Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/227

Suomen Keskusta

Seurakuntavaaliohjelma: Kirkko keskellä arkea ja juhlaa - mitä se on?


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Seurakuntavaaliohjelma: Kirkko keskellä arkea ja juhlaa - mitä se on?
  • Vuosi: 2006
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KESKUSTA - CENTERN

Kirkko keskellä arkea ja juhlaa - mitä se on?

Kirkon tulee olla heikoimman lähimmäisen asialla.

Jokainen kristitty on kutsuttu palvelemaan toinen toistamme. Seurakunnan diakoniatyö etsii kirkon omasta lähtökohdasta, lähimmäisen auttamisesta käsin, heikointa lähimmäistä. Häntä, jota muut eivät näe tai kuule. Kirkkoa ei tule tietoisesti käyttää hyvinvointivaltion tehtävien automaattisena paikkaajana. Kirkon diakoniatyön tehtävänä on etsiä niitä, jotka tarvitsevat lisätukea tai putoavat turvaverkosta kokonaan. Lähimmäisenvastuu ulottuu läheltä koko maailmaan.

Me välitämme sinusta! Me toimimme yksinäisyyttä vastaan.

Yksinäisyys on aikamme suurimpia ongelmia. Yksinäisiä ihmisiä löytyy yhteiskunnan kaikista ihmisryhmistä: kotiäideistä ja lapsiperheistä, paikkakunnalle muuttaneista opiskelijoista, työttömistä, työn perässä muuttaneista, omaishoitajista ja vanhuksista. Yksinäisyys kertoo lähiyhteisömme haavoittuvuudesta. Haluamme, että seurakunta kiinnittää huomionsa niihin, jotka etsivät ja kaipaavat toista ihmistä lähelleen. Yksinäisyyden torjunta on yksityisen kristityn, koko seurakunnan ja koko kirkon tehtävä. Seurakunnan omassa toiminnassa tulee huomioida eriikäisten erilaiset tarpeet, mutta myös ohjata ihmisiä yhteen. Seurakunnan jäsenten, nuorien ja vanhojen, omaan aktiivisuuteen ja asiantuntemukseen tulee luottaa.

Kristillisestä kasvatuksesta kantaa vastuun ennen muuta perhe, jota seurakunta tukee tehtävässään. Laadukkaan uskonnonopetuksen merkitys kouluissa tulee kasvamaan.

Perheellä on ensisijainen vastuu kristillisestä kasvatuksesta. Seurakunnan tuen merkitys tässä tehtävässä on kuitenkin tänä päivänä keskeinen. Moni perhe haluaa ja tarvitsee tukea lasten kristilliseen kasvatukseen. Lapsella ja aikuisella on oikeus uskonsa tuntemiseen ja uskossa kasvamiseen. Kouluikäisten lasten osalta laadukkaan uskonnonopetuksen merkitys on yhä kasvava. Omien juurien tiedostaminen, muiden uskontojen tunteminen ja kyky nähdä pyhä maailmassa kasvattavat moniarvoiseen ja suvaitsevaan yhteiskuntaan.

Rippikoulun suosio on menestystarina, jonka tulevaisuus on turvattava jatkuvalla kehittämisellä. Nuoriin aikuisiin kohdistuvia erityispanostuksia tulee jatkaa ja kehittää.

Rippikoulun merkitys monen nuoren elämässä on ollut ja tulee olemaan keskeinen. Rippikoulun suosio on menestystarina. Rippikouluun ja sen kehittämiseen on edelleen panostettava. Sen pohjalta on myös hyvä rakentaa siltaa kohden aikuistumista ja nuoria aikuisia. Kirkko on antanut erillistä panostusta nuorien aikuisten parissa tehtävään työhön. Näitä toimia tuleekin jatkaa. Tässä työssä onnistuminen avaa välineitä myös muiden ikäluokkien kanssa tehtävään työhön.

Lähetystyö kuuluu kirkkomme tehtävän ytimeen.

Kristinuskosta kertominen kuuluu lähetyskäskyn mukaisesti jokaiselle kristitylle Suomessa ja muualla. Jo perusluonteeltaan kirkko on globaali, maailmanlaajuinen. Lähetystyön kautta jokainen seurakuntalainen rakentaa siltoja ihmiskuntaan ja on yhteydessä koko maailman kattavaan Kristuksen kirkkoon. Kirkkohallitus on päättänyt aloittaa lähetystyön strategian valmistelun. Se tarkoittaa seurakuntien oman lähetystyön, järjestöjen tekemän lähetystyön ja kansainvälisen diakonian sekä koko toimintarakenteen tutkimista. Lähetystehtävän hoitamisesta tulee käydä avoin keskustelu. Perusperiaate on, että lähetys on kristitylle keskeinen ja luovuttamaton perustehtävä.

Kirkossa otetaan vastaan erilaiset ja eri kulttuureista tulevat ihmiset. Kirkon tulee toimia aktiivisesti rasismin vastaisessa työssä.

Suuri osa maahanmuuttajistamme on kristittyjä. Heille tulee taata mahdollisuus elää ja toimia kirkossa myös Suomessa. Kaikki ihmiset ovat Jumalan luomina samanarvoisia. Kirkon tulee olla aktiivinen rasismin vastaisessa työssä.

Kansankirkko kokoaa kansan toimimaan yhdessä.

Elinvoimaisella Jumalan sanan pohjalla toimivalla kirkolla on tärkeä tehtävä kansamme elämässä. Pirstaloituvassa ja nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa kirkon tehtävänä on koota yhteen eri ikäpolvet, kansanryhmät ja herätysliikkeet. Kansankirkon katon alle mahtuu. Kirkon tulee olla kansan yhteinen koti. Me sitoudumme etsimään ja kehittämään maallikkouden vahvaa kivijalkaa. Osaava, innostunut henkilöstö ja sitoutuneet maallikot yhdessä takaavat seurakuntatyön menestymisen. Kansankirkon voima lähtee sen jäsenistä.

Seurakunta on ihmisten arjessa toimiva hengellinen yhteisö.

Seurakunta on ensisijassa hengellinen yhteisö. Markkinaretoriikan ja kiireen sijasta seurakunnan tulee tarjota ihmiselle sanomaa pyhyydestä, sanomaa toisenlaisesta maailmasta. Seurakunnalla on vahva merkitys paikallisidentiteetin luojana ja yhteisön vahvistajana. Toimiva yhteisö ei voi olla kovin suuri. Seurakunnan toimintaan liittyy myös hallintoa, jota voidaan siirtää usein suurempiin yksikköihin. Voimakkaan muuttoliikkeen ja yhteiskunnallisten muutosten vuoksi tulee myös kirkon tutkia omaa seurakuntarakennettaan. Lähtökohtana tulee aina olla, että rakenteiden tulee auttaa seurakunnan toimintaa ja tukea perustehtävää.

Seurakunnan talouden on oltava kestävällä ja ennustettavalla pohjalla.

Pystyäkseen kehittymään perustehtäväänsä kirkolla ja seurakunnilla on oltava kestävä ja ennustettavissa oleva taloudellinen pohja. Tuemme nykyisen verotuskäytännön jatkumista. Luottamushenkilöt joutuvat hoitaman vastuullisesti myös kirkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kiinteistöjä sekä maa- ja metsäomaisuutta. Hyvä huolenpito seurakunnan taloudesta on edellytysten antamista kirkon perustehtävälle. Kirkon tulee itse toimia julistuksensa mukaisesti myös talousasioissa.

Rakennamme elämänuskoa huomiseen. Kirkko voi tuoda toivon arkeesi.

Puolueena Keskusta haluaa tukea seurakunnissa jäsentensä paikallista osallistumista ja vastuunkantoa. Keskustalaisen ihmiskäsityksen ympärille ovat mahtuneet ja mahtuvat ihmiset monista herätysliikkeistä ja erilaisista hengellisistä taustoista. Yhteistä meille keskustalaisille seurakunta-aktiiveille on näky ihmisestä arvokkaana Jumalan työtoverina.

Seurakuntavaalit 2006:

Vaalipäivä on 12.11.2006. Osassa seurakuntia vaalit jatkuvat vielä 13.11.2006

Ennakkoäänestys jokaisessa seurakunnassa 30.10.- 3.11.2006 klo 9-18