unionen skall vara en sammanslutning av självständiga medlemsländer och bedriva en politik som åtnjuter medborgarnas förtroende. Den skall fokusera på stora gemensamma frågor såsom säkerhet, ekonomi, miljö och teknologi. Medlemsländernas rörelsefrihet skall tryggas för att nationella särdrag skall kunna beaktas. I egenskap av aktiv medlem i Europeiska unionen bygger Finland stabilitet, välstånd och säkerhet i en anda av samarbete.

Våra grundläggande värden - mänsklighet, solidaritet, rättvisa och partnerskap - tar sig uttryck också i våra internationella strävanden. Vi stödjer demokrati i internationella relationer, utvecklingen av rättsstater och omfattande mänskliga rättigheter överallt. Vi arbetar aktivt för att förbättra levnadsförhållandena i utvecklingsländerna med respekt för befolkningens värden och kultur samt naturens balans. Fattigdom och ojämlikhet tvingar oss att söka nya lösningar på globala problem. Samtidigt är detta ett fredsarbete av effektivaste slag. På detta område skall Europeiska unionen och Förenta nationerna vara aktiva och handlingskraftiga.

Centern - en rörelse för samarbete och samförstånd

Finskt ordspråk: Känn ditt eget värde, värdesätt även andra.

Vår demokratiska ordning utgör grunden för den finländska livsformen och en framstegsvänlig politik. Ju genuinare demokratin verkställs, desto stadigare står reformarbetet som syftar till sammanhållning samt jämlikhet och jämställdhet.

Med hjälp av reformer förstärker vi medborgarsamhället, skapar förutsättningar för en stark ekonomi, säkerställer samhällets handlingskraft och styr utvecklingen mot en naturekonomiskt hållbar framtid.

Centern är en medborgarnas kanal för att bygga ett tryggt och balanserat samhälle. Vi verkar på lokal, nationell och global nivå med stöd av den fullmakt vi har fått av folket i val.

Centern samarbetar fördomsfritt med andra för att genomföra sina principer i en anda av ömsesidig respekt, förståelse och sämja.