Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/225

Suomen Keskusta

Keskustan teesit seurakuntavaaleissa 2002


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Keskustan teesit seurakuntavaaleissa 2002
  • Vuosi: 2002
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Keskustan teesit seurakuntavaaleissa 2002

Puoluehallitus 15.08.2002

ELÄVÄ SEURAKUNTA - LÄSNÄ JA TUKENA

Kansankirkko - kansaa yhdistävä ja kokoava voima

Kirkko on erottamaton osa suomalaista elämäntapaa kehdosta hautaan. Sen päätehtävä on hengellinen ja sen kautta suomalainen on kasvanut odottamaan kirkolta tukea ihmiselon kaikissa taitekohdissa.

Pirstaloituvassa yhteiskunnassa kasvavat odotukset kirkkoa kohtaan siinä, että se voisi koota samanarvoisina, toisilleen yhteisvastuullisina yhteen kaikki kansalaisryhmät. Kahtiajaon yhteiskunnassa kirkko ja seurakunta ovat koko kansan yhteinen koti. Monet panevat toivonsa myös siihen, että kirkko toimisi päättäväisesti yhteiskunnan omantunnon äänenä.

Elävässä jumalanpalveluksessa usko ja toivo elää

Kaikille avoin joka sunnuntainen jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan lähtökohta.Elävä jumalanpalvelus uudistuu perinteitä kunnioittaen ja sana ja sakramentit ovat sen ydin.

Lähimmäisenvastuun seurakunta

Seurakunnissa kannetaan vastuuta heikommista niin lähellä kuin kaukanakin. Yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa voidaan saada aikaan merkittäviä tekoja diakonia- ja erityisryhmien työssä.

Lähetyskäsky näyttää suunnan seurakunnan lähetystyölle. Jokainen seurakunta on yhteydessä Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon. Näin kansainvälisyys tulee lähelle jokaista seurakunnan jäsentä.

Luontoa vaaliva seurakunta

Seurakunta pyrkii toiminnassaan varjelemaan luontoa ja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Nuoret ovat tulevaisuutemme

Seurakunta tarjoaa mahdollisuuden ylisukupolviseen yhteistyöhön. Nuoria on kannustettava seurakunnan toimijoiksi antamalla heille itsenäistä vastuuta. Näin saadaan seurakunnan nuorimpien jäsenten kädenjälki seurakunnan toimintoihin ja heidän äänensä kuulumaan päätöksenteossa.

Kirkon työntekijät

Seurakunnan toimintakenttä on laaja. Varsinainen toiminnan, hallinnon ja kiinteistötoimen hyvä toteuttaminen edellyttää osaavaa ja innostunutta henkilöstöä. Menestyvä seurakunta arvostaa kaikkia työntekijöitään ja tukee heitä vaativassa tehtävässään. Luottamushenkilöt voivat myös vaikuttaa hyvän, kannustavan ja avoimen työyhteisön ilmapiirin muodostumiseen.

Kirkkoa on koettelemassa työntekijäpula - kirkon ja seurakuntien on tartuttava tähän haastee-seen kaikin voimin.

Luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyö

Pystyäkseen aidosti vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin seurakunta tarvitsee viranhaltijoiden rinnalle aktiivisia maallikkoja. Seurakuntatyö perustuu vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoistyötä on tuettava, kehitettävä ja sen merkitys tunnustettava.

Kirkon ja seurakuntien talous

Pystyäkseen keskittymään perustehtäväänsä kirkolla ja seurakunnilla on oltava kestävä ja ennustettavissa oleva taloudellinen pohja. Luottamushenkilöt joutuvat kantamaan suurta vastuuta myös siitä, että seurakunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä sekä maa- ja metsä-omaisuutta hoidetaan vastuullisesti.

Koska kansankirkko tekee monilla toimintansa osa-alueilla koko yhteiskunnan kannalta katsoen korvaamattoman arvokasta työtä, sillä on oikeus odottaa, että valtio esimerkiksi yhteisöverojärjestelmän puitteissa luo seurakuntien työlle kestävän taloudellisen perustan. Kirkon on myös itse osoitettava, että se kykenee tasaamaan yhteiskunnallisen kehityksen myötä syntynyttä köyhien ja rikkaiden seurakuntien välistä kuilua.