Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/112

Kansallinen Kokoomus

Samlingspartiets målsättningar inför kommunalvalet


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Samlingspartiets målsättningar inför kommunalvalet
  • Vuosi: 2004
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Samlingspartiet - Självständigt tänkande

Samlingspartiets målsättningar inför kommunalvalet 2004

DET FRAMTIDA VÄLSTÅNDET BYGGS UPP I DAG

Jyrki Katainen:

Uppbyggandet av en rättvisare framtid måste börja redan i dag. Siktet ställs långt in i framtiden. Vi klarar oss inte enbart genom att titta i backspegeln. Bara fördomsfria och vid behov djärva lösningar kan föra vårt land framåt.

För att klara oss i framtiden behöver vi ett Finland som sporrar medborgarna och som tar bildningen till heders, ett Finland som av alla åldrar uppleves som rättvist, tolerant och tryggt.

En kommun måste följa sin tid och vara kreativ. Kommunens viktigaste uppgift är att ordna med basservice för sina invånare. De enheter som producerar denna service måste stå i toppen av utvecklingen i respektive bransch, oavsett om det är fråga om tillmötesgående service, god och stimulerande personalpolitik eller utnyttjandet av de senaste tekniska lösningarna.

Det verkliga arbetet för att bygga upp servicen sker i kommunerna. I detta arbete behövs kunnighet och framtidsvisioner samt värderingar som håller.

Grunden för detta arbete bildas av de beslut som fattas av regering och riksdag. Regeringens budgetförslag för år 2005 förbättrar inte kommunernas ställning, tvärtom. Uppdragen blir allt fler men statsandelarna ökar inte i samma proportion. Kan det sägas vara rättvis region- och kommunpolitik?

Våra över 7000 kandidater kombinerar sina egna starka sidor och sin kompetens med samlingspartiets varaktiga värderingar och vilja att arbeta för en rättvisare framtid. Det är i kommunerna och städerna som arbetet börjar.

1. De framtida förmågorna sitter nu i grundskolan

I grundskolorna fostras Finlands framtid. Det gäller att motsvara de krav som ställs med tanke på de unga. Varje barn - också de begåvade och de som behöver särskilt stöd - måste ges möjlighet till individuellt tillrättalagd undervisning.

Lärarna måste kunna ägna sina elever tillräcklig tid, i grupper som är tillräckligt små. Med små elevgrupper blir det möjligt med interaktiv inlärning och kvaliteten kan höjas i varje skola.

Eleverna och lärarna är värda bättre arbetsförhållanden. I skolorna bör det finnas frid att undervisa och att lära.

Lärarna måste ges möjlighet att utvecklas i arbetet. De skall ha möjligheter till fortbildning och till att utvecklas.. De ungas intresse för kommunen vaknar först när kommunen börjar intressera sig för de unga. Ungdomen bör erbjudas mångsidiga aktiviteter, möjligheter att vara med och påverka samt fritidssysselsättningar. I utbudet bör särskilt föreningar och organisationer prioriteras.

2. Kommunalt arbete till heders - bort med de eviga vikariaten

De tidsbundna och kortvariga anställningarna är alldeles för allmänna. Problemet är särskilt vanligt i kvinnodominerade branscher, som social-, hälsovårds- och undervisningssektorn. Det är här fråga om arbetstagarens möjligheter att få utkomst genom arbetet, om tjänsternas kvalitet, de anställdas motivation och den kommunala sektorns möjligheter att konkurrera om dugliga förmågor också i framtiden.

Omotiverade tidsbundna anställningsförhållanden bör göras bestående.

Kommunal anställning bör vara ett intressant och attraktivt alternativ. Arbetsglädjen återuppväcks med goda arbetsbetingelser och möjligheter till fortbildning. De anställda skall uppmuntras, goda prestationer premieras, och möjligheterna att sammanjämka arbets- och familjelivet bör förbättras. Ett lönesystem som inspirerar till gott arbete behövs.

3. Det är familjen som bestämmer vad som är bra för familjen. Inte kommunen, inte staten, inte "samhället".

I en kommun som samlingspartiet ser den är familjernas basskydd ordnat och vardagslivet fungerar - vid behov med individuellt anpassat stöd. Familjerna måste själva få välja vilka tjänster som lämpar sig för deras livssituation.

Familjerna måste få välja vilken omsorgsform som är bäst, på barnens villkor, hemma eller utanför hemmet. Parallellt med heltidsdagvård måste det erbjudas halvdags dagvård och öppna dagvårdstjänster.

