Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESK/257

Suomen Keskusta

Dags att komma hem.


  • Puolue: Suomen Keskusta
  • Otsikko: Dags att komma hem.
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

[kuvat poistettu]

Framtidens Finland kan byggas på två sätt. Antingen så att vi bryr oss om hela Finland och alla finländare, eller så att vi fortsätter på samma sätt som hittills och endast de starkaste och största rösterna hörs.

Nu präglas allt för många hem av ovisshet inför framtiden. Man oroar sig för hur man själv och ens anhöriga ska orka, klara vardagen och trygga sin utkomst. Vi ser med egna ögon hur ojämlikheten, otryggheten och illamåendet har ökat och vad det har lett till.

Politik är vilja och mod. Reformer behövs för att rädda vår välfärd, men priset får inte vara ett mer ojämlikt Finland. Vi tror på att vi ska bygga upp detta land tillsammans. Allt kan också vara annorlunda.

Centerns alternativ är ett enhetligt Finland, som varje finländare upplever som sitt fosterland oberoende av postnummer. Ett rättvist Finland, som varje finländare kan vara med och bygga jämlikt enligt sina egna förutsättningar.

Ett land, där såväl familjer, ensamstående som äldre reder sig.

www.onkotiintulonaika.fi
www.keskusta.fi

Anta utmaningen som räddande kraft

Förändringen börjar med Dig. Anta utmaningen. Kom med och bli den räddande kraften för hela Finland och alla finländare på adressen

www.onkotiintulonaika.fi

Hemmet är i livets medelpunkt. Hela Finland vinner på att hemmen mår bra.

Dags att komma hem.

Hela Finland

Om Centern får bestämma, bor finländsk livskraft också i morgon i hela Finland från Hangö till Utsjoki.

Finland är ett så litet land att allas insats behövs för att bygga det allmänna bästa. Detta lyckas inte genom att man centraliserar allting.

Medan andra tror på att centralisera människor, tjänster och arbetsplatser, tycker vi att alla har rätt att själva välja var de vill bygga sitt hem, sitt arbete och sitt liv. Finland klarar sig i en föränderlig värld endast, om landets alla resurser tas i bruk.

Servicen nära

Ju närmare hemmen barna- och åldringsvård, skolor, hälsovårdscentraler, bibliotek och andra tjänster finns, desto bättre mår hemmen. Därför måste tillgången till närservice garanteras för alla genom lag.

Vi i Centern vill åstadkomma en fungerande hälsovård. Vi måste sätta punkt för hälsoskillnaderna mellan finländarna. Inom hälsovården, om någonstans, behövs samarbete mellan kommunerna och insatser av inhemska småföretagare inom omsorgsbranschen. Vi får inte låta hälsovårdstjänsterna komma i händerna på multinationella aktörer.

Finland är fullt av livskraftiga kommuner som sköter sina angelägenheter väl och samarbetar med andra kommuner. Enligt Centern måste kommunerna själva få besluta hur tjänsterna ordnas i fortsättningen. Genom tvång uppnås inget bestående. Statens uppgift är i sin tur att se till att kommunerna har tillräckliga resurser för att tillhandahålla tjänsterna.

[kuva poistettu]

Vi ser till hemmens bästa

Vi står inför en situation, där skuldsättningen måste stoppas och ekonomin fås i balans. Men det får inte ske på bekostnad av de svagaste. Nedskärningar i tjänsterna slår hårdast mot barn, sjuka och äldre. Det leder till ökad ojämlikhet, utslagning och illamående.

Enligt Centern är det nu dags att se till att hemmen mår bra. Alla gynnas av att vi agerar hellre i tid än för sent. Ju mer vi inom politiken kan se till hemmens bästa och stödja människornas egen aktivitet, desto mindre är servicetrycket.

I stället för några euro extra önskar många familjer hjälp med att få vardagen att löpa. Det är Centern beredd att ordna i kommunerna. Genom hemhjälp och service i hemmen kan vi effektivt förebygga att problemen tillspetsas. Detsamma gäller äldre människor. För att de äldre ska ha möjlighet att bo hemma så länge som de vill och kan, måste också närståendevården äntligen ses över. Problemen inom åldringsvården löses inte med halva skötare och tvistande regeringspartier.

Ett modigt Finland

Välfärd föds genom arbete och företagsamhet. Företagsamhet kräver kompetens, mod och samhällets stöd. Företagandet berör inte enbart den enskilda människan. Det gäller hela Finlands framtid. Centern om någon förstår det här.

Vid sidan av de av tradition starka industribranscherna måste vi utveckla ny, hållbar och konkurrenskraftig verksamhet. Det kan vara fråga om design eller innovativa produkter och tjänster inom bioekonomi. Finland är fullt av rika naturtillgångar och hög kompetens som nästa Nokia kan ta sats ifrån – för detta behövs modig politik.

I stället för nedskärningar och skattehöjningar tror Centern på företagsamhet, viljekraft och kreativitet för att skapa nya arbetsplatser.

Hemma någonstans eller ingenstans ifrån?

Vi hör alla hemma någonstans. Hemkommunen och hembygden är viktiga för oss. De ger oss vår identitet. Barnens uppväxtmiljö, grannarna, fritidsintressena och arbetsplatsen är alla en del av vår närmiljö. Den plats där vi har våra rötter.

Den finländska demokratin baserar sig på människornas möjlighet att själva besluta om sina egna angelägenheter. Det är också kärnan i Centerns tänkande. Låt oss hålla fast vid det. Nu är inte tid för resignation.

Finland kan på nytt bli ett land av gemenskap. I hemmen fostras det nya Finland och där möts generationerna. Förr i tiden tog hela byn och kvarteret rollen som fostrare. Låt oss åter ta denna tradition till heders. Låt oss bära ansvar, inte enbart för oss själva och vår egen familj, utan också för grannen.


www.onkotiintulonaika.fi
www.keskusta.fi

Kommunalvalet 28.10.2012. Förhandsröstning och röstning i hemmen i Finland 17–23.10. Förhandsröstning utomlands 17–20.10.

Maksaja: Suomen Keskusta r.p.