Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KESKP/189

Keskustapuolue

Keskustapuolueen kirkkopoliittinen periaateohjelma


  • Puolue: Keskustapuolue
  • Otsikko: Keskustapuolueen kirkkopoliittinen periaateohjelma
  • Vuosi: 1978
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

KESKUSTAPUOLUEEN KIRKKOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA

I Yleinen asennoituminen

Kirkon vaikutus suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen on ollut merkittävä. Sen sanoma ja toiminta on vaikuttanut ratkaisevasti sekä yhteiskunnan ulkonaisiin rakenteisiin että kansamme eettiseen arvomaailmaan.

Keskustapuolue katsoo, että elinvoimaisella, Jumalan sanan pohjalla toimivalla kirkolla on tärkeä tehtävä kansamme elämässä. Varsinkin nykyisen murroksen keskellä sekä yksityiset kansalaiset että koko yhteiskuntamme tarvitsevat kirkon sanomaa ja palveluksia.

Uskonnonvapauden periaate, nopea yhteiskunnallinen kehitys ja kirkon tehtävän toteutuminen nykyajassa edellyttävät toisaalta kirkon oman sisäisen kehityksen tarkistamista ja jatkuvaa kehittämistä.

II Valtio ja kirkko

Keskustapuolue katsoo, että valtio ei voi jättää huomioonottamatta kansan enemmistön uskonnollisia mielipiteitä tai asennoitua niihin välinpitämättömästi. Tästä syystä valtion ja kirkon täydellinen erottaminen ei ole puolueen käsityksen mukaan mahdollinen eikä toivottava.

Keskustapuolueen mielestä valtion ja kirkon suhteet on säilytettävä sellaisina, että kirkko voi vapaasti ja aidosti toteuttaa tehtäväänsä. Kirkon ja valtion suhteiden tarkistaminen ei saa johtaa kirkon alistamiseen valtion holhoukseen eikä kirkon toiminnan rajoittamiseen tai sen taloudellisen tilan huonontamiseen. Itsenäinen kirkko voi parhaiten palvella myös yhteiskuntaa. Siksi eduskunnan käsiteltäväksi on saatettava vain ne säännökset, jotka koskevat kirkon ja valtion suhdetta. Kirkon toimintaa koskevista säännöksistä kirkon tulee päättää itse. Kirkon omaan toimintaan kuuluvista tehtävistä, kuten tuomiokapitulilaitoksen kustannuksista on kirkon itse vastattava.

Valtion ja kirkon työnjako tulee toteuttaa siten, että koko yhteiskuntaa palvelevien toimintamuotojen järjestämisessä otetaan huomioon väestön uskonnollisen enemmistön mielipide. Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää, että koululaitoksen uskonnonopetus on tunnustuksellista ja että sille varataan nykyinen tuntimäärä. Samalla on uskonnonopetuksen sisällön kehittämiseen kiinnitettävä huomiota.

Valtion ja kirkon työnjaon toteuttamisessa on myös huolehdittava siitä, että yksityisten kansalaisten saamien palvelusten taso ei laske ja että uudistus ei aiheuta yksityisille ihmisille, yhteiskunnalle tahi kirkolle kohtuuttomia kustannuksia. Siitä syystä mm. paikallisen väestörekisterin pitäminen on jätettävä kirkon hoidettavaksi.

Valtion tulee asennoitua myönteisesti myös muiden uskonnollisten yhteisöjen kuin kansankirkkojen työhön sekä kohdella niitä ja niiden jäseniä tasapuolisesti uskonnonvapauslain hengessä.

III Kirkon sisäinen uudistustyö

Keskustapuolue pitää tärkeänä, että kirkon hallinto on kansanvaltainen ja koko kirkosta yhteisvastuuta kantava. Kirkon keskushallintoa sekä hiippakunta- ja seurakuntahallintoa tulee kehittää niin, että ne antavat edellytykset monille aktiiviseen osallistumiseen.

Kirkon tulee pyrkiä työssään sanomansa mukaisesti suojelemaan ihmisarvoa ja ihmisen elämisen oikeutta sekä toimia yleisen vieraantumisen ja katkeroitumisen välttämiseksi.