De alternativ som erbjuds måste omfatta kommunal dagvård, familjedagvård, hemvårdsstöd och stöd för privat anordnad vård. Kommunala tillägg och servicesedlar tas i bruk allmännare än nu, så att familjerna har reella möjligheter att välja alternativa barnomsorgsformer.

4. Rätt sorts social- och hälsovårdstjänster, i rättan tid, på rätt ställe

Köerna till hälsovården avskaffas inte med tal. Det behövs åtgärder. Vårdgarantierna måste uppfyllas. Bashälsovården måste ordnas så att den fungerar och arbetsfördelningen med specialsjukvården måste ordnas. Envar, oberoende av livssituation och ålder, måste kunna förlita sig på att vård vid behov finns tillgänglig, genast.

För att problem som drabbar barn och unga skall kunna hanteras tillräckligt tidigt måste rådgivnings- och skolhälsovårdstjänsterna vara välordnade, likaså specialdagvården och elevomsorgerna.

5. Fler och bättre tjänster för seniorerna

De åldrande kommuninvånarna måste ha jämlika möjligheter att påverka, engagera sig och bedriva sina hobbyer enligt eget förgottfinnande. En livsmiljö utan hinder stärker förmågan att förfoga över det egna livet.

Mångsidiga äldreomsorger med hög kvalitet tryggar ålderdomen, när den egna förmågan tryter.

Rådgivningarna och servicecentralerna för seniorer erbjuder friskvårdstjänster, assisterat boende och stimulerande umgänge. Motionstjänster och motionsanläggningar är viktiga förutsättningar för att åldrande människor skall hållas friska och aktiva.

Äldre skall så länge som möjligt kunna bo kvar i de egna hemmen. Till den ändan måste det finnas hem- och stödservice som skräddarsys enligt deras individuella behov.

De anhöriga som har hand om de äldre måste ges erkänsla. De måste få hjälp i sitt tunga och ansvarsfyllda arbete samt service och stöd av specialister vid behov. Ersättningsklasserna för anhörigvården och deras nivåer bör göras enhetliga i hela riket.

6. Hemorten bör vara trivsam och kännas trygg

Samlingspartiet vill för kommuninvånarna bygga upp en ren och behahlig boendemiljö där det är trygga att leva och röra sig.

Ren och sund miljö är en av kommuninvånarnas grundläggande rättigheter. Miljön åstadkoms med planläggning,med upprättande av frilufts- och grönområden, med satsningar på källsortering och återvinning av avfall samt med smidig och miljövänlig kollektivtrafik.

Tryggheten skapas i envars närmiljö, i hemmet, på gården och på resorna till och från arbetet. Den tilltagande brottsligheten och missbrukarproblemen måste kunna minskas och förebyggas. I detta arbete behövs enskilda medborgare, organisationer och myndigheter. Tillräckligt med poliser - och poliser som också syns - höjer trygghetsnivån.

7. Bara företag som går bra skapar sysselsättning

Det är arbete och företagarskap som skapar välstånd. Företagarna skapar arbetsplatser och genererar de medel, som behövs för att betala tjänsterna. Därför är framgångsrik företagsverksamhet en förutsättning för att en kommun skall göra framsteg.

Byråkratin får inte lägga hinder i vägen för företagsverksamheten. Kommunerna måste ordna med en affärsmiljö som genuint stödjer företagare. Planläggnings- och tillståndsärendena bör koncentreras enligt principen "allt på ett ställe".

8. Sund ekonomi ger en sund kommun

En kommun skall ha grunderna i ordning. Det gäller att koncentrera sig på det väsentliga: resurserna inriktas på anordnandet av basservicen. Kommunen skall koncentrera sig på det den kan bäst; i den övriga serviceproduktionen kan den samarbeta med den privata och den tredje sektorn.

Tack vare servicesedlar och köpta tjänster får kommuninvånarna valmöjligheter och tillgång till tjänster med kvalitet. Det är till nytta för alla parter. Kommuninvånarna får bättre service för sina skattepengar, kommunen kan frigöra resurser som kan inriktas på det väsentligaste och det uppstår möjligheter för ny företagsverksamhet i kommunen. Vi har utmärkta exempel på detta slags lösningar inom bl.a. kollektivtrafiken, arbetsplatsbespisningen och dagvården.

Den kommunala ekonomin bör utvecklas i en ekonomiskt stimulerande riktning. Kommunerna har själva nytta av att driva en aktiv och resultatskapande näringspolitik.

Bara med sund kommunal ekonomi kan kommunernas förmåga att sköta sina uppgifter tryggas. Fördelningen av uppdragen mellan stat och kommun, och den fördelning av medlen som hör ihop därmed, måste stå på hållbar grund och vara förutsägbar.