Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1040

Kansallinen Kokoomus

Perheet ja työelämä


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Perheet ja työelämä
  • Vuosi: 2017
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

PERHEET JA TYÖELÄMÄ

JOHDANTO

Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja perustuu Kokoomuksen arvoihin, kuten mahdollisuuksien tasa-arvoon, kannustavuuteen ja välittämiseen. Arvoihin, jotka yhdistävät suurta joukkoa suomalaisia.

Asiakirja kokoaa yhteen Kokoomuksen keskeiset perhettä ja työelämää koskevat linjaukset. Asiakirja koostuu kolmesta osasta: Kokoomuksen perhevapaamallista, varhaiskasvatukseen liittyvästä osiosta sekä perheiden sujuvaan arkeen liittyvistä ehdotuksista.

Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisessä vertailussa tasa-arvoinen ja esimerkiksi korkeakouluistamme valmistuvista yli puolet on naisia. Siitä huolimatta naisilla on usein vaikeuksia työllistyä, mikä heijastuu myöhempään ura- ja palkkakehitykseen. Vaikutus näkyy myös naisten miehiä pienempinä eläkkeinä. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja yhtäläiset uramahdollisuudet ovat ennen kaikkea tasa-arvokysymys, mutta myös merkittävä kansantaloudellinen asia. Naisten tasavertaisen työmarkkina-aseman ja sujuvan urakehityksen näkökulmasta on tärkeää, että vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvat kustannuksia tasataan ja vanhempainvapaat jakautuvat nykyistä tasaisemmin.

Kokoomus tahtoo uudistaa perhevapaat kokonaisuutena, jossa on kyse lapsen edusta, tasa-arvoisesta vanhemmuudesta ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä sekä työllisyyden parantamisesta ja tasa-arvoisista uramahdollisuuksista - eli ennen kaikkea mahdollisuuksien tasa-arvon toteuttamisesta.

Aikansa elänyt ja joustamaton perhevapaajärjestelmä on modernisoitava. Kokoomus pitää uudistusta niin tärkeänä, että sen toteutus on aloitettava viipymättä eikä se voi odottaa taloudellisesti parempia aikoja. Uudistuksen toteutuminen nykyisessä taloustilanteessa vaatii, että se tehdään kustannusneutraalisti. Uudistus on tehtävä siten, että se edistää vanhemmuuden tasaisempaa jakautumista ja perheiden valinnanvapautta sekä naisten korkeampaa työllisyysastetta ja työelämän tasa-arvoa. Keskeistä on tasata hoitovastuuta vanhempien kesken, lisätä joustoja, huomioida perheiden erilaiset tarpeet ja kannustaa sekä työntekemiseen että yrittäjyyteen.

Kokoomus haluaa, että jokaisella perheellä on erilaisia mahdollisuuksia tehdä arjestaan sujuvaa omilla valinnoillaan. Perhevapaiden ehtoja on selkeytettävä ja kevennettävä. Lainsäädännön ja tukien ei pidä rajoittaa vaan mahdollistaa ja tarjota vaihtoehtoja näiden valintojen tueksi.

Äidit käyttävät yhä valtaosan sekä vanhempainvapaasta että hoitovapaasta. Yhdeksän viikon isyysvapaan lisäksi pidettävää vanhempainvapaata käyttää vuosittain vain muutama prosentti isistä. Nykymalli on tarjonnut mahdollisuuden, mutta isien kannustus vanhempainvapaille on puuttunut. Uuden perhevapaamallin tavoitteena on paitsi kannustaa isiä perhevapaille myös muuttaa isien työnantajien suhtautumista ja asenteita. Työpaikoilla tarvitaan asennemuutosta, jotta myös isät uskaltavat jäädä perhevapaille ilman pelkoa kielteisistä seurauksista.

Toimiva perhepolitiikka mahdollistaa työssäkäynnin, yrittäjyyden ja tasa-arvoisen vanhemmuuden sekä turvaa lapsille yhdenvertaiset lähtökohdat elämään. Kokoomuksen tavoitteena on perhevapaamalli, joka tukee nykyistä paremmin työelämän mahdollisuuksien tasa-arvoa, tasavertaista vanhemmuutta ja nostaa työllisyyttä. Malli huomioi erilaisten perheiden tilanteet ja joustaa niissä yksilöllisesti säilyttäen perheiden valinnanvapauden elämän eri vaiheissa.

KOKOOMUKSEN PERHEVAPAAMALLI

KOKOOMUKSEN ESITYKSESSÄ PERHEVAPAAT KOOSTUVAT ÄIDILLE MAKSETTAVASTA ODOTUSRAHASTA, VUODEN PITUISESTA ANSIOSIDONNAISESTA VANHEMPAINVAPAASTA, JOSTA MOLEMMILLE VANHEMMILLE KIINTIÖIDÄÄN KOLME KUUKAUTTA, SEKÄ KUUDEN KUUKAUDEN PITUISESTA JOUSTAVASTA HOITORAHASTA.

Äitiysvapaalle voi nykytilanteessa jäädä 5-8 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Kokoomus katsoo, että äidin pitää halutessaan ja vointinsa salliessa voida lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa. Kokoomus ehdottaa, että äidille maksettaisiin ansiosidonnaista odotusrahaa viideltä viikolta äidin jäädessä äitiyslomalle.

Kokoomus katsoo, että isien perhevapaiden käytön lisäämiseen tarvitaan vahva kannustin tai isille osoitettu kiintiö. Uuden mallin tulee olla isiä perhevapaille kannustava ja tasavertaisempiin perhevapaisiin ohjaava.

Perhevapaiden nykyinen epätasainen jakautuminen lyhentää naisten työuria ja vaikuttaa kielteisesti naisten ura- ja palkkakehitykseen aina eläkekertymään saakka. Hoivavastuu on jaettava tasaisemmin, koska siten edistetään tasavertaista vanhemmuutta ja samalla parannetaan naisten asemaa työmarkkinoilla.

Jotta perhevapaat saadaan jakautumaan tasaisemmin, kummallekin vanhemmalle kiintiöidään kolmen kuukauden pituinen ansiosidonnainen hoitovapaa. Molemmille vanhemmille ensimmäinen vanhempainvapaakuukausi maksetaan korotettuna. Tällä hetkellä vain äiti saa korotuksen. Kokoomus haluaa uuteen perhevapaajärjestelmään enemmän valinnanvapautta. Näin ollen kiintiöiden lisäksi loput kuusi vanhempainvapaakuukautta voidaan jakaa pidettäväksi vanhempien parhaaksi näkemällä tavalla joustavasti.

Kokoomus lähtee siitä, että vanhemmat tietävät, mikä lapselle on parasta. Kaikki perheet saavat saman verran vanhempain- ja hoitorahapäiviä. Etuudet jaetaan molempien vanhempien kesken tasan, mutta niitä on oikeus siirtää toiselle, lukuun ottamatta kolmen kuukauden kiintiötä.

Vapaita voi käyttää pitkissä tai lyhyissä jaksoissa sekä kokonaisena tai puolitettuna, jolloin vapaan kesto myös pitenee. Vapaasti jaettavaa 6 kuukauden perhevapaata on mahdollisuus siirtää myös muulle lasta hoitavalle aikuiselle kuin juridiselle vanhemmalle. Tämä helpottaa niin eroperheiden, uusperheiden kuin sateenkaariperheiden vapaajärjestelyjä tai mahdollistaa esimerkiksi yksinhuoltajaperheessä isovanhemman avun.

Vanhempainrahan (3 kk + 3 kk + 6 kk) jälkeen maksettava kuuden kuukauden hoitoraha jaetaan tasan vanhempien kesken. Etuus on 800 euroa kuukaudessa ja puolitettuna sen kesto riittää yhdelle vuodelle. Puolitettuna hoitoraha on 400 euroa kuukaudessa eli hieman enemmän kuin perustasoinen kotihoidontuki nyt. Etuuksien kokonaissumma on kaikille perheille sama.

Täysimääräisinä perhevapaamallin etuudet riittävät lapsen puolentoista vuoden ikään saakka. Puolitettuina käyttäen ne riittävät siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Perheillä on valinnanvapaus päättää, pitävätkö vanhemmat vanhempainvapaansa täysimääräisellä summalla vai pidentävätkö he vapaata, jolloin myös kuukausikohtainen tukisumma pienenee vapaan pidentyessä. Kuukausittaisen tuen tasoon ja kestoon voi vaikuttaa omilla valinnoillaan. Maksettavan etuuden maksimisumma yhtä lasta kohden on vakio.

Etuuksien joustavat käyttömahdollisuudet kannustavat vanhempia palaamaan työmarkkinoille. Vanhempainrahan ja hoitorahan voi myös käyttää puolipäiväisenä, jolloin perheen lapsella on mahdollisuus olla varhaiskasvatuksessa.

Toisin kuin nykymallissa, vanhemmat voivat myös pitää vuorotellen vanhempainvapaapäiviään esimerkiksi toisen vanhemman työllistyessä.

Kokonaisuudessa etuudet ovat joustavasti käytettävissä siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

Perhevapaauudistuksen on mahdollistettava nykytilannetta paremmin pienten lasten vanhempien joustava työnteko. Joustavuuden kasvaessa on huolehdittava siitä, ettei pienten lasten vanhempien asemaa heikennetä tai hankaloiteta työnantajan silmissä työnantajien velvoitteita kasvattamalla.

Lisäksi lainsäädäntöä on muutettava siten, että kunnallisten ja maakunnallisten luottamustehtävien hoitoa ei tulkita vanhempainvapaan aikana ansiotyöksi, eikä se vaikuta siten vanhempainpäivärahojen määrään.

Nykymallinen kuntalisäjärjestelmä ei sovi yhteen tämän mallin kanssa.

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUS ON PAITSI HOIVAA JA TURVAA MYÖS TAVOITTEELLISTA, PEDAGOGISTA TOIMINTAA, JOTA TEHDÄÄN AMMATTIMAISESTI. VARHAISKASVATUS ON OSA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄMME JA ESIMERKIKSI OECD:N ARVIOIDEN MUKAAN KAIKKEIN VAIKUTTAVINTA KOULUTUSTA: SIIHEN SIJOITETTU EURO TUOTTAA ITSENSÄ 7-8-KERTAISESTI TAKAISIN.

Kokoomuksen pitkän aikavälin tavoitteena on maksuton osapäiväinen pedagoginen varhaiskasvatus, johon osallistuisi koko ikäluokka. Kokoomus haluaa, että jokaisella on taustastaan riippumatta mahdollisuus oppia, kouluttautua ja löytää vahvuutensa. Varhaiskasvatuksen kehittäminen ja osallistumisasteen nostaminen on vaikuttavaa syrjäytymisen ehkäisyä.

Kokoomuksen ensisijaisena tavoitteena on lasten pedagogiseen varhaiskasvatukseen osallistumisen vahvistaminen. Luonnollisesti tässä yhteydessä tulee huolehtia päiväkotipaikkojen riittävyydestä, laadusta, kohtuullisista ryhmäkoista sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudesta.

Kokoomus haluaa vahvistaa mahdollisuuksien tasa-arvoa ja siksi lasten varhaiskasvatuksen osallistumisastetta tulee edistää. Tukemalla vanhempia ja vanhemmuutta heidän kasvatustehtävässään, voidaan lisätä lasten ja koko perheen hyvinvointia. Erityisen merkittävää varhaiskasvatus on haastavammista kotioloista tuleville lapsille. Tällä hetkellä nämä lapset, jotka hyötyisivät kaikista eniten, osallistuvat varhaiskasvatukseen kaikista vähiten.

Kokoomus haluaa vahvistaa erityisesti pienituloisimpien perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Toimien tulee kannustaa erityisesti pienituloisia ottamaan vastaan työtä ja tukea perheiden parempia mahdollisuuksia työssäkäyntiin sekä parantaa lapsiperheiden ostovoimaa.

Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta voidaan kasvattaa myös pienten lasten vanhempien osa-aikatyön paremmalla mahdollistamisella. Osa-aikatyön tueksi on selvitettävä mahdollisuudet siirtyä päivähoitomaksuissa tuntiperusteiseen laskutukseen, josta monessa kunnassa on jo hyviä kokemuksia. Lisäksi kunnallisen päivähoidon rinnalle on kehitettävä helposti saavutettavia ja joustavia vaihtoehtoja ja palvelusetelien käyttöä laajennettava.

Maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen mahdollisimman hyvin kielenoppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi. Varhaiskasvatuksen etuihin liittyykin sen merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen. PISA-tutkimuksissa on havaittu, että varhaiskasvatuksen piirissä olleet maahanmuuttajataustaiset lapset menestyvät niissä selkeästi paremmin kuin ne, jotka eivät sen piirissä ole olleet. Erot suoritustasoissa vastaavat pahimmillaan kahta kouluvuotta.

MUITA EHDOTUKSIA PERHEEN JA TYÖELÄMÄN YHTEENSOVITTAMISEEN

Työelämä on isossa muutoksessa ja monessa perheessä pohditaan miten vanhemmuus ja työelämä voidaan yhdistää sujuvasti ja joustavasti. Perhevapaauudistuksen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi Kokoomus haluaa kehittää lastenhoitoon liittyviä palveluita ja lisätä perheiden vaihtoehtoja. Laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen ja kattavien päivähoitopalvelujen lisäksi esimerkiksi perheiden lastenhoitoavun palkkaamista on helpotettava. Työn ja muun elämän yhdistämistä voidaan helpottaa erilaisilla työaika- ja työjärjestelyillä, yksilöllisillä joustoilla sekä digitalisaatiota hyödyntämällä.

PANOSTETAAN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUUN

Lapsiperheiden kotipalveluun kannattaa panostaa, koska se on tärkeää matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää työtä ja tärkeä julkinen palvelu. Jos perheessä uuvutaan ja tarvitaan apua, arkea helpottavat palvelut helpottavat tilannetta merkittävästi.

LAAJENNETAAN PALVELUSETELIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIA

Kokoomus pitää tärkeänä, että lastenhoitopalveluihin syntyy tarjontaa ja erilaisia vaihtoehtoja perheille. Palveluseteli on hyvä ratkaisu moneen tarpeeseen, joten sen käyttöä kannattaa laajentaa.

PERHEYSTÄVÄLLISEMPIÄ TYÖPAIKKOJA

Perheystävällisyys ja nykyaikainen asenneilmapiiri ovat työnantajien kilpailuetuja joiden merkitys kasvaa. Tarvittaessa työnantaja voisi tarjota esimerkiksi sairaan lapsen hoitamiseen liittyvää palvelua tai työpaikan yhteydessä voisi olla tila varhaiskasvatuksen järjestämiselle. Työnantajan näkökulmasta sairaan lapsen hoitopalvelulla saavutetaan säästöä ja työtehtäviin sujuvuutta, kun työntekijä voi lapsen sairastamisesta huolimatta tehdä normaalisti työtä. Palvelu on työnantajalle verovähennyskelpoinen, joten kustannus on varsin kohtuullinen saavutettuun hyötyyn nähden. Työntekijälle palvelu näyttäytyy arjen helpottajana ja joustojen mahdollistajana.

HELPOTETAAN AVUN PALKKAAMISTA

Kotien arjen askareisiin kohdistettavaa kotitalousvähennystä on korotettava. Korotus voidaan suunnata erityisesti lapsiperheille ja kodin jokapäiväiseen arkeen. Se luo uutta työtä ja helpottaa perheiden arkea. Lastenhoitoavun palkkaamisen pitää olla nykyistä yksinkertaisempaa esimerkiksi työnantajavastuita helpottamalla ja kehittämällä sähköisiä palveluita sekä yhdenmukaistamalla neuvontaa. Yksityisen hoitajan sairastumisen varalle on kehitettävä korvaavan hoitomuodon takaava sijaisjärjestelmä.

MAHDOLLISTETAAN JOUSTAVAT TYÖAJAT JA ETÄTYÖ

Työn ja perhe-elämän toimiva yhteensovittaminen on yksi tärkeimmistä työhyvinvointia lisäävistä tekijöistä. Työn ja perheen yhteensovittaminen sujuvoituu, kun työtä voi tehdä siellä, missä se on tehokkainta ja tarkoituksenmukaisinta. Pienten lasten vanhempien osa-aikatyöhön on luotava paremmat mahdollisuudet. Jollei työ ehdottomasti vaadi läsnäoloa työpaikalla, mahdollisuus etätyöhön helpottaa etenkin pienten lasten vanhempien arkea. Totutusta työympäristöstä irrottautuminen parantaa keskittymiskykyä ja lisää siten työn tuottavuutta.

HARRASTUSTAKUULLA VIRIKKEELLISTÄ VAPAA-AIKAA

Kokoomus haluaa, että jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdollisuus vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen. Harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja ja tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä oltaisiin jo pitkällä, jos jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa. Harrastusmahdollisuuksiin panostaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, jolla voidaan tukea perheiden hyvinvointia sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi eri liikuntaharrastuksia on tuettava ja mahdollistettava nykyistä tasapuolisemmin suhteessa lajin harrastajamääriin.

ENEMMÄN PERHEIDEN YHTEISTÄ AIKAA

Kokoomus ehdottaa koulujen, päiväkotien, järjestöjen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön tiivistämistä siten, että lasten harrastuksia olisi mahdollista sijoittaa koulupäivien välittömään yhteyteen koulun tiloja hyödyntämällä. Näin koulujen tilat saadaan iltapäivisin hyötykäyttöön ja perheiden illat vapautuvat aikatauluttamiselta yhteiseksi ajaksi.

TURVALLINEN KOTI KAIKILLE

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on edelleen valitettavan arkipäiväinen ongelma Suomessa ja varjostaa liian monen lapsen, naisen ja miehen elämää. Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin ja elämään ilman väkivallan uhkaa. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa on ennaltaehkäistävä tehokkaammin ja jokaisessa kunnassa tulee olla toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivaltaa vastaan. Kokoomus vaatii lisää toimivia palveluketjuja ja matalan kynnyksen palveluja uhrien auttamiseksi. Kokoomuksen tavoitteena on lisätä turvakotipaikkoja.