Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/104

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen kunnallisvaalitavoitteet - Tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan tänään


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kokoomuksen kunnallisvaalitavoitteet - Tulevaisuuden hyvinvointi rakennetaan tänään
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vaaliohjelma

Kokoomuksen kunnallisvaalitavoitteet 2004

TULEVAISUUDEN HYVINVOINTI RAKENNETAAN TÄNÄÄN

Oikeudenmukaisemman tulevaisuuden rakentaminen alkaa tänään. Tähtäin on asetettava pitkälle. Emme pärjää peruutuspeiliin tuijottamalla. Vain ennakkoluulottomat ja tarvittaessa rohkeat ratkaisut vievät maatamme eteenpäin.

Tulevaisuudessa pärjää kannustava ja sivistykseen uskova Suomi, jonka kaikenikäiset kokevat oikeudenmukaiseksi, suvaitsevaiseksi sekä turvalliseksi.

Kunnan on toimittava aikaansa seuraavasti ja luovasti. Sen tärkein tehtävä on kansalaisten peruspalveluiden järjestäminen. Niitä tuottavien yksiköiden on kuljettava alojensa kehityksen kärjessä. Olkoon sitten kysymys ystävällisestä palvelusta, hyvästä ja kannustavasta henkilöstöpolitiikasta tai uuden teknologian käytöstä.

Todellinen palveluiden rakennustyö tehdään kunnissa. Tähän työhön tarvitaan osaamista ja näkemystä tulevaisuudesta sekä kestävää arvopohjaa.

Perusta tälle työlle luodaan hallituksen ja eduskunnan päätöksin. Valtioneuvoston budjettiesitys vuodelle 2005 ei paranna kuntien asemaan. Päinvastoin. Tehtävät lisääntyvä, mutta valtion rahoitus ei kasva samassa suhteessa. Onko tämä sitä oikeudenmukaista alue- ja kuntapolitiikkaa?

Yli 7500 ehdokkaan joukko yhdistää omat vahvuutensa ja osaamisensa Kokoomuksen kestäviin arvoihin ja tahtoon sitoutua oikeudenmukaisemman tulevaisuuden rakentamiseen. Työ alkaa kunnista ja kaupungeista.

Jyrki Katainen
puheenjohtaja
Kansallinen Kokoomus r.p.

1. Tulevaisuuden tekijät istuvat nyt peruskoulussa

Peruskouluissa kasvaa Suomen tulevaisuus. Nuorten tarpeisiin on vastattava. Jokaiselle lapselle - myös lahjakkaille ja erityistä tukea tarvitseville on luotava mahdollisuus yksilölliseen opetukseen.

Opettajilla on oltava riittävästi aikaa oppilaalle riittävän pienessä opetusryhmässä. Pienet ryhmäkoot mahdollistavat osallistuvan oppimisen ja tuovat laatua jokaiseen kouluun.

Oppilaat ja opettajat ansaitseva paremmat työskentelyolosuhteet. Kouluissa on taattava rauha oppimiselle ja opettamiselle.

Opettajille on tarjottava mahdollisuus kehittyä työssään. Heille on taattava mahdollisuudet täydennyskoulutukseen sekä itsensä kehittämiseen.

Nuori kiinnostuu kunnasta vasta kun kunta kiinnostuu nuoresta. Nuorille on tarjottava monipuolista harrastustoimintaa, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä vapaa-ajan viettomahdollisuuksia. Tarjonnassa on erityisesti huomioitava erilaiset seurat ja järjestöt.

2. Kuntatyö kunniaan - pätkätyöt pannaan

Pätkätyösuhteet ovat liian yleisiä ja varsinkin naisvaltaisten sosiaali- , terveys- ja opetussektorien ongelma. Kysymys on työntekijän mahdollisuudesta tulla toimeen työnteolla, palveluiden laadusta, työntekijöiden työmotivaatiosta sekä kuntatyönantajan kilpailukyvystä saada tulevaisuudessakin korkeatasoisia ammattilaisia.

Perusteettomat pätkätyöt on vakinaistettava.

Kunnallisen työpaikan on oltava kiinnostava ja vetovoimainen. Työnilo palautetaan hyvillä työskentelyolosuhteilla ja koulutusmahdollisuuksilla. Työntekijöitä on kannustettava ja palkittava sekä autettava sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämä. Kannustavat palkkausjärjestelmät on otettava käyttöön.

3. Perhe päättää mikä perheelle sopii. Ei kunta, ei valtio, ei yhteiskunta

Kokoomuslaisessa kunnassa perheen perusturva on kunnossa ja arki sujuu - tarvittaessa yksilöllisin tukiratkaisuin. Perheen on saatava valita elämäntilanteeseensa sopivat palvelut.

Perheiden on saatava valita lapsen ehdoilla sopivin hoitomuoto kotona tai kodin ulkopuolella. Kokopäivähoidon rinnalle on tarjottava puolipäivähoitoa ja avointa päiväkotitoimintaa.

Vaihtoehtoina on oltava kunnallinen päiväkoti- ja perhepäivähoito, kotihoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuki. Kuntalisät ja palvelusetelit on otettava nykyistä laajemmin käyttöön tukemaan perheiden mahdollisuuksia valita vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

4. Oikeita sosiaali- ja terveyspalveluita oikeaan aikaan oikeasta paikasta

Terveydenhuollon jonoja ei puheilla poisteta - tarvitaan tekoja. Hoitotakuusta on tehtävä totta. Perusterveydenhuolto on saatava kuntoon ja työnjako erikoissairaanhoidon kanssa toimivaksi. Elämäntilanteesta ja iästä riippumatta jokaisella on oltava varmuus siitä, että sairastuessaan pääsee hoitoon heti.

Jotta lasten ja nuorten ongelmiin voidaan puuttua riittävän varhain on neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelujen sekä erityispäivähoidon ja oppilashuollon oltava kunnossa.

5. Enemmän ja parempia palveluita senioreille

Ikääntyvällä kuntalaisella on oltava tasapuoliset mahdollisuudet vaikuttamiseen, osallistumiseen ja harrastamiseen elinympäristössään valintojensa mukaan. Esteetön elinympäristö vahvistaa oman elämän hallintaa.

Laadukkaat ja monimuotoiset hoivapalvelut turvaavat vanhuuden, kun omat voimavarat vähenevät.

Seniorien neuvolat ja palvelukeskukset tarjoavat terveyspalveluita, tuettua asumista ja virkistävää kanssakäymistä. Monimuotoiset liikuntapalvelut ja -tilat ovat tärkeitä ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn kannalta.

Ikäihmisten pitää saada asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Heille on tarjottava koti- ja tukipalveluita yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Omaishoitajia on arvostettava. Heidän on saatava apua raskaassa ja arvokkaassa työssään sekä asiantuntija-apua ja palveluita tarvittaessa. Omaishoidon tuen palkkioluokat ja niiden tasot on yhtenäistettävä valtakunnallisesti.

6. Kotiseudulla pitää viihtyä ja tuntea olonsa turvalliseksi

Kokoomus haluaa rakentaa kuntalaisille puhtaan ja vehreän asuinympäristön, jossa on turvallista elää ja liikkua.

Puhdas ja vehreä ympäristö on kuntalaisen perusoikeus. Tähän vaikutetaan kaavoituksella, kehittämällä ulkoilu- ja viheralueita, panostamalla jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen sekä sujuvaan ja ympäristöystävälliseen joukkoliikenteeseen.

Turvallisuus lähtee jokaisen lähipiiristä, kodista, kotipihalta ja työmatkalta.

Kasvavaa rikollisuutta ja huumeongelmaa on pystyttävä vähentämään ja ennaltaehkäisemään. Tähän työhön tarvitaan yksittäisiä kuntalaisia, järjestöjä ja viranomaisia. Poliisien riittävyys ja näkyminen lisää kuntalaisten turvallisuutta.

7. Vain menestyvä yritys työllistää

Työnteko ja yrittäjyys takaavat hyvinvoinnin. Yrittäjät työllistävät ja luovat vaurautta, jolla rahoitetaan palvelut. Tämän vuoksi menestyvä yritystoiminta on jokaisen kunnan menestymisen avain.

Byrokratia ei saa olla yritystoiminnan esteenä. Kunnissa on päästävä aitoon yrittäjyyttä edistävään ilmapiiriin. Kaavoitus- ja lupapäätösten on synnyttävä nopeasti ja yrittäjien palvelut on keskitettävä yhden luukun periaatteella.

8. Terveellä taloudella terve kunta

Kunnissa on perusasioiden oltava kunnossa. On keskityttävä olennaiseen ja suunnattava resurssit peruspalveluiden järjestämiseen. Kunnan on keskityttävä siihen minkä se parhaiten osaa ja muussa palvelutuotannossa tehtävä yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Palveluseteleillä ja ostopalveluilla on tarjottava kuntalaisille valinnanmahdollisuuksia ja laatua palveluihin. Tämä hyödyttää kaikkia. Kuntalaiset saavat veroeurojensa vastineeksi parempia palveluita, kunnalta vapautuu voimavaroja keskeisiin tehtäviin ja kuntaan syntyy edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Tästä meillä on olemassa hyviä esimerkkejä mm. joukkoliikenteestä, henkilöstöruokailusta ja vaikkapa päivähoidosta.

Kuntataloutta on kehitettävä kannustavaan suuntaan. Kuntien on saatava itselleen hyöty siitä, jos ne tekevät aktiivista sekä tuloksekasta elinkeinopolitiikkaa.

Vain terveellä taloudella turvataan kuntien kyky huolehtia tehtävistään. Kuntien ja valtion välinen tehtävien- ja siihen liittyvä rahanjako on oltava kestävällä pohjalla ja ennustettavissa